Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

52.000

Category:

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

fff

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

fff

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

fff

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

fff

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

fff

664


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUÔC DÂN

PHẠM ANH TUẤN

NHSTNC GiÁa PHA> CHỈ! ¥£Íl SAO Á lực LƯỢNG LAO PỘNC CHO lố SẮN XỉỉẮĩ KỈNH BOJnH biện thuộc ĩẻN£ CÔNC ù SỈỆN lire VỈỆỈ MẲM NÀM 2010

LUẬN VĂN THẠC sĩ KỈNH TẾ

HÀ NỘI – 2C03

Phạm Anh Tuấn – Cao hoc khoà 9«Z3zỵzz/ ơfỉ/f /fứ /fơ/f/ê/ĩ

LÒI CÂM ON

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp dở tận tình và những ý kiến dóng góp quý bấu của thầy giáo TS. Ngô Thắng Lợi, các thầy cô giáo Khoa Kế hoạch và phát triển cùng các cán bộ của Ban Lao động Tiền lương – Tổng Còng ty Điện lực Việt Nam đà giúp Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 tòi hoàn thành luận vãn này.

Do hạn chố vổ thời gian cùng như về phạm vi nghiên cứu, luận vãn sè không tránh khỏi nhưng thiếu sót nhất định. Vì vây tôi rất mong nhận dược ý kiến dóng góp của các thầy cô giáo, các đổng nghiệp dể luận văn được hoàn thiện hơn.

Hà Hội, ngày 25 tháng 5 nám 2003

Học viên: Phạm Anh Tuân

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MÒ ĐẦU                                        6

CHƯƠNG 1: Sự Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 CẦN THIẼT PHAI BẢO ĐẢM Lực LƯỢNG LAO

ĐỘNG CHO PHÁT TRIEN SẢN XUẤT – KINH DOANH DIỆN Lực 9 VIỆT NAM

 • 1.1.2.  Vai trò của Điên lực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội cùa

Việt Nam

 • 1.2. Sự cần thiết phài bảo đảm Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 lực lượng lao động cho sự phát triển ngành diện lực việt nam

 • 1.2.3.  Các nhàn tô’ ảnh hường đốn lực lượng lao dộng của Điệri lực Việt

Nam                               ■       ■

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BÀO ĐẢM LAO DỘNG CỦA KHỐI SÀN

XUẤT KINH DOANH DIỆN THUỘC TổNG CÔNG TY DIỆN Lực 34 VIỆT NAM Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010

 • 2.1.  Tổng Còng ty Điện lực Việt Nam và Khối Sàn xuất kinh doanh

7*

điện

 • 2.2. Phân tích thực trạng bào dãm lao dộng của Khói Sãn xuất kinh z z doanh điện – Tống Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 Cõng ty Điện lực Việt Nam.

 • 2.2.1.  Tổng quan về quy mô lực lượng lao dộng của Khối Sản xuất kinh doanh Điện.

 • 2.2.2.  Thực trạng lao động của các khâu trong khối Sàn xuất kinh doanh Điện

2.2.2.1 Thực trạng lao động cùa khâu phát diện (các nhà máy diện) 22.2.2 Thực trạng lao dộng của khâu truyền tài diện (Các Công ty 57

48


Truyền tài)

2.2.23 Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 Thực trạng lao động của khâu phân phối và kinh doanh bán diện (các Công tỵ Diện lực)                               4

 • 2.2.3. Kết luân về thực trạng bảo dàm lao động của Khới Sàn xuất kinh

doanh Điện                                   "                                73

CHƯƠNG 3: MỘT số GIẢI PHÁP BÀO ĐẤM NHƯ CẨư LAO DỘNG CHO KHÓI SẤN XƯÂT KINH DOANH DIỆN ĐẾN NẢM 2010

 • 3.1. Mục tiêu và chiên lưực phát triển của Tổng Còng ty Diện lực Việt Nam giai đoạn đến năm 2010

  • 3.1.1. Mục tiêu phát triển của Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 Tổng cỏng ty Điện lực Việt Nam giai doạn từ nay đến năm 2010

  • 3.1.2. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh diện của Tổng Công ty từ nay đốn nãm 2010

 • 3.2. Xác dịnh nhu cầu ỉao động cho khói SXKĨ) Diện nhàm bào

đăm cho chiến lược phát triển của Tổng Công ty Diện lực Việt Nam 87 giai đoạn đến nam 2010

 • 3.2.1.  Cản cứ xác dịnh nhu cầu lao dộng                                        87

 • 3.2.2.  Xác dịnh nhu câu lao động cđn bổ sung                                   90

 • 3.3. Các giãi pháp Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 bào đàm nhu cảu lao dộng cho Khôi Sãn xuất kinh doanh diện của l ong Công ty diện lực Việt nam

  • 3.3.1.  Các giải pháp về thu hút và tuyển chọn lao động                           í Of)

 • 3.3.3.  Các giài pháp về bào đảm về tiền lương và thu nhập cho lao dộng

của Tổng Công ty

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện

thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 từng ngành, nghề, từng bộ phận (định mức lao dộng)

 • 3.4.1.

với Tổng Công ty

KẾT LUẬN

DANH MỰC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phạm Anh Tuấn – Cao học khoá 9A///// Z-VZ// PHỤ BIỂU KÈM THEO

122


DANH MỤC CÁC BIÊU

Biểu so 1: Tổng sô’ vốn đầu tư giai đoạn 1996 – 2001

Biêu sô 2: Lao động và thu Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 nhập bình quân của Tổng Công ty.

Biểu sô 3: Cơ cấu lao động có mật đến 31/12 của Khối Sân xuất kinh doanh Điồn.

Biêu sô 4: Trình đô lao dộng đà qua đào tạo của Khối Sàn xuất kinh doanh Điện.

Biểu so 5: Lao dộng và thu nhập của khối Sàn xuất kinh doanh điộn

Biếu sò 6: Lao dộng và sản lượng diện phát của khâu phát diên (các Nhà máy diện)

Biểu sò 7 Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 : Cơ cấu lao dộng của khâu phát diện (các Nhà máy điên)

Biếu số 8: Trình dộ lao động cùa khâu phát diện (các Nhà máy diện)

Biêu sô 9: Lao dộng và lưới diện truyền tải của khối Truyền tải diện

Biếu sò 10: Cơ cấu lao dộng của khối Truyền tải điện.

Biếu sô 11: Trình độ lao dộng của khối Truyền tài Điện

Biếu so 12: Lao dộng và sàn lượng diện thương phẩm của khối Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 Kinh doanh diện náng

Biếu sô 13: Cơ cấu lao dộng của khối Kinh doanh diện năng.

Biêu sổ 14: Trình dộ lao dộng của khối Kinh doanh Điện náng

Biếu sò 15: Điện năng sàn xuất hệ thống diện loàn quốc giai đoạn 2001-2010.

Biêu sô 16: Tổng số nhu cầu lao dộng cần bổ sung hàng năm

Biểu sô 17: Sô lao dộng cấn bổ sung phàn theo giới tính (so với nám 2002) Biếu sò 18 Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010 : Sô’ lao động cần bổ sung phân theo dộ tuổi (so với nãm 2002).

Biểu số 19: Cơ cấu trình dộ đào tạo của khói Sản xuất kinh doanh Điện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010
Những giải pháp chủ yếu bảo đảm lực lượng lao động cho khối sản xuất kinh doanh điện thuộc tổng công ty điện lực việt nam đến năm 2010
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart