Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

fff

ĐE BAI:

Những phẩm chất và nàng lực sư phạm cần có cúa người giáo viên, trên cơ sỡ đó rút ra kết luận sư phạm đối với hân thân.

BÀI LÀM

I. Đặt vấn đề

Chúng ta đà bước sang thế kỹ mới, thể kỷ đang và nhất định sè có rat nhiều những đôi thay to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc song. Trong giáo dục Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân và đào tạo đà hình thành và bước đau phát trièn mạnh mè các khuynh hướng mới như đa dạng hoá các loại hình giáo dục, sư dụng công nghệ thông tin trong dạy-học. diễn đàn khoa học trên mạng Internet… Đáng ta cùng dã quyết định dây mạnh còng nghiệp hoá, hiện đại hoá nham mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xà hội công bang, văn minh. vừng bước đi lên chủ nghĩa xà hội và xác định rô muốn tiến hành công nghiệp Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân hoá, hiện đại hoá thăng lợi phai phát triên mạnh giáo dục-đào tạo. phát huy nguồn lực con người, yếu tổ cơ bân cùa sự phát triển nhanh và ben vừng. Chúng ta cũng định hướng được ràng trong giáo dục-đào tạo giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt, bới vi giáo dục đại học có mục tiêu là đào tạo những con người có phàm chat chính trị, đạo dức, có ý thức phục vụ nhân dàn. có kiên thức Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân và nâng lực thực hành nghe nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bao vệ Tò quốc.

Những tiến bộ khoa học kỳ thuật, nhất là công nghệ thông tin, đang làm thay đôi nhanh chóng diện mạo cua the giới, thúc đây nhanh chóng tốc độ hội nhập và toàn cầu hoá. theo đó làm thay đỏi mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy-học đại học.

Nội dung giáo dục dại học ngày nay mang tính hiện đại và phát Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân triển, phương pháp giáo dục coi trọng việc bồi dường năng lực tự học. tự nghiên cứu. tạo điêu kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo và tạo tiền đe đê họ có kha năng tự học suốt dời.

Từ những yêu cầu trên nhiêu trường đại học đà tập trung các nguồn lực vào việc dôi mới phương pháp giảng dạy. Có nhiều giái pháp được đưa ra nhăm nàng cao chất lượng chất lượng đào tạo, song những giãi pháp có thè được Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân coi là cơ bàn và quyết dịnh là xác định và xây dựng nhận thức về vai trò trách nhiệm eúa người thay trong quá trinh giang dạy, tích cực dôi mới phương pháp dạy-học hiệu quá. tăng cường hệ thống tài liệu và trang thiết bị dạy học. gan kết đào tạo với nghiên cứu khoa học. Trong bài viết này chúng tòi chi muon đe cập đen vai trò và trách nhiệm cúa người thay trong đỏi mới phương pháp giảng dạy ờ đại học trên cơ Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân sờ thực hiện các giãi pháp nham nâng cao chat lượng đào tạo đại học.

Nghe giáo là một nghề đặc biệt, cũng là một lao động nhưng sân phâm là con người, còng cụ lao động là nhàn cách của chính minh: "dùng nhàn cách dê dào tạo nhân cách". Do đó đòi hỏi ỡ người GV một phâm chất đạo đức và năng lực rat cao. không thê kê hết những yeu to cụ thê, chí xét những diêm chung nhất mà một GV Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân

không thê thiếu:

*về phàm chat: Phái có một nhân cách mẫu mực, yêu nghe men tré. Phai luôn luôn là tam gương sáng cho mọi người, phai giừ tư cách đạo đức trong nhã trường, gia dinh và xà hội. nói chung trong mọi lúc mọi nơi luôn là nười mầu mực.

Trong giảng dạy, đặt hiệu qua giáo dục lên hàng dầu, thướng phạt còng minh, không thiên vị, tất cà vì học sinh.

♦về Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân nâng lực: xét 2 mặt là kiên thức giáo dục và kiên thức chuyên môn

-Dạy học không phai chi là dạy các chuyên mòn cúa minh, mã còn mặt giáo dục. người ta còn gọi là dạy chừ và dạy người, khi có du tư cách dạo đức gương mầu, GV hướng hs hình thành nhân cách đạo đức tốt. tránh nhừng thói hư tật xấu…. điêu này luôn long ghép khi giáng dạy. -Kiến thức chuyên mòn: hiên nhiên là Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân phái có kiến thức sâu rộng, năm iĩng chuyên môn. phương pháp dạy khoa học, và luôn đôi mới cho phù hợp. “biết mười dạy một, dê học sinh học một biết mười”. Đê đạt dược tat cá những điêu này tôi nghi phái đốt đuốc mà tim. nhưng không phải là không có. Nhùng gi tôi trinh bài là nhừng gì chung nhắt mà một GV can có, và còn phải biết áp dụng cho từng tình huống cụ thê

II. Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân Giài quyết vấn đề

1. Cấu trúc nhân cách cúíì người thầy giáo

– Cấu trúc nhân cách của mồi người gồm: phẩm chat (đức) và năng lực (tài).

+ Phâm chất là thái độ của con người đối vối hiện thực (tự nhiên, xà hội, người khác, bán thân); là hệ thong những thuộc tính tàm lý biêu hiện các moi quan hệ xà hội cụ thê của người đó; thường thê hiện qua hành động, hãnh vi Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân , cách ứng xử…

+ Năng lực là mặt hiệu quả của tác động (tác động vào con người, vào sự việc).

+ Phâm chất và năng lực đều bao hàm ba yếu tố cơ bân: nhận thức, tình câm. ý chí. Phâm chat của nhân cách gồm: ý thức, niem tin đạo đức (nhận thức), tinh cảm đạo đírc. ý chi dạo đức. Năng lực: năng lực tri tuệ (nhận thức), tinh cam tri tuệ Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân và hành động tri tuệ (ý thức).

 • –  Cấu trúc nhân cách của người thay giáo:

+ Phàm chat: the giới quan khoa học, lý tướng đào tạo thế hẹ trê, lòng yêu tre, lòng yêu nghe nghiệp, những phẩm chat đạo đức phù hợp với hoạt động eúa người thầy.

+ Năng lực sư phạm: nâng lực hiêu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục, tri thức, tam hièu biết, năng lực chế biến tài liệu Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân học tập, năng lực dạy học, ngôn ngữ, vạch dự án phát triển nhân cách học sinh, giao tiếp sư phạm, “cam hóa” học sinh, tỏ chức hoạt động sư phạm…

 • 1.1. Những phâm chất của người thầy giáo:

A.     The giới quan khoa học: là yeu tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách, nó quyết

định niem tin chinh trị, toàn bộ hành vi cũng như ảnh hưởng của thầy giáo doi với tre.

 • – The giới quan vừa Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân là hiêu biết, quan diêm, vừa là sự thê nghiệm, vừa là tinh cám sâu sác về tự nhiên, xã hội và con người.

 • –  The giới quan của người thầy giáo là the giới mác -leenin. bao gom quan điểm duy vật biện chứng về quy luật phát trièn cua tự nhiên, xà hội và tư duy

 • –  The giới quan của người thầy giáo chi phối nhiều mặt hoạt động như thái độ về việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy và giáo Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân dục, kết hợp giáo dục với thực tiền, với chính trị.

 • –  The giới quan mác- leenin là kim chi nam giúp cho người thay giáo di tiên phong xây dựng xhcn và xây dựnẹ niem tin cho the hệ trè.

B. Lý tưởng đào tạo the hệ trê: dây là yeu to hạt nhân trong can trúc nhân cách của người thầy giáo.

 • – Lý tướng người thầy giáo luôn luôn đi về phía trước, thấy hết giá trị lao động cùa minh đoi với thế Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân hệ trê. lý tường của thay giáo có ảnh hưởng sâu sac đen sự hình thành nhân cách của học sinh.

 • – Lý tướng đào tạo the hệ trê của người thay giáo biêu hiện bang niêm say mê nghe nghiệp, lòng yêu trê. Lương tâm nghe nghiệp, tận tụy x ới công việc, lối giãn dị, giúp cho người thay giáo vượt qua những khó khăn cùa cuộc song đời thường làm việc tốt, yêu thương học sinh.

 • – Lý tướng đào tạo the hệ Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân tré được hình thành và phát triển trong hoạt động tích cực trong cóng tác giáo dục. nếu nhận thức về nghe càng cao thi tình cảm nge nghiệp cành sâu sắc.

c. Lòng yêu trê: đây là một phàm chat cao quý của người thay giáo, một phàm chat đặc trưng trong nhàn cách cùa người thay giáo.

 • – Người thay giáo có tình thường đối với con người. đối x ới trê mới có sự sáng tạo trong nghe sư phạm. Tài sàn vô Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân giá cua người thay giáo là tình người, lòng nhiệt tình thái độ ân can, chu đáo và X’ị tha.

 • – Lòng yêu trè eúa thầy giáo dược thê hiện: thay giáo cam thay sung sướng khi tiếp xúc với trè, khi đi sâu x ào the giới dộc đáo cùa trê, sung sướng khi tháy trè lớn khôn, tâm hồn trong sáng, trí tuệ được phát triền. thay giáo luôn quan tâm đay thiện ý x ới trê. đoi sừ công bảng x ới Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân các em. chân thành, giản dị. nghiêm khắc,yêu cầu cao doi với các em.

 • D. Lòng yêu nghề: muốn hoạt động trong một nghe nào đó có hiệu quà thi người đó phái có lòng yêu nghe. Nghè sư phạm cũng x ây. người hoạt động phải có lòng yêu nghe . trên cơ sở lòng yêu trê người thay giáo có động lực đè yêu nghe, say xưa x ới nghề, có sáng kiến với công việc dê hoạt động tot Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân phục xụ the hệ trè.

Lòng yêu nghe của người thay được thê hiện: tận tụy x ới công việc, luôn nghĩ đến công việc cống hiến cho giáo dục. Trong công việc ( DH và GD) người thầy luôn làm việc với tinh thẩn trách nhiệm cao, luôn cai tiến nội dung và phương pháp dạy học và giáo dục. Không thỏa màn với trình độ hiêu biết của minh, tay nghề của minh, luôn học hoi và tựu rèn luyện dê hoàn thiện Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân mình. Luôn rút ra kinh nghiệm dê hoạt động sư phạm ngày càng tốt hơn , phục Ị1 các em nhiều hơn, vui mừng khi giao tiếp với các em nhiều hơn. cống hiến cã cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.

 • E. Một sổ phẩm chất đạo đức cần có của người thầy giáo:

Hoạt động cùa người thay giáo là nhăm thay đôi nhân cách học sinh, do đó moi quan hệ giừa thay và trò ảnh hướng rat lớn đến chat lượng Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân dạy học và giáo dục. Đồng thời người thay luôn là tâm gương sáng đê hóc sinh noi theo ve mọi mặt. Vi vậy, người thầy giáo can phai có nhũng phàm chất dạo dửc y chi sau:

 • –  Tinh than trách nhiệm, lòng nhân đạo . lòng tôn trọng, sự công bang .thăng thăn, giàn dị khiêm ton..

 • –  Tinh nguyên tắc, mục đích, kiên trì. tính tự kiêm che. tinh tự chú. kỳ năng tự diều chinh tâm trạng Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân của minh cho phù hợp với các tinh huống sir phạm.

Vậy phàm chat đạo đức là nhân to đê tạo nên sự cân bang trong mối quan hệ thầy trò. Những phàm chất ý chí là sức mạnh dê làm cho những phâm chat và năng lực của người thầy tác động đến sâu sac học sinh.

 • 1.2. Năng lực cùa người thầy giáo (năng lực sư phạm)

có 3 nhóm năng lực sư phạm:

 • – Nhóm năng lực dạy học

 • – Nhóm năng lực giáo Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân dục

 • – Nhóm năng lực tô chức hoạt động sư phạm

1.2.1. Nhóm năng lực dạy học

Năng lực hièu học sinh trong quá trình dạy học:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Timhieudongtuducmedongcong chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế quản lý tài chính tại sở tài chính tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân
Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart