Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Add your review

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Í.ỐỐI- íộiỉ VH

3Ì OOH VOH3ẶS 3ÝHI xy NVai

JXVX VQ’KVX 9X:.1O xva t? : ‘ t.

•• . ù ỈKI9X HXVOG 9V9 w K7S A.T-Il

•     ■                                  tf

.3 J V IX oxOfl 1Ỷ0I1 iiX V!V Avi : ? /

•/    __      V                 V

–      *                              c T

_____________,     A3A .ÍÌH3. d VIIJ ỈVI9 XJX J___________ _ ____________

Những giải pháp chủ yếu nhằm đây mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng y c-A t 7

VỌHÍLỘHC’ 3

NVG Dọnĩ) 51 H DOHIY3

OÝ1 OV€ ỴA ũAa OVĨO Ộ9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TE QUỐC DÂN HA NÔI

ĐAO HỮU HÒA

NHỮNG GIÁI PHÁP CHÚ YEU NHẰM ĐAY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUAT KHAU THÚY SÁN CÚA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẦNG NAM, ĐÀ NANG

Chuyên ngành: Kinh tế, Quản lý và kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵngMũ sổ:    5‘02 "05

LUÂN AN THAC SỸ KHOA HOC KINH TẾ

•NGƯỜI HƯƠNG DẲN KHOA HOC: PTS. VÕ XUÃN TIẺN

HA NỘI – 1997

MỤC LỤC


MỤC LỤC PHẲNMỎĐẲU

Trang

1

3


Chuông 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TAI LUẬN ÁN

ỉ. 1 Một số vắn đề lý luận chung về xuất khẩu:

 • 1.1.1 Khái niệm về hoạt dộng kinh doanh xuất nhập khẩu: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng 6

 • 1.2. Vai trò của xuất khẩu thủy sán trong việc phát triển kinh te của nước 11

ta hiộn nay

 • 1.2.1. Xuắt khẩu thủy sản dem lại nguồn ngoại tệ quan trọng dâm bảo cho 11 việc nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa, hiện dại hóa dắt nước:

 • 1.2.2. Xuất khẩu thủy sản góp phần vào việc dấy mạnh chuyển Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng dịch cơ cẩu 12 kinh tế, thúc dẩy sán xuất phát triển:

 • 1.2.3

Xuất khẩu thủy sản tạo ra nhiều việc làm cho ngtíời lao dộng

kinh tế dôi ngoại khác:

 • 1.3 Nhung nhân tổ cơ bản ảnh hưỏng đến khả năng đẩy mạnh xuất khẩu 15 của một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản:

nhân tô thuộc môi tiiíùng vĩ mô:

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

nhân tố thuộc môi truồng hoạt dộng:

Cliuoìig 2

PHÂN TÍCH TÌNH HỈNH HOẠT ĐỘNG XUẮr KHAU THỦY SAN

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN DỊA BÀN QUÃNG NAM – DÀ NẴNGTIIÒÌ GIAN QUA

 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngành xuất khẩu thúy sản 22

Quảng nam – Dà năng

 • 2.1.2 Nhùng dóng góp của ngành xuất khẩu thủy sản Quảng nam – Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng Dà năng

thời gian qua:

 • 2.2. Phân lích tình hình xuất khau thủy sản của các doanh nghiệp trên địa

bân QN DN thòi gian qua:

 • 2.3. Đánh giá thực trạng của Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng các doanh nghiệp xuất khẩu thúy sân trên dịa

bân khu vực:

 • 2.4. Dánh giá các nguyên nhàn kìm hàm khả năng xuất Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng khẩu thủy sân của

các doanh nghiệp

Chương 3

NHŨÌNGG1Á1 PHÁPCHỦ YẾUNIM day mạnh XUAT khau THỦY SẤN CỦA CẤC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BAN KHU vực

QUẢNG NAM – DA NĂNG

 • 3.1  Tiềm năng, triển vọng và phương hướng phát triến cúa ngành xuắt

khẩu thủy sán trên địa bân khu vực thời gian đen

3. ỉ .2 Triển vọng vồ thị trường xuất nhập khẩu Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng thủy sán thòi kỳ 96-2000 và

đến 2010:

 • 3.1.3 Định hướng phát triển cúa ngành xuất khẩu thúy sản của việt nam đến năm 2000 va

2010:

3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm dẩy mạnh hoạt dộng xuất khẩu thủy sản

của các doanh nghiệp trên dịa bàn khu vục Quảng nam Dà nẵng:

 • 3.2.1 Giải pháp nhằm ốn định hoạt dộng cho doanh nghiệp:

 • 3.2.2 Giải pháp nhằm ổn định nguồn nguyên liệu Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng

  cho chế biến xuất

  3.2.3

  3.2.4

  3.2.5

  3.3


  Giải

  Giải

  Giải


  pháp

  pháp pháp


  khấu                                         63

  nhăm ổn định và mở rộng thị trường xuất khẩu nhàm nàng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu

  nhằm cái thiện diều kiện tài chính cho các doanh nghiệp


  Một so kiến nghị vớiNhà nước


  KẾT LUẬN

  PHỤ LỤC

  TÀI LIÊU THAM KHAO


  66

  72

  77

  80

  82

  84

  89


PHẦN MÓ ĐẦU

 • 1) Tính Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng cắp thiết cua đề tài nghiên cún.

Nằm ỏ khu vực duyên hái Miền trung, Quảng Nam và Đã nầng có nhùng liềm năng và lợi thế rất lớn dể cõ thê dẩy mạnh việc phát triển ngành kinh tể biển, dưa ngành kinh tế này trỏ thành một ngành iniìi nhọn và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh te chung của dịa phương.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong khu vực dà có rất nhiều cỏ Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng gắng đế đẩy mạnh xuắt khẩu, nhưng nhung kcl quả mà các doanh nghiệp dạt dược còn rất hạn chế, chưa tương xung với nhùng tiềm năng, thê mạnh hiện có của dịa phương.

De dấy mạnh và nàng cao hơn nửa hiệu quả hoạt dõng xuất khẩu thúy sản của các doanh nghiệp trên dịa bân khu vực trong tương lai. Việc xãc dịnh phương rõ hướng phát triển cũng như các giải pháp chủ yếu mà các doanh nghiệp cẩn áp dụng dể dẩy mạnh xuất khẩu Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng thủy sản, tăng kim ngạch xuất khấu, nâng cao hiệu quá cho doanh nghiệp mình lã việc làm cắn Ihict và cap bách.

Dó cùng chính là lý do vì sao tác giả lựa chọn vấn de nghiên cứu này dể lãm de lãi nghiên cứu luận án của mình.

 • 2) Mục đích và ý nghĩa của đề tài.

Trên cơ sổ lý luận về hoạt dộng xuất khâu, Luận án di sâu phân lích dánh giá thục trạng hoạt dộng xuất khẩu thủy sản của các Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng doanh nghiệp trên địa bàn khu vực, thông qua các bải học kinh nghiệm xuấl khẩu thủy sản của các doanh nghiệp dó dế rút ra nhùng két luận chính xác về nguyên nhân dẫn den thành công cũng như thất bại của các doanh nghiệp làm liền dề cho việc

đề ra yêu cầu và nội dung của các giải pháp cơ bản manh tính chất định hướng nhàm giúp cho các doanh nghiệp vận dụng vào thực hành quản lý đế thúc dẩy hoạt dộng xuất khẩu thủy sán cúa các Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng doanh nghiệp trên dịa bàn thởi gian đến.

 • 3) Dôi tuọìig và phạm vi nghiên CIỈÌI.

 • – Luận án di sâu phân tích vai trò của hoạt dộng xuất khẩu, trong dó nhẩn mạnh vai trò cúa xuất khẩu thúy sản trong nền kinh lé nói chung vả của khu vực Quảng nam – Đà nẵng nói riêng dể tữ dó làm rò sự cằn thiết cùa việc phái đẩy mạnh hoạt dộng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên dịa bàn thời gian den.

 • – Luận án dì Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng vào nghiên cứu các khó khán tốn lại hiện nay của tất cá các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn khu vực dồng thời cùng làm rò những cơ hội ccùng như các nguy cơ dc dọa dổi với ngành xuất khẩu thúy sán nói chung vã khu vực Quảng nam ’ Dà năng nói riêng trong tương lai

‘ Luận án xây dựng các giải pháp mang tính chắt định hướng chung giúp các doanh nghiệp vặn dụng vào thực liền quản lý của minh dê’ dẩy mạnh hoạt dộng Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng xuất khau thúy sán mà không di sâu nghiên cứu một doanh nghiệp cụ thê não. Các ví dụ minh họa trong luận án SC dựa vào tình hình thực lế của một số doanh nghiệp điên hình trôn khu vực.

 • 4) Phuong pháp nghiên cull.

Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chúng, duy vật lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thông, các phương pháp phân tích so sánh vã các khoa học định lượng chính xác như toán học, thống kê Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng dè định lượng nhằm phát hiện các quy luật lổn tại trong hoại dộng xuất kháu ihỉiy sản của Việt nam nói chung vã của khu vực Quảng nam • Đà nằng nói ricng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart