Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

54.000

Category:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

fff

1 BẢÚ GIAỈO DUỠC VAÌ ÂAÌO TAUO AAUI

HOỦC HUÀÚ TR5ẰÌNG ÂAỚI HOỦC KINH TÀÚ

NGUYAUN-THEAINI1 TRANG

PHÁN TECH CAĨC NGPG -ĂÚ AÍNH H5ẢÍNG

ÂÀỬN X

)UUNG DECH VUU VIÀỬN

THĂNG                [ONE CUÍA KHAICH

TRUNG TÁM KINH DOANH VNPT THiEIA ‘THIÀN HUÀÚ

LUAUN VÀN THAỠC SÉ KHOA HOỬC KIN ỈH

TAU

QUYÀÚT ÂẺNH SEÍ D DI AAUNG VINAPH HAÌNG SINH VIẰN

HUẢỚ, 2017

BÀU GIAỈO DUỦC VAÌ ÂAÌO TAỚO

ÂAÔI HOỦC HUÀÚ

TRJEAING ÂAỚI HOỦC KINH TÀỦ


NGUYÃỪN thẻ AỈNH trang


PHÁN TÊC E


QUYÀÚT

ẰẼNH

THẢNG DI

AAUNG


ckỉc NHAN

ÂÀÚN ỉ JEDUUNG


TẢU AINH H5AỈNG


DẼCH VUU VIÀỬN NE

CUÍA KHAỈCH


AŨI


HAÌNG SIN


CHƯYAN NGAÌNH : QưAÍN trẻ kinh D

MAĨ SẢÚ            : 60 34 01 02

LUÁỠN VÀN THAỠC SÉ KHOA HOUC KI

TÀỨ

HUAÚ, 2017

VINAPHO1

^s^xanJ^

TRUNG TẤM KINH     ỈH VNPT THEÌA THIÀN

)OANH

NGEAÌI HJEAING DÁÙN KHOA HOÚC: TS. HĂÕ THẺ HEANG LAN


LÒI C AM ĐOAN


I .1111 yăn lót Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ dịc       viễn . thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh

Kinh      vNanh vnpt thừa thiên huế nghiệp “Phàn lích các nhân lô ánh hướng đèn

tôi vã dưc gquvcl định sứ dụng ông di dộng Vinaphone cua khách hãng Sinh viên tại ròi Trungi tâmAừai Ihiêp Hue” là kềl quả nghiên cứu khoa học cùa cá nhân khoa trung thực và chua hể dưọc                     học cua TS. HO TlìI Hương Lam

các háng hicu phục vụ c thập từ cỉÃệunỗÙồkèl quà nghiên cứu trong luận vàn này là dụn khác nhaùÉ cam đoan rang mọi lự^gíúvệđmột học vị nào. Nhừng số liệu trong ân lích, các thòng tin trích dần trong luậnhãnxét, đánh giá được chính tác giá thu >hần tài liệu

Neu phát hiện có hat kỷ sựham Wnaoch các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nội dung luận văn của mình.      sử dng dịch vviễn thông di động vinaphone của

khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế kháo. Tòi cùng xin nện luận văn này đà được câm ơn và chi r uồn gốc.

2017

õâh toàn chiu Trách nhiệm về

Tác giã  f

Nguyễn Thị Ánh Tran^ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế

LỜI C ẢM ON

Đê hoàn thành được luận văn này – thành quả cuối cùng cùa hai năm học tập

òmg Đai học Kinh Tế Huế – ngoài sự nồ lực cố gắng cùa ban thân, thi sự quan am     dần tận tình của quý thầy cô. những ý kiến đóng góp của bạn Phân tích các

đõug víẽn cùa -_nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động Chvinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên Lan. ngư Chinh shulúaèmìhhự la đinh là nền tảng giúp tôi hoàn thành tốt luận vân này.

Tòi rcũtagr xin gửiJỜaủVỈỜP TiThơn ThênắHũtegianáqua.TXln êâĩHồơiTềácHương anh toán Phân tích các nhâtớngảnhlhưởgiúp:ếtờqtôýết■<đỉểhsuếtdquíg trịnh vụviễiiận văn. thông di động rvinaphone cKpủháchlhâcơr r^ChêíếồnttạttuhhWmTrt1hỐtâti ^Klltth^du>allh thừa thiên huế . Phòng Tông hop nhân s ttìựằahiệitốhoiộàicđưỢịcnèhmrgiửuọciẾập thời ni             ■       ° °sch| Phông iệp vụ. Phòng Kể hoạch kế cung cấp số liệu

Đặc biệt, tôi xin cam ơn tập thê lớp Phâệt tích dàcsnhân.nh ảùhglưởitg•otếỊtl quyết suốt hai nă bày tó lòng biết ơn đến gia đình íẳịnđặsửbCỤtlLàlị®ốr quaviễâmiôiộĩigli động viên và yêu thương tỏi trong suốt cuộc đvinaphone củai kháKDhừns s nhùng’ngạ’ờtrbạtì

Nếu không có sự hướng dần cua Quý^^BHầ^Ktíô1 sựpoóp vrcu^^c^™^. ~ ^hAi^ hì tòi không thế hoàn thành tốt luận vãn của Phân tích các nhân tố ảnhtỊgưởờtgtà luôn dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung pt thừa thiên huế mi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc đoi với tất cá mọi người.

r

cỏ hạn, kinh nghiệm thực tiền không nhiều nên luận văn không t những thiếu rfộng được nhừng ý kiến đóng góp cúa Quỷ thầy các bạn đê tòi có thê hoàn thành luận ?

I hơn.                                                  ■■■     ■ •‘^ilan nn inửa

tránh khói

y C© và

Huế. tháng 9 năm 2017

Nguyền Thị Ánh Trang

►»              TÓM LƯỢC LUẬN VÀN

lọ vã tên học viên: NGUYÊN THỊ ẢNH TRANG

yên ngành: Quan trị kinh doanh; Niên khóa: 2015 – 2017 ờlhưởng dằn

V^Sịkhoa học: TS IIO tHị hương lan

^vjể tài:. PHÂN TÍCH CẤC NHÂN TÓ ÁNH HƯỚNG ĐÉN ỌUYÉT CII VỤ ĐNI Iks! DNG DK       VIẺN THÔNG DI ĐỌNG VINAPIIONE CƯA

KHACniIIN< G SIN II Ã TÊN tại trung tâm kinh doanh "NPT thưa

iih < p thiết cua ềtài

!. ..ih lé thi lỉiròg _chịu .sự cạnh tranh gay gal nhu hiện nay, viộc giừ

■  – =" –  ■= °^^^[lách hílà nhiệm vụ sống còn cua mồi doanh nghiệp, dược

_ p so hừn     một lượng lớn khách hãng thi mới dảm báo Ị

•anh nehiệp líêtrường. Vinaphone là thương hiệu cua ập đoàn Bưu chính Viền thông Việt 1996. trong hơn 20 năm_ hình .thành rang. “Vinaphone là mạng chôi sứ

5 r^/ach hí       dung dịch vụ di động lên. >

..Sap tháp tù 1

I hàng Htnh’U _

…. ?iẻn lựa chon sư..dụng dịch vụ viền ‘ ‘ ưng dền quxvệt^inh sừ dụng dịch

H.; a.jS . nàodế thu hút được đtóừrá. tôiAhọn đề tài g di địch vụ fien ihờm

doanh VNHR Thưa

■   * ■ ‘im^ap.sr

11 mém .

THIÊN HU

  • 1. Tính câ

Irong ncn kill khách hàng và phát trĩ Chi kill nào doanh Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế nghiệp dược sự tồn tại cùa mạng viền thông di dộng – là s Nam (VNPT). Xuất hiện trên thị tn và phát triên, Vinaphone từ lâu bị nhiê cúa đại gia”, do đó khách hàng có thu nh Vinaphone, trong đó có đối tượng khách

Vậy tại sao không nhiều khách hàng Sinh V thông di động Vinaphone ? Các yếu tố nào anh hưc vụ viễn thông Vinaphone của khách hàng Sinh viên? L nhiều khách hàng Sinh viên sữ dụng dịch vụ ? Xuất ph Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dộng Vinaphone cùa khách hàng sinh viên tại Trung tâm Kinh Thiên Huê” làm luận văn lôt nghiệp của minh.

  • 2. Phương pháp nghiên cứu

Luận vãn sứ dụng các phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu th cấp. phương pháp tông hợp. xtr lý và phàn tích sơ liệu dược tiến hành trên phần SPSS, phương pháp thống kè. phân tích vã so sánh.

  • 3. Kêl quà nghiên cứu

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế Luận vãn di sâu phân tích cơ sơ khoa học cùa vấn dề nghiên cứu: dánh giá thực trạng công lác bán hàng dịch vụ viễn thông di động cho khách hàng sinh viên lại các Irường Dại học Cao đàng trên địa bàn thành phò Huê, trong đó đi sâu phân lích từng yếu lo lác đọng đền quyết định SŨ dụng dịch vụ viền thông di động Vmaphonc cùa khách hàng Sinh viên. I ren cơ sớ đó, đê xuâl hàm ý chính sách cho nhà quàn trị là Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế I rung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Hue trong việc thu hút khách hàng Sinh viên sư dụng dịch vụ viền thông di dộng Vinaphone.

BẢNG CHỮ VIÉT TẤT

iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone của khách hàng sinh viên tại trung tâm kinh doanh vnpt thừa thiên huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart