phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA HỌC’ Tự NHIÊN BỌ MÔN HÓA —íoQỉqị————————

LÊ MINH THỊNH

PHẤN LẬP CHẢI rù CAO D1CHLOROMLTHANL CỦA VÕ THẰN CÂY NỦC NÁC (OROXYLUM ĨNDĨCUM (L.) VENT.), ĨĨỌ CHÙM ỚT (ĨĨỌ BTGNONĨACEAE)

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: cứ NHẤN HÓA Dược TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN BỌ MÔN HÓA —bdLUgỉ———————–

Cần Thơ, 2015

LÊ MINH THỊNH

PHÂN LẬP C HẢI TÙ CAO D1CHLOROMETHANE CỦA VÕ THÂN CÂY NỦC NÁC (OROXYLUM1NDJCUM (L.) VENT.), HỌ CHÙM Ó I (ĨTỌ BTGNONĨACEAE)

LUẬN VĂN rỏi NGHIỆP DẠI HỌC

CHI YÊN NGÀNH phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) : cù’NHẢN HÓA DƯỢC

CẢN BỌ HƯỚNG DẢN IS. TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG LỜI CẢM ƠN

OL. TO

Đê đạt được kết quà như ngày hôm nay, đau tiên lôi xin gửi lời câm on chân thành đến cò Ts. Tôn Nừ Liên Hương, cò đà hết lõng giảng dạy. hướng dan. quan tâm lôi trong SUÔI quá trinh làm luận văn.

Tôi xin to lõng biết ơn đến Thầy Dương Minh Viền, phòng Sinh IIọc Đất – Khoa Nông phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) Nghiệp và Sinh Học ứng Dụng, dà tạo diều kiện thuận lợi dế tôi hoàn thành phàn thử hoạt tinh kháng oxi hóa của luận văn.

Tôi cùng xin gửi lời câm on đen PGS. Is. Bùi Thị Bửu Huê, Ts. Nguyền Trọng Tuân. CVHT. cò Phạm Bé Nhị. cũng các Thầy Cô trong Bộ mòn Hóa Khoa Khoa Học Tự Nhicn Irường Dại học cân rhư đà dạy dỏ. truyền dạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong suốt bốn nãm dại phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) học vã dà tạo điêu kiện thuận lợi đê em thực hiện luận vân này.

(’ùng không quên gứi lời câm on các anh. chị học vicn Cao học. đặc biệt lã anh Nguyễn Đãng Khoa cao học K20. tập thè lớp Hóa Dược K37. các bạn sinh viên trong phòng thí nghiệm Hừu cơ Bộ môn Hóa. Khoa Khoa học Tự Nhiên – Trường Đại học cần Thơ dã luôn quan tâm. giúp dờ. dộng viên tôi.

Cuối cùng, con xin phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) gưi lởi tri àn sâu sắc dền Ong bà. Cha mẹ và nhìíng người thân trong gia đinh đà luôn lạo mọi điệu kiện tốt nhất về vật chat lần linh thần giúp con hoàn thành chương trình học cua minh.

Xin chân thành càm ơn !

cần Thơ. ngày tháng năm 2015

Sinh vicn kỷ lên

Trường Đại IIọc cẩn Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Khoa Học Tự Nhiên       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bộ Môn Hóa IIọc

NHẬN XÉT DÁNII GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẢN

 • 1. Cán bộ hướng phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) dẫn: Ts. Tòn Nừ Liên Hương

 • 2. I)ề tài: Phần lập chất từ cao dichioromethane cùa vò thân cây Núc nác (Oroxylum indicum (L.) Vent.), họ (‘hùm ớt (họ Bignoniaceae).

 • 3.  Sinh vicn thực hiện: Lê Minh Thịnh MSSV: 21 12097

Lớp: Ilóa Dược Khóa: 37

 • 4.  Nội dưng nhận xét:

 • a.  Nhận xét vê hình thức cứa Ỉ.VTN:

 • b.  Nhận xét về nội dưng cưa LVTN (Đề nghị ghi chi tiết dầy phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) dư):

"r Dánh giá nội dung thực hiện để lài:

"r Nhừng vân đê còn hạn chè:

 • c. Nhận xét đôi với lừng sinh viên tham gia thực hiên đe lài (Ghi rò lừng nội dưng chính dơ sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

 • d. Kết luận. dể nghị và diêm:

Cân Thơ, ngày tháng năm 2015

Cán bộ hướng dần

Ts. Tôn Nữ Liên Hương Trường Đại Học cần Thơ Cộng Hòa Xã phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) Hội Chu Nghĩa Việt Nam Khoa Khoa Học Tự Nhiên Dộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bộ Môn Hóa Học                   £0ÍJJgỉ

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ C ỬA C ÁN BỌ PHẤN BIẸN

 • 1.  Cán bộ phân biện:……………………………………………………………………………

 • 2. Dê lài: Bhân lập chât từ cao dichloromethane cùa võ thân cây Núc nác (Oroxylum indiciim (L.) Vent.), họ Chùm ỡt (họ Bignoniaceae).

 • 3.  Sinh viền thực hiện: Lê Minh Thịnh MSSV: 21 12097

Lớp: Hóa Dược Khóa phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) : 37

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét vê hình thức cúa l.v I N:

 • b. Nhận xét về nội dung cua LVTN (Để nghị ghi chi tiết dầy du):

> Dánh giá nội dung thục hiện để lài:

> Nhùng vân đê còn hạn chè:

 • c.  Nhận xét dối với từng sinh viên tham gia thực hiện dề tãi (Ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

 • d.  Két luận, phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) đê nghị và diêm:

Cần Thơ. ngây tháng năm 2015

TÓM TẤT


Cán bộ phân biện

Núc nác hay còn gọi là Hoàng Bá Nam có ten khoa học là Oroxyỉum indicum (L.) Vent, thuộc chi Oroxyhim. họ Bignoniaceae. Núc nác phân bố nhiều ờ Ân Độ và Đông Nam Ấ. Từ lâu. rể Núc nác được sử dụng đê trị bệnh lao. kiết lỵ vã tiêu chay. Qua dùng dè tạ viêm phế quan, bệnh bạch bì. phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) diệt giun sán. bệnh trĩ. Võ cùa thân và lá có hoạt tính kháng khuân, thuôc giám đau và bao vệ dạ dây. Hạt diều trị nhiềm trũng họng, cao huyết áp.

Tử nguyên liệu bột cùa vo thân cày Núc nác dũng phương pháp ngâm dằm với methanol đẽ điêu chê cao lông, sau đó dùng kỳ thuật chicl lóng lõng đê diều chế cãc loại cao có dộ phân cực khác nhau. Sứ dụng phương pháp sẩc kỳ nhanh cột khô vã sẳc kỷ phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) cột hơ kết hợp với sẳc ký lớp mong, dà phân Lập dược hai hc.yp châl lừ cao dichloromelhane là: methyl 3.4-dihỵdroxybenzoalc (ORI.T1) và rengyolone (ORI.T2).

C ấu trúc cua chúng dược xác dịnh bằng phương pháp phô hiện dại: MS. NMR và so sánh v<ri lài liệu phô cúa châl đà công bô.

Hoạt tinh kháng oxi hóa cùa các cao và ORI.T1 dược dánh giá bằng thư nghiệm phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae) sàng lọc góc lự do DPPH (l.l-diphcnyl-2-picrylhydrazyl).

l ử khóa: Núc nác. Hoàng Bá Nam. Bignoniaccac. rcngyolone. DPPH.

-iv-

SVTH: LẺ MINH THỊNH

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhoc nicolas chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu việt nam đương đại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông từ thực tiễn Thành phố Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên Cứu Độc Tính Và Tác Dụng Bảo Vệ Gan Của Sản Phẩm Vismisco Trên Thực Nghiệm (Full Text)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)
phân lập chất từ cao dichloromethane của vỏ thân cây núc nác (oroxylum indicum (l ) vent ), họ chùm ớt (họ bignoniaceae)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart