phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN BỌ MÔN HÓA —J0Í2(>Ĩ—

NGl YÈN THỊ KIM MO

PHÂN LẬP CHẤT TÙ CAO CHLOROFORM VÀ CAO PE CŨA CÂY Ô RÔ HOA TÍM ACANTHUS ỈLĨCỈF()UUS LTNN, nọ Ô RỎ (ACANTĨĨACEAE)

LUẠN VÃN TÕT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYỂN NGÀNH: cư NH AN HÓA DƯỢC phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

BỌ MÔN HÓA

…….mQm

NGUYẺN THỊ KIM Mơ

PHÂN LẬP C HÁI TỪ CAO C HLOROFORM VÀ CAO PE CỦA C ÂY Ỏ RÔ HOA TÍM ACANTHUS ILiCưOLỈUS L1NN, ĨĨỌ Ô RÔ (ACANTTTACEAE)

LUẬN VÀN rỏi NGHIỆP DẠI HỌC C HUYÊN NGÀNH: cứ NHÂN HÓA Dược

CẤN BỌ HƯỚNG DẤN I S. I ÔN NỮ’ LIÊN HƯƠNG

Trường Đại IIọc cần Thơ


Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Món Hóa IIọc


Cộng Hòa Xã Hội Chu Nghĩa Việt Nam phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   BO*C3

NHẬN XÉT DÀNH GIÁ CỦA CẤN Bộ HƯỚNG DẪN

1 Cán bộ hướng dẫn: TS. Tôn Nữ Liên Hương

 • 2.  Dê lài: “Phân lập chât tử cao chloroform và PE cùa cây ô rô hoa tim Acanthus ilicifolius Linn, họ ô rô (Acanthaccac)”

 • 3. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Mơ MSSV: 2112049

Lớp: Hóa Dược Khóa: 37

4. Nội dung nhận xét:

 • a) Nhận phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) xét về hĩnh thức cua LVTN:

 • b) Nhận xét về nội dung cúa I.VTN (đề nghị ghi chi tiết và đầy đù):

‘r Dánh giá nội dung thực hiện cúa đê lài:

‘r Nhùng vân đê còn hạn che:

 • c) Nhận xét dối với sinh viên tham gia thực hiện dề tài (ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

 • d)  Kèl luận, đê nghị và diêm:

Cằn Thơ, ngày… phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) tháng… nãni 2015

Cán bộ hướng dẫn

TS. Tòn Nừ Liên Hương

Trường Đại Học cần Thơ cộng Hòa Xã Hội (‘hu Nghĩa Việt Nam

Khoa Khoa IIọc Tự Nhiên          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Học                 ——89*05——–

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN BỌ PHẢN BIẸN

 • 1. Cán bộ phán biện:…………………………………………………………………………..

 • 2. Đề tài: “Phân lập chất từ cao chloroform và cao PE của cây ô rô hoa tím Acanthus phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) ilicifolius Linn, họ ô rô (Acanthaceac)”

 • 3. Sinh vicn thực hiện: Nguyễn I hị Kim Mơ MSSV: 2112049

Lóp: Hóa Dưọc – Khóa: 37

 • 4. Nội dung nhận xét:

 • a) Nhận xét về hình thúc của IA I N:

 • b) Nhận xét về nội dung cua LVTN (dề nghị ghi chi tiết và dầy du);

r Đánh giá nội dung thực hiện cua dề tài:

> Nhùng vân đê còn hạn chc:

 • c) Nhận xét dối VỚI sinh viên phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) tham gia thực hiện dề ĩãi (ghi rõ từng nội dung chinh do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

 • d) Kết luận, dể nghị và diểm:

Cằn Thơ. ngây… tháng… nãm 2015 (‘án bộ phân biên

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình học tập ờ bậc đại học. được sự quan tâm. giúp đở tận tình cua các thầy cô trong Bô môn Hóa và việc thực hiện luận văn tốt nghiệp. Đạt được thành quả phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) ngày hôm nay, tôi xin gửi lời câm on chân thành đên:

Ts. Tôn Nử Liên Hương người cô hướng dan đà lận tình giăng dạy, hướng dần và quan tâm tòi trong quá trinh học tập ở trường và cho tôi nhừng lời khuyên quý báu và luôn tạo điêu kiện cho tôi hoàn thành lôl luận văn.

PGS. Ts. Bùi Thị Bữu Huê, Ts. Lê Thành Phước, Is. Nguyen Trọng Tuân, cò Phạm Bé Nhị. Bộ môn Hóa phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) , Khoa Khoa Học Tự Nhiên. Trường Đại Học Cằn Thơ dà tạo diều kiện thuận lợi. giúp dờ chúng tôi hoãn thành tốt luận vãn này.

Tôi xin gưi lởi cám ơn dến cô Lê Thu Trang dà hồ trợ về mặt dụng cụ. góp phân vào việc thực hiện đê lài của tôi.

Anh Dặng Quang vinh đà luồn đọng viên, giúp đờ lồi trong suôi quá trinh làm luận vãn.

Các anh chị học viên cao học. các bạn sinli viên phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) lóp Hóa Dược K37, Hóa Dược 38 và các bạn sinh viên ớ phòng thi nghiệm Bộ môn Hóa. Khoa Khoa Học I ự Nhiên, Trường Dại Học cần I hex về sự giúp đờ, quan lâm, động viên cua mọi người trong suốt quá trinh chúng tòi lãm luận vãn.

Tôi xin chân thành cãm onỉ

TÓM TẤT

Kháo sát thành phẩn hóa học của cây ô rò hoa tím (Acanthus Uicifolius Linn) dược thực hiện nhẩm phân lập các hợp chất có phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) hoạt tính. Các công trinh nghiên cửu trước đày đã phân lập được nhiều hựp chất có dược tinh lyoniresinol. các lignan glucoside, acid coumaric. triterpenoidal saponin. 2- benzoxazolinone, benzoxazinoid glycoside, phenylpropanoid glucoside, acanthicifoline…. Cao chloroform và cao PE dược chọn lãm dối tượng nghiên cứu trong dề tài.

Bột cây ò rô hoa tím được chiềl với methanol, tiêp đó cao methanol được chicl lóng lóng vói petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, l iên hành săc ký-phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) cột cao chloroform, kết quà dà cô Lập và xác định dược hợp chất 5.7- dihydroxy-2-(4-hydroxyphcnol)-4H-chromcn-4-onc hay còn gọi là Apigcnin. Sau dó tiếp ụic khảo sát cao PE. kết qua cò lặp dược một hợp chất lã ceramide, (‘au trúc của hợp chất được xác định từ dừ liệu phổ H NMR. 1‘c NMR. và DEPT-NMR, GC-MS Vã ESI-MS thu dược.

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae) Từ khóa: Acanthus iỉicựoỉius L, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenoỉ)-4H-   chromen-4-one, ceramide, column

chromatographic, separation separation.

Sl’TH: Nguyền Thị Kim Mơ iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phailaynguoinhuanh chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Arduino Microcontroller Processing for Everyone Part II
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Xác suất thống kê (Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dạy học mô đun hàn nâng cao theo quan điểm tích hợp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)
phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart