Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam

fff

Phán tích lý luận của Các Mác vê tiên tệ và sự vận dụng vào n’ên kinh tê hàng hóa ớ Việt Nam

DANHDANH SÁCH NHÓM 02 – LỚP K45 DK4

<<<123>>>

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Điếm sếp loại

Ghi chú

1

Vũ Thế Hiệu

01/11/1983

2

Trương Thị Hệ

12/08/1979

3

Vũ Minh Hiến

10/06/1974

4

Nguyễn Lê Hoài

09/11/1989

5

Lê Thị huệ

08/09/1989

6

Ngô Thị huệ

10/02/1987

7

Pham Thị Hường

20/12/1973

8

Cao Thị Lan Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dung vào nền

22/04/1993

9

Đoàn Thị Hương Loan

17/04/1983

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐÁU:

NỘI DUNG :

Phần I: NHƯNG VÁN ĐẺ LÝ Ll ẶN CÙA QUY H ẠT LƯỢNG – CHẤT 5

 • 2  Công Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở

Việt Nam cụ lài suất

Phần II. MỌT SỎ MỤC TIÊU VÀ GIÃI PHẤP HOÀN THIỆN VIỆC ẤP DỤNG LÝ

LUẬN TIẺN TỆ VÀO VIỆT NAM

 • 2  Một số giãi pháp………………………………………………………………….

17

KÉT LUẬN

Lời MỜ DẦU

Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam Kê lừ khi liên hành công cuộc đôi men. nen kinh lê Việt Nam đà có nhùng biền chuyên quan trọng. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung, quan liêu, bao cấp. chuyên sang nền kinh tế thị trường theo dịnh hướng Xã hội Chu nghĩa, có sự quan lý cùa Nhà nước. Quân lý nhà nước về kinh lố, vi lhe cùng có nhùng thay đổi đáng kể. Thông qua các chính sách kinh lè vì mồ. đặc biệt là các chích Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam sách ve lài chính, liên lệ, Nhà nước đà quan lý nền kinh tế một cách linh hoạt và chặt chè hon…Việc gia nhập WTO cùng dà tạo thêm nhiều cơ hội cho Việt Nam dế tiếp tục tăng trướng kinh tế nhanh và bền vừng trong nhùng nám tcÝi, nhùng đợt phái hành Irái phiêu công ly đà minh chứng vê khã năng tài trợ chơ nhùng nhu cầu đầu lu kirn đang ngày càng tăng cùa Việt Nam. Bên cạnh đó cùng cần thận trọng cánh giác Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam khi sử dụng đòn bây tài chính cúa các tô chức, cá nhân khi tham gia vào thị trường kinh tế dang phát triển còn non trẽ.

Việc vận dụng các lý luận về tiền tệ vào nền kinh lể thị trường định hướng XHCN ờ Việt Nam còn nhiều trờ ngại. Đólà sự am hiếu về phương pháp điều hành các chính sách tiền tệ còn nhiều hạn chế. VỚI đặc diêm cua nền kinh tế Việt Nam việc lựa chọn các công cụ não, sữ dụng chúng Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam ra sao trong những giai đoạn phát triên khác nhau của nen kinh le luôn là một vàn đê cân thường xuyên quan lâm theo dõi đôi với các nhâ hoạch định và điêu hành chính sách liên lệ quôc gia. Vi the, việc nghiên cứu và hicu rò nhùng lý luận tiền tệ Là một diều hết sức cằn thiết dế áp dụng vào việc ồn dụili nền kinh tế vĩ mô vã phát triền kmli tế.

Báng phương pháp phàn lích lông hc.yp kèl hợp với các Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam phương pháp khác, đó lài **/.ý luận tiền tệ cùa Các Mác và sự vận dụng vào nền kinh tể thị trường ờ nước ta hiện nay” dà hệ thống hoã. phân tích vấn dể mang tinh khách quan về lý luận tiền tệ cua Các Mác và sự vận dụng cua nó vào nền kinh tế Việt Nam thông qua các công cụ chính sách tiền tể. dồng thời di sâu tim hiểu nêu lên một số hướng giai pháp kliẳc phục.

Ngoài phần mục lục và Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam tài liệu tham kháo, bài thào luận được trinh bày theo kết cấu như sau:

Phần 1.- lận (lụng những lý luận rề tiền tệ vào nền kinh tể thị trường (tịnh hưởng xã hội chù nghĩa ừ việt .Xam

Phần 2: Một số mục tiêu và giai pháp hoàn thiện việc áp dụng lý luận tiền tệ vào I lệt Nam

Với sự hướng dần của giáo viên hướng dẫn đã giúp em có được hưỏng nghiên cứu phân tích sát thực dê tài Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam và liên hệ thực tế. Em xin chân thành câm ơn cò giáo ….đã giúp đờ em hoàn thành đề án cùa mình

I. VẬN DỰNG NHỮNG LÝ LUẬN VÉ TIÊN TỆ VÀO NÈN KINH TÉ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÀ HỌI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Áp dụng những lý luận về tiền tệ đè đăm bão giá cả được ôn định, giữ giá đong tiền, phát triển kinh tế một cách bền vừng là một trong những mục tiêu quan trọng cua việc quan lý nền Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam kinh tế vì mô cua nhà nước. Trong các công cụ điều tiết vì mô cua nhà nước thi chinh sách tiền tệ là một trong những chính sách quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thòng tiền tệ. Nó cũng có những quan hệ chặt chè VỚI các chính sách kinh tế VÌ mô khác như: chinh sách tài khoá. chinh sách thu nhập, chinh sách kinh tế đối ngoại

1. Tiền tệ là gì

 • a. Định nghĩa

Tiền tệ Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam (theo chủ nghĩa Mac-Lenin/ là một hàng hóa đặc biệt được lách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung cho tât cá các hàng hóa đem trao đôi. nõ thê hiện cho lao động xà hội và biên hiện quan hệ giừa nhừng người sán xuât hàng hóa

 • b. tính chắt

 • – Tính được chấp nhận rộng rãi: đây là tính chất quan trong nhất của tiền tệ. người dân phái săn sảng chấp nhận tiền trong lưu thòng, nếu khác Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam đi nó sẽ không dược coi Là tiền nửa

 • – Tính dề nhận biết: Muốn dẻ được chấp nhận thì tiền tệ phái dẻ nhận biết, người ta có thẻ nhận ra nó trong lưu thông một cách dễ dàng

 • – Tinh có thê chia nhó được: tiền tệ phái có các loại mênh giá khác nhau sao cho người bán dược nhận dùng so tiền bán hàng còn người mua khi thanh toán bằng một loại tiền có mệnh giá lớn thi phải dược nhận tiền trà lại. Tính chat Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam này giúp cho tiền tệ khắc phục được sự bat tiện cúa phương thức hàng đối hàng

 • – Tinh lâu bền: tiền tệ phải lâu ben thi mới thực hiện được chức năng cất trử giá trị cũng như mói có ích trong trao đòi. Một vật mau hỏng không thê dùng đê làm tiền

 • – Tinh dễ vần chuyên: đè thuận tiện cho con người trong việc cất trử. mang theo, tiền tệ phai dề vận chuyền

 • – Tinh khan hiếm: Đe dề được chấp nhận, tiền Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam tệ phái có tính chất khan hiếm vi nếu có thê kiêm được nó một cách dễ dàng thi nó sè không còn ý nghĩa trong việc cat trừ giá trị và không được chấp nhận trong lưu thòng nừa

 • – Tinh đồng nhất: tiền tệ phái có giá trị như nhau nếu chủng giống hệt nhau không phân biêt người ta tạo ra nó vào thời gian nào

 • – Cung ứng và điểu hoà khối lượng tiền tệ ngân hàng nhà nước ứng hay giám khối lượng tiền tệ đê duy trì tương Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam quan giừa tòng cung vã tòng cầu giữa tiền và hàng

 • c. chinh sách về tiền tệ.

 • – Chinh sách tín dụng cho nên kinh tế: khi các ngân hàng thương mại và có các tò chức tin dụng thiếu kha năng thanh toán thi họ đến ngân hàng trung ương xin tái cắp vốn. Ngân hàng trung ương luôn đóng vai trò lã một tố chức cho vay cuối cùng để thúc đẩy các ngân hàng thương mại và tò chức tín dụng huy động tối đa lượng tiền nhân rỏi Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam trong dân chúng đê đau tư phát tnên kinh tế.

 • – Chinh sách quân lý ngoại hối: hướng vảo việc ngăn chặn tích cực ngoại tệ trong các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân Đe thực hiên việc ổn định giá cã cùa đồng tiền quốc gia. ngân hàng nhà nước thực hiện các nhiệm vu: quán lý ngoại hối. Lập bang theo dõi diễn biên của cán cân thanh toán quốc te. thực hiện các nghiệp vụ hổi đoái, tỏ chức điều tiết thị trường hối Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam đoái, tò chức diều tiết thị trường hối đoái, xây dựng và thông nhất quan lý dự trừ ngoại hối quốc gia,…

– Chinh sách tạm ứng cho ngân hàng nhà nước

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cspt trên các cụm cn trên địa bàn tỉnh sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vẫn nhớ mong hoài hạ thu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam
Phân tích lý luận của Các Mác về tiền tệ và sự vận dụng vào nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart