Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)

fff

Bài tập ỉớn học ki môn Tàm ỉi học đại cương

Đe bài số 6: Phân tích cấu trúc cùa nhân cách cú nhân.

Liên hệ trong dời sống thực tiễn.

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang

Lời mờ đầu

1

1. Xu hướng

1

II. Năng lực

4

1. Cấu trúc của năng lực

4

2. Phân loại năng lực

4

3. Các mức độ biệu hiện cùa năng lực

5

III. Tính cách

7

1. Cấu trúc của tính cách

7

2. Những đặc điềm cơ ban của tính cách

8

IV. Khí chất

9

Két luận

10

Danh mục tài liệu tham khao

11

Lời mở đầu

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9đỉềm) Nhân cách là những nét phàm chat đặc trưng, tiêu biêu của con người, được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với nhừng người khác, với tập thè, với xà hội và cả với the giới tự nhiên xung quanh. Những thuộc tính tâm li điên hình của nhân cách là nhũng đặc điểm tàm lí tương đối ben vừng của một cá nhàn mà chúng đem lại cho hành vi và hoạt động cùa người này một sac thái cá nhân, cấu trúc Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) của nhân cách bao gồm bốn thuộc tinh: xu hướng, năng lực, tính cách và khí chat.


  • I. Xu hướng

Hoạt động cua con người, của nhân cách bao giờ cùng hướng tới một mục tiêu nhất định. Sự hướng tới này được phan ánh trong tâm lí mồi người dưới dạng xu hướng nhân cách.

Xu hưởng cá nhàn ỉà một hệ thong động cơ. mục đích định hướng và thúc đầy con người tích cực hoạt động nhằm thoa màn nhu cầu, Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn. (9điểm) hửng thú, hoặc vươn tới mục tiêu mà cá nhàn lav ìàm ỉẽ song cùa mình

Xu hướng nhân cách tồn tại lâu dài ờ một người, thậm chi suốt cuộc dơi. Tuy nhiên, xu hướng nhân cách vẫn có thê bị thay đôi hay diều chinh, điều này phụ thuộc vả trinh độ phát triên của từng nhàn cách. Trong cuộc sống hàng ngày, xu hướng nhân cách con người được biêu hiện ra bên ngoài ớ các nhu cầu, hứng thú, ở lí Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) tưởng vả thế giới quan của người đó.

Đau tiên ỉà nhu cầu. Đè có thê ton tại và phát triển, cá nhân đòi hoi ớ mòi trường xung quanh đè thỏa mãn những cái can thiết cho minh. Vi dụ như cây xanh luôn hướng về phía có ánh sáng đè có thê tiến hành sự quang hợp. rề cây mọc hướng về phía có nguồn nước và đắt màu mờ đè hút được nhừng chắt dinh dường can cho sự sống cua nó. Cùng giong như Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) mọi sinh vật khác, con người cùng có nhưng đòi hỏi và yêu cầu nhắt định đê tổn tại và phát triển. Nhu cầu thường có tinh chu ki, và nhu cầu cúa con người khác về ban chat so với động vật. Các nhu cầu của động vật tương đổi ôn định và chi hạn che trong các nhu cầu ăn, uống, sinh sán… côn các nhu cầu cùa con người mang tinh bàn chat xà hội nên nó đa dạng và phức tạp hơn.

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) Xà hội phát triên. các nhu càu của con người càng đa dạng. Người ta chia chúng thành 3 loại: nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh than và nhu cầu gan lien với các chức năng xà hội. Nhừng nhu cầu vật chất như ăn , uống, nơi ờ, quan áo mặc,… thường có liên quan trực tiểp đen sự ton tại của cơ thê con người. Những nhu cầu tinh than có cội nguồn từ trong xà hội loài người, liên quan trực Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) tiếp với nhừng đòi hoi về các lĩnh vực chinh trị – đạo đức. nhận thức, thâm mỳ. Còn các nhu cầu găn lien với chức năng xă hội là những nhu cầu lao động, giao tiếp, hoạt động, vui chơi,… Có thê nói các nhu cầu lao động, học tập, "ui chơi là những nhu cầu tiêu biêu của một nhân cách, và chính nhờ nó mà tâm lí, ý thức của con người được phát triên. nhân cách được hĩnh Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) thành.

Thứ hai ỉà hừng thủ. Phân lớn. mọi người đều có những hửng thú muôn màu muôn vê, song mồi người lại có một hứng thú cơ ban trong một lình vực nào đó. Sự có một hửng thú như thế là một đặc diêm cá nhân của nhân cách.

Hứng thú cá nhân, dớ là xu hướng cua nhàn cách dơi với một cái gi dó mà cá nhàn cho là ý nghĩa nhát, có giá trị nhắt trong cuộc sổng của nó Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) và trong the giới này. Mọi hứng thú đều có tinh xà hội – lịch sứ. Hứng thú tạo nên ớ cá nhân khát vọng tiếp cận và đi sâu vào đối tượng. Khát vọng này biêu hiện ớ chơ cá nhân tập trung chú ý cao dộ vào cái làm minh hứng thủ. diều chinh các quá trinh tâm li (tri giác, tư duy, tưởng tượng) theo một hướng xác định. Dơ dó hoạt động cùa cơn người dược tích cực hóa theo hướng phù Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) hợp với hửng thú. Như khi học tiêu học, học sinh thường hứng thú với nhừng thứ thuộc về tương lai, mơ ước và co găng thực hiện nó. Hứng thủ biêu hiện ớ hai mức độ khác nhau là hửng thú thụ động và hứng thú tích cực.

Thừ ba ỉà lý tường. Mồi người đều sống vi một mục tiêu nào đó, ờ nhừng người khác nhau, mục tiêu dớ có thê giông nhau cùng cớ thè hoàn toàn khác nhau, song nó Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) đều được phân ánh trong tâm lí con người như một hình ãnh hoàn chình, mầu mực và có sức hap dần lạ thường đoi với người đó. Mồi người trưởng thành đều có li tưởng của minh. Đó có thê là một hình anh cụ thể, thực te, sinh động (như là trở thành một sinh viên giỏi, một luật sư tài năng,…) hoặc cùng có thè là một hình anh trim tượng, kết hợp nhiều nét riêng lẽ của nhiêu người mà cá nhân Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) đó muốn đạt tới (như muốn trờ thành một người chính trực, dung càm,…). Lý tướng bao gom ba mặt: nhận thức, tinh câm và hành động.

– về mặt nhận thức: đối tượng tạo ra lý tưởng bao giờ cũng được cá nhàn nhận thức, thay rò ý nghĩa và tam quan trọng cua nó đoi với đời song của riêng minh, về mặt tinh câm: Đối tượng tạo ra li tưởng có sức hap dẫn, lôi cuốn mọi hoạt động cúa Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) cá nhân về phía nó. về mặt hành động: lý tường có tác động lỏi cuốn toàn bộ cuộc sổng vào hành động.

Trong lý tướng có sự thong nhất hài hòa giữa nhận thức sâu, tinh càm mạnh và ý chi kiên cường. Đặc diêm dó khiến li tường có tác dụng như một động cơ thúc dày cá nhàn hành dộng vượt qua khó khăn

Thứ tư là the giới quan. The giới quan là nền táng cua toàn bộ dời song tâm li cá Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) nhàn, chi phối mọi phâm chất tâm li khác của con người, xác định phương châm hành động cho người dó. The giới quan có thê mang tính khoa học hoặc phân khoa học. Thế giới quan của Mác xít là the giới quan khoa học. đong thời là the giới quan chu đạo cua xà hội chù nghía chúng ta.

Cuối cùng là niềm tin. Niem tin là bộ phận cao nhất và phức tạp nhất cua the giới quan, là sự hòa quyện giừa Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) nhận thức, tinh câm và ý chi cùa cá nhân. Niem tin quan trọng nhất là long tin sâu sắc vào lí tường mà minh sè theo đuôi. Như trong chiên tranh chống thực dân Pháp và đe quốc Mĩ trước đây, nhân dân ta có một niem tin vừng chác vào Đãng và Cách mạng, từ niềm tin biến thành hành động, đắt nước ta đà chiên thang, nhàn dàn ta được am no.

II. Nồng lực

Neu xu hướng nhân cách nói Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) lèn ước vọng của một cá nhân muốn đạt tới mục tiêu nào đó thì năng lực là điêu kiện đê cá nhân đó đạt được mục tiêu này

Nâng lực là tông hợp những thuộc tinh tám lý độc đáo của cá nhàn phù hợp với nhưng yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, đảm bào cho hoạt động đó diên ra có kết quà..

Đối với học sinh có năng lực âm nhạc, đặc điểm nối bật chinh là câm giác âm thức, thính Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) giác hài hòa, cám giác nhịp điệu. Ví dụ như những lan sinh hoạt lớp. tham gia phong trào văn nghệ, cà lớp đều thấy bạn Duy Anh hát rat hay, múa cũng rat đẹp. Còn đặc trưng cùa những học sinh có năng lực toán học là sự khái quát nhanh chóng, thu gọn các lập luận toán học. tinh mem dẽo trong tư duy,…

1. Cẩu trúc năng lực

Cấu trúc năng lực là sự tông hợp các phâm chất tâm lí và Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) sinh li tạo thành một năng lực nào dó, bao giờ cùng có ba thành phan: Những thuộc tính chú đạo, những thuộc tinh làm chỗ dựa và những thuộc tinh làm nen. Chàng hạn trong pham chat tạo nên năng lực sư phạm thi các phẩm chat như tinh than yêu thương học sinh, khá năng truyền thụ kiên thức… giừ vai trò chú đạo và quan trọng nhát: những thuộc tính làm chồ dựa là vốn ngôn ngừ giàu hình tượng, tam lòng nhàn hậu Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) , vị tha…

  • 2. Phân loại năng lực

Có nhiều cách phân loại năng lực khác nhau. Theo xu hướng chuyên môn hóa người ta chia thành 2 loại: năng lực chung và năng lực riêng. Có nhưng phẩm chat tâm li dáp ứng yêu cầu cùa nhiêu dạng hoạt dộng dược gọi là năng lực chung như tư duy tốt, thông minh, trí tướng tượng sáng tạo… Lại có những phàm chất tâm li không phái ai cũng có, chi phù hợp với một hoạt Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) động chuyên môn nhắt định, được gọi là năng lực riêng, như khả năng câm thụ âm nhạc, khiếu vẽ tranh, nhạc họa,… Năng lực chung và nàng lực riêng có quan hệ chặt chè với nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triên. Năng lực chung cảng phát triển thi càng tạo điều kiện cho năng lực riêng phát triên nhanh chóng và ngược lại.

Còn nếu như xét về nguồn gốc phát sinh, người ta lại chia thành 2 loại: năng lực Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) tự nhiên và năng lực xà hội. Năng lực tự nhiên là năng lực có nguồn gốc sinh vật, có mối liên hệ trực tiếp với các yeu tố bẩm sinh di truyền và tư chat cá nhàn. Nàng lực xà hội được hình thành trong quá trinh phát sinh xà hội và chi có con người mới có. như năng lực học tập, năng lực lao động, năng lực ngôn ngừ,…

Năng lực là điều kiện can thiết đê thực hiện hoạt động có kết quà Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm) . Mồi người phai cố găng rèn luyện cho mình những năng lực chung và năng lực riêng nhắt định, bơi vi sự phát triên cúa các năng lực chinh lã sự phát triển cua nhân cách cá nhân.

  • 3. Các mức độ biên hiện của năng ỉ ực

Dựa theo tốc độ tiến hành hoạt động và chat lượng san phàm cùa một người, có thê phân được năm mức độ của nâng lực: Tư chat, Thiên hướng, Năng khiếu, Tài năng và Thiên tài. Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9đỉềm)

Tư chat là mam mong đau tiên của năng lực cá nhân. Đó là những đặc diêm giai phẫu – sinh li cua con người, quan trọng là những đặc diêm cua hệ than kinh, nó mang tinh chat bâm sinh – di truyền và là cơ sở tự nhiên, tien đe vật chat cua năng lực. Tư chat là một trong những điêu kiện bên trong không thê thiếu được cho sự xuất hiện năng lực.

Thiên hướng là nhừng phàm chất đau tiên của nâng Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điềm) lực, được bộc lộ trong hoạt động trên cơ sớ cua nhũng to chat nhất định. Tư chất gặp những điều kiện hoạt động phủ hợp sè phát triền thành thiên hướng.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vai trò nhà nước trong phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo Cáo Tổng Hợp Thu Hút Lao Động Khu Vực Phi Chính Thức Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Ở Việt Nam.doc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mô hình công tác xã hội từ thực tiễn bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kĩ thuật quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu bào chế viên nén ketoprofen tác dụng kéo dài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)
Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn.(9điểm)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart