PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

fff

Huế, Ngày 12 tilling 3 năm 2012

BÀI KIẾM TRA

Họ tên : Phạm An lì Tài

Lớp : Luật K35I)

Môn : Tâm Lí Học Đại Cương

Dề ra : Phân biệt cảm giác và tri giác (Cho ví dụ minh họa) ?

Bài làm

1. Khái niệm chung về câm giác t.

Định nghĩa cảm giác

Khái niệm chung về tri giác PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

Định nghĩa tri giác

Câm giác là một qúa trinh tâm lý phân . * X-ánh thuộc tính riêng le cua sự vật hiện tượng khi chúng đang tác động trực tiếp vào các giác quan cua ta.

Tri giác là quá trinh tâm lý phân ánh một


:cách trọn vẹn các thuộc tính cùa sự vật hiện tượng kill chúng trực tiếp tác động vào các


giác quan ta.

Một số ví dụ về câm giác

Ví dụ về tri giác

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC

Neu cho phép người bạn nam chật tay lại sờ Tay đụng vào một vật nhọn thay đau. sờ vào

và bóp sự vật thì người ta có thế

nước đá thay lạnh

Đê một vật tròn trên tay, nham mat lại camlnói được sự vật ấy là cái gì. tức đà tác động


thay vật đó là tròn . nhăn

sự vật đang tác động một cách

trọn vẹn


Mùa đông gió thôi vào da câm thấy lạnh buốt        ,  ,  .               „2___

Trong trò chơi PHÂN BIỆT CẢM GIÁC


VÀ TRI GIÁC not nhạc vui, thí sinh chi cần


Đi qua bờ kênh cam thấy mùi bốc lên rat

đoán

khó chịu

Tat cả nhũng hiện tượng đó đều gọi là câm giác

Đặc điêìtt cam giác

 • Câm giác là một quá trình tâm lý, nghĩa lã có này sinh, diễn biến và kết thúc. Kích thích gây ra các cảm giác là ban thân các sự vật, hiện tượng trong the giới khách quan.

 • – Cam giác phán PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC ánh hiện thực khách quan một cách trực tiếp, nãy sinh diễn biến khi sự vật, hiện tượng cúa thế giới xung quanh trực tiếp tác động lên giác quan ta. Khi kích thích ngừng tác động thi câm giác không còn nừa.

 • – Càm giác chi phan ánh từng thuộc

tinh riêng lẻ, bề ngoài cùa sự vật và hiện tượng như: hĩnh dáng, đường nét, màu sác chứ không phan ánh được các sự vật, hiện tượng trong tinh trọn vẹn cúa

PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC nó.

Tuy là một hiện tượng tâm lý sơ đãng. 3 được tên bài hát.

Tất ca nhũng hiện tượng đó đều gọi là tri giác

Dặc íĩìêm cùa tri giác

Tri giác có nhùng đặc diêm giống với câm giác như:

 • – Là một quá trình tàm lý, có náy sinh, diễn biển và kết thúc.

 • – Phan ánh thuộc tính bề ngoài cua sự vật. hiện tượng.

 • – Phán ánh hiện thực khách quan một cách trực PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC tiếp (đang tác động). Tuy vậy tri giác có những đặc diêm nôi bật như:

 • – Tính trọn vẹn: Tri giác phan ánh sự vật. hiện tượng một cách trọn vẹn, đem lại cho ta một hình ánh hoàn chinh về một sự vật, hiện tượng. Tính trọn vẹn của tri giác do tinh trọn vẹn khách quan cùa ban thân sự vật, hiện tượng quy định. Trên cơ sớ kinh nghiệm, hiểu biết cùa minh, chí can tri

có chung ớ PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC cà con người lẫn con vật nhưng cảm giác của con người khác xa về chat so với cam giác cua con vật vì

nó mang tính chat xà hội.

Tính chat xà hội thê hiện ờ chồ

 • – Đối tượng phan ánh cùa cam giác ớ con người không phái chi là nhừng sự vật, hiện tượng vốn có trong tự nhiên, mà còn bao gom cã nhừng sân phẩm do con người sáng tạo ra. nghĩa là có bản chat xà hội.

 • – Cơ che sinh PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC lý của câm giác ở con người không chi giới hạn ờ hệ thống tin hiệu thử nhất (tín hiệu, thuộc tính cúa sự vật), mà nó còn bao gồm các cơ chế thuộc hệ thong tín hiệu thứ hai (ngôn ngữ)

 • – ơ con người, cam giác là mức độ định hướng đau tiên, sơ đẳng nhắt, nhưng nó không phai là mức độ duy nhắt và cao nhát như ơ một so động vật.

 • – Cám giác của con người được phát trièn mạnh PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC mè và phong phú dưới anh hường của hoạt động và giáo dục. Vi dụ do ánh hướng của hoạt động nghe nghiệp mà người thợ nhuộm có thê phân biệt được 60 màu đen khác nhau. giác một số thành phần riêng lẽ cua sự vật ta cùng có thê tỏng hợp được các thành phan riêng le đó tạo nên hình anh trọn vẹn của sự vật, hiện tượng.

 • – Tính kết cấu: Tri giác phân ánh sự vật, hiện tượng theo những cấu trúc nhát PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC định, cấu trúc này không phải tông so các cám giác, mà là sự khái quát đà được trừu xuất từ các câm giác đó trong mối liên hệ qua lại giừa các thành phan của cáu trúc ấy trong suốt một khoảng thời gian nào đó. Sự phan ánh này không phái dà có từ trước mà nó diễn ra trong quá trình tri giác.

 • – Tinh tích cực: tri giác là một quá trình tích cực, gắn liền với hoạt động của con người. Tri giác PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC mang tinh tự giác, giái quyết một nhiệm vụ nhận thức cụ thê nào đó. là một hành động tích cực trong đó có sự kết hợp chặt chè của các yếu tố câm giác và vận động.

> Xhừng ỉinh chcíĩ chtmg coo ohôo thức cam ỉíoh /ủ:

 • Đù là phân ánh từng thuộc tinh riêng lẽ (cam giác) hay trọn vẹn của các thuộc tinh (tri giác) thi đó đều lã nhừng thuộc tinh bên ngoài của sự vật, hiện tượng PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC , chứ chưa phải nhưng thuộc tính bên trong, bân chất.

 • – Câm giác và tri giác đều phan ánh trực tiếp các sự vật và hiện tượng, phân ánh những cái trong hiện tại. đang tác động vào ta lúc đó.

– Cam giác và tri giác đều phân ánh sự vật, hiện tượng một cách cá lẽ. nghĩa là phán ánh từng thuộc tinh hay trọn vẹn các thuộc tinh cùa từng sự vật. hiện tượng riêng lẽ, cụ thè, chứ không phái PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC một lớp. một loại hay một phạm trù

khái quát nhiêu sự vật, hiện tượng cùng loại.

/.. < Cức loại cám giác

Căn cứ vào nguồn kích thích gày nên cam giác ớ ngòai hay ớ trong cơ thê thì câm giác được chia thành hai lọai:

* Câm giác ngoài gom :

 • – Câm giác nhìn ( Thị giác): Cho ta biết hình thù khối lượng, độ sáng, độ xa màu sac của sự vật. Nó giừ vai trò cơ bàn trong sự PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC nhận thức the giới bên ngòi của con người nãy sinh do các sóng điện từ dài từ 380 đến 770 mi-li-mi-crông tác động vào mát.

 • – Câm giác nghe ( thinh giác): Phân ánh những thuộc tính về âm thanh, tiếng nói, nãy sinh chuyên dộng cũa sóng âm

Các loại tri giác

Phàn loại theo cơ quan phân tích nào giừ vai trò chính trong số các cơ quan tham gia vào quá trình tri giác ta có :

 • – Tri PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC giác nhìn

-Tri giác nghe

 • – Tri giác sờ mó

Phàn loại theo đối tượng phân ánh ta có

 • –  Tri giác không gian: là tri giác về hĩnh dáng, độ lớn. vị tri. độ xa và phương hướng của các sự vật đang tổn tại trong không gian, tri giác này giữ vai trò quan trọng trong sự tác động qua lại của con người với môi trường xung quanh, nó là diều kiện dê con người dinh hướng

thanh có bước sóng PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC từ 16 đèn 20. 000 hec( tan so giao động trong một giây) tác động vào màng tai

 • – Câm giác người ( Khứu giác): cho biết thuộc tính mùi của đoi tượng

 • – Câm giác nếm ( vị giác): Cho ta biết thuộc tính vị cùa đoi tượng có 4 lọai: Cam giác ngọt, câm giác chua, mặn và đẳng

 • – Câm giác da ( mạc giác): cho ta biết sự đụng chạm, sức ép cua vật vào da cùng như nhiệt độ của PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC vật. Căm giác da gồm 5 loại: Cam giác dụng chạm, câm giác nén. câm giác nóng, câm giác lạnh, câm giác đau.

* Câm giác bên trong

 • – Cam giác vận động : ( còn gọi là càm giác cơ khớp) là câm giác về vận động và vị trí cùa từng bộ phận cua thân thê phản ánh độ co duỗi của các cơ. dày chang, khớp xương của thân thẻ . Phần lớn các cơ quan thụ câm vận động được PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC phân bỏ ỡ các ngón tay, lười và môi vi đó là những cơ quan phái thực hiện nhùng cử động lao động và ngôn ngừ tinh vi và chinh xác.

 • – Câm giá thăng bang Cho ta biết vị tri và phương hướng chuyên động cua dầu ta so với phương của trọng lực. Cơ quan_6

trong môi trường

Tri giác thời gian: Lọai tri giác này cho biết độ dãi làu. tốc độ, nhịp điệu và tinh liên tục khách quan của các hiện PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC tượng trong hiện thực . Nhờ tri giác thời gian mã nhừng biến đôi xây ra trong the giới chung quanh được ph Trong tri giác thời gian cùng có những ão giác, nghĩa là những sai lam trong việc nhận xét độ ngan dài của khóang thời gian , chàng hạn khi chúng ta bận nhiều công việc, hoặc trạng thái phan khởi thi thời gian hình như di nhanh hơn, rút ngắn lại. Trái lại nhừng lúc nhàn rỗi hoặc trong trạng thái chờ đợi hoặc buồn bực thi PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC chúng ta câm thay thời gian như đi chậm lại – Tri giác vận động: là sự phàn ánh những thay đỏi về vị tri các sự vật trong không gian, lọai này cho ta biết phương hướng, tốc độ. thời gian chuyên động của đối tượng tri giác

Tri giác con người (tri giác xã hội): Là quá trình nhận thức lần nhau của con người trong diều kiện giao lưu trực tiếp. Đây là lọai tri giác đặc biệt vi đối tượng tri giác cùng PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC là con người, quá trinh này bao gom tất cả các mức độ của sự phân ánh tâm lý từ cam giác cho đen tư duy Quan sát và năng lực quan sát:

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý vốn các dự án đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước tại huyện ea súp, tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu xây dựng hệ thống web quản lý dịch vụ dịch thuật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tac ph m ai noi tu i tr khong chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC
PHÂN BIỆT CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart