Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

fff

MỤC LỤC

c. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

 • 2.       Thực trạng việc sư dụng mạng xà hội cùa giới trè hiện nay………………..

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên 11

 • 4.2.     Các xu thế tiếp nhận mạng xà hội của tuồi vị thành niên Những giải pháp hạn

chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

 • 6.      Những giãi pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xà hội với 28

tuổi vị thành niên……………………………………………………………………….

 • H. PHỤ LỤC 33 Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên

Phụ lục I: Phiếu khảo sát

Phụ lục II: Biên bân phỏng vấn

Phụ lục III: số liệu thu được từ phiếu kháo sát các trường tiling học

Phụ lục IV: Danh mục hình

Phụ lục V: Một số bài viết cua các báo về mạng xà hội với học sinh trung 51 học

 • 1.  Báo Thanh niên online ngày 4.1.2013: Những ánh hướng của Facebook Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên 51

đối với việc học tập………………………………………………………………………………….

 • 2.  Báo Thanh niên online ngày 16.1.2013: Trường Lương Thế Vinh “cấm" 54 học sinh nói xẩu nhau trên facebook

 • 3.  Báo Thanh niên online ngày 23.1.2013: Có nén cơm học sinh sư dụng 56

mạng xà hội 2…………………………………………………………………………………………

 • 4. Báo Tấm gương 15.11.2015: Hạn chế học sinh sư dụng facebook đế ngăn 60

ngừa                                                              ‘ìoạn

ngôn’……………………………………………………………………………………

 • 5.  Báo mạng của đài Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên phát thanh và truyền hình Làm Đồng: Lợi ích cua mạng 63

xà hội khi sừ dụng đúng cách…………………………………………………………………….

 • 6. Báo Thanh niên online ngày 4.8.2015: Mạng xà hội và hành lang pháp ỉý – 65 Kỳ ỉ: Sự đan xen giữa thế giới ào và thật……………………………………………………..

LỜI CÁM ƠN

69


A. TÓM TẤT

Với sự phát triển cùa khoa học kỳ thuật, nhũng sán phàm công nghệ thông tin đà trở nên quá phổ biến với toàn giới trê Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên . Đây là những công cụ hiện đại cho việc học tập và giãi tri của giới trê. Củng với đó là sự xuất hiện các mạng xã hội mang tới công cụ mới đầy hấp dẫn, tạo mòi trường đề trê giao lưu. liên kết. chia sẽ nhùng sớ thích, sự quan tâm. các ý tường và kết bạn. Các tinh năng mới. nguồn thông tin đa dạng đà tạo ra sự thu hút cua mạng xà hội, số lượng thành viên được gia tăng Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên nhanh chóng kéo theo dó là ngày càng nhiều bạn trê tham gia mạng xà hội.

Xuất hiện tại Việt Nam vào khoang 2005. mạng xà hội nhanh chóng trơ thành công cụ truyền thông cá nhân phổ biến nhất tại Việt Nam. Tính đến năm (2014), hơn 75% người truy cập internet ơ Việt Nam có sử dụng mạng xà hội facebook (tương dương hơn 22 triệu người, trong dó phổ biến là giới trè trong độ tuổi vị thành niên – 17 thành niên Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên (người sắp đến tuổi trướng thành) là những em dang ờ giai đoạn chuyển tiếp từ ẩu thơ sang trường thành trong độ tuồi từ 10-19 (theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới). Đáy là giai đoạn phát triển dác biệt mạnh mè và phức tạp nhất cúa cuộc dời mồi con người. Biểu hiện của nõ là xày ra dồng thời một loạt những thay dối bao gồm: Sự phát triển mạnh mè về thề chất, sự biến đỏi điều chinh tám Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên lý và các quan hệ xã hội, bước đầu hình thành nhàn cách nên náy’ sinh nhiều roi nhiều về tàm lý nhất so với các lứa tuồi khác).

Mạng xà hội rất dề sử dụng và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, nó sẽ tạo diều kiện thận lợi cho việc học tập cũng như các mối giao tiếp trong công việc cũa người dùng. Đặc biệt là nhũng bạn trè thi nó sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cơ hội đế Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên phát triển kha nâng tìm kiếm học hòi làm ăn, kiếm tiền để có thể đạt được nhưng kỳ tích như mơ. Mạng xà hội rất tốt với nhũng ai sư dụng nó theo đủng nghĩa khoa học còn nó sè anh hương rất xấu đối với những người nào sư dụng nó vào những mục đích không hay, hoặc những mục dích thiếu văn hóa lành mạnh. Việc ánh hường xấu này thường xây ra đối với các bạn trê. vi tuổi trê là tuồi rất hiếu kỳ. Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên tò mò muốn khám phá tất cá mọi thử. dủ rằng có nhùng điều đà biết là rất không nên nhưng không thê kim hàm lại được nhu cầu muốn khám phá. Mạng xà hội còn có thế gây nghiện đối với một số người không biết kim chế ban thân, họ đà giành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng ứng dụng này, nghiện đến mức quên cã ăn cã ngũ. quên cã học hành hay làm việc. Việc này dà gây ra nhũng hậu quã khó Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên mà lường trước như sức khóe bị giâm sút, học hành bị suy sụp, công việc bõ bè trì trệ, … Mạng xà hội hiện nay rất phò biến trên toàn cẩu. nó có rất nhiều nhùng anh hương cá tôt lần xấu đối với cuộc sống của người dùng. Nó sè rất tuyệt vời đối với những ai biết sữ dụng nó một cách khoa học, và nó cũng cô thể biến người dung thành nô lệ cho nó.

Trước để tài “Mạng xã hội Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên với vấn đề tiếp nhận của tuồi vị thành niên ” nhóm tác giã chủng tôi dà tiến hành tim hiếu về thực trạng của vấn dề này trên phạm vi các trang mạng xà hội và qua việc tim hiếu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên một phạm vi hẹp hơn qua việc phát phiếu điều tra. phong vắn nhiều học sinh trung học ơ các khối, lớp khác nhau trong phạm vi huyện (Vinh Tường tinh Vĩnh Phúc, các trường THPT tạrc thuộc tinh Phú Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên Thọ) và đà thu được kết quã tổng quát: Những con số này cho thấy: mạng xà hội, tuy mới trở nên phơ biến không làu nhưng rò ràng đà thu hút số lượng người sử dụng không hề nhỡ.

Trước một vấn đề như vậy, chủng tôi đà nghiên cứu và để ra một số giai pháp nhẩm hạn chế những ãnh hưởng tiêu cực cũa mạng xà hội. Những biện pháp này sè từng bước giúp các bạn học sinh có một nhận định khách Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên quan, đúng đắn về mặt tốt. mặt xấu cùa mạng xã hội. Từ dó. các bạn sè có thể tự đưa ra quyết định cho ban thân về việc có nên hay không hay nên ờ mức nào. đồng thời nhận ra được tằm quan trọng cua việc rèn luyện văn hoá mạng lành mạnh cho ban thân.

B. GIỚI THIỆU TÒNG QUAN VẺ VÁN ĐẺ NGHIÊN cứu

1. Lí do chọn để tài

Sự phát triền cùa khoa học công nghệ đà đem Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên đến cho xà hội loài người nhùng thay đỏi vượt bậc. Trong khi Internet đang có một thời đại phát triển bủng nỏ. các hình thức truyền thông mới đang ngày càng thu hút được đóng đào người xem. Những người dùng Internet – đặc biệt là giới trê. bắt đầu tim kiếm một nơi thỏa màn mọi nhu cầu về thòng tin. giãi tri. kết nối… và mạng xà hội ra đời, đáp úng một cách gần như hoàn hão những nhu cằu đó.

Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên Hiện nay thế giới có hàng trâm mạng xà hội khác nhau. Có rất nhiều tiện ích mà mạng xà hội mang lại cho người dùng: thông tin nhanh, khối lượng thông tin phong phú dược cập nhật liên tục, có nhiều tiện ích về giãi tri…còn có một khia cạnh khá quan trọng làm thay đỏi mạnh mè hình thức giao tiếp giừa những cá nhân, các nhóm, và các quốc gia với nhau, đó chính là kha năng kết nối. Có thê nói Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên . đây là một không gian giao tiếp công cộng phi vật thề tạo liên kết dẻ dàng, thuận tiện, nhanh nhất giữa con người với nhau thòng qua nhiều hình thức, liên kết rộng khắp chứ không bị giới hạn bới chiều không gian. Chính vi vậy số lượng người sử dụng mạng xà hội ngày càng đỏng đào.

Rất nhiều bạn trẽ đã biết cách sử dụng mạng xà hội một cách hiệu quã nhất. Họ sử dụng mạng xà hội lã nơi dể cung cấp Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên thêm cho mình nguồn tri thức, nâng cao giá trị bân thân, là nơi dề gắn kết cộng đòng, là nơi đế sẽ chia những bất hạnh, niềm vui cua nhùng người có củng trái tim biết thông cám và giúp đờ nhưng người có hoàn cành đáng thương, cần sự trợ giúp cùa xà hội.

Bèn cạnh những thuận tiện, hữu ích mạng xà hội còn đưa đến những hiện tượng tiêu cực. đó chính là hiện tượng “khung hoàng thòng tin”, gây Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên rối dư luận, gây “nghiện online” đặc biệt là đối với giới trè. Một lượng lớn nhùng thông tin không có nguồn gốc chính thống, chưa dược kiểm duyệt, nhảm mục đích nói xấu, bôi nhọ người khác, hoặc kích dộng, phân dộng…

Hệ lụy cua việc “nghiện" mạng xà hội là: năng suất lao động giam, học tập sao nhàng, sức khóe không tốt (giam thị lực. mất ngũ. tinh thằn mệt moi…). Bên Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên cạnh đó, sự phát tán thông tin từ mạng xà hội rất nhanh và dề dàng, tạo mòi trường để những kẽ xấu lợi dụng, gây nguy hại đến tư tưởng, tinh thần của người dùng mạng xà hội. Nhìrng tác hại tiêu cực từ internet, đà phần não làm hạn chế các giá trị đạo đức. vãn hóa nhân văn cua một bộ phận các bạn trong độ tuổi vị thành niên hiện nay.

Xuất phát từ sự cấp thiết của hiện trạng trên, Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên nhóm tác giã chúng tôi đà đi đến quyết định nghiên cứu về đề tài khoa học xà hội: “Mạng xà hội với van đề tiếp nhận cua tuổi vi thành niên ’ ’

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo án ngữ văn 6 theo mô hình Vnen
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện nam giang, tỉnh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên
Những giải pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội với tuổi vị thành niên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart