NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

fff

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIÓI THIỆU


 • 1 Lí do chọn đề tài

Trong vài năm trờ lại đây, Việt Nam đà có nhiều thuận lợi trên con đường hội nhập kinh tế. Nhả nước thực hiện chinh sách mờ cửa. mở ra nhiêu vận hội mới cho đất nước, nền kinh tế càng phát nhanh với tốc độ tăng trướng kinh tế cao. theo xu hướng tăng dần Gắn liền đó. thị trường bất động sàn cúa Việt Nam. đặc biệt lã từ tháng 9 – 12 2007. đà phát tnên một cách đáng kể ca về qui mô và giá trị. một phần do nguồn tiền lừ nước ngoài đâu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau đó. vào đầu năm 2008, dưới tác động cúa cuộc killing hoàng kmh tế thế giới, NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH nền kinh tế Việt Nam đà có nhùng chuyền biến xấu. với tốc đô tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6.23% – thấp nhất kề từ năm 1999. với ti lệ lạm phát gia tăng quí I 2008 Là 16.37% so với cùng ki năm trước. Trong bối cánh đó. trên thị trường đà xuất hiện bong bóng bat động săn. làm giá nhà đất gia tăng nhanh chóng. Vào năm 2009. dưới tác động cua gói kích cầu. thị NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH trường bất đông sân không nhùng không thu hẹp mà còn mờ rông cục bộ. Năm 2010. vì rất nhiều lý do. thị trường bất động sản tăng trưởng cục bộ. nhất là thị trường bất động sân Hà Nội. Hệ quả Là năm 2011. nen kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng buộc phải diêu chinh theo hướng thu hẹp. suy giam, trong đó có biêu hiện luồng vốn nước ngoài rút khói thi trường bất động san Việt Nam

NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH Đi đầu cả nước về tốc độ tăng trường kinh te. tốc độ đò thị hóa cao. hoạt động chính sôi động, cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh lã một nơi lý tướng đê đầu tư vào bat động sàn. Nen kmh tế phát triển có xu hướng Làm gia tăng mọi nhu cầu xà hội Tốc độ tăng dân số trung binh cao. chủ yếu Là cơ học. bên cạnh đó thu NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH nhập binh quân đầu người tăng lén (31 triệu đồng người năm. 2007). làm tảng nhu cầu nhà ở. sự dầu tư vào lĩnh vực này đê kiếm lợi nhuận cùng tăng theo, kết qua thị trường bất động sân hoạt động rất nhõn nhịp. Tuy nhiên, dưới sự ánh hương cúa killing hoàng kinh tế. dòng tiền không còn chày nhiều vào lĩnh vực này, thị trường bất động sàn trong những năm gần đây bÁt dầu chững Lại và đóng bàng trong một thời NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH gian dài.

Trong khoáng thòi gian 5 năm, thị trường bàl động sân đà có nhùng biên động đáng kê, theo chu kỳ làng giâm. Vậy nhùng yêu lô nào làm nen sự biên động này? Cùng Ỉiỉnr nhưng nhân tố nào ânh hưởng dến hoạt dộng kinh doanh bất dộng san. cụ thè Lã tại Thành phố IIỔ Chí Minh? Đây chinh là mối quan tâm lớn cua nhiều nhà dầu tư. và dế di tim câu trà lởi cho nliừng càu hoi nãy. NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH nhõm chúng tôi thực hiện dề tãi “NHƯNG YÉU TÓ NÀO ÁNH HƯỞNG DẼN THỊ TRƯỜNG BĂT DỘNG SÂN TẠI THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ’.

 • 2 Mục tiêu nghiên cứu

 • – Xác định các nhân tố anh hương dến tinh hình kinh doanh bất dộng sàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 • – Xác định chiều hướng, múc độ lác động cứa các nhân tố đen linh hình kinh doanh bất dộng sân tại TP Hồ Chi Minh.

 • – Xem xét các yếu tố đó tác dộng như thế NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH nào đến tinh hình kinh doanh bất dộng sân tại thị trường này.

 • – Dư báo nhu cầu và tình hình kinh doanh bất đông sàn tại Thành phố Hồ Chi Minh trong 3-5 nãm tới

 • – Đe xuất các giãi pháp đê khắc phục nhùng khó khân gặp phái và đê cãi thiện linh hình kinh doanh trên ihị trường bâl động sản hiện nay tại Thành phò Hô Chi Minh.

 • 3 Thang do

Thang do dược sir dụng trong nghiên cứu lã dạng thang do Likert với 5 NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH diêm, với “1 là ” và “5 là:”.

Thang đo mức độ cám Y được đo báng 7 biên X với nội dung:

CHƯƠNG II: MỎ HÌNH CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 • 4 Mô hình

Y = a + P1X1 + p :X: + p 3X5 + p 4X4 + p 5X5+ p

+ 0 7X7


Chính sách kiếm soát (XỉLơi nhuận trong lĩnh vưc kinh doanh bắt động sán tại TPHCM(Y)

 • 5 Giãi thích mô hình:

Lọi nhuận trong thị trường này được hình thành như thế nào dược hình NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH thành như thế nào?

íCác chinh sách kiêm soát

Nhà nước tác động vào thị trường bất động sân băng cách ban hãnh các chính sách nhằm ôn định tình tinh đầu tư. giảm sự đầu tư 0 ạt và nguy cơ vờ "bong bóng" bất đông sân.

Thuế

Thuế là một phương thức nhà nước tác động vào thị trưởng bất động sân đê kiêm soát và điêu chinh thị trường phát triển theo hướng đã hoạch định sằn. Thuê tác động chu yếu NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH lên cầu bất động sán, nếu chinh phu tăng tăng thuế bất động san sè khiến giá bất động sân tăng lên, xu hướng làm giam cầu Đây là công cự quan trọng cúa chinh phu úc động lên thị trường bất đông sán nhằm kiêm soát thi trường đồng thời thu về cho ngân sách một khoán đáng ké.Thuế tác động tới thị trường bất động sân chủ yếu gồm:

Thuế chuyển nhượng là thuế thu kill chuyển nhượng quyền sứ dụng bất động sân.

Thuế NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH trước bạ Là lệ phí đàng ki quyền sờ hừu bất động sân.

Lệ phi công chứng Là phí thu công chửng cho các hợp đồng bat động san

Thuế lác động nghịch ĩới hoạt động kinh doanh bất động sàn. khi thuế tăng sè khiến giá bất động sán lủng. làm giâm lượng cầu và ngược lại. do đó lợi nhuận của kinh doanh bất động sàn sè giám đì.

ỉ Lài suất

Lài suất Là yếu tố tác đông gián tiếp tới lương giao NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH dịch của thị trường bất động sân. Xét ở hai khia cạnh lài suất huy động và lài suất cho vay, lài suất tác động tới lượng cung cầu tham gia vảo thị trường bất động sân.

Lài suất huy động

Tác động tới lợi nhuận ròng cúa nhà đầu tư, qua đó tác động lên cung nếu Lài suất huy động cao nhà đầu tư có thê chọn phương án đầu tư ít rủi ro là gửi ngân hãng thay vi đầu tư vào bat động sản. NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH Ngược lại. nêu lãi suất huy động quá thâp. các nhà đầu tư sỗ suy xét sang các phương án đầu tư khác như vàng, ngoại tệ và cá bất động sán. Lài suất huy động có tác đông nghtch tới lượng cung cúa bat động sản.

Lài suất cho vay:

Lãi vay là một chi phí tài chinh khi nhã đầu tư sir dụng nguồn vốn bên ngoài đê mua nhà đê ờ hoặc đau tư vào bất động sản. Lãi suất cho vay thấp NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH giúp người tiêu dùng có khâ thêm hội tiêp cận nguồn vốn phù hợp VỚI khà năng tài chính cúa mình. Vì vậy. quần chúng có thêm cơ hội tiếp cận thi trường nhà ờ. làm tăng lương cầu và ngược Lại. Do đó yếu tố lài suất cho vay có tác động nghịch tới lượng cầu bất động sân.

Yếu tổ lài suất tác động gián tiếp vào khới lượng giao dịch, vào nhu cầu mua bất động sàn cùa người tiêu dùng và theo xu NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỒ hồ CHÍ MINH hướng tác động nghịch, lài suất lủng lên thi lợi nhuận trong thị trường này giám xuồng.

2 Chính sách thất chặt tín dụng

Chính sách that chật tín dụng, siết chặt cho vay bat đông sàn. giam hạn mức tin dụng trong lình vực này lãm cho các chủ đần tư gặp khó khăn về nguồn von đê thực hiện dự án. người tiêu dùng và nhà đầu tư không có khả năng tài chinh đê thực hiện các hợp đồng mua bán. Chinh sách này NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH úc động làm giam cã cung lần cầu. làm cho thị trường mất đi tinh linh hoạt.

2Thu nhập

Thu nhập gia tăng thi nhu cầu của con người gia tảng, một trong số dó là nhu cầu cai thiện chồ ơ. đồng thời khi thu nhập tăng thì có thề tài trợ cho các nhu cầu mới phát sinh Cầu bat động sàn có xu hướng tăng đồng biến với thu nhập cùa dân cư. Tùy vào mức thu nhập khác nhau mà sè quyết định phân NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH khúc thị trường khác nhau vã hĩnh thức chi ưả khác nhau như thuê. mua. trà góp…

3 Giá bất dộng sàn

Giá bat động sán được hình thành dựa trên mức độ lợi ích lịch sứ dung, mức độ khan hiếm tương đối và mức cầu cùa người mua Giá bất động sàn bị anh hường bời những yéu tố:

o Quan hệ Cung-Cầu của thị trường

Giá cà cúa bất đông sàn tự điểu chinh theo quan hệ cung- cầu và NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH vận động xoay quanh giá tri. Giá tý lệ thuận VỚI cung và tý lệ nghịch với cầu: kin nhu cầu cua vượt qua mức cung thi giá của bất động sàn có xu hướng được đây lèn cao. ngược lại khi cầu xuống thấp hơn cung thi giá bất động sàn có xu hướng giâm. Trên thực tế thị trường bất đông sân có xu hướng cung không đù cầu nên giá cá thường biến động tăng.

o Giá nguyên vật liêu đầu vào:

Giá nguyên NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH vật liệu đau vào hình thành nên giá vốn của bất động sân. giá tăng dẫn đến giá thành của bat động sản trên thị trường tăng theo.

o Khung giá đất

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược phát triển dịch vụ logistics của bưu chính viettel trên địa bàn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng kho dữ liệu và báo cáo quản trị BI cho tập đoàn VINGROUP với hệ thống SAP BOBI
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát giá trị của các số đo đậm độ trên chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán adenoma tuyến thượng thận
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
NHỮNG yếu tố nào ẢNH HƯỞNG đến THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart