Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn

fff

MỞ ĐẦU

Tâm lý: là tất cá những hiện tượng tinh thần náy sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành dộng, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tượng tâm lý là hiện tượng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, được nay sinh bằng hoạt động sống của từng người và gán bó mật thiết với các quan hệ xà hội.) Tàm lý học: Là khoa học về các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nãy sinh vận hành và phát triển cua các hiện tượng tâm lý trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày cùa mỗi con người. Trong bài tập lớn em xin trinh bày vấn đề: ‘Thân tích cấu trúc cùa nhân cách cá Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn nhân. Liên hện trong đòi sống thực tiễn”.

I KHÁI NIỆM NHÂN CÁCH

Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của một cá nhân biếu hiện ớ bản sắc giá trị xã hội cúa người ãy.

Nhân cách là khái niệm chi bản sẳc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân, là nội dung và tính chất bên trong của mỗi cá nhân. Bời vây, nếu cá nhân là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa cá thế với loài thì Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn nhân cách là khái niệm chi sự khác biệt giữa các cá nhân. Cá nhân là phương thức biếu hiện cử giống loài, còn nhân cách vừa là nội dung, vừa là cách thức biểu hiện của mỗi cá nhân riêng biệt.

Nhân cách biểu hiện thẽ giới cái tôi của mỗi cá nhân, là sự tổng hợp của các yẽu tổ sinh học, tâm lý, xã hội nên đặc trưng riêng về di truyền, về sinnh lý thần kinh, về hoàn cảnh sống cúa Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn cá nhân theo cách riêng của mình.

Như C.Mác đâ nói: "Nếu như con người có bẩm sinh đã là sinh vât có tính xã hội thi do đó con người chỉ có thể phát triển bản tinh cúa minh trong xâ hôi và cần phải phán đoán lực lượng bản tính của anh ta, không phải con người căn cứ vào lực lượng bản tính cùa anh ta, không phải căn cứ vào lực lượng của cá nhân riêng lẻ mà là căn cứ của toàn Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn xã hội."

Như vậy:

  • • Nhân cách không phải là tãt cà các đặc điếm cá thể của con người mà chi bao hàm những đặc điếm quy định bộ mặt tâm lý xã hội, giá trị và cốt cách làm người của con người như là một thành viên của xã hội.

•     Nhân cách không phải là một nét, một phẩm chất tâm lý riêng lẻ mà là một

cấu tạo tâm lý phức hợp. Nói cách khác nhân cách là t ổng thế những đặc Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn điểm tâm lý đặc trưng với một cơ cấu xác định.

  • •       Nhân cách con người không bấm sinh, không tự nhiên có, nhân cách được hình thành dần trong quá trình tham gia các mõi quan hệ của con người.

II CẤU TRÚC NHÂN CÁCH VÀ LIÊN HỆ THựC TIỀN.

  • 2.1. Xu hướng

Xu hướng cá nhân là một hệ thông động cơ và mục đích định hướng và thúc đẩy con người tích cực hoạt động nhằm thỏa mãn nhu câu, hướng thú hoặc vươn Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn tới mục tiêu mà cá nhân sẽ lây làm lẽ sông cùa mình.

Xu hưởng nhân cách là một thuộc tính tâm lý phức hợp cúa cá nhân, bao gồm một hệ thống động cơ quy định tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy định sự lựa chọn thái độ của nó. Xu hướng nhân cách nói lên chiều hướng phát triển cúa nhân cách.

Xu hướng nhân cách thường biểu hiện ớ các nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn , niềm tin của con người.

  • 2.1.1  Nhu cầu ;Nhu cầu là sự đòi hỏi khách quan của mỗi con người, trong những điêù kiện nhất định bảo đảm sự tồn tại và phát triển cúa họ.

Nhu cầu là sự đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần thoả mãn đế tồn tại và phát triển, ví dụ nhu cầu nơi ớ, ăn uống, việc làm, học tập, vui chơi…

Nhu cầu của con người rất đa dạng. Nhu cầu Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn vật chất gẳn liền với sự tồn tại cùa cơ thế như: nhu cầu ăn, ờ, mặc,…; nhu cầu tinh thần bao gồm nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu giao tiẽp và nhu cầu hoạt động xã hội…

Ví dụ: Đối với sinh viên thường có những nhu cầu về dụng cụ học tập như là sách, vở, bút, laptop…hay là những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như: nhu cầu ăn uống, nhu cầu Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn về ăn mặc, quần áo, giày, dép… nhu cầu được vui chơi giái trí như tham gia vào các chương trình văn nghệ cúa trường, các hoạt động tình nguyện…

  • 2.1.2  Hướng thú .’Hứng thú là thái độ đặc biệt cùa cá nhân đối với đối tượng nào đó

– đối tượng vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cám cho

cá nhân trong quá trình hoạt động.

Hứng thú biểu hiện ở sự tập trung cao Phân tích cấu trúc của nhân cách cá

nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn độ, ở sự say mê, ở bề rộng và chiều sâu của

hứng thú. Hứng thú nảy sinh chủ yẽu do tính hấp dẫn về mặt cảm xúc của nội dung hoạt động, còn nhu cầu có thế không có yếu tố hấp dẫn.

Chắng hạn khi bị bệnh, người ta có nhu cầu uổng thuốc đế điều trị nhưng người ta không thấy khoái cảm khi uổng thuốc. Đây chính là sự khác nhau giữa hứng thú và nhu cầu.

Hứng thú làm nảy Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn sinh khát vọng hành động, tăng sức làm việc, đặc biệt là tăng tính tự giác, tích cực trong hoạt động và vì vậy hứng thú làm tăng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt trong hoạt động nhận thức và hoạt động học tập, hứng thú cỏ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả học tập. Nhừhg môn học có hứng thú bao giờ kết quả cũng tổt hơn những môn học không có hứng thú. vì vậy, giáo viên cần Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn hình thành được hứng thú học tập cho học sinh.

Ví dụ: Trong giờ học hình sự các thầy cô thường kê’ những câu chuyện thực tẽ về các vụ phạm tội giết người, cướp của…làm kích thích tính tò mò của em, gây cho em câm giác hướng thú với môn học này.

  • 2.1.3 Lý tưởng: Lý tưởng là một mục tiêu cao đẹp, được phán ánh trong ý thức con người dưới hình thức một hình ảnh mẫu mực, tương đổi hoàn Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn chinh, có sức lôi cuốn con người tích cực hoạt động đê’ vươn tới lý tưởng đỏ.

Lý tướng khác với ước mơ ở chỗ, trong lý tưởng chứa đựng mặt nhận thức sâu sắc của chủ thế về các điều kiện chủ quan và khách quan đế vươn tới lý tưởng, đồng thời chủ thể có tình cảm mãnh liệt đối với hình ảnh lý tưởng của mình. Chính vì thế, lý tưởng có sức mạnh lôi cuốn toàn bộ cuộc sổng con người vào các hoạt Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn động vươn tới lý tưởng của mình. Tuy vậy, ước mơ có thê’ là cơ sớ cho sự hình thành lý tưởng cao đẹp sau này.

Lý tưởng mang tính lịch sử và giai cấp: ở các thời đại và chế độ chính trị khác nhau thì lý tướng cúa con người cũng khác nhau.

Lý tưởng là biếu hiện tập trung nhất của xu hướng nhân cách, nó xác định mục tiêu và điều khiển toàn bộ hoạt động của con người – "Sống mà Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn không có lý tưởng cũng như người đi trong rừng mà không có phương hướng".

Ví dụ : với em lý tưởng sống của em rất đơn giân là em sẽ học những cái hay, những mặt tổt của những người mà em từng gặp, đế học cách thay đổi, dần hoàn thiện bản thân và tích lũy thêm kiến thức, bù đắp những thiếu sót cho mình.

  • 2.1.4 Niềm tin: Niềm tin là sự tin tưởng của con người vào những tri thức và những kinh Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn nghiệm mà con người đă thế nghiệm và rung động về tính đúng đắn của nó.

Niềm tin là thành phần quan trọng trong hệ thõng động cơ của cá nhân, nó thúc đấy mạnh mẽ con người hành động phù hợp với niềm tin của mình. Niềm tin càng mãnh liệt thì sức sống càng dồi dào. Có một câu thành ngữ nói rằng: "Mất niềm tin là mất tất cà". Điều đó nói lên rằng sống phải có niềm tin. Niềm tin là khởi Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn đầu của thành công, nhưng học sinh, sinh viên thường đánh mất niềm tin vào bàn thân.ví dụ: Em có một người bạn, bạn em cho rằng học luật phải tự học nhiều và khó với lại toàn chữ là chữ mà bạn áy lại thi khối A, nên vì mất tự tin mà bạn ấy chán nản trong việc hoc.

  • 2.2. Tính cách.

Trong cuộc sống hằng ngày ta thường dùng các từ "tính tình", "tính nết", "tính cách Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn " để chi tính cách. Những nét tính cách tốt thường được gọi là "đặc tính", "lòng", "tinh thần"…; những nét tính cách xấu thường được gọi là "thói", "tật"…

Tính cách là sự kết hợp độc đáo các đặc điểm tâm lý ổn định cùa con người, những đặc điể’m này quy định phương thức hành vi điên hình cùa người đó trong những điêu kiện và hoàn cành sông nhất định thể’ hiện thái độ của họ đối với thê’ Phân tích câu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn giới xunh quanh và bàn thân.

Tính cách là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, bao gồm một hệ thống thái độ tương đổi ổn định đối với hiện thực và thể hiện trong hệ thống hành vi, cứ chỉ, cách nói năng tương ứng. Nói cách khác, tính cách là thái độ đã được cúng cố trong những phương thức hành vi quen thuộc.

Tính cách mang tính ốn định, bền vững, thống nhất và tính độc đáo, Phân

tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn riêng biệt, điển hình cho mỗi cá nhân. Tính cách của cá nhân chịu sự chẽ ước của xã hội.

Tính cách của con người không phải là bẩm sinh, không tự nhiên có mà tính

cách được hình thành trong sự phát triển của cá nhân, dưới tác động của giáo dục và sự tích cực rèn luyện cùa cá nhân. Chú Tịch Hồ Chí Minh đã khắng định: "Hiền, dữ phải

đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên Phân tích cấu trúc của nhân cách cá

nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn ".

Mỗi người có một tính cách riêng cho mình, ví dụ bác Hồ một con người vĩ đại, bác một con người có thể nói là hội tụ nhiều tính cách mà chúng ta phải học tập như tiết cần cù, tiết kiệm, chịu khó,…

Tính cách có cãu trúc rãt phức tạp, bao gồm hệ thống thái độ và hệ thõng hành vi tương ứng:

Hệ thống thái độ của cá nhân có thế là thái độ tổt hoặc là thái độ xấu Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn , bao gồm các mặt sau đây:

• Thái độ đối với tập thể và xã hội bao gồm các thái độ tốt là: yêu nước, yêu chú nghĩa xã hội, thái độ chính trị, tinh thần đổi mới, tinh thần hợp tác cộng đồng … hoặc là thái độ xấu như: bất mãn với chẽ độ, chống phá chế độ nhà nước.

• Thái độ đổi với lao động, gồm các thái độ tổt như: yêu lao động, cần cù Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn , sáng tạo, lao động có ký luật, tiết kiệm, đem lại năng xuất cao… Ngược lại là sự lười biếng, dổi trá, cấu thả, lãng phí…

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công ty TNHH và TM Chế Biến Thực Phẩm Vĩnh Lộc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
De co mot tuong lai nhat hanh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn
Phân tích cấu trúc của nhân cách cá nhân. Liên hệ trong đời sống thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart