NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục

fff

NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUA QUAN LY TRƯỜNG TIÊU HỌC MỸ PHƯỚC D THÔNG QUA ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN tấc quản lý giáo dục.

A. PHẤN MỜ ĐÀU

 • 1. Lý do chọn đề tài:

Nguyên tắc quan lý giáo dục là những tiêu chuẩn, quy tẳc cơ ban. nen tang, nhùng yêu can. nhùng luận điểm cơ bàn can phái tuân theo trong tò chức và hoạt động quân lý giáo dục nham đạt được mục tiêu phát triền giáo dục đà đe ra.

Các nguyên tắc quàn lý giáo dục được xây dựng trên cơ sỡ lý luận của học thuyết Mac-Lênin, tư tường Hồ Chi Minh về xây dựng và quàn lý Nhà nước NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG Cao hiệu quả quản lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục XHCN, về quân lý giáo dục, từ lý luận quàn lý giáo dục và thực tiễn quân lý giáo dục.

Nguyên tắc quan lý giáo dục dược nhận thức dũng dẩn trong quá trinh tông kết nhùng kinh nghiệm quân lý giáo dục và ngày càng được bỏ sung hoàn thiện, có vai trò chí đạo toàn bộ hoạt động cua chu thè quan lý và là cơ sớ dè xây dụng hệ thong các phương pháp quan lý giáo dục.

Trên thực tế, việc tiên hành NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục hoạt động quân lý giáo dục can phái dựa trên rat nhiều nguyên tăc tô chức và hoạt dộng khác nhau, trong đó có những nguyên tấc dược xác định là những nguyên tắc cơ ban trong quán lý. Đây là những nguyên tác có tính bao trùm, chi phối toàn bộ các hoạt động cơ bân đồng thời là cơ sờ đè hình thành, xây dựng và tô chức thực hiện nhừng nguyên tắc khác trong quán lý giáo dục. Với tam quan trọng như vậy nên nhóm chúng Những kinh NgHiỆm nÂNg cao hiệu quả QUảN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục em quyết dịnh chọn đề tài ‘’Nhưng kinh nghiệm nâng cao hiệu quà quân lý trường Tiêu học Mỳ Phước D thông qua đàm bão các nguyên tăc quân lý giáo dục” vận dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn quán lý giáo dục trong nhà trường hiện nay.

 • 2. Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quan lý, và thực trạng quan lý Trường tiêu học Mỳ Phước D xà Mỹ Phước, huyện Mỳ Tù: Trường Tiêu học B Thị Trấn NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục Huỳnh Hừu Nghĩa, TTHHN, huyện Mỹ Tú: Trường Tiểu học Long Hưng B. xà Long Hưng, huyện Mỳ Tủ: Trường Tiêu học Hưng Phú B, xà Hưng Phủ. huyện Mỳ Tú. Đe xuất những biện pháp có tính khà thi trong vận dụng các nguyên tấc quàn lý giáo dục trong nhùng năm tiếp theo.

 • 3. Khách thê và đôi tượng nghiên cứu:

  • 3.1. Khách thê nghiên cứu:

Công tác quan lý cúa hiệu trương có hiệu qua ờ trường Tiêu học NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục Mỳ Phước D. TH B HHN. th Hưng Phú B, TH Long Hung B đàm báo các nguyên tắc quân lý giáo dục.

 • 3.2. Đoi tượng nghiên cứu:

Những kinh nghiệm nàng cao hiệu quả quán lý trường Tiêu học Mỳ Phước D.

 • 4.  Gia thuyết khoa học:

Neu trièn khai thực hiện các biện pháp quan lý thòng qua dam báo các nguyên tấc quán lý giáo dục ớ trưởng Tiêu học Mỳ phước D một cách khoa học, hệ thong và đồng bộ theo NHỮNG KINH Nghiệm NâNG cao hiệu quả quản lý TRƯỜNG TIểU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục lý luận giáo dục hiện đại sè góp phan nâng cao chất lượng quan lý giáo dục tại cơ sờ Trường tiêu học Mỹ phước D.

 • 5. Nhiệm vụ nghiên cừu.

  • 5.1.  Nghiên cứu lý luận công tác quan lý có hiệu quá thông qua các nguyên tấc quàn lý giáo dục.

  • 5.2.  Tim hiểu thực trạng cóng tác quàn lý của hiệu trưởng ở trường Tiêu học Mỳ Phước Đ thông qua đâm bão các nguyên tắc quân lý giáo dục.

  • 5.3. Đe xuất một so biện pháp còng tác NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục quán lý có hiệu quá thòng qua các nguyên tắc quân lý giáo dục.

 • 6. Phạm vì nghiên cứu:

Nội dung hoạt động quan lý của hiệu trưởng trường tiêu học rất đa dạng đề tài này chi nghiên cứu nhừng kinh nghiệm quán lý có hiệu quà, trong đó chi tập trung vào các nguyên tắc quan lý giáo dục.

Địa bàn nghiên cứu: Trường Tiêu học Mỳ Phước D. xà Mỳ Phước, huyện Mỳ Tú. tinh Sóc Trăng.

 • 7. Các phương pháp NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYêN tắc Quản lý GIÁO dục nghiên cừu:

  • 7.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận:

Thu thập thông tin khoa học thông qua đọc sách, báo, tài liệu nhàm mục đích tìm, chọn, những khái niệm, nhũng tư tường cơ ban làm cơ sớ lý luận cho đề tài. hình thành giã thuyết khoa học.

 • 7.2.  phương pháp nghiên cứu thực tiền:

Trực tiếp tác động vào doi tượng trong thực tiễn đè nghiên cứu, thu thập thông tin. làm nãy sinh ý tưởng nghiên cứu và NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục đề xuất sáng tạo.

 • 7.3.  Phương pháp quan sát:

Trực tiếp quan sát hoạt động quan lý cua hiệu trưởng trường tiêu học

 • 7.4.  Phương pháp phóng vấn:

Phong vấn cán bộ quan lý, giáo viên

 • 7.5.  Phương pháp tông kết và rút kinh nghiệm:

Xem lại nhũng kết quả cùa các biện pháp quân lý của hiệu trưởng đà thực hiện từ đó nít ra nhùng kêt luận bô ích nhừng biện pháp quân lý áp dụng trong thực tiễn.

B. PHẢN NỘI NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục Di NG

Chương 1:

Cơ sờ lý luận, cơ sờ pháp lý, cơ sờ thực tiền có liên quan đến dề tài Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quà quàn lý trường Tiêu học Mỹ Phước 1) thông qua đảm bảo các nguyên tắc quân lý giáo dục”

ỉ. Cơ sờ lý luận hoạt động QLGD, một so khái niệm khoa học nội (lung cơ bân có liên quan đen đề tài:

 • 1.1. Cơ sở lý luận cùa hoạt động quàn NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUảN lý TRƯỜNG TIỀU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIẢO dục lý giáo (lục tiêu học:

Vị tri trường riêu học:

Trường tiêu học là cơ sớ giáo dục phò thông cùa hệ thong giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản vả con dấu riêng.

Trường tiêu học có một so nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Tô chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chat lượng theo mục tiêu, chương trinh giáo dục phò thông cap Tiêu học do Bộ trưởng Bộ Giáo NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUA QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục dục và Đào tạo ban hành.

Huy động trè em đi học đúng độ tuổi, vận động tre em khuyết tật, tre em dà bó học đen trường, thực hiện phô cập giáo dục và chống mù chừ trong cộng đồng. Nhận bão trợ và giúp các cơ quan có thâm quyên quân lý các hoạt động giáo dục cua các cơ sớ giáo dục khác thực hiện chương trinh giáo dục tiêu học theo sự phân công của cấp có thâm quyền. Tô chức kiêm tra và NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục công nhận hoàn thành chương trình tiêu học cho học sinh trong nhà trường và trê em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.

Xây dựng, phát triển nhã trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triền giáo dục cúa dịa phương.

Thực hiện kiêm định chắt lượng giáo dục.

Quan lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quan lý, sư dụng đắt dai, cơ sờ vật chat NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục , trang thiết bị và tài chinh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với gia đinh, các tò chức và cá nhân trong cộng đong thực hiện hoạt động giáo dục.

Tô chức cho cán bộ quân lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xà hội trong cộng dong.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiêu học như sau NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục :

Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập ke hoạch và tò chức thực hiện kế hoạch dạy học. giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quà thực hiện trước Hội đồng trường và các cắp có thâm quyên;

Thành lập các tô chuyên môn. tô văn phòng và các hội đồng tư van trong nhà trường; bô nhiệm tô trưởng, tô phó;

Phàn cóng, quan lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trinh tuyên dụng NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục , thuyên chuyên; khen thướng, thi hành ki luật đoi với giáo viên, nhân viên theo quy định;

Quân lý hành chính; quân lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sân của nhà trường;

Quân lý học sinh và tô chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyên trường; quyêt định khen thướng, ki luật, phê duyệt kết qua đánh giá, xếp loại, danh sách học NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục sinh lên lớp. ớ lại lớp; tò chức kiêm tra. xác nhận việc hoàn thành chương trình tiêu học cho học sinh trong nhã trường và các đoi tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;

Dự các lớp bồi dường về chinh trị. chuyên môn. nghiệp vụ quân lý; tham gia giăng dạy bình quân 2 tiết trong một tuân: được hưởng ché độ phụ cấp và các chinh sách tru đài theo quy định;

Thực hiện quy che dân chủ cơ sở NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục và tạo điều kiện cho các tô chức chính trị – xà hội trong nhà trường hoạt động nhăm nàng cao chat lượng giáo dục;

Thực hiện xà hội hoá giáo dục. phoi hợp tô chức, huy động các lực lượng xà hội cùng tham gia hoạt dộng giáo dục, phát huy vai trò cua nhà trường đoi với cộng đồng.

Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phàn công;

Điêu NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyên;

Dự các lớp bồi dường về chinh trị. chuyên môn. nghiệp vụ quân lý; tham gia giăng dạy bình quân 4 tiết trong một tuân: được hưởng ché độ phụ cấp và các chinh sách tru đài theo quy định.

 • 1.2. Khái niệm quản lý nhà trường:

Quân lý nhà trường là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật cùa chủ thê quàn lý nhà trường NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục làm cho nhà trường vận hành theo đường lối quan diêm Giáo dục cua Đang, thực hiện dược mục tiêu kế hoạch đào tạo cua nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục: Nâng cao dàn trí. đào tạo nhàn lực. bồi dường nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đắt nước.

 • 1.3. Khái niệm về nguyên tắc quan lý giáo (lục:

Nguyên tắc quan lý là các qui tắc, các chuân mực có tinh NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục chi dạo mà những người quan lý phái tuân thú trong quá trinh quan lý.

Các nguyên tắc quân lý do con người định ra, vừa phân ánh các qui luật khách quan nhưng cũng mang dấu ấn chu quan cùa con người. Tính chat, yêu cầu và nội dung các nguyên tắc còn thụ thuộc vào điều kiện cụ thê cúa môi trường kinh te- xà hội, của trinh độ quan lý, của xu thể phát triển và quan diêm, năng lực cúa người chi NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục huy.

Nguyên tảc quan lý giáo dục là nhưng tiêu chuẩn, quy tẳc cơ ban. nền tang, những yêu cầu. nhùng luận diêm cơ bán can phai tuân theo trong tô chức và hoạt động quân lý giáo dục nham đạt được mục tiêu phát triền giáo dục đà đe ra.

 • 1.4. Một số nội dung những nguyên tắc cơ hãn quàn lý giáo dục:

 • 1.4.1. Nội dung cùa nguyên tac dam bào sự lãnh đạo cùa Dang cs l iệt Nam: Đang lãnh dạo giáo NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ Quản lý TRƯỜnG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục dục thòng qua các chi thị nghị quyết. Sự lãnh đạo cua Đàng về mặc tư tương cùng như về mặc tô chức phải được đám bao một cách tuyệt đối ỡ mọi cap quân lý giáo dục.

Mọi chù trương, chính sách giáo dục de ra phái phục ỊI đường loi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn; đong thời khi xem xét. đánh giá kết quá, ánh hưởng của một chu trương chinh sách giáo dục phai đứng vừng trên lập trường và quan NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục diêm của Đãng căn cứ vào lợi ích cùa toàn thê nhân dân lao động. Mọi chú thè quán lý giáo dục phai nắm xìhig, quán triệt các quan diêm cùa Đang về giáo dục; nghiêm túc. kiên tri tỏ chức thực hiện đường loi giáo dục của Đãng biến đường lối đó thành hiện thực. Nội dung phương pháp và tô chức giáo dục phai bao dam nguyên lý giáo dục cua chu nghĩa Mác-Lènin và đường loi chính sách giáo dục của Đang.

Trong NHỮNG KINH nGhIỆM nâng cao hiệu quả quản lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục các nhà trường phải tô chức và lành đạo tốt việc giáo dục đường lối, chinh sách cúa Đang và đạo đức cách mạng cho học sinh, nâng cao trình độ giác ngộ XHCN cho giáo viên và nhân viên trong trường; tô chức cho giáo viên và nhân viên tham gia hoạt động xà hội ở địa phương.

Người đứng đau cơ quan quán lý giáo dục các cấp tôn trọng sự lành đạo của tô chức cơ sở Đãng theo quy định của điêu lệ Đàng; mặt NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUA QuẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục khác, người quân lý phái quan tâm xây dựng chi bộ Đàng và các đoàn thê quần chúng trong đơn vị còng tác. phát huy ánh hương chính trị eúa tò chức đó trong toàn dem vị.

Yêu can đoi với thực hiện nguyên tắc:

Đê thực hiện nguyên tắc đâm bào sự lành đạo của Đãng trong quan lý giáo dục đòi hôi chú thê quân lý phai nghiên cứu năm vững các chí thị, nghị quyết cúa Đáng về giáo dục và có trách nhiệm tò NHỮNG KINH NgHiỆM nâng Cao Hiệu quả QuảN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục chức thực hiện nghiêm túc trong phạm vi tửng đơn vị; Phái làm cho đường loi. chinh sách giáo dục của Đãng trờ thành hệ tư tưởng chí đạo toàn bộ công tác giáo dục.

 • 1.4.2. Nội dung nguyên tắc tập trung dân chu phai dam bào moi quan hệ chặt trẽ và toi ưu giữa tập trung và dân chù trong quán lý.

Tập trung và dân chu là hai mặt của một thê thong nhát, tập trung phai trên cơ sớ dân chú và dân chủ phái NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục thực hiện trong khuôn khô tập trung.

Khía cạnh tập trung thê hiện ở chỏ phái thống nhắt quân lý từ tiling tàm- phai tăng cường quàn lý tập trung, thong nhát trên quy mò toàn quốc về những van đề cơ bân. Nó có nghĩa là sự chi huy, điêu phối thống nhất dựa trên quan hệ mệnh lệnh phục tùng tir cap quân lý Trung ương đen các cơ sở thực hiện quá trình đào tạo. mặc khác thê hiện sự thực hiện trong thực tiền NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục đường loi giáo dục của Đãng một cách nhát quán, không có bat kỳ KhoThuVien.com

Chi Ngoan 01695179912

-6-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh kiên giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Ung Thư Của Hai Loài Aralia Dasyphylla Và Aralia Hiepiana Ở Tây Nguyên.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài Giảng Kiểm Thử Phần Mềm Full
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục
NHỮNG KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học mỹ PHƯỚC d THÔNG QUA đảm bảo các NGUYÊN tắc QUẢN lý GIÁO dục
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart