Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

Add your review

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

fff

°®


C/

3


HOÀNG TUẤN VINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG vè GIẢI PHÁP

" VIETSOVPETRO "

HÀ NỘI * 2003

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN HÀ NỘI

ÍOQ3ĨOG5K) u ĨOG8&OQ8 Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí(

vietsovpetro)

HOÀNG TUÂN VINH

LUÂN VĂN THAC SỸ

NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG vừ GIẢI PHÁP NÂNG cưo LỢI NHƯỮN TỢI XNLD VIETSOVPETRO

CHUYÊN NGÀNH :


Quân trị kinh doanh tống hợp

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. vũ KIM DŨNG

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TÂM

thòng.tin_THưW0. 44 4 0

hà nôi – 20ÍI3

BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.

<<<123>>>

TT

Viết tát

Viết đấy đủ

1

XNLD

Xí nghiệp liôn doanh dầu Những phương hướng và

2

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

3

XN

Xí nghiệp

MỤC LỤC

Trang sô

Lời mở đầu

Chương 1 Tổng quan về lọi nhuận của doanh nghiệp trong nén kinh té thị 4 trường.

nghiệp.

  • 1.1.1   Hoạt dộng của doanh nghiệp trong nền kinh tẻ’ thị trường. Những phương hướng

và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)

ỉ .2.2   Các nhân tổ’ ảnh hường đến lợi nhuận.

  • 1.3  Các chì tiêu tỉ suât lợi nhuận và các biẻn pháp nâng cao lợi Những phương hướng và giải pháp nâng

cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) nhuận.

Chương 2  Thực trạng vé hoạt dộng kinhdoanh va lợi nhuận của XNLD

Vietsovpetro.

  • 2.1.2   Vài nét về lịch sừ hình thành và phát triển cùa ngành cóng nghiệp Những phương hướng

và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) dầu khí Viét nam.

  • 2.3  Các đậcđiềm kinh tế kỹ thuật chù yốu cùa XNLD “Vietsovpetro” có ảnh hường đến 49 lợi nhuận của XNLD “Victsovpetro”.

  • 2.3.1   Bộ máy quản lý Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên

doanh dầu khí( vietsovpetro) .

7 3 4 NơnÀn nhân lirr                    •

2.3.5 Cõng nghê.

  • 2.3.3   Doanh thu từ dáu thỏ và nộp ngàn sách Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi

nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) nhànước. * *

  • 2.6  Những kốl luận rút ra từ viộc nghiên cứu phân tích sự hình thành lợi nhuận và phân 79 phổi lợi nhuận của Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) XNLD Vietsovpetro.

Chưong 3 Một sỏ phương hướng và giái pháp nàng cao lọi nhuận ỏ XNLD 82 Victsovpctro.

“Vietsovpetro”.

  • 3.2  Các nhân tố ảnh hưởng đen sảti xuất kinh doanh cùa XNLD “Vietsovpetro” trong 86 thời gian tới.

  • 3.2.1    Mòi trường kinh Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên

doanh dầu khí( vietsovpetro) doanh Quốc tế.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

Danh mục các bảng, biểu, so đổ.

LỜI MỞ ĐẨU

1. Lý do chọn đề tài.

hế giới đang bước vào những năm đầu của thế Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) kỷ XXI và kỷ nguyên công nghệ thông tin. Theo dự báo của các nhà khoa học thì trong kỷ nguyên này cả thế giới sẽ là một thị trường. Cạnh tranh kinh tế sẽ diễn ra gay gắt hơn trên quy mô toàn cầu. Hợp tác khu vực và quốc tế đang là xu hướng của thời đại. Nó sẻ mang lại hiệu quả quan trọng ưên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hóa, xà hội.

Trong Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) xu thế đó, Việt Nam đang đổi mới toàn diện nền kinh tế và từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Chúng ta đã là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN (1995), gia nhập APEC (1998), chuẩn bị tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN gọi tắt là AFTA (2006), là quan sát viên của tổ chức thương mại thế giới WT0. Đây là môi trường thương mại thuận lợi, cơ hội Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) kinh doanh tốt để phát triển nhưng cũng là thử thách quyết liệt đối với các doanh nghiệp Việt nam.

XNLD “ Vietsovpctro ” là một đơn vị kinh tế liền doanh giữa Liỏn bang Nga và Việt nam hoạt động trong lĩnh vực thâm dò và khai thác dầu khí được thành lập từ năm 1981. Vào thời đểm này, do diều kiện các ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển cộng thêm sự cấm vận của Mỹ do đó XNLD đã chọn mô hình sản suât khép Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) kín từ thăm dò, khai thác tới các dịch vụ dầu khí. Ọua nhiều nàm xây dựng và phát triổn, đến nay XNLD "Victsovpctro" đã xây dựng được các cơ sờ hạ tầng dịch vụ phục vụ dầu khí trẻn bờ, ngoài biển cũng như các phương tiện thiết bị khá hoàn chỉnh đảm bảo hoàn thành sản lượng khai thác với quy mồ ngày càng tăng.

Trong giai đoạn hiện nay, dể thực hiện thắng lợi Nghị quyết cùa Trung uờng Đàng, thực hiện Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro) thành cồng còng cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước… Trong bối cảnh đó khi mà sự đóng góp vào ngân sách Nhà nước cùa dầu khí vẫn chiếm một tỉ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)
Những phương hướng và giải pháp nâng cao lợi nhuận tại xí nghiệp liên doanh dầu khí( vietsovpetro)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart