Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến

fff

Lòi mỡ đầu

Trai qua các giai đoạn phát triển lịch sử cùa xà hội có giai cấp,chúng ta đà thấy sự thay thế các kiểu nhà nước từ thấp đến cao. Mồi giai đoạn lịch sứ đều mang dấu ấn cùa một kiều nhà nước và nhà nước sau lại tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Cho đến nay đà có rất nhiều nhưng công trinh nghiên cứu về sự xuất hiện và phát triền của các kiểu nhà nước. Sau đây là nhừng tim hiểu cùa nhóm em về đề tài:” Phàn tích những tiến bộ cơ bân cũa nhà nước tư sân so với nhà nước Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến phong kiến”.

Nội dung

Sự xuất hiện cũa nhà nước phong kiến ớ các khu vực khác nhau trên thế gixvos không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn chung sự ra đời cua nhà nước phong kiến là thay thế cho nhà nước chủ nò và nguyên nhân sâu xa là sự mâu thuần giừa quan hệ sân xuất với lực lượng sân xuất trong xà hội.

Sau lum một nghìn năm tồn tại, chế độ phong kiến bắt dầu làm vào killing hoàng toàn diện. Nhã Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến nước phong kiến không còn phù hợp với sự phát triền cua xà hội cụ thè là sự phát triển cua lực lượng sàn xuất. Vì vậy. nhà nước tư san ra dời thay thế cho nhà nước phong kiến. Nhà nước tư sân ra đời có nhiều điểm tiến bộ hơn nhà nước phong kiến như: ban chất cua nhà nước, chức năng của nhà nước, bộ máy nhã nước, hình thức nhà nước:

I Đôi mới về bãn chất

Bân chất cũa nhà Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến nước do cơ sờ kinh tế và cơ sớ xã hội quyết dinh. Vi vậy mà đê thấy rò được tiến bộ về ban chất cua nhà nước tư san so iroi nhà nước phong kiến ta

Ịphãi di xem xét cơ sở kinh tế và cơ sở xà hội của hai nhà nước này.

Nếu như cơ sờ kinh tế cũa nhà nước phong kiến là quan hệ sân xuất phong kiến với đặc trưng lã chế độ tư nhân về tư liệu sân xuất chù yếu là ruộng đất Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến và bóc lột một phần sức lao động của nòng dân thông qua tô. thuế…thì cơ sờ kinh tế của nhà nước tư sân lại là phương thức sản xuất tư bân chữ nghía với nét đặc trưng là chế độ tư hừu về tư liệu sán xuất, nền kinh tế hàng hóa thị trường, san xuất bảng máy móc với công nghệ cao tạo ra năng suất lao động cao hơn rất nhiều. Xu hướng phát triền cùa phương thức sân xuất này là mức độ dầu tư Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến vốn. và công nghệ trong sân xuất, kinh doanh ngày câng cao, sự chuyên môn hóa. hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa ngày càng cao. thị trường tiêu thụ hàng hóa ngày càng mở rộng.

về xà hội: phương thức sân xuất tư bân chữ nghía đà lâm thay dối kết cấu xã hội. Nếu như nền san xuất phong kiến, kinh tế nông nghiệp là chu yếu với hai giai cấp cơ ban trong xà hội là địa chu và nông dàn Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến thi sang phương thức tư ban chữ nghĩa, các giai cấp và thành phần cơ bản trong xã hội tư bân là giai cấp tư sân và giai cấp còng nhân, nòng dàn. tằng lớp tri thức…

Cơ sớ kinh tế và cơ sở xà hội cua nhà nước tư san đà quyết định đến ban chất hay tinh chất giai cấp và tinh chất xà hội cua nó. Khi cơ sớ kinh tế xà hội cua nhà nước tư sàn thay dổi tiến bộ hơn nhà nước phong Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến kiến thi bân chất của nhà nước tư sán cũng thay đôi theo hướng tiến bộ hơn ca về mặt hiến định cũng như mặt thực tiễn.

Hầu hết các nhà tư sân đều khăng định tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhàn dân. chủ quyền nhà nước tối cao thuộc về nhàn dân và các cơ quan lập pháp đại diện cho toàn thể nhân dân. Đây được coi là một trong nhừng diêm tiến bộ cơ bân bời trước kia ở nhà nước phong kiến nhân Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến dàn được coi là thần dân không có quyền hành gi đối với nhà nước mọi quyền lực đều thuộc về người dime dầu dảt nước N.-

l inh giai cấp: nếu như ơ nhà nước phong kiến bộ máy chuyên chinh cua dịa chù, phong kiến là công cụ để thực hiện bão vệ lọi ích. quyền và địa vị thong trị của giai cấp dịa chú. thi ơ nhà nước tư san cỏ nhừng diếm tiến bộ lã ngoài việc bào về quyển vã lợi ích cua Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến giai cấp tư san thi côn bào vệ quyển vã lợi ích cua các giai cấp khác trong xà hội the hiện qua việc công nhận các quyền và nghĩa vụ cơ bân cùa công dân như: quyền bầu cữ và ứng cữ vào các cư quan lập pháp…

I ính xâ hội: khác với nhã nước phong kiến tính xã hội cua nhà nước tư sân the hiện một cách đầy đu và toàn diện hơn, không nhùng duy tri và ồn định trật tự xà hội mà nhà Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến nước tư bán còn có nhùng việc là thiết thực làm phát triển xà hội dược thế hiện rất rò trong chức nảng của nhà nước

II. Đôi mới về chức năng

a, Chức năng đổi nội.

Trong nhà nước phong kiến thi chức năng kinh tế chi đơn thuần là xây dựng, bão vệ đe điều, khai hoang mờ rộng diện lích, thành lập làng mạc đè khuyến khích sân xuất phát triển. Nhưng trong nhà nước tư sân thi chức năng kinh te Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến lại tiến bộ hơn rắt nhiều so với nhả nước phong kiến thẻ hiện ơ chồ: nhà nước tư san ra những chính sách cụ thè. những kế hoạch định hướng nham thúc đây nền kinh le quốc gia phát triển: khai thác hiệu quá nguồn lực quốc gia, đầu lư von cho các những ngành kinh tế dem lại hiệu qua

cao, nhừng ngành kinh tế có ý nghía chiến lược quốc phòng…thúc dấy phát triển hoạt dộng kinh tể dối ngoại… xây dựng luật chong Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến dộc quyền, lự do kinh doanh, canh tranh lành mạnh….

I rong chức năng xà hội nhưng diêm tiến bộ mâ ta dề dàng nhận ra nhất ờ nhà nước tư sân so với nhà nước phong kiến là nhưng chinh sách xà hội như: trợ cấp cho người có thu nhập thấp, cho người thất nghiệp, những người hưu tri. những người già yếu không nơi nương tựu, chinh sách báo vệ bã mẹ và tre em. các loại báo hiếm xà hội Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến …đày là nhùng điều mà nhà nước phong kiến chưa có.

Đối với nhà nước phong kiến, dân càng ngu thi càng dễ bề cai trị, cho nên giáo dục và đào tạo không được chù trọng phát triển. Nhưng sang đến nhà nước tư sán thi ngành giáo dục lại được chú trọng phát triền không ngừng, nhà nước tư sân ra chính sách phổ cập giáo dục bắt buộc, đầu tư rất lớn cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục, quân li Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến chặt chẽ đội ngù còng chức hoạt động trong ngành giáo dục…

Nhà nước tư săn đưa ra những chính sách phát triền khoa học- công nghệ như: đầu tư vào việc xây dựng các trung tâm, viện nghiên cứu. đào tạo những lao động tay nghề cao hoạt động trong lĩnh vực này. Đây mạnh các công tác bao vệ môi trường, báo vệ thiên nhiên. ..đưa ra nhùng chính sách là giam, khắc phục tinh trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến hậu quà thiệt hại cùa thiên tai…

h, Chức năng đối ngoại.

Chức năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao hòa binh, hơp tác ờ các nước phong kiến cũng có nhưng lại chi với mục đích báo vệ chú quyền của quốc gia. Còn trong nhà nước tư sàn lại hợp tác trên tất cã các lình vực cùa đời sống xã hội: vãn hóa, kinh tế. giáo dục, chinh trị. khoa học- công nghệ…đó lã xu Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến hướng toàn cầu hóa. Hiện nay, chức nâng xây dựng và phát triền các liên minh chính trị, quàn sự và kinh tế nhẩm bão vệ chủ nghía tư sân trên phạm vi khu vực và toàn cầu ngày câng phát triển

Chức nâng viện trợ nhân đạo cho các nước khác. Nhã nước phong kiến cũng có họ ban tặng cho các nước nhô vàng bạc, cùa cài cho các nước nhô nhảm khuếch trương thanh thế và thâu tóm các nước nhô. Nhưng sang dến nhà Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến nước tư sân thi các nước lớn viện trợ cho các nước nhô trong trường hợp thiên tai, băo lụt, chiến tranh… nham giúp đò các nước đó khắc phục một phần khó khản.

Như vậy, nhà nước tư sán đà có rất nhiều chắc năng tiến bộ hơn hãn so với nhã nước phong kiến

III. Đôi mới về bộ máy

a, Tiến bộ trong nguyên tắc tô chức và hoạt động

Bộ máy Nhà nước phong kiến đã có sự phân biệt Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến về chức năng, nhiệm vụ giữa các quan chức trong bộ máy nhưng còn rất đơn giãn. Ở một số nước có sự phân công quan lại phụ trách về quân sự, tư pháp, tài chinh, vãn thư… hay sự phàn biệt hai ngạch quan lại: ngạch văn và ngạch võ. Điểm đặc biệt nhất là quyền lực Nhà nước nằm trong tay Vua, vị trí này tòn tại băng con đường truyền ngôi. Vua có quyền quyết định mọi vấn đề cua đất nước Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến mà không phái chịu trách nhiệm trước bất cứ cơ quan hay cá nhân nào khác: các quan lại chí có nhiệm vụ giúp việc cho nhà vua..

So với Nhà nước phong kiến. Nhà nước tư sân đà có nhừng tiến bộ vượt bậc.từ nguyên tắc tô chức hoạt động cho đến các yếu tố cơ bàn cấu thành đểu cho thấy sự vượt trội; nghĩa là nó đà hình thành nên một hệ thống cho thấy sự phức tạp. chặt chẽ và khá hợp li Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến dựa trên những nguyên tắc chung xuất phát từ nền tàng cua chế độ dàn chu tư sán.

Thứ nhất, nguyên tắc phân chia quyền lực. Theo Montesquieu, phai tò chức bộ máy Nhà nước sao cho quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được phàn chia cho 3 hệ thống cơ quan Nhà nước khác nhau, độc lập với nhau nhưng có thể kiềm chế. đối trọng và tương tác lần nhau.Quyển lực Nhà nước ớ các nước tư san dược phàn chia Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến theo chiều ngang và chiều dọc.

+Theo chiều ngang, quyền lực Nhà nước phân chia thành 3 nhánh: Quyền lập pháp trao cho nghị viện, quyền hành pháp thuộc về chính phu và hệ thống cơ quan hành chinh nhà nước, quyền tư pháp do hệ thống các cơ quan xét xư.

-Theo chiều dọc, quyền lực Nhà nước được phàn chia giữa Nhà nước và địa phương.

Việc phân chia như vậy nhẩm khắc phục tinh trạng chuyên chế; tức Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến là phàn định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các hệ thống cơ quan Nhà nước khác nhau. Nhờ đó mã tránh được sự chồng chéo, lẫn lộn hay tranh giành quyền lực giừa các hệ thống cơ quan khác nhau.

Thứ hai, chủ quyền tối cao cũa Nhà nước thuộc về nhàn dân. Nhân dàn có thể thực hiện chú quyền tối cao cùa minh bảng các phương pháp dân chù trực tiếp như bầu cư phố thông đầu phiếu, trưng cầu dân ý Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến hay các phương pháp dân chủ gián tiếp thông qua nghị viện và các cơ quan dân cư địa phương. Đây là một nguyên tắc tiêu biểu cho thấy sự tiến bộ của Nhà nước tir sân khi mà ở thời ki phong kiến, người dàn không hề có tiếng nói hay bất cứ quyền tham dự nào vào công việc cua Nhà nước.

Thứ ba, nguyên tắc tự do tư tương, tự do ngôn luận, tự do báo chí. tự do xuất bân. Nguyên tảc Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến này trên thực tế buộc chinh phũ tư sân không được thiết lập bất cứ hệ tư tương não là hệ tư tương thống soái trong xà hội. Chính phu không được phép can thiệp vào hoạt động báo chi, xuất ban, đồng thời cũng tạo cho báo chi khả năng phê phán chính phũ khi chinh phú có những quyết sách không đúng đắn, có hiện tượng tham nhũng hay bè bối.

Thứ tư. nguyên tắc đa nguyên chính trị và đa đàng. Nguyên tắc này Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến cho phép công dân có quyền tự do chính kiểntcông dàn có quyền chi trích đường lối chính trị của chinh phú và công khai thế hiện quan điểm chinh trị cùa minh mà không

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 vdc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tội xâm phạm chỗ ở của công dân trong luật hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến
Phân tích những điểm tiến bộ cơ bản của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart