Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập

fff

LỜI MỎ ĐÀU

Con người luôn luôn nhận thức the giới khách quan và không ngừng cài tạo nó cho cho phù hợp với cuộc sống của minh. Đê thực hiện được điêu này đòi hôi con người phái tích luỳ được những hiểu biết và kinh nghiệm trong mọi lình vực hoạt động thực tiễn cùa minh. Một trong nhùng yếu tố cơ Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập bân đê có thê tích luỳ được hiểu biết và kinh nghiệm là tri nhớ. Từ xưa den nay, nhiêu người rat mong muốn mình có một trí nhớ tốt đê học hành, nghiên cứu và nhớ dược nhiều điều cằn thiết đè giúp ích cho gia đinh và xà hội. Thực te trên the giới và Việt Nam không ít người có trí nhớ rat tot. thậm chí một sổ vị có tri nhớ tuyệt vời như Moza (Áo), L.Cadière (Pháp), Lê- Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập Nin (Nga)…ớ Việt Nam có Lè Quý Đòn, Trương Vĩnh Ký, Nguyen Hiến Lê. Phan ngọc, Cao Xuân Hạo, v.v…Còn phan lớn là nhũng người có tri nhớ binh thường và kém. Nhưng cùng có một số người do rèn luyện mà tăng cường được tri nhớ hơn trước. Hiện nay trong cuộc sống, có rat nhiều điêu quan trọng mà chúng ta phai ghi nhớ, tuy nhiên khá năng ghi nhớ cùa nhiều người lại không thực sự Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập tốt. Nham góp phan đem lại nhừng hiên biết sâu sắc hơn về trí nhớ cùng như cách rèn luyện tri nhớ, em xin lựa chọn đề tài ‘Phân tích các cách rèn luyện tri nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện tri nhớ cùa cá nhân trong hoạt động học tập

BÀI LÀM

1. Khái quát về trí nhớ.

  • a) Khái niệm.

Tri nhớ lã quá trình nhận thức thế giới bàng cách ghi lại, giừ lại và làm xuất hiện lại những gi Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập cá nhàn thu nhận được trong hoạt động sống của minh. Nét đặc trưng nhắt eúa tri nhớ là trung thành với tat cá những gi cá nhân đã trái qua. tức nó hoạt động một cách máy móc và thật thà. Trí nhớ không làm thay đôi chút gi trong các yếu tố đà được cá nhân trái qua. Tri nhớ là một quá trinh tâm li phân ánh nhùng kinh nghiệm đà có của cá nhân dưới hình thức biêu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập gin và tái tạo lại sau đó ớ trong óc cái mà con người đà câm giác, tri giác, xúc cam. hành động hay suy nghĩ trước đày.

  • b) Vai trò.

Tri nhớ là quá trinh tâm li có liên quan chặt chè tới toàn bộ đói sống con người, liên hệ chặt chẽ quá khứ với hiện tại, làm cơ sờ định hướng cho tương lai. Không có tri nhớ thi không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì không thê có bât Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập ki một hoạt động nào, do dó cùng không thê hình thành nhân cách dược.

Tri nhớ là một điêu kiện không thê thiếu được đè con người có đời sống tàm lí binh thường. Tri nhớ cùng là diều kiện dê con người hình thành xúc cam, hình thành nhân cách, hình thành và phát triển các chắc năng tâm lí bậc cao đê con người tích luỳ dược những kinh nghiệm và sư dụng vốn kiến thức trong cuốc sổng, đáp ứng ngày càng cao nhùng Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập yêu can của cá nhàn và xà hội.

Tri nhớ có vai trò đặc biệt to lớn đối với nhận thức. Nó là còng cụ lưu giữ lại các kết quà của quá trinh nhận thức, nhờ đó con người có thê học tập và phát triển tri tuệ của minh.

Tri nhớ cung cap cho nhận thức tâm li một cách tiling thành và đay đủ các tài liệu do nhận thức câm tính thu nhận.

Tri nhớ rat quan trọng vì nó không làm mất Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập đi nhận thức sau các quá trình nhận thức đà kết thúc, khi can nó sẽ xuất hiện lại.

  • c)  Phân loại trí nhíý.

Dựa vào tính chất của tri nhớ. người ta chia thành bốn loại: trí nhớ hình anh, trí nhớ xúc cảm, trí nhớ vận động, trí nhớ từ ngừ – logic

Dựa vào mục đích, trí nhớ được chia thành hai loại: trí nhớ không chủ định và tri nhớ có chú định.

Theo thời gian tồn Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập tại. tri nhớ được chia thành hai loại: tri nhớ ngan hạn và tri nhớ dài hạn

4. Các quá trình cùa trí nhớ.

_ Quá trinh ghi nhớ là giai đoạn đầu tiên cua hoạt động nhớ, là quá trình tạo nên dau vet cùa đối tượng trên vó nào, đồng thời cùng là quá trinh gan đối tượng đó với những kiến thức đã có.

Quá trinh giừ gìn là quá trinh cung cố vừng chác nhừng dấu vet hình thành trên vô Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập nào trong quá trinh ghi nhớ.

Quá trinh tái hiện là quá trình làm sống lại những nội dung đà ghi nhớ và giừ gìn.

Quá trinh quên là không tái hiện lại được nội dung đà ghi nhớ trước đây vào thời diêm nhất định. Con người thường quèn do những nguyên nhân sau:

+ Quên do chưa hiểu kĩ.

+ Hay quên những gì không liên quan đen đời sống hoặc ít liên quan, những gi không phũ hợp x ới hứng thú Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập . sờ thích, nhu cầu..

+ Quên do ít sư dụng.

+ Quên do bị phân tán suy nghĩ.

+ Quên do tôn thương não và do nguyên nhân sinh lý khác.

Quá trinh quên làm cho tri nhớ bị mắt đi. do vậy muốn cho tri nhớ được ben xìhig thi nhát thiết phái hạn che các nguyên nhân dần đen quên.

2. Các cách rèn luyện trí nhớ.

Nhiêu người cho rang, trí nhớ là do bẩm Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập sinh, ta không thê rèn luyện thành công được. Điều này không hân như the. Trong thực te đà chửng minh rang, việc rèn luyện trí nhớ là không dễ nhưng nếu ai biết kiên tri chịu khó rèn luyện thi vẫn thành còng và tri nhớ có khá hơn trước rò ràng. Muon có tri nhớ tốt phải luyện tập thường xuyên đê nàng cao khả nâng ghi nhớ. giừ gìn và tái hiện tài liệu ghi nhớ. Muốn ghi nhớ tot can phái thực hiện theo Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập các yêu cẩu sau đây:

Phai tập trung chú ý cao độ kill ghi nhớ. sự hoạt động tập trung, chú tàm vào một van đe sè luôn có hiệu quả hơn sụ phân tán. mat tập tiling. Đồng thời, khi bắt đau ghi nhớ một vấn dề, ta phái tạo ra sự hứng thú, say mè với tài liệu ghi nhớ, có nghị lực, ý chi. phái ý thức được tam quan trọng của tài liệu ghi nhớ và xác định được Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập tâm thế ghi nhớ làu dài đối với nó. Bới vỉ những gi không phù hợp với hửng thú. nhu cầu. sở thích của cá nhàn thường chóng bị làng quèn. Tuy nhiên, chúng ta can lưu ý, tập tiling chú ý đê ghi nhớ chì có thê mang lại kết quá tốt khi có sự phối hợp một khối lượng vừa đũ các tài liệu can ghi nhở.

Phai lựa chọn và phoi hợp các loại ghi nhớ một cách họp lí nhát, phù hợp Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập với tính chat và nội dung của tài liệu, với nhiệm vụ và mục đích ghi nhớ. Tri nhớ có nhiều dạng, mỗi dạng lại có những dặc diêm riêng phù hợp với từng doi tượng ghi nhớ. Do vậy phai biết cách sử dụng từng loại phủ hợp với từng đoi tượng nhằm dạt kết quá cao nhất, Ví dụ trong hoạt động học tập, ghi nhớ logic là hình thức tot nhất. Muốn x ây, đòi hòi người học phái lập dàn bài cho tài Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập liệu học tập. tức là phát hiện những đơn vị logic cấu tạo nên bài đó. Dàn ý được xem là diêm tựa đè ôn tập và tái hiện tài liệu khi can.

Phái biết phoi hợp nhiều giác quan dê ghi nhớ. Sứ dụng tắt cá các giác quan đê mà hóa thông tin làm một hình ánh trờ nên dẻ nhớ hơn. Nên nhớ rang quy tắc dễ nhớ cùa bạn có thê chửa đựng âm thanh, mùi, vị, xúc giác, chuyên động Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập , câm xúc và hình ảnh. Chúng ta có thê gây ấn tượng mạnh ve hình ảnh, âm thanh, mùi vị… vào các giác quan mat, tai. mũi… đè phát sinh xung lượng mạnh của các Nơ-ron than kinh đè ghi đậm nét vào vùng nhớ của nào. Diêu đó giúp ta khi nhớ lại được nhạy câm và chinh xác hơn. Do đó, những van đe gì có thê mô hình hoá dược bảng sơ đồ hoặc âm thanh cho dễ tạo Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập an tượng nhớ thi ta cử tiến hành nham tạo điêu kiện cho việc rèn luyện trí nhớ có hiệu quâ hơn. Việc học mà chi có nghe thi chì nhớ dược 5% những gì dà nghe. Đọc và nhìn thi nhớ được lơ%. Nghe xà nhìn thì nhớ được 20%. Làm thí nghiệm trước mat thì nhớ được 30%. Tháo luận nhóm nhớ dược 50%. Làm bài ờ nhà, ghi. x iết lại, thi nhớ được 75%. Dạy người khác nhớ được 90 Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập %. Qua đó ta thay được vai trò của các giác quan trong việc ghi nhớ Phái sứ dụng các thao tác tri tuệ dê ghi nhớ tài liệu, gan tài liệu ghi nhớ x ới x on kinh nghiệm của bàn thân. Rèn luyện trí nhớ kiêu này thường áp dụng cho những người quen lao động tri óc. Cụ thè cách luyện này là hàng ngày phải dành một thời gian nhất định nào đó (khoảng 1 -2 giờ) đê tư duy. suy nghĩ một số Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập vấn đề về văn hoá, xà hội, khoa học v.v… từ đơn giàn đen phức tạp dan. Có thê tư duy trừu tượng (về khái niệm), hoặc tư duy cụ thê (về hiện tượng). Phương pháp này tuỳ theo kha nâng, trinh độ học vấn, nhận thức và sở thích của từng người mà định liệu các van đe tư duy cho phù hợp. Muon vậy, trước tiên ta tự đặt ra cho minh câu hoi roi tự minh suy nghi Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập trá lời. Sau đó tra cứu từ điên, sách, câm nang… xem minh suy nghĩ, tư duy có đúng ý so với sách không ? Từ dó ta sè nhớ được lâu và chinh xác hơn.

Sử dụng các nguyên tẳc hình dung, liên tưởng, làm nôi bật sự việc, tương tượng màu sắc, âm điệu đè tạo ra trong dầu óc những hình ánh song động, nhiêu màu sac, tác động mạnh đến các giác quan và nhờ vậy không thê Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập quên được.

+ Tri nhớ của con người làm việc theo hình ánh. Chúng ta có khuynh hưởng nhớ hĩnh hơn nhớ từ. Hình ánh trong tâm tri cùa con người càng rõ ràng, sổng động bao nhiêu thi chúng ta càng nhớ về hình ảnh đó bấy nhiêu. Do đó, phai biết cách chuyên kiên thức thành hĩnh ánh dê lưu vào bộ não một cách dề dàng. Khi một thông tin được tiếp nhận, bạn có thê tạo ra một bức tranh trí nào Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập về nó. Nhũng hình ãnh tri nào có thê được dùng theo chiến thuật sap đật có lợi cho trí nhớ. bang cách tạo ra mối liên hệ giừa một vật thê và nơi chốn đê kích hoạt tri nhớ của bạn về chinh vật thê đó.

+ Biết tạo ra moi liên kết giữa những việc cần nhớ. Các liên kết này sè tạo ra một mục lục dưới dạng chuồi liên kết trong đầu. nó giúp chúng ta dễ dàng tim lại thông tin. Các thông Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập tin mới nhận, muon được lưu giừ, phai dược chuyên hoá thành “ngôn ngừ bộ nào”, so sánh với thông tin khác trong ký ức, với phương thức vận hành giong như máy vi tinh cập nhật các dữ liệu. Tien trình này cho phép bạn thành lập mối liên kết giừa con người, vật thê. hình ảnh và ý tưởng có những diêm giong nhau, hoặ c có cùng tinh chat, qua đó mà tăng cường kha năng ghi nhớ tat cà.

+ Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập Nào bộ có khuynh hướng ghi nhớ những sự việc nôi bật. Do đó, một trong nhừng cách tốt nhất đè làm nôi bật sự việc là sử dụng các chi tiết hài hước và các chi tiết vô lí. Những điều buồn cười và ki dị thường dễ nhớ hơn những thứ binh thường.

+ Chúng ta thường hay nhớ được những sự việc do tương tượng ra. Sự tưởng tượng là những gi bạn sử dụng đê tạo ra và tâng cường nhũng sự kết hợp can Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập thiết nhăm có được nhũng quỵ tấc dễ nhớ hiệu qua. Sự tương tượng cùa bạn là nhùng gi bạn dùng đê tạo ra nhùng quy tắc dễ nhớ phũ hợp với bạn. Bạn càng tương tượng và hình dung nhiêu hơn về một tinh huống thì nó sẽ khấc sâu vào tâm tri bạn hơn đê rồi sau đó bạn sè có thê nhớ lại. đặc biệt là nhùng sự việc tạo ra cảm xúc mạnh mè như lo sợ, hạnh phúc, giận dừ, yêu thương, đau Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập đớn… Do đó chúng ta nên dùng nhiều giác quan đê tưởng tượng có thê tạo ra nhùng câm xúc mạnh mẽ này.

+ Màu sac là một tác động mạnh mè đen tri nhớ. Màu sac có thê tăng cường trí nhớ cua con người lên 50%. Do đó chúng ta nên dùng nhiều màu sắc khi ghi chú.

+ Âm điệu cũng tăng khá năng nhớ lại thòng tin vỉ âm diệu kích hoạt bán can nào phái, bán cầu mà thường bị bò quên Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập khi chúng ta học tập. Chúng ta có thê sử dụng âm điệu trong học tập bang cách bật nhạc trong lúc học tạo ra những âm điệu riêng biệt cho nhừng thông tin can nhớ. Vi dụ. nghe nhạc Baroque trong lúc học có hiệu quả rat tốt. Nghiên cứu trên một so sinh viên cho thấy bang cách nghe nhạc baroque lúc học. họ dà giám thời gian dê học lượng từ vựng Tiêng Anh mới trong bốn năm xuống còn ba tháng.

Thời gian học Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập tập, làm việc và nghi ngơi hợp lí sẽ làm tăng khá năng tri nhớ.

+ Các nghiên cứu cho răng trong bat cử một khoảng thời gian học tập nào cùng có hai đinh diêm ghi nhớ thông tin tốt nhất, đó là thời gian lúc bắt đau và thời gian sáp kết thúc việc học tập. Trong khi đó, khoáng thời gian giừa hai đinh diêm này (khoáng thời gian giừa lúc học) thi trí nhớ của chúng ta bị giâm sút một cách rò Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập rệt. Vi vậy thời gian học tập lý tường nhất trong mồi lan học không nên dài quá hai tiếng. Mỗi lan học nên chia thành bốn phân nhó. mồi phân dài

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu hệ thống tổng hợp tiếng nói theo phương pháp học sâu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ khách sạn ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC3-623
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
16.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Vệ Người Lao Động Chưa Thành Niên Theo Pháp Luật Lao Động Từ Thực Tiễn Tỉnh Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập
Phân tích các cách rèn luyện trí nhớ. Liên hệ với việc rèn luyện trí nhớ của cá nhân trong hoạt động học tập
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart