Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả

fff

TRƯỜNG ĐHSP NGHÈ THUÁT TRUNG ƯƠNG

KHOA: Văn hóa nghệ thuật

TIỂU luận Mỹ học đại cương

ĐE BAI ■ “ Phân tích bán chắt cải trác tuyệt ( cải cao cà)”

**Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Anh Nguyệt

<*Lớp: K6C-TKTT

*-Năm học: 2012 – 2016

LỜI Mờ ĐÀƯ

Trong cuộc sống, đòi khi ta câm xúcmạnh mè mà thốt lên với những lời như “ỡ/ thật tuyệt ỉ ”, “tuyệt vời! tuyệt háo ! kì diệu, diệu kì. tuyệt diệu, anh hùng, vì dại, cao cá, cao thượng, kiệt tác, thiên tài, siêu nhân, Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả như thần như thánh, – hoặc “hay quá trời! ” , hùng vì quá Ị lộng lầy huy hoàng… Nhùng thứ ấy không có nhiều trong thế giới này từ ngày xưa và bây giờ. Những lời ấy người ta thốt ra khi cam xúc mạnh mè. sử dụng tuỳ hì. Chẳng hạn. một cái áo sơ mi đẹp hợp ý thi kêu lên “tuyệt vời”, và khi xem bộ phim “Titanic” cùng xuýt xoa "mối tình thật là tuyệt vời ! Họ Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả thật xứng với nhau, cao cà ngang nhau”. Cái áo sơmi ngang giá trị với bộ phim nhiều triệu đô với công sức sáng tạo của cả nghìn người ư ? Thế thì mọi giá trị thầm mĩ lẫn lộn cá rồi !

Mĩ học phải nghiên cứu đề phân biệt các giá trị ấy một cách rò ràng mang tinh khách quan. Trước hết đặt một cái tên chung (khái niệm) cho tất cà nhùng hiện tượng kề trên là: cái trác tuyệt (hoặc trác việt Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả ).

Phạm trù cái trác tuyệt được mỹ học đề ra muộn hơn nhiều hơn so với các phạm trù khác như cái đẹp, cai bi. cái hài. Ben vi, trước đây người ta thường coi cái cao cả chi là một bộ phận cùa cái bi, hoặc nó gắn với cái đạo đírc – cái cao thượng. Chí đến thời kỳ’ Ánh sáng phạm trù cái cao cà lằn đẩu tiên mới có ý nghĩa độc lập cùa nó, mặc dù các hiện tượng của cái Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả cao cả được phân ánh trong nghệ thuật cồ đại. Chẳng hạn. như vớ kịch của Etsin về "Prômêtê bị xiềng” trên đinh Olympia, truyện "Thánh gióng” của Việt Nam đà thề hiện cái cao cã trong nghệ thuật.

Cái trác tuyệt không thuần túy là thuộc phạm trù đạo đức mặc dù. nó khía cạnh đạo đức về những nhân vật lịch sư về vai trò của họ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển cùa xà hội. Bơi vậy Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả , hành vi đạo đức trong cái thiện – cái ác. lương tâm – trách nhiệm, quyên lợi – nghía vụ dược thê hiện trong cái cao cả có thè lã cái thanh tao – cái thán phục về một nhàn cách, một con người. Cái trác tuyệt một mặt, phan ánh nhưng nhàn vật lịch sử vĩ đại như nhùng khiá cạnh thâm mỹ, phàn ánh tinh toàn vẹn. tinh miêu tà cứa các nhân vật lịch sử đó; mặt khác, cái cao cá còn Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả phan ánh tinh toàn vẹn. tính hùng vĩ của các hiện tượng tự nhiên.

Cái trác tuyện khác với cái bi vi trong cái bi cô bóng dáng của cái cao cà. Nó là những cái đẹp to lớn. vì dại tạm thời bị thất bại gây cho con người tinh câm đổng khô. thương xót; nhưng nó không đồng nhất với cái đẹp vì cái đẹp là cái hài hoà tạo ra tinh cám khoan khoái. Cái trá tuyệt là cái đẹp lý tương, là Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả cái độ to lớn cùa cái đẹp tạo ra nhũng tinh cam khâm phục, sự ngường mộ và noi theo. Nhiều quan điểm mỳ học cho rang cái trác tuyệt là cái dẹp xirợt trên mức binh thường, là cái dẹp vô tận, lã cái dẹp cao nhắt.

(’ái trác tuyệt là một phạm trù mỳ học chi các thuộc tính thâm mỳ cua hiện thực bao gom những dấu hiệu đặc trưng sau đày:

  • Các hiện lượng hùng vĩ cha lự nhiên như: Biên Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả mênh mông vô tận, tháo nguyên bao la, núi non trùng diệp tuyết phu. bầu trời xanh vô tận…

  • (‘ác quang canh xã hội vĩ đại như: cãc công trình xây dựng vĩ dại cùa các con kênh, các nhà máy thủy diện, các phong trào cách mạng thông qua cuộc dấu tranh cứa quân chúng nhân dần…

  • Những nhân vậí ÌỊch sử có ỷ nghĩa lo lớn đoi với sự phát triển cùa nhân loại như: (‘. Mác, l Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả .ẻnin, I lỗ (‘hí Minh. (ìãngdi…

  • – c ‘ác hình tượng nghệ thuật phán ánh cái to lớn, cái vì đại cùa cuộc sống cùa quá trình con người chinh phục tự nhiên và năng lực sáng tạo phi thường cua con người như: sự độ sộ. uy nghi thân bí cùa các kim tự tháp Ai Cập. kiên trúc gôtích. hình lượng Thần Dớt trong điêu khắc, hình tuợng Phù Dỏng Thiên Vương.

Cái trác tuyệt tồn tại khách quan Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả , vốn là đặc tinh cùa các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ của nó dòi với con người. Cải cao cã là cái có tàm vóc to lớn, phi thường, có thê gây ra ờ con người câm giác choáng ngợp, chiêm ngưởng, kinh phục, đôi khi pha lẫn chút bối rối, sợ hài.

Con người là một bộ phậm hợp thành cua thế giới khách quan, con người là một chú thể dặc biệt, con người có nhận thức Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả , có khá năng tư duy và có thể cãi tạo thể giới. Do đó con người được coi lã một thực thế sinh học – xã hội.Ngay từ nhừng buổi đầu con người đà biết nhận thức: the giới khách quan có trước hay nhận thức con người cô trước,cái não quyết dinh cái nào?Cùng từ đó ngành triết học ra đời. với nhiều quan diêm khác nhau đà hình thành nên các trường phái triết học.Nếu triết học nghiên cửu về mỗi Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả liên hệ giừa thể giới vật chất thi một nghành khoa học nừa cùng được coi là triết học về cái đẹp- My học. Nghiền cứu về qui luật chung nhất cùa quan hệ thâm mỹ. Trong đõ cái đẹp lã trung lâm. hình tượng lã dặc trưng cơ ban, nghệ thuật là biêu hiện tập tiling nhất cua quan hệ thấm mỷ.Mv học chú trọng nghiên cứu đen 4 phạm trù cư bãn:Cái đẹp,cái bi, cái hài và cái truyệt.Trên Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả thực tế dây là một khái niệm dược sư dụng rộng rãi, nhưng mang linh trừu lượng và ước lệ.Do đó nên hiếu như thế nào? nhìn nhận như thế nào là một vấn dề không hề dơn gian? Dặc biệt trong thực tể cuộc sống vai trô của nhận thức đoi với các phạm trù này lại có nhùng ý nghĩa nhai định.Vi vậy, bài viết dưới dày em xin trinh bày một số nhưng nhận thức chu quan về ban thân xung quanh một trong Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả bốn phạm trù CƯ bàn cùa mỳ học- cái trác tuyệt.

1. BA XU HƯỚNG CHÍNH TRONG VIỆC NGHIÊN cứu CÁI CAO CÁ.

Thuật ngừ “ Sublime ” ờ ta đang dũng với nhiều nghĩa khác nhau có người gọi là “cao cá” nhưng cùng có người gọi là “cao thượng”, có người lại dùng chữ “tuyệt vời”. Tất nhiên, chừ nghĩa khác nhau, không đơn thuần là hình thức biểu hiện khác nhau, mà còn bộc lộ cách hiểu Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả khác nhau. Chừ “ cao cả” rò ràng quá thiên về tinh toán học cua phạm trù. vì “cao ca” mới chí nhấn mạnh mặt định lượng. Trong khi dó, thuật ngừ “cao thượng” lại quá nghiêng về tính chất đạo đức. chữ “tuyệt vời” thì đà tiến sâu vào nội hàm cua thâm mỳ, nhưng nó lại vần chưa giúp ta thấy rò đượcphạm trù đang bàn với phạm trù cái đẹp. Bơi lè. người ta có thè nói Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả đến một tác phẩm nghệ thuật với ý nghía cùa sự điêu luyện cũa giá trị dó đạt tới một giá trị thâm mỳ cao hơn. Vậy nên Thuật ngừ cái trác tuyệt là đáp ứng nội dung của vắn đề mà chúng ta đang bàn, một cách đầy dũ và chinh xác hơn. Quá trinh nghiên cứu cái trác trác tuyệt có thể chia làm 3 xu hướng chính.

  • 1.1 Định nghĩa cái trác tuyệt

Lã một phàm chất thâm mỳ cua hiện thực khách quan

Sublime: Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả Cái trác tuyệt, cái cao cả, cái cao thượng …

Trong lịch sư tư tường thâm mỹ các nhà mỳ học đồng nhất cái trác tuyệt (cái cao cả) với những gi lớn lao

Kant: “Cái tuyệt đối vĩ đại”

Heghel: “biếu hiện cùa ý niệm về cái vô tận”

Tsenushevski: “cái lớn hơn rất nhiều mạnh hơn rất nhiều nhùng cái đem so với nó” Nó có phái chì nhùng cái lớn lao?

Nếu chì Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả xét cái trác tuyệt (cái cao ca ) ờ những biếu hiện lớn lao là chi gắn cái trác tuyệt (cái cao cã ) với khối lượng, mang nhiều tinh vật chất, cái trác tuyệt (cái cao cá ) còn biêu hiện ờ yếu tố chất lượng là những cái nho bé. đơn gian.

Mác và Enghen:

“Cá nhân điên hình không chí ờ chồ họ làm gi mà ơ chỏ họ lãm như thế não?’ Tim ra bân chất của Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả cái cao cả có nhiều phương diện tiếp cận khác nhau. Cái cao cá và cái đạo đức. cái đạo đức gắn x ới nội dung, chỉ gắn với con người. Cái cao cà – nội dung và hĩnh thứcCái cao cả x ới cái hung

Ca 2 giá trị thâm mỳ vượt trội cua cái đẹp đều ờ tầm x óc lớn lao phi thường.Cái hùng ờ nội dung chi gắn với con người, cái trác tuyệt (cao cã cả): nội dung và hình Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả thức, tự nhiên – xà hội + nghệ thuật – gợi lên được tình cám khâm phục tự hào cái cao cả x ới cái dẹp. Cã 2: – Chân – thiện – Mỳ Các lĩnh x ực của con người, cái đẹp: + hãi hòa – nho bé.

Cái trác tuyệt (cao cà cả): Phá vờ sự hài hòa vốn có của cái đẹp lập lèn một sự hài hòa mới. chất mớiCái trác tuyệt (cao ca cá): có cái đẹp nhưng Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả không phái cái nào cùng có Cái trác tuyệt (cao cã cà).

VD: Kim tự tháp

Cái đẹp: Xúc động, say mè. Cái trác tuyệt (cao cã cà): Khâm phục tự hào.

Cái trác tuyệt (Cái cao cá): là một phàm chất thâm mỳ khách quan cùa sự vật hiện tượng có tầm vóc lớn lao. phi thường gây lèn được xúc câm ngưỡng mộ. khâm phục sáng khoái và phấn chấn. Từ đó có kha năng khơi Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả gợi sức mạnh bàn chắt cua con người để hướng tới nhũng lý tường dinh cao.

  • 1.2 Xu hướng đối lập cái đẹp với cái trác tuyệt

Thiếu sót cơ bân cũa xu hướng này là quá nhấn mạnh tinh đặc thù về quy mô to lớn của cái trác tuyệt đối với tư cách là đối tượng cam thụ. Các nhà mỳ học thuộc xu hướng mới này chi thấy các phía dồ sộ. kỳ vĩ của các hiện tượng thầm mỳ ở bên ngoài con người. Họ chưa Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả thấy mối liên quan bên trong của cái trác tuyệt. Cho nên. khi phân biệt cai dẹp và cái trác tuyệt, hộ không phát hiện ra mối liên hệ phố biến cùa chúng, nên hộ thường lấy cam xúc khó chịu. “ tiêu cực" lãm cơ sờ đê binh giá cái trác tuyệt. Thuộc về nhóm này, chủng ta có Txeidingo. Ông cho rằng: “ Cái trác tuyệt không cần đến một hĩnh thức đẹp’’ .câm xúc về cái trác tuyệt là một câm Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả xúc choáng ngợp. Lipxo. lại cho rằng, trong cái trác tuyệt luôn mang một thứ gi đó khiến cho ta câm thấy khó chịu. .Ĩ.Kant lại cho răng đặc điểm về sự phán đoán cũa cái đẹp là hướng vào đối tượng có tinh hừu hạn. cỏn khi ta phán đoán về cái trác tuyệt, đối tượng cua sự phán đoán là vô hạn., nhưng lại được tư duy một cái gi đó toàn vẹn.

Trong khi quan sát cái đẹp thi sự Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả hứng thú gắn với biêu tượng chất lượng, còn với cái trác tuyệt, hững thú gấn với biêù tượng có tính số lượng. Cái đẹp gợi lên câm xuc thâm mỳ về sự thiện cam. thoa màn và dề chịu: Cái trác tuyệt gợi lên hứng thú phú định gợi lèn sự ngạc nhiên hoặc khâm phục.

I. Kant tuy thừa nhận rằng , trong cam xúc về cái trác tuyệt, có khi ta cam thấy khoái trá những cũng có khi ta câm thấy chán Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả ngán sợ hài. Nhưng rồi cuối cùng ỏng lại cho rằng, cám xúc về cái trác tuyệt cơ bàn không đẹm lại cho con người ta những câm xúc tích cực, mà là một tình câm rợn ngợp.

Sink lại có thái độ cực đoan hơn I. Kant. Ông đối lập hoãn toàn giừa cái đẹp và cái trác tuyệt, ông cho răng, khi quan sát dông tố. sấm chớp, ta không thể có câm giác dề chịu. Tình cam chu yếu cua Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả cái trác tuyệt là tình cám đè nén. bó buộc.

  • 1.3 Xu hướng hòa tan cái trác tuyệt trong cái đẹp

Hạn chế quan trọng cùa xu hướng này là sự thống trị cua quan niệm coi cái trác tuyệt chẳng qua chi là sự phát triển cao cùa cái đẹp. Xurio cho răng: “ Cái trác tuyệt là mức độ cao nhất cùa cái đẹp’’. Leevecơ nhấn mạnh: “Cái trác tuyệt về ban chất là cái đẹp". “ Cái trác tuyệt chàng qua là cái Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả đẹp vô tận. cái có mức ddoojto lớn khiến ta không quan niệm nôi".

  • 1.4 Quan niệm biện chứng trước Mác về cái trác tuyệt

F. Hêghen là người có công đưa ra quan niệm biện chứng về cái trác tuyệt. Nhà mỳ học cồ điển Đức nhừng năm đầu thế ki 19 cho rằng: “ Khi nội dung phủ hợp với hình thức, ta có cái đẹp. Khi hình thức choán mất nội dung, ta có cái hài. Khi hình thức phue nhận nội Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả dung ta có cái bi. Khi nội dung vượt lên trên hình thức ta có cái trác tuyệt. Theo F. Hêghen, câm xúc về cái trác tuyệt là câm xuc nãy sinh trong quan hệ giừa một bên là nội dung rộng lớn và một bên là hĩnh thức hừu hạn. Ông cho rằng, Cái trác tuyệt chính là sự biếu hiện tuyệt dối. Hoặc là “ cái gợi lèn ở chinh chúng ta ý muốn về cái vô tận".

Thiếu sót cũa F. Heeghen Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả lã ở chồ. ông đà tuyệt đối hóa tâm trạng chủ quan cũa chu thế trong cam thụ cái trác tuyệt. Theo ông. hiện thực chì có vé là cái trác tuyệt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng 306
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Tôn Giáo Trên Địa Bàn Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Nano Zno Bằng Phương Pháp Điện Hóa Và Định Hướng Ứng Dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt 8 3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả
Phân tích bản chất cái trác tuyệt cái cao cả
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart