Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình

fff

MỤC LỤC

Trang

A. ĐẠT VÂN ĐE

Trong nhũng năm gần đây bạo lực gia đinh (BLGĐ) đà trở thành một trong những vấn đề được quan tàm hảng đẩu trong các nghiên cứu khoa học xà hội và nhàn văn. Các nghiên cứu khoa học cho thấy BLGĐ xây ra khá phố biến, hầu như ở đâu cùng có, từ xà hội phương Tây đến xà hội phương Đông, ừr thành thị đến nông thôn, tử nhóm có trình độ văn hóa thấp đến nhóm có trinh độ Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình văn hóa cao. từ nhóm không có việc làm đến nhóm có việc làm ổn định. Có thề nói BLGĐ đà trớ thành một vấn đề xà hội nghiêm trọng, phố biến và có tính toàn cầu. BLGĐ. cho dù diễn ra dưới bất cử hình thức nào, thi hậu quá của nó cũng hết sức trầm trọng. Nạn nhàn cua BLGĐ chú yếu là phụ nừ và trê em. đặc biệt sự xói mòn. suy đổi về đạo đức. nhân cách cùa thành viên Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình nào đó trong gia đinh khiến nạn nhân cua BLGĐ có xu hướng gia tăng ớ người già hay nhùng người mất khá năng lao động.

Bạo lực gia đinh gây ra những hậu quã đặc biệt nghiêm trọng đối với phụ nữ. Nó không nhũng lâm tồn thương về thể xác, tinh thần mà còn liên quan chặt chẽ đến sự kiêm soát đời sống tình dục cùng như vị tri. vai trô cùa phụ nữ trong hoạt động chinh trị – kinh tế – văn hóa… Bạo Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình lực gia dinh gây ảnh hường sâu sấc về mặt tinh thần cúa người phụ nữ khiến phụ nừ không yên tâm làm việc, hoặc luôn có câm giác lo sợ, buồn bà, muốn tự tứ và là một trong nhũng nguyên nhân lón dẫn đến tan vờ gia đinh. Theo thống kê chưa đầy đủ ờ Mỳ. cứ 100 vụ ly hôn thi có trên 90% lã nguyên nhân do bạo hành, tỷ lệ này ờ Thái Lan là 76%, Hà Nội là 51%, TP Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình . Hồ Chí Minh là 56%.

Bạo lực gia đình lãm cho quan hệ gia đinh bị sứt mẽ, có thể dần tới ly hôn. Trê em sổng trong các gia đinh có bạo lực bị ành hưởng tiêu cực như học hãnh sa sút. dề trờ thành nạn nhân cũa bạo lực hoặc khi lớn lên dẻ sử dụng bạo lực đối với người khác. Bạo lực gia đình đà khiến cho các giá trị truyền thống cua gia đinh Việt Nam bị lung lay và bị suy Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình giám. Bạo lực gia dinh làm xói môn dạo đức, mất tinh dân chù xà hội và anh hường đến thế hệ tương lai. Ỏ nhiều gia đinh, thế hệ con đà lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi còn nhó, chúng dược chứng kiến. Bạo lực gia dinh đang là nguy cơ gây tan vờ và suy giam sự bền vững cùa gia đinh Việt Nam.

BLGĐ là một trong nhùng hành vi vi phạm pháp luật cần được loại trừ, nhắt Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình là trong xà hội hiện đại văn minh. E)ể ngăn chặn, dấy lùi hành vi BLGĐ, dôi hoi phài có những nghiên cứu toàn diện, sâu sắc làm cơ sờ khoa học cho các cấp, các ngành, các tố chức, cá nhân và từng gia đinh đưa ra nhùng giãi pháp tích cực phòng chống có hiệu quá BLGĐ, tiến tới xóa bô hoàn toàn hiện tượng nghiêm trọng này.

Chính những lý do đó đà dẫn tôi tới việc chọn chù dể Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình : “Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia dinh và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bõ hiện tượng bạo lực trong gia đình" cho bài tiểu luận cuối ki cua minh. Việc tim hiểu chu dề này không nhằm ngoài mục đích vạch ra các nhôm nguyên nhân chủ yếu dần đến bạo lực gia đinh, từ đó có nhũng biện pháp thiết thực nhằm hạn chế. xóa bo hiện tượng gây nhức nhối cho các gia đình và toàn thể xà hội nãy.

B Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình . NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. NHƯNG VẤN ĐÈ CHUNG VÈ BẠO Lực GIA ĐÌNH

1.1. Khái niệm bạo lực gia đình

Cũng giống như khái niệm gia dinh, hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về bạo lực gia đinh (BLGĐ). Tuy nhiên một định nghía có tinh pháp lý về BLGĐ lại chưa được ban hành. BLGĐ thòng thường được hiểu lả sự ứng xử bằng vũ lực hoặc không bằng vũ lực do nhũng người trong gia đình thực hiện chống lại những người khác củng Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình trong gia đinh đó.

Bộ luật cùa Bang Georgia (Mỳ) số 19-13-1 định nghĩa bạo lực trong gia đinh là một số hành vi tội phạm thực hiện giừa những người có quan hệ với nhau. Các hình thức tội phạm bao gồm hành hung, doạ nạt. rinh rập. phá hoại tãi sân mang tinh tội phạm, câu thúc bất hợp pháp, xâm nhập mang tinh tội phạm, và bất cứ tội hình sự nào khác. Các hành vi Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình diễn ra giữa những con người có liên hệ với nhau như vợ chồng trong hiện tại hay quá khứ. là cha mẹ chung của cũng một đứa trê. cha mẹ và con cái. cha mẹ kế và con kế hoặc ngay cả nhùng người ngoài hiện đang hoặc đà sống chung trong một gia đinh.

BLGĐ là ngược dãi băng tinh càm. thế xác hay tinh dục cua thành viên gia đinh bằng một thành viên khác. ( Jhon. Macionis, 2004)

BLGĐ lã Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình hãnh vi cố ý cùa thành viên gia đinh gây tổn hại hoặc có kha năng gây tốn hại về thê chất, tinh thằn, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. (Luật phông, chống BLGE) cua Việt Nam. 2007)

Định nghĩa BLGĐ cùa Liên hợp quốc thông qua năm 1993 được các tô chức cũng như nhã khoa học trên thế giới chấp nhận rộng rài. Theo đó. BLGĐ là bất kỳ hành động bạo lực nào dan dền hoặc có Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình thế dan den nhùng tôn that về thân thế, tâm lý hay’ tình dục hay nhừng đau khô ctìa người trong gia đinh, bao gồm cá sự đe dọa có nhừng hành dộng như vậy, việc cường bức hay tước đoạt sự tự do. (United nations, 1995)

Hình 1. Bạo lực gia đinh (giữa chồng với vợ)

Qua một số định nghía về bạo lực gia đình, có thê hiểu hành vi bạo lực bao gồm: + Hãnh Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình hạ. ngược đãi. đánh đập hoặc cố khác xâm hại đến sức khôe, tính mạng. + Lãng mạ. hoặc có hành vi cố ý khác cố ý xúc phạm danh dự. nhân phàm.

+ Cô lập, xua đuối hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gày hậu quá nghiêm trọng.

+ Ngăn cán việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia dinh giữa vợ vã chồng, cha mẹ và con.

+ Cường ép quan hệ Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình tinh dục.

+ Chiếm đoạt, húy hoại, đập phá hoặc có hãnh vi khác cố ý làm hư hỏng tãi sân riêng cứa thành viên khác trong gia đình hoặc tài sàn chung cua các thành viên trong gia đinh.

+ Cường ép thành viên của gia đinh lao động quá sức, đóng góp tài chinh quá khá năng cùa họ, kiểm soát thu nhập cùa thành viên nhàm tạo ra tinh trạng về tãi chính.

+ Có hành vi trái pháp luật buộc thành Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình viên gia đình ra khôi chồ ở.

1.2. Các hình thức cùa bạo lực gia đình

Phân loại các loại hình BLGĐ lã một vấn đề phức tạp. tuy nhiên lại là vấn đề hết sức quan trọng bơi nó cho phép mô tã da diện thực trạng vẩn đề đề tim ra phương cách hừu hiệu cho phép khắc phục thực trạng vấn đề. Dựa theo kết quá các nghiên cứu về thực trạng BLGĐ có thề nói đến các hình thức bạo lực cơ bán sau đây.

Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình + Theo phương thức ứng xừ: Có sử dụng vù lực hay không bằng MÌ lực có thể phân BLGĐ thành hai loại hình chinh: bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần.

Bao hrc thế chốt: là những hãnh vi bạo lực mà người gây ra bạo lực thường sứ dụng súc mạnh cơ bắp( tay, chân) hoặc công cụ (thậm chi vù khi) đối với nạn nhân. Những hĩnh thức phố biến của bạo lực thê chất thường là : đánh Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình . đập. tát, đấm đá. cường bức tinh dục…Những hành vi bạo lực này ngoài việc gây đau đớn về thề xác và để lại dấu vết trên thân thế nạn nhân còn gây đau đớn về tinh thần, tình căm.

Trong bạo lực thề chất có thể chia ra các cấp độ sau:

  • – Đối xừ tồi tệ về thế chắt: bất kỳ hành vi nào sử dụng sức mạnh thể lực đối với nạn nhàn cho dù có để lại thương tích Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình hay không, bao gồm các hành động cấm đoán, kiêm soát, xô đầy thó bạo. đánh đập…Đối xử tồi tệ về thể chất còn bao gồm cã việc ngàn cấm phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khóe cùng như ngăn họ tiếp cận các nhu cằu vật chất cùa mình: ăn, uống, nghi ngơi..

  • – Bạo Ịực/ lạm dụng tình dục: là cường bức. ép buộc một phụ nữ phải lãm những công việc liên quan đến tinh Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình dục trái với mong muốn cua họ; bàn luận nhũng bộ phận trên cơ thê của nữ, đòi hôi tinh dục,cường hiếp, giam cầm và sử dụng các công cụ tình dục; xem phụ nữ như là một đối tượng cúa lình dục.

Bao ìưc tinh thần/ tình cám: lã loại hình bạo lực không sử dụng vù lực. tác động lên tinh thần cúa nạn nhân như chi triết, lắm diều, măng chữi, lăng mạ. tó thái độ lạnh Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình lũng, không quan tâm. bó rơi. không nói chuyện. … Trong loại hình bạo lực này đáng chú ý là loại bạo hành ngôn ngừ. Nhưng hành vi bạo lực này không dễ phát hiện và pháp luật khó can thiệp.

Trong bạo lực tinh thần người ta có thề chia ra:

  • – Đe dọa, hăm dọa: bằng cách nhìn chằm chằm hoặc bằng các hành động, lởi nói với linh chất de dọa hoặc có linh chất khiêu khích.

  • – Gán nhàn Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình : là hãnh vi gán cho phụ nừ nhùng tử ngừ thiếu tôn trọng như ngu ngốc, diên dồ. vô dụng, không có giá trị., .hoặc quy gán cho phụ nữ không có khá năng làm mẹ. lãm người nội trợ.

Bạo lực linh thằn không dế lại dấu vết, thương tích trên người nạn nhân, cộng đồng không nhìn thấy và pháp luật khó can thiệp vi thiếu chứng cử, nhưng nó gày ra những vết thương tâm lý, tinh căm khô Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình lãnh và hậu quá không thề lường trước được.

+ Theo quan hệ cùa các đối tượng: BLGĐ có thể phân chia thành một số hình thức bạo lực sau: bạo lực giữa vợ chồng với nhau (bạo hành hôn nhân); bạo lực giữa các thành viên lớn tuối; bạo lực cùa người lớn đối với trê em; bạo lực ngược- người nhó tuổi với người lướn tuổi.

Bao ỉưc giữa vơ chồng vời nhau (bao hành hôn nhân) : là loại Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình BLGĐ phô biên, dược nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Trong loại hình BLGE) này người la phân biệt một số hình thức chinh: cường bức thân thê, cường bức tình dục; cường bức tâm lý, linh cám; cường bức về xà hội; cưởng bức về tài chinh.

  • – Cường bức thân thế: thượng căng chân, hạ cẳng tay nhẩm gây thương tích cho nạn nhân như đấm đạp.xô đày, tát, nắm tóc. kéo lê, vặn cố Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình lay, làm gày xương, đâm bằng dao; hạn chế các nhu cầu thiết yếu ( ăn. uống, ngũ) bằng cách giấu dược phàm, thực phàm, nước uống; pha rối không cho ngủ hoặc ép dung rượu, cần sa, ma túy; bõ rơi nơi dường vắng ve nguy hiểm.

  • – Cường bức tình dục: ép bạn đời làm tinh và xem hình ảnh khiêu dâm: ép “chân gối” sau khi đánh đập; cố lình dày vò bộ phận Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình sinh dục, không cho dung thuốc ngừa thai, làm tinh hậu môn ; cường hiếp khi bạn đời ngủ, đau ốm: coi người phối ngầu như một thứ dồ chơi, chè bai cách làm linh…

  • – Cường bức tâm lý, rình cám: Bắt bạn đời sống trong bầu không khí sợ hài: khung bố nạn nhân đến hoàng loạn lâm thần như nhục mạ trước công chúng; dùng lời lè chi trích quá đán( so sánh với vợ, chồng người khác bằng nhũng Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình lời lè mạt sát, gọi người phối ngẫu là “ vợ. chồng lồi”, “mẹ cha tồi”…); dùng lời đường mật hứa hẹn cho hy vọng rồi nút lời: liên tục truy hôi, nói nặng lời dê hạ nhân phàm; lãm mất tự trọng, kể lại một cách giễu cợt nhùng vụ tinh ái riêng tư.

  • – Cường bức về xà hội: cắt đứt mối quan hệ giừa vợ ( chồng) và người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình đe dọa họ: cô lập bạn đời bằng nhốt trong nhà . cắt điện thoại, không cho đi đâu và giao tiếp với bất kỳ’ ai.

  • – Cường bức tài chỉnh’, bao vây kinh tế: kiếm soát tiền bạc: bắt bạn đời lệ thuộc về tiền nong, không cho giừ tiền và đi lâm, băt phài hói xin tiền và chứng minh mọi mua sám chi tiêu lớn nhỏ.

Bạo ì ưc giừơ các thành viên lớn tuâi trọng giơ đình‘, lã bạo lực Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình giữa các anh chị em. mẹ chồng nàng dâu. em chổng chị dâu…

Bạo lưc cùơ người ỉ ớn đot với trê em: là loại bạo lực cúa cha mẹ đòi với con cái: ông bà với cháu: anh chị đối với em.

Bao ỉưc ngược- người nhô tuồi vói người lớn tuổi hơn: con cái bạo lực cha mẹ. cháu ngược đài ông bà. em hành hạ anh chị…

+ Phân loại theo giới (trên cơ sờ giới Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biên pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiên tượng bạo lực trong gia đình ): là cách tiếp cận thường gộp trong các nghiên cứu về BLGĐ. Theo cách nãy người ta nói đến bạo hãnh phụ nữ trong gia đinh, và it thường xuyên hon. nạn bạo hành ngược – phụ nữ bạo hành nam giới. Trong mỏi tiếu loại này lại có thể thấy sự có mặt các loại hình BLGĐ đà nói ở trên. Theo Quỳ dân sô Liên Hợp Quôc (UNFPA): "Bạo lực trên cơ sở giới lờ bạo lực giữa nơm giới và phụ nữ, Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình trong đỏ phụ nừ thường là nạn nhản và điều này bủl nguồn từ các mối quan hệ quyền lực bất bình đăng giữa nơm giới vờ phụ nữ. Bạo lực thường nham vào phụ nữ vì họ lờ phụ nừ. hoác ảnh hường lớn đến phụ nữ. Bạo lực trên cơ sờ giới bao gồm. những tôn hợi ve thân thẻ, tinh dục và tám lý (bao gồm cà sự đe doạ, gáy đau kho, cường bức, và/ hoác tước đoạt sự tự do Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình xây ra trong gia dinh hoặc trong cộng dKhoThuVien.com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm tình dục từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá sự hài lòng cuả khách hàng về dịch vụ “ chuyển mạng giữ số” của mobifone tỉnh kontum
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cảm nhận của khách hàng về chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị co opmart huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện bảo thắng, tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình
Những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và biện pháp nhằm hạn chế, xóa bỏ hiện tượng bạo lực trong gia đình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart