nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

fff

MỎ ĐÀU

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bồi dường thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quan li Giáo dục là việc làm diễn ra hàng năm và có nội dung chương trinh cụ thè. Chương trinh bồi dường thường xuyên cho giáo viên trung học cơ sớ là căn cứ cua việc quàn lý, chi đạo, tò chức, biên soạn tài liệu phục Ị1 công tác bồi dường, tự bồi dưởng nham nâng cao năng lực chuyên môn. nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sờ, nâng cao mức nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán độ đáp ứng cùa giáo viên trung học cơ sớ với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sờ và yêu cầu cua chuẩn nghe nghiệp giáo viên tiling học cơ sở. Trong Chương trình BÓI DƯỠNG tHườNg xuyên giáo MÊN TRUNG HỌC cơ SỞ (Ban hành kèm theo Thòng tư số 31/201Ỉ/TT- BGDĐT, ngày’ 08 tháng 8 năm 2011 cùa Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các nội dung về khối kiến nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán thức bất buộc và khối kiến thức tự chọn mà mỗi giáo viên cần dược bồi dường và tự bồi dường trong mồi năm học. Trong khối kiến thức bat buộc có hai nội dung:

 • – Nội dung bồi dường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cap trung học cơ sờ áp dụng trong cá nước (sau đày gọi là nội dung bồi dường 1): Bộ Giáo dục vả Đào tạo quy định cụ thê theo từng năm học các nội dung bồi dường về đường lối nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán . chinh sách phát triên giáo dục tiling học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các mòn học, hoạt dộng giáo dục thuộc chương trinh giáo dục trung học cơ sờ.

 • – Nội dung bồi dường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học cơ sờ theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dường 2): Sớ giáo dục và đào tạo quy dịnh cụ thè theo từng năm học các nội nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán dung bồi dường về phát trièn giáo dục trung học cơ sờ cùa địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiên thức giáo dục địa phương; phoi hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dường theo kế hoạch cua các dự án.

Năm học 2013-2014, nhàm đáp ứng nhu cầu đòi mới phương pháp dạy học thực hiện nhiệm vụ phát triên giáo dục THCS theo từng thời ki cùa địa phương. Sờ GĐ và ĐT nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán Quáng Binh đã tiên hành lựa chọn và biên soạn chương trinh bồi dường thường xuyên (nội dung bồi dưởng 2) với hai chuyên dề: NHỮNG TIẺT KHÓ DẠY TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THPT VÀ CÁCH KHÁC PHỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY

HỌC MÔN TOÁN.

Mục tiêu của đợt bồi dường thường xuyên lan này thứ nhát là giúp giáo viên có thêm một số kinh nghiệm xử lý nhùng tiết khó dạy trong chương trinh toán THPT. nhằm năng cao chất lượng dạy nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán học môn Toán. Thứ hai là giúp giáo viên có dược kỷ năng khai thác, sứ dụng một so phan mem tin học trong việc nghiên cứu bài dạy, thiết kế bài giáng diện tử, bài giáng Fleming nhằm nâng cao chat lượng các tiết dạy có ứng dụng còng nghệ thông tin.

Hình thức tô chức và thời lượng thực hiện chương trinh bồi dường theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong Gông văn số 1459/ SGDDT-GDCN-TX, ngày nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán 22/7/2013.

Chuyên đề I

NHỮNG TIÉT KHỎ DẠY TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THPT VẠ CÁCH KHẤC PHỤC

(Tràn Xuân Bang – GV THPT Chuyên Quàng Binh)

 • I. ĐẶT VẤN ĐÈ

Quan tâm đen những vấn đề khó. nhùng tiết khó dạy trong chương trình Toán THPT là một trong những trăn trơ thường xuyên cua nhừng thay cò giáo dạy toán.

Bãi viết này đe cập đen hai loại tiết khó dạy: Loại tiết có các kiên thức khó nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán và loại tiết có nội dung dài. Mặt khác có tiết không dài, cùng không khó dạy nhưng có ý kiến ngược lại nên cũng xin được trao đôi ờ đây.

 • II. NỘI DVNG

Bài ỉ.

TỎNG CỦA HAI VÉC Tơ (HH10NC – 01 tiết)

Dây là một trong những hài dài. Chuanjden thức và ký năng

<<<123>>>

Chuẩn kiến thức- kĩ năng

Kiến thức cơ bàn

Dạng toán – Ví dụ – lưu ý

2. Tòng và hiệu nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán hai véc tơ (Tỏng và hiệu hai véc tơ: Quy tăc ba diem, quy tăc hình binh hành, tính chat; Hiệu hai véc tơ) về kiến thức:

 • – Hiểu cách xác định tông hiệu hai véc tơ; quy tắc ba diêm, quy tẩc hình binh hành và các tinh chat cua tông véc tơ(giao hoán, kết họp), tính chất cua véc tơ- khòng.

 • – Biết được |a + í,|-|đ|+H về kì năng:

 • – Vận nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin

1. Tỏng của hai véc tơ

 • • ĐN

 • • Quy tắc ba diem

 • • Quy tắc hình binh hành

Dạng 1. Vận dụng quy tác ba diêm và quy tác hình bình hành đê tim véc tơ tòng cua hai hay nhiều véc tơ. Tim độ dãi véc tơ tỏng Dạng 2. Chứng minh đảng thức véc nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán tơ

Dề xuât pp giãng day:

1. Dạy định nghĩa tông cùa hai véc tơ:

HD1. Bỏ qua việc dẫn dắt vào định nghĩa bang câu hòi 1. GV trinh bày ngay định nghĩa. Định nghĩa cho ta cách xác định véc tơ tông, lưu ý phải đặt hai véc tơ "nối đuôi". HĐ2. Thực hiện nhanh các hoạt động 1 và hoạt động 2 trong SGK. Có thê gọi HS Khá giói trà lời.

HĐ3 nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứ ng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán . GV nêu các tinh chất và giãi thích trên hình vè mà không phai dần dắt bang hai hoạt động 3 và 4 trong SGK.

Nói nhanh tông ba véc tơ.

HĐ4. GV thông báo quy tắc ba điểm là một kết quà trực tiếp từ định nghĩa; quy tấc hình binh hành được suy từ định nghĩa và sự thay the cua hai véc tơ bảng nhau.

Giãi thích nhanh |a+ò| < Ịíĩ| -|fr|, do với A, nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán B, c tùy ỷ ta có AB + BC s AB HĐ5. GV cho HS xung phong chứng minh bảng cách gợi ý biên đôi vế trái thành ve phai.

Thông báo HS có nhiều cách chứng minh mà không thực hiện hoạt động 5 cua SGK.

HĐ6. GV HDHS giòi nhanh Bài toán 3.

HĐ7. GV HDHS giãi Bài toán 3. Hướng dẫn đế HS phát hiện GC’ = CG ngay trong khi giãi mà không tách ra như SGK.

Ghi nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán nhớ, dây là hai ket qua quan trọng.

HĐ8. HS tự nghiên cứu van đề tòng họp Ị ực.

HĐ9. Cho HS hai BT về nhà 6 và 12. BT7 nên chuyến lên cho riết "Các định nghĩa"

Bài 2

SỎ GÀN ĐÚNG VÀ SAI SỎ (ĐS10 – 03Tiết)

Đây là một trong những bài khó về kiến thức. Chuẩn kiến thức kĩ nùng

<<<123>>>

Chuẩn kiến thức- kĩ năng

Kiến thức cơ bàn

Dạng nh-ững tiết khó dạy

4. Số gan đúng và sai SO(SQ gan đúng; Sai so tuyệt đoi và sai so tương đối; So quy tròn; độ chinh xác của số gan đúng. Chữ so chác và dạng chuẩn của số gan đúng; ki hiệu khoa học của một số thập phân) rề kiến thức:

Hiêu khái niệm so gan đúng, sai số tuyệt đoi và sai so tương đoi, số quy tròn, chữ so chắc và nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán cách viết chu ân so gần đáng, ki hiệu khoa học

Cho a là so gan đúng cùa ã

 • 1. A,=|ã-a|

 • 2. Neu Sasd thi d được gọi là độ chinh xác cua so gan đúng a, viết ã = ớ ± d

 • 3. Ti số = Pl" được gọi là sai số tương đoi của số gan đúng a, thường được nhân với ì 00% nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán

 • 4. Cách viết số quy tròn cùa số

 • – Dạng ỉ. Tim so gần dũng cúa một số với độ chính xác cho tiước.

 • – Dạng 2. Sử dụng máy tinh bò tủi dè tinh các so gần đúng.

 • – Dạng 2. Xác định chừ sổ chắc và each viết chuẩn số gần đúng.

 • – Dạng 4. J iet so gần dùng dưới dạng ki hiệu nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán khoa học

<<<123>>>

một số với dộ chính xác cho trước.

– Biet sử dụng máy tính bó tủi đê tính toán các số gan dũng.

7. Ki hiệu khoa học cua một số

Đe xuất pp giang dạy:

 • 1. Phân tiết:

Tiết 1. Số gần đúng. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối. số quy tròn.

Tiết 2. Chừ sổ chắc và cách viết chuẩn. Ki hiệu khoa học.

Tiết nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán 3. Câu hói và Bài tập.

 • 2. Cốc hoạt động trong từng tiết.

ơ đây chi trao đôi cho hai tiết li thuyết tiết 1 và tiết 2.

Tiết 1

HĐ1. Dạy 1. số gần đúng (1 phút)

HĐ2. CtV trình bày định nghĩa = |ã“ứ|

Nhấn mạnh: Nhiều khi không rinh chính xác được nhưng có thê đánh giá không vượt quá số dương d nào đó.

VD1. Làm cho HS hiểu nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán được sự đánh giá sau

(1,41)2 = 1,9881 < 2 < 2,0164 = (1,42)2

– 1.41 < 72 < 1,42 – 0 < 41 – 1,41 < 0,01

« pĩ -1.41| <0.01

Vậy sai so tuyệt đoi cúa 1,41 không vượt quá 0,01.

Có thể thêm ví dụ: Biết rằng 3,1415 < 77 nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán < 3,1416

nên 0 < u– 3.1415 < 0.0001, Vậy sai số tuyệt đối cùa 3,1415 không vượt quá

0.0001.

HĐ3. GV trinh bày         |ã-ữ|<í/<»a-í/<ã<a + í/. Quy ước viết

ã = a±d và hiểu ãe[a-d;a + d]

Làm cho HS hiểu rò nếu d càng nhò thi a càng gan a. nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán Do đó d dược gọi là độ chính xác cùa so gần đúng.

Gọi HS giai quyết H2

HĐ4. GV nêu VD2 và cho HS biet rang có hai phép đo với hai kết quả. Vấn đe đặt ra là phép đo nào chính xác hơn? Người ta đưa ra khái niệm sai so tương đối.

HĐ5. GV trình bảy định nghĩa sai số tương đối =      .

HĐ6. Cho HS chứng minh iAĩ (Do < d)

. nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán              .      .      . d

Yêu càu HS trá lời: kêt quà này nói lèn điêu gi? (1- càng nhỏ thi chat lượng cua phép đo hay tính toán càng cao)

_   ;   ‘      , d

GV nói thèm: Sai sỏ tương đôi không ượt quá II %

Trờ lại VD2 đê HS thấy sai số tương đối của phép đo chiểu dài cây cầu không vượt quá = 0.1316%, còn sai số tương đối trong phép đo chiều nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán cao ngôi nhà không vượt quá — = 0.6579%. Từ đó suy ra phép do chiêu dài cây cầu có độ chính xác cao hơn.

HĐ7. Giải quyết H3. số ứ có a = 5,7824 với j I = 0.5%.

Suy ra d = 0.5%. 5.7824 = 0.028 912

HĐ8. GV nêu quy tác quy tròn

Cho hai VD: VD3. 7216,4 quy tròn thành 7220 và VD4. nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán 2,645 quy tròn thành 2,65

HĐ9. Từ hai VD trên GV cho HS thấy sai số tuyệt đối:

17216.4 – 7220| = 3.6 < 5 = – 10 (một nửa đơn vị hàng quy tròn)

|2,654 -2,65| = 0.004 < 0.005 = 2′A00 (một nAa đơn vị hàng quy tròn) GV cho HS phát biêu thành nhận xét.

HĐ10. nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán Giai quyết 114

hĐ11.chứý

 • 2) GV cản phải giãi thích n nói trong "chính xác đến hàng " là sổ nguyên.

 • 3) Đây là một quy tắc khó. GV cần làm rò "quy tròn so a đen hàng cao nhất mà dnhó hơn 1 dơn vị của hàng dó"

HĐ12. Cũng cố.

HĐ13. Dận dò. HS học bài và giải các BT trong SGK 43-44-45-46

Tiết 2

HĐ1. Cho ã = nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán 1234,56710.01. 0.01 không vượt quá nữa đơn vị cúa hàng chửa chừ số nào trong 1234.567 ?(Chừ số 5). GV:"5 là một chừ số chác.

Hãy định nghĩa chừ sổ chác của một số gan đúng.

GV ghi định nghĩa chừ sổ chac(đáng tin) và giãi thích định nghĩa trên VD đà cho.

HĐ2. Trong VD trên chửng tò rằng các chữ số 1,2, 3, 4 đểu chăc nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán ?

Vì 0,001 không MĩỢt qua một nừa đơn vị hàng nào đó thì cùng không ixợt quá một nừa đơn vị hàng lớn hơn HĐ3. VD5. 1 379 425 người ± 300 người. HĐ4. Đặt vấn đề Một cách Viet cùa so gan đúng Ị à viết theo dạng chuẩn và khi dó ta cùng biết dược độ chính xác của nõ.

• Neu số gan đúng là số thập phân không nguyên

HĐ5. VD6

Cho một giá trị gần nh-ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán đúng cùa 4$ được viết dưới dạng chuẩn 2.236( 5/5 a 2.236). GV giái thích rõ: Hàng thấp nhất là hàng phần nghìn nên độ

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo luật hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nhân Vật Trong Truyện Kỳ Ảo Trung Đại Việt Nam Và Hàn Quốc Dưới Góc Nhìn So Sánh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở công ty cổ phần thiết bị y tế medinsco
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán
nh­ững tiết khó dạy trong chương trình toán THPT và cách khắc phục và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart