NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

fff

NHỮNG LÝ LI AN TỎNG QUAN VÈ TRANH CHẤP ĐÁT ĐAI VÀ GIÃI QUYÉT TRANH CH ẤP ĐÁT ĐAI

 • 1.1. TRANH CHẢP ĐẢT ĐAI: KHÁI NIÊM, PHÂN LOẠI, ĐẠC ĐIẼM


 • 1.1.1. Khái niệm tranh chấp đất đai

Trong bất kỳ xà hội nào, đất đai luôn có vai trò và vị trí quan trọng đối với con người, góp phần quyết định sự phát triển phồn vinh của mồi quốc gia. Củng với sự phát triển của san xuất và đời sống, nhu cầu sư dụng đất cua con người ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Xuất phát từ lợi ích cũa các giai tầng trong xà hội và dựa trên dõi hôi của công cuộc xây dựng và phát triền đất nước, Nhâ nước sử dụng pháp luật đế điểu chinh các quan hệ đất NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI đai nham tạo lập một mỏi trường pháp lý lành mạnh cho hoạt động khai thác và sứ dụng đất hợp lý và có hiệu qua. Đồng thời, tạo cơ sờ pháp lý vừng chắc đè giai quyết dứt diêm và có hiệu quà nhưng tranh chấp đất đai náy sinh.

Tranh chấp đất đai là một hiện tượng xà hội xay ra trong bất kỳ hình thái kinh tế – xà hội nào. Trong xà hội tồn tại lợi ích giai cấp đối kháng thi tranh chấp đất dai NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI mang màu sắc chính trị, đất đai luôn là dối tượng tranh chấp giừa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Việc giãi quyết triệt để các tranh chấp đất đai ờ các xà hội phai được thực hiện bằng một cuộc cách mạng xà hội. Ớ xà hội không tổn tại mâu thuần về lợi ích giai cấp đối khá ng, tranh chấp đất thường là mâu thuần về lợi ích kinh tế, quyền và nghía vụ của các bên. Việc giãi quyết tranh chấp đẩt NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI đai do các bên tự tiến hành thông qua con đường thương lượng, hòa giãi hoặc do các cơ quan nhà nước có thâm quyền thực hiện dựa trên việc áp dụng các quy định cua pháp luật.

Tranh chấp đất đai, hiền íheo nghĩa rộng lã biếu hiện sự mâu thuần, bất dồng trong việc xác định quyền quân lý, quyền chiếm hữu, quyền sữ dụng đối với đất đai, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong lình vực quân lý và sử dụng đất NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI dai.

Theo nghía hẹp. tranh chấp đất đai là tranh chấp phát sinh giừa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất dai về quyền và nghía vụ trong quá trinh quan lý và su dụng đất đai [43. tr. 245].

Trong thực tế. tranh chấp đất đai được hiếu là sự tranh chấp về quyền quân lý, quyền sử dụng xung quanh một khu đất cụ thể mà mồi bên đều cho rằng mình phai được quyền đó do pháp luật quy NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI định và bao hộ. Vi vậy, họ không thể cũng nhau tự giai quyết các tranh chấp đó mà phai yêu cầu cơ quan có thầm quyền phân xữ (giãi quyết).

 • 1.1.2. Phân loại tranh chấp đất đai

Trước nhũng năm 1980, Nhà nước ta thừa nhận nhiều hình thức sờ hữu dối với đất dai: Sở hữu nhà nước, sờ hữu tập thế và sờ hữu tư nhân… Do dó ở thời kỳ này tranh chấp đất đai bao gồm: Tranh chấp về quyền NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI sớ hữu đất đai. quyền quan lý và sử dụng đối với đất đai. Sau Hiến pháp 1980 ra đời, Nhà nước trờ thành đại diện chu sơ hừu duy nhất đối với toàn bộ toàn bộ vốn đất đai trong cã nước, do dó các tranh chấp đất đai hiện nay chi bao gồm tranh chấp về quyền quân lý và sữ dụng đất dai. Theo quy dinh của pháp luật hiện hành có ba loại hình tranh chấp đất đai:

+ Tranh chấp về quyền sữ NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI dụng đất đai;

+ Tranh chấp về tài san có liên quan đến quyền sư dụng đất;

+ Tranh chấp về quyền sư dụng đắt có liên quan đến địa giới đơn vị hãnh chinh (xà. huyện, tinh).

Tuy nhiên, trên thực tế thường xuất hiện dạng tranh chấp đất đai phổ biến sau đây:

 • – Tranh chấp họp đồng chuyển đổi quyền sữ dụng đất:

Dạng tranh chấp này thường xây ra ớ vùng nông thôn, việc phát sinh NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI thường là do lúc chuycn đôi đất đai hai ben không lâm hựp đồng hoặc hựp dồng có dược soạn tháo nhưng nội dung rất sơ sài, dơn gian. Vi thể, sau một thời gian một bên cam thấy quyền lợi bị thiệt thòi nên phát sinh tranh chấp, mặc dù vào thời diêm chuyên dôi hai bên dểu dà nhất trí về các diều kiện dể chuyên đôi quyền sừ dụng đai.

 • Tranh chấp hợp đồng chuyên nhượng quyển sư dụng đất:

Dạng (ranh chấp NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI này xây ra khá phô biến, việc phát sinh thường là do một bên hoặc ca hai bên thực hiện không dủng giao kết như không trà tiền hoặc không giao dất, cùng có trường hợp do bị lừa dối hoặc sau khi ký kết hợp dồng thấy bị hớ trong diều khoán thoa thuận về giã ca nên rủt lại không thực hiện hợp đồng. Nhiều trường hợp nội dung hợp đồng không đề cập rò ràng về mục đích cùa hợp đồng, không xác định cụ thế bên bán NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI hay bên mua có nghĩa dóng thuế chuyển quyền sữ dụng đất, lãm thú tục… đây củng là nguyên nhàn dẫn đến tranh chấp.

 • Tranh chấp họp dồng cho thuê quyền sừ dụng dẩt:

Việc phát sinh dạng tranh chap này là do một ben hoặc cã hai bèn vi phạm các điều khoản cùa hợp đồng như:

+ Het thời hạn thúc đất nhưng không chịu trà lại đất cho bên cho thúc;

 • –  Không trá liền thuê đai:

+ Sứ dụng đai NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI không đúng mục đích khi thuê;

I Bôi lại dẩt trước thời hạn họp dồng.

 • –  Tranh chấp hợp đồng thế chấp quyển sứ dụng đất:

Dạng tranh chấp này thường phát sinh sau khi thôi hạn thực hiện nghía vụ dà hết, nhưng bên vay dà không thực hiện nghĩa vụ trà nợ dă cam kết.

 • –  Tranh chấp thừa kề quyền sư dụng đất:

Dạng tranh chấp này thường xay ra do các nguyên nhân chu yếu sau:

+ Người có quyền NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI sử dụng đất chết không để lại di chúc và những người thừa kế theo pháp luật không thỏa thuận dược với nhau về việc phân chia di sàn thừa kế hoặc không hiếu biết về các quy định của pháp luật thừa kế. nên dần đến việc phát sinh tranh chấp.

+ Người sử dụng đất trước khi chết có lập di chúc để lại thừa kế quyền sư dụng đất nhưng di chúc đó trái pháp luật.

 • Tranh chấp do lấn, chiếm đất:

Loại tranh NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI chấp này xây ra do một hoặc cà hai bên đà chiếm dụng đất cùa nhau. Có trường hợp trước đày khi thi hành chính sách cãi tạo nông nghiệp. Nhà nước đà giao đất cho người khác sử dụng, nay chữ cù tự dộng chiếm lại đất canh tác và dần đến tranh chấp.

 • Tranh chấp về cân trở việc thực hiện quyền sữ dụng đất:

Loại tranh chấp này tuy số lượng tranh chấp phát sinh ít nhưng tinh chất lại rất phức tạp. Thông NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI thường, do màu thuần phát sinh, bên sử dụng đất ớ gần lối di còng cộng có vị tri dất ở sâu hoặc xa mặt tiền và một bên do có thành kiến cá nhàn đã cân trở người sừ dụng đất bèn trong việc thực hiện quyền sử dụng dất như không cho đi qua phần đất của minh, rào lại lối đi chung v.v… do đó dần đến tranh chấp.

Ngoài ra. côn tồn tại một số dạng tranh chấp đất dai cụ thế NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI trên thực tế như:

 • –  Tranh chấp về việc lãm thiệt hại đến việc sử dụng đất;

 • – Tranh chấp quyển sư dụng đất;

 • –  Tranh chấp tài san gắn liền với đất:

 • – Tranh chấp đất trong vụ án ly hỏn.

 • 1.1.3. Đặc diêm của tranh chấp đất đai

Quan hệ đất đai là một dạng dặc biệt của quan hệ dân sự nên bên cạnh những dặc điếm chung cũa một tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai còn mang nhùng đặc diêm đặc trưng NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI riêng khác với các tranh chấp dân sự. tranh chấp lao động, tranh chấp kinh tế… Sự khác biệt đó thê hiện ơ nhùng diêm chu yếu sau đây:

Thứ nhất, chũ thể cũa tranh chấp đất dai chi có thế là chũ thể của quyền quân lý và quyền sử dụng dất mà không phái là chủ thế của quyền sở hữu đất dai. Quyền sử dụng đất của các chù thể được xác lập dựa trên quyết định giao đất. cho thuê đất của Nhà NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI nước hoặc dược Nhà nước cho phép nhận chuyên nhượng từ các chu thê khác hoặc được Nhà nước thừa nhận quyền sư dụng đất hợp pháp đối với diện tích đất đang sư dụng. Như vậy. chu thè cua tranh chấp đất đai là các tô chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia với tư cách là người quan lý hoặc người sư dụng đất.

Thừ hai, nội dung cua tranh chấp đất đai rất đa dạng và phức tạp. Hoạt động quan lý và NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI sứ dụng đất trong nền kinh tế thị trường diễn ra rất đa dạng, phong phủ x ới việc sư dụng đất vào nhiều mục đích khác nhau, với diện tích, nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường, việc quân lý và sử dụng đất không đon thuần chi là việc quàn lý và sư dụng một tư liệu sàn xuất. Đất dai dà trờ thành một loại hàng hóa đặc biệt, có giá trị thương mại, giá đất lại biến động NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI theo quy luật cung cầu trên thị trường, nên việc quàn lý và sư dụng nó không đơn thuần chi là việc khai thác giá trị sử dụng mà còn bao gồm cã giá trị sinh lời cùa dất (thòng qua các hành vi kinh doanh quyền sư dụng đất). Tất nhiên, khi nội dung quan lý và sư dụng đất phong phú và phức tạp hơn thi nhùng mâu thuần, bất đổng xung quanh việc quan lý và sứ dụng đất đai cùng trớ nên gay gắt và trầm NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI trọng hơn.

Thừ ba, tranh chấp đất đai phát sinh gây hậu qua xấu về nhiều mặt như: Có thề gây mất ôn định về chính trị, phá vờ mối quan hệ xà hội. làm mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. phá xờ trật tự quan lý đất đai, gây đinh trệ san xuất, ánh hương trực tiếp đến lợi ích không nhùng cua ban thân các bên tranh chấp mà còn gảy thiệt hại đến lợi ích cua Nhà nước và xà hội NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI .

Thứ tư, đối tượng của tranh chấp đất dai là quyền quân lý và quyền sư dụng đất. Đất đai là loại tài san đặc biệt không thuộc quyền sờ hừu cua các bên tranh chấp mà thuộc quyền sờ hừu cua Nhà nước.

 • 1.2. NGl YÊN NHÂN TRANH ( HẤP ĐÁT ĐAI

1.2.1. Nguyên nhân khách quan

Tranh chấp đất dai ờ nước ta phát sinh có nguồn gốc sâu xa do lịch sử để lại. Ở miền Bắc, sau NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Cách mạng tháng 8 và sau năm 1953, Đãng và Chính phu đà tiến hành cai cách ruộng đất. xóa bo chế độ chiếm hừu mộng đất cùa thực dân. phong kiến, thiết lập quyền sớ hừu mộng đất cho người nông dân. Năm 1960. thông qua con đường hợp tác hóa nông nghiệp, mộng đất cua người nông dân được đưa vào lãm tư liệu san xuất chung trơ thành sờ hừu tập thê. do đó tình hĩnh sử dụng đất đai tương đối ổn định NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI .

Ỡ miền Nam. sau hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tinh hình sư dụng đất đai có nhiều diền biến phức tạp hơn. Trong chín năm kháng chiến. Chính phu đà tiến hành chia mộng đất cho người nòng dân hai lằn vào các năm 1949 – 1950 vã năm 1954. nhưng đến năm 1957, ngụy quyền Sài gòn đà thực hiện cái cách điền địa, thực hiện việc "truất hừu" nhẩm xóa bó thành qua cua cách mạng, gây ra nhũng xáo NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI trộn về quyền quan lý mộng đất cùa người nông dân. Sau khi thống nhất dất nước, năm 1975, Nhà nước đà tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, đồng thời xây dựng hàng loạt các lâm trường, nông trường, trang trại. Những tố chức đó bao chiếm quá nhiều diện tích đất nhưng sử dụng lại kém hiệu quà. Đặc biệt, qua hai lần diều chinh mộng đất vào các năm 1977 – 1978 và năm 1982- 1983, với chinh sách chia cấp NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI đất theo kiêu binh quân, "cào bằng" đà dẫn tới những xáo trộn lớn về mộng đất. về ranh giới, số lượng và mục đích sư dụng đất đai.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nghiên cứu, đánh giá thoái hóa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiếu lâm khí công  nội kình nhất chỉ thiền
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Máy nghiền trục nghiền đá
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart