NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

fff

Uy tin cùa đội ngũ cán bộ quân lý câp trường được biêu hiện trực tiêp ờ nhân cách của họ. Mà nhàn cách của mồi một trong họ được quyêt định bởi sự hiên biêt về đường lối, chính sách cũa Đãng và pháp luật cũa Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và kỳ- năng thực hiện và triên khai thực hiện đường lối. chính sách và pháp luật đó.

  • 2.2.1. Ưu điêm

Đội ngũ lành đạo. quân lý nhà trường luôn nhận thức và giữ irng lập trường, quan điêm Chù nghía Mác-Lênin. Tư tưởng Hồ Chi Minh, thực hiện tốt các chu trương. đường lối. chinh sách cua Đang, pháp luật cua Nhà nước. Tận tâm với chức trách và nhiệm vụ được giao, NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi không ngừng nâng cao hiệu lực. hiệu qua hoạt động thực tiền. Thê hiện tinh tiên phong, gương mầu. làm hạt nhân giáo dục học sinh và giáo viên theo mục tiêu, lý tưởng của Đãng. Đội ngũ cán bộ lành đạo. quân lý nhà trường luôn nhận thức sâu sắc răng: uy tin cá nhân người lành đạo. quân lý có ảnh hưởng rât lớn đên sự thành công hay thắt bại đòi với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là người lành đạo NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍNCỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi . quan lý trong môi trường giáo dục nên cần phái có phàm chât đạo đức trong sáng, phái có uy tin cao trước giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Hiện nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quàn lý nhà trường đang dần được trè hoá, giàu lòng nhiệt tinh, tàm huyêt. Đội ngũ cán bộ này thường xuyên bồi dường về lý luận chinh trị. trinh độ chuyên mòn nghiệp vụ, năng lực sư phạm và kha năng quan lý điều NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ yẾu nHằM nÂnG cao uy tin CủA người CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi hành trong các đơn vị cơ sơ cua giáo dục. Tât ca các cán bộ quán lý trong nhà trường đều có trinh độ chuyên mòn vừng vàng, được trướng thành và tôi luyện trong môi trường chuyên mòn cùa nhà trường cũng như của các đơn vị giáo dục cơ sờ khác trong tinh. Hiện nay, nhã trường có 27 cán bộ quàn lý. Trong đó:

  • – Ban Giám hiệu: 04 (01 thạc sỳ = 25%, 03 cư nhân = 75%);

  • – Cán bộ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi quan lý câp tô: 20 (02 thạc sỳ = 10%; 17 cử nhàn, kỳ sư = 85%; 01 trung câp = 5%). Trong số 20 cán bộ quân lý câp tố có 09 tổ trướng (08 chuyên môn, 01 văn phông) và 11 tồ phó.

về năng lực sư phạm cua đội ngũ cán bộ quan lý: 18 giáo viên gioi câp tinh = 66.7%. Giáo viên gioi câp trường: 22,2%. Tỷ lệ giáo viên gioi NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂnG cao uy tín của nGườI cán bộ quản LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi các cấp của đội ngũ cán bộ quan lý nhà trường: 88,9%.

Vê trinh độ chuyên môn: 100% cán bộ quân lý trinh dộ chuẩn và trên chuẩn Các cán bộ quân lý cùa trường (trừ tổ văn phông) đều được trường thành từ giáo viên được đào tạo chuẩn có năng lực về chuyên môn, có uy tin đối với dồng nghiệp. Nội bộ nhà trường đoàn kêt. găn bó. không có tinh trạng bè cánh, cục bộ. NHỮNG GIẢI pHáp chủ Yếu nhằm nâng cao uy tin của người CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi bàn vị. Quy chê dân chu cơ sờ đà tố chức thực hiện một cách đầy đu. nghiêm túc. luôn tạo được bầu không khi dân chu. thân thiện trong nhà trường.

  • 2.2.2. Nhược điểm

Nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ở một vài cán bộ còn chung chung:

Năng lực điều hành và uy tin lành đạo cua một bộ phận cán bộ quán lý còn hạn chê:

Vần còn cán bộ quàn lý NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM nâng cao UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi tõ ra dị ứng với những cái mới. Không linh hoạt trong lình hội và chuyền tãi thòng tin. Năng lực tổ chức điều hành còn rập khuôn, máy móc. thiêu năng động và nhạy bén: 2.3. Nhừng vấn đề đặt ra cần giai quyêt

  • a) Phát huy nhừng thành qua đà đạt được trong thời gian qua. đồng thời khăc phục những vân đê còn tôn tại, bức xúc nhảm đưa sự nghiệp giáo dục cùa nhà trường vào thê ổn định và NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM nâng CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi phát triền.

  • b) Nghiên cứu các giãi pháp tổng thê. giãi pháp chi tiêt, cụ thể, giãi pháp trước măt và lâu dài đê bôi dường và cung cố. gìn giừ và nâng cao uy tin đội ngũ cán bộ lành đạo, quan lý nhà trường.

  • c) Chất lượng giáo dục cũa trường nhìn chung còn thấp so với mục tiêu giáo dục, với yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tê – xà hội và trinh độ phát triển của các nước trong khu NHỮNG Giải PHÁP CHỦ YẾU NHẰM nâng cao UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi vực. Nội dung, phương pháp dạy học tuy đà được đỏi mới nhưng chưa đáp ứng với trinh độ phát triển khoa học công nghệ hiện đại và yêu cầu cùa nền giáo dục nước nhà trong thời kỳ đối mới.

  • d) Số cán bộ lành đạo. quàn lý đạt trinh độ trên chuẩn còn ít. Một số giáo viên có biêu hiện thiêu năng lực giăng dạy và tinh thần trách nhiệm chưa cao: cơ chế thị trường đà tác dộng không nhò đến việc giữ gìn phẩm NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA nGườI cán bộ quản lý TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi chất nhã giáo cua đội ngũ cán bộ. giáo viên nhà trường. Một số giáo viên chưa tích cực chu động đối mới phương pháp dạy học.

  • e) Công tác quàn lý nhà nước về giáo dục vần có nhìrng hạn chế. lúng túng nhât định trước yêu càu mới. chưa chi đạo sát sao việc thực hiện các nguyên lý giáo dục và các tư tưởng chi đạo phát triển giáo dục. Chưa có chính sách đồng bộ báo dam công bảng xà hội trong giáo dục. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi

Chương 3

NHƯNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHAM NÂNG CAO UỴ TÍN CỦA NGƯỜI CÁN Bộ QUÂN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHÓ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚI.

3.1. Thường xuyên tự tu dường, học tập và rèn luyện

Đê nâng cao uy tin đội ngũ cán bộ lành đạo, quan lý ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. trước hết người cán bộ lãnh đạo. quân lý phái cô lòng yêu nước sâu sac, yêu chu NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi nghía xà hội. thường xuyên tự tu dường, học tập và rèn luyện.

Như dã trinh bây ờ trên, uy tin cô trơ thành hiện thực và dược nâng caơ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phâm chat cá nhàn. Dó là khá nang chuyên mòn. đạo đức. lối song, ý thức đề cao lự phe binh, khâ nang giao tiếp, tác phong, cách di dứng, lời nói. rất ca những phàm chất trên dều phụ thuộc vảo sự tự NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi tu dường, học tập và rên luyện mã có cua người cản bộ lẵnh dạo, quan ly-                 ~

Dứng trước yêu cầu của sự nghiệp phát triền đai nước, trước đòi hói phái ngang lầm nhiệm vụ cúa người cán bộ lành đạo. quán lý về phẩm chất, nàng lực thi sự tu dưỡng, rèn luyện và học tập là yêu cầu có tính bất buộc và thường xuyên. Tuỳ thuộc vào từng lình vực. hoàn canh, từng nhiệm vụ cụ thê. người lành NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi dạo. quàn lý phải có phương pháp thích họp trong tu dường, học tập. rèn luyện trên các mặt sau:

Thứ nhất, thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị.

Cốt lòi của uy tin người lãnh đạo. quàn lý nhà trường hiện nay là bán lĩnh chinh trị vả giừ vừng bân lình chính trị trong mọi tình huống. Phải kiên trì Chù nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chi Minh: luôn trung thành với Đãng, với NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO Uy TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi che độ xà hội chu nghĩa. Tin tướng tuyệt đối vào đường lối đỏi mới cùa Đang, cùa đất nước. Có ý thức thường xuyên học tập đế nâng cao trinh độ chinh trị. quán triệt đầy đu các chu trương, đường loi. chính sách cùa Đang, pháp luật cùa Nhà nước: luôn thè hiện tinh thân quyết tâm cao trong thực hiện đường lối đồi mới cùa Đãng: không vi phạm 19 điều quy định của Bộ Chính trị về nhùng điều Dâng viên không NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CaO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi được làm; ncu cao linh thần đấu tranh với hệ tư tương, luận diệu gây can trơ việc thực hiện dường lỗi. chu trương cua Bang, pháp luật cua Nhà nước.

Thứ hai. luôn có ý thức trách nhiệm đây đũ vê công việc được giao, vê quan hệ giũa uy tin cá nhân với uy tin của lô chức và dân lộc đè thực hiện lý lường giãi phóng con người và công bang xà hội. Tuyệt đoi không được lấy uy tin lâm mục Những giẢi pháp chủ yếu nhằm nâng caO uy tíN của người CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi tiêu mà phai coi dó lã phương tiện, là diều kiện dẻ thực hiện mục dích giáo dục. (’hi có như vậy uy tin mới dược hiếu đúng vả dược bao vệ từ nhiêu phía trong mói quan hệ trên dưới, ngang cap.

Thứ ba, việc ren luyện, cũng co và nâng cao uy tín là con đường đay khó khiìn và thách thức. Dó là con đường tự rèn luyện, bồi dường lích luỳ nhùng phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm cần NHỮNG GlẢl PHÁP CHỦ YẾU nhằm nâng CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi thiết dẻ dược thừa nhận là người lành dạo. quan lý; người thầy giáo có uy tin. Bó là sự nghiêm khắc với bán thân, dộ lượng với người khác, phấn dấu và ựr rên luyện suốt dời. dỏ là con dường “hừu xạ lự nhiên hương”. Trong giai đoạn hiện nay cuộc cách mạng khoa học công nghệ đà và dang phát triển như vũ bào. hàng ngày hàng giờ đang tác dộng tiực tiếp đến hoạt dộng giáo dục cua người giáo viên, NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi những phương pháp dạy học cù. lạc hậu. tri trệ được thay thế bảng phương pháp dạy học tích cực. mang tính công nghiệp và được hồ trợ bang các phương tiện khoa học kỳ thuật hiện đại. Vi vậy, việc học tập nâng cao trinh độ chuyên môn, các phàm chất, năng lực là đôi hôi có tinh bảt buộc đối với người lành dạo, quân lý nhà trường.

Thứ tư. càn chủ ý mồi người chi có thê có uy tin trong NHỮNG GIAI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi một vài lĩnh ạrc nhất định. Trong thực tế vần không ít trường hợp tương rằng cử có uy tin trong lĩnh vực chuyên môn ắt sè tăng uy tin. nhưng thực tế thì chưa hãn. vi đây là điều kiện càn thièt của người lành đạo, quân lý nhưng chưa đủ, và có khi lại tác dụng ngược lại. Cho nên. ngoài những năng lực sở trường của mình, việc học tập. nghiên cứu thêm các kiên thức khác đê bỏ sung, hoàn NHỮNG GIẢI PHÁP1 CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi thiện minh trên mọi phương tiện lã không thê thiếu được cua người lành đạo. quan lý nhẩm cung cố và nâng cao uy tín.

Thứ năm, đề cao tính tự chú, tự kiềm chế, tự điều chinh, tự kiểm tra và tự phê binh. Khi có dấu hiệu uy tin bị giâm sút, cách tốt nhất là tự phê binh và kịp thời tim ra nguyên nhân, có kế hoạch nhanh chóng đế tự diều chinh bân thân minh. Các biện pháp tự NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi điều chinh phai có tinh kha thi. khách quan và phai được mọi người chắp nhận. Kinh nghiệm cho thấy, mỏi khi người lành đạo, quân lý có khuyết diêm và vâp phái sai làm nhưng có quyêt tàm sửa chừa một cách tự giác và chân thảnh thi mọi người không những không oán ghét mà còn có sự thòng câm độ lượng và trân trọng. Ngược lại, khi có sai lầm khuyết diêm mà thái độ không thực sự cẩu thị, tìm cách che giấu, NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi đối phó. biện bạch thi càng làm mất uy tin nhiều hơn. Đối với cán bộ lành đạo, quan lý mọi sai lầm đều phái tra giá, sai lầm càng nặng thi sự tra giá càng cao. Khi bị trà giá, con người buộc phái sử dụng những năng lực còn ân giâu đế vượt qua khó khàn thử thách, dó là cơ chế tự diều chinh. Nhờ cơ chế tự điều chinh mà con người ngày càng hoãn thiện, xà hội ngày càng phát triền NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi , văn minh. Nếu vi phạm sai lầm và khuyết diêm mà chưa có sự trà giá thì con người không bao giờ thức tinh, sai lầm cứ lặp đi lặp lại trơ thành màn tính, chai lỳ và uy tin ngày càng bị giâm sút, thậm chi dân dân sẽ mất hàn.

-Tr sinh THPT trong ngày hội cùa trường.

Hồ Chu Tịch đà từng dạy: “Đàng viên phạm sai lầm thì sè đưa quần chúng đến sai lầm cho nên khi NHỮNG GIẢI pHáP chủ yếu nhằm nâng cao uy TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT thành phố điện BIÊN phủ trong thời kỳ MỚi có sai lầm thì các đồng chí ấy phai sần sàng và kịp thời sữa chữa, không dê sai lâm nhô biên thành sai lâm to… Chúng ta không sợ sai lầm, chi sợ phạm sai lẩm mà không quyết tâm sửa chửa, muốn sửa chừa cho tốt thì phài sần sàng lắng nghe quần chúng phê binh và thật thà phê binh”. “Mỏi cán bộ đang viên, mồi ngày phai tự kiêm diêm, tự phê binh, tự sừa chừa như mồi ngày phai lira mặt NHỮNG GIẢI pháp chủ yếu nhằm NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH phố điện biên phủ trong thời kỳ MỚi ”.

Trong trường họp uy tin bị giám sút nghiêm trọng làm cho người cán bộ cô nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có thế hoàn thành nhiệm Ị1 nhưng không phát huy được nội lực của nhà trường thi có thể chuyến giao trách nhiệm. Việc chuyên giao chi thực hiện sau khi cán bộ đó đà tự phê binh nghiêm túc.

Thứ sáu, sự chăm lo gìn giữ và cũng cố uy tín tô chức, uy tín tập thê có ý nghía đáng kế NHỮNG GIẢI Pháp chủ yếU nhằm nÂNg caO uy tín Của NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT thành phố điện biên phủ TRONG THỜI KỲ MỚi đối với việc cùng cố và nàng cao uy tín người cán bộ lành đạo, quân lý. Trong uy tin cùa tổ chức, mặt uy quyền của nó rất quan trọng. Uy quyền này được xác lập bơi các quy chế hoạt động cùa tò chức, anh hương cua tô chức đó đối với xà hội. với mọi người. Trong việc gìn giừ và cung cố uy tin cua tô chức, việc tiến hành có kết qua sự đôi mới tô chức bộ máy và đội ngũ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CUA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi cán bộ có ý nghĩa then chốt. Việc làm này sẽ làm chơ tập thề, tố chức dạt dược hiệu quã cao vừa thoã mãn dược các nhu cầu và lợi ích cơ bàn cùa các thành viền, vừa phục vụ tốt cho xà hội. Nói chung uy tin cua cá nhân lành đạo và tỏ chức sè không bao giờ mất đi nếu họ không tự đánh mất.

3.2. Xây dựng phong cách làm việc một cách phủ hợp

Xây _ dựng phong cách suy nghĩ khoa học, NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi lời nói di đôi với việc làm. thòng nhất giừa lý luận và thực tiền. “Không có lý luận thi không có vận dộng cách mạng. Lý luận không có thực tiền là lý KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ động lực làm việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd quận 1, tp hcm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chìa khóa trả lời mọi câu hỏi ielts speaking
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Trường Trung Cấp Kinh Tế – Công Nghệ Cai Lậy Đến Năm 2025
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ MỚi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart