Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

fff

A. LỜI MỜ ĐÀU

Nhàn cách là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau, như triết học, xà hội học. kinh tế – chính trị học. luật học. tâm lý học, y học, giáo dục học… Trong đó. quan điểm triết học về nhân cách con người, về cơ bàn. có những khác biệt so với quan điểm của các khoa học cụ thể. Triết học Mác – Lènin xem nhân cách là "những cá nhân con người với tinh cách là sán phàm cua sự phát triền xà hội. chu thề cùa lao động, cua Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách sự giao tiếp, cua nhận thức, bị quy định bơi nhùng điều kiện lịch sư – cụ thề cua đời sống xà hội". Theo đó, nhàn cách trước hết là đặc trưng xà hội của con người, là "phẩm chất xà hội" cũa con người. Khi nghiên cứu về nhàn cách, một trong nhưng vắn đề đầu tiên và cùng lã then chốt, là nhùng nhân tố anh hương tới sự hình thành và phát triển nhàn cách.

B. NỘI DƯNG

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách I. Khái niệm nhân cách

Khi xem xét con người với tư cách là một thành viên của xà hội nhất định.là chủ thể của mối quan hệ con người,của hoạt động có ý thức và gia tiếp thi chúng ta nói đén nhân cách cùa họ. Chúng ta chi có thế nói tới con người như là một nhân cách,bắt đầu tử một thời kỳ nào đó trong quá trinh phát triển cua nó. Không ai nói đến nhân cách của một đứa tré Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách 2 tuồi ca. Nói cách khác.không phái mọi cá thế người,với cá tính của mình đều lã nhàn cách cá. Vậy câu nói được đặt ra:nhàn cách là gi.

Quan điểm sinh vật hóa nhân cách : Coi ban chất nhân cách nằm trong các đặc điểm hình thê .gốcmặt(C.Lombrozo).thể trạng (Sheldon),bản nâng vô thức (S.Freud)…

Quan diêm xà hội học hóa nhân cách : Lấy quan hệ xà hội Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách (gia đinh.họ hàng.làng xóm…) đè thay đỏi một cách đơn gián,máy móc các thuộc tính cùa cá nhân đó.

Trong số những quan điếm trên.có quan niệm chi chú ý đến cái chung bõ qua cái riêng trong nhân cách,đồng nhất nhàn cách với con người. Ngược lại một số quan điếm chi chú ý tinh đơn nhất có một không hai của nhân cách.

Quan niệm khoa học vè nhân cách: Các nhà tâm lý học Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách khoa học cho rằng khái niệm nhân cách là một phạm trù xà hội,có ban chất xà hội lịch sư.nghĩa là nội dung cua nhân cách lã nội dung cua nhùng điều kiện lịch sư cụ thế cũa xà hội được truyền vào trong mỗi con người. Nhân cách là tổ hợp nhừng thuộc tinh tâm lý cùa mồi cả nhân biểu hiện ở hãn sắc giá trị xà hội cùa người ấy’.

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triên Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách nhân cách.

.Nhân cách là một cấu tạo tâm lý mới dược hình thành và phát triển trong quá trinh sổng .hoạt dộng vả giao tiếp cua mồi người. Như l.ênin dà kháng định : ‘‘Cùng với dòng sữa mẹ,con đường hap thụ tâm lý.đạo đức cũa xà hội mà nó là thành viên”. Xhà tâm lý học nôi liếng A.L.Lconchicp cùng dà chi rằng nhàn cách cụ thẻ là nhân cách con người sinh thành và phát Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách triển theo con dương từ bèn ngoài chuyên vào nội tâm,từ các quan hệ với thế giới lự nhicn.thc giới đồ vật.nền văn hóa xà hội do các the hộ trước lạo ra.các quan hệ xã hội mã nỏ gắn bỏ. Trong quá trinh hĩnh thành,nhân cách bị chi phối cùa nhiều yếu tố: di truyền,hoàn cành sống,giáo dục.hoạt dộng,giao tiếp.

1. Di truyền.

Không thể cô nhân cách trừu Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách tượng ờ bên ngoài một con người bang xương thịt mà là nhân cách cua một con người cụ thế sống trong một xà hội cụ thề.Ngay từ lúc đứa tre sinh ra là có những đặc diêm hình thái sinh lý cua con người bao gồm đặc điểm bầm sinh và di truyền.

Theo sinh vật học hiện đại, di truyền là mối liên hệ ke thừa cùa cơ thè sống dam bao sự tái tạo ớ thế hệ mới nhừng nét giống nhau về mật sinh vật dối Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách với thể hệ trước và dam bao năng lực đáp ứng những dôi hoi cua hoàn cành theo một cơ che đà định sẫn. Trong khi đó. nhưng đặc diêm giãi phẩu ấy của cá thê ngoài những yen to do di truyền tạo nên còn có những yếu to riêng tự tạo do sự vận dộng và phát triển cua cá thè. Nhưng yếu tố như thế đoi với con người có ngay lừ trong môi trường bào thai của mẹ. Chính vi vậy. một cá thê vừa mang Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách một số đặc diem giãi phẫu sinh li cùa cha mẹ vừa có nhừng cái gi dỏ cua riêng nó.

Bấm sinh – di ruyền là nhùng dặc diêm giái phẫu sinh lý cua hệ thần kinh và các cơ quan câm giác, vận động. Dổi với mỏi cá thế khi ra đời đà nhận dược một số dặc diểm về cấu tạo vả chức năng cùa cơ thể từ các thế hệ trước theo con đường di truyền, trong đó có những đặc diêm về cấu tạo và các Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách chức nâng cùa các giác quan và nào. Tuy nhiên, không thế kết luận về vai trò quyết định cùa di truyền trong sự hình thành và phát triển tâm lý nhân cách.

Bất cử một chức năng tâm lý nào mang ban chất con người của nhân cách chì có thê được phát triển trong hoạt động cua ban thân cá nhân đó và trong điều kiện của xà hội loài người. Đế nhận thức đũng vai trò của bầm sinh- di truyền trong sự phát triên tâm Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách lý nhân cách ta cần phai thừa nhận một thực tế là mọi cơ thê binh thường đều có thề phát triển tốt đẹp đời sống tinh thần của minh.

Ngoài ra, sự tác dộng cùa yếu tố di truyền đối với từng giai đoạn phát triền lửa tuổi và đối với tửng hoạt động cụ thế là khác nhau. Chang hạn. kha năng tiềm tang cũa bộ máy phàn tích âm thanh cần phái được phát triển và bồi dường từ tuổi thơ ấu. Nó là đặc điếm Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách di truyền, khác với những đặc điềm phát triển khác cua cơ thế. Bên cạnh đó,sự phát triền không binh thường cùa cơ thể con người cũng anh hương đến sự phát triển tâm lý nhân cách. Vi dụ : người có dị tật hay người thấ bé thường náy sinh tâm lý tự ti.khoomg thích thể hiện minh trước dám đông. Hoặc người điếc bao giờ cũng nói to vi họ tương người khác cũng khó nghe như họ.

Rô ràng,yếu tố Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách sinh thê đóng vai trò đáng kê trong sự hình thành và phát triển tàm lý nhàn cách. Chính nó tham gia vào sự tạo thành cơ sở vật chất các hiện tượng tâm lý -nhừng đặc diêm giai phẫu và sinh lý cùa cơ thê trong đó có hệ thần kinh. Từ đó có thể khẳng định vai trò tạo tạo tiền đề vật chất cùa yếu tố di truyền dối với sự hình thành và phát triền nhân cách.

2. Hoàn cânh sống.

Hoàn canh Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách là hệ thống các hoãn canh bên ngoài các điểu kiện tự nhiên và xà hội xung quanh càn thiết cho hoạt động sống và phát triển của con ngưới. Có thề chia làm hai loại: hoàn cành tự nhiên và hoàn cành xà hội.

a. Hoàn cành tự nhiên.

Như ta đà biết mồi dân tộc sống trên lành thồ nhất định,có cái độc đáo của hoàn cành địa lý : ruộng đồng và khoáng sãn.nủi và sông,trời và biến.mưa và Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách giô.. .những điều kiện ấy quy định dặc điếm của các dạng,các ngành sán xuất, đặc tinh cua nghề nghiệp (tức những phương thức hoạt động cùa con người trong tự nhiên) và một số nét riêng trong phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Qua đó. quy định các giá trị vật chất và tinh thằn ớ một mức độ nhất định. Xét cho cùng nhiều phong tục tập quán đểu có nguồn gốc từ điểu kiện và hoàn canh sống tự nhiên. Nhân cách Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách như là một thành viên xà hội,chịu ánh hưởng cùa điều kiện tự nhiên thòng qua những giá trị vật chất và tinh thần,qua phong tục tập quán của dân tộc,cùa địa phương,của nghề nghiệp -nhừng cái vốn có liên hệ với điều kiện tự nhiên ấy và qua phương thức sống cùa chinh ban thân nó.

Một số nhà tâm lý học hiện đại cho rằng.hỡàn cành tự nhiên không giừ vai trò quan trọng và quyết định trong sự phát Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách triển tàm lý nhân cách. Khác với quan diêm trên.một số tác giá cua tâm lý học phương Tây lại đề cao vai trò cùa điều kiện hoãn cánh sống tự nhiên. Họ dà giãi thích nguyên nhân một số thói xấu hay đức tinh cao quý của dàn tộc này hay dân tộc khác bàng hoàn cành địa lý : cá tinh cùa người phương bắc thì mạnh mè nhưng lạnh nhạt.cùa người phương nam thi yếu ớt nhung xới nởi dẻ gần. Thậm chi.nguyên Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách nhân cùa hành dộng chiến tranh xâm lược cùa một số nươc Tây All cũng được giái thích bằng hoàn canh địa lý mang tinh kích thích. Đó lã một quan diêm sai lầm và thiếu tính khoa học.

b. Hoàn cành xà hội

Trước hết ta cần nhận thức về anh hường nói chung cua xà hội đối với sự phát triển tâm lý nhân cách. Rô ràng là không có sự tiếp xúc với con người thì cá thể lớn lên và phát triển trong trạng thái động vật Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách ,nó không thể trờ thành một con người,một nhân cách. Nhàn cách đó là một sân phẩm của xã hội. Như thế có nghĩa là đứa tré muốn trờ thành nhân cách phái có sự tie xúc với người lớn đê nắm vừng tri thức, ki nh nghiệm lịch sư xà hội,để được chuẩn bị bước vào cuộc sống lao động trong văn hóa của thời đại.

Quan hệ san xuất quy định nội dung cua nhiều nét tâm lý cơ bán cua nhân cách. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách Tâm lý nhân cách phụ thuộc vào quan hệ chính trị và pháp luật. Vị tri giai cấp của cá nhàn sẽ kích thích tính tích cực của nó ờ mức độ này mức độ khác trong vai trò xà hội. Nhu cầu, hứng thú,lý tưởng phụ thuộc không ít vào vai trò ấy. Đãc tinh của quan hệ san xuất,quan hệ chính trị pháp luật biểu hiện qua hệ tư tưởng đạo đức và ờ những mức độ khác nhau qua phong tục và tập quán Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách .

Trong tất cà nhùng mối quan hệ xà hội được nêu ơ trên,nhân cách không chì là một khách thế mà còn là một chu thê. Cá nhân là một tồn tại có ý thức,nó có thế lựa chọn phương thức sống của minh và do đó nó lựa chọn những phân ứng khác nhau trước tác động hoàn cành xà hội. Trong môi trường xà hội ta còn thấy nhùng hiện tượng tâm lý xà hội quần chúng khác anh hướng đến sự phát triển tâm Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách lý nhân cách. Dư luận và tâm trạng chung.đó là sự phán xét đánh giá cũa sự đòng người về sự kiện đời sống xà hội cua hoạt động tập thể cùa hãnh vi cá nhân. Dư luận được hình thành thầm lặng hoặc có ý thức. Có thè đóng vai trò tích cực hay tiêu cực trong đời sống được bát nguồn từ sự kiện thực hay bịa đặt. Nó này sinh,phát triển trên tâm trạng xà hội và có ảnh hưởng trở lại tâm trạng Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách dó:

– Tâm trạng chung bao trùm bầu không khi lạc quan hay bi quan-sức phấn đấu chung của nhóm hay cá nhàn đều chịu ảnh hưởng cùa tàm trạng chung

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần kho vận miền nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần sản xuất và thương mại nhựa hùng anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart