Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

fff

Bài tập học kì môn Tâm lý học đại cương

Lưu Trọng Thoại – Lớp N02. Nhóm3

MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐÀU

NỘI DUNG

II. ứng dụng của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” trong các lĩnh vực cơ bàn cùa đời sống

  • a,  Trong lình vực giáo Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của

A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống dục

LỜI KÉT

TÀI LIÊU THAM KHẤO

LÓI MỎ ĐAI

Tàm lý học là một trong những khoa học về con người. Từ khi con người bat đau xuất hiện trên trái đát cùng là lúc họ bắt đau đạt nhừng câu hoi về các hiện tượng tâm lý. Những nhà triết gia có tư tướng tâm lý học đau tiên mà chúng ta được biết tới Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống như nhà triết học Trung Hoa Không Tư, nhà hiền triết Hỵ Lạp cò đại Socrates, nhà triết học duy tâm cô đại Plato, Aristotle…Tuy khởi nguồn cùa tâm lý học bat đau khá sớm song nó bị gắn liền với triết học và cho đen tận cuối the kỷ XIX tàm lý học mới trờ thành một khoa học độc lập. Hiện nay, trong tâm lý học hiện đại có các quan diêm cơ ban khác nhau như : tâm lý học hành vi, phân tâm Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống học, tâm lý học cấu trúc, tâm lý học nhân văn và tâm lý học nhận thức. Trong các quan diêm trên, ta thay tâm lý học nhân văn do A.Maslow và c. Rogers sáng lập có khuynh hướng rat mới mẽ, đe cao con người và thê hiện được những mặt ưu diêm của con người. Trong khuôn khô bài tiêu luận, em xin trinh bày nhũng tìm hiểu cùa minh vấn đe liên quan đen trường phái tâm lý học nhân văn " Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc ” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống Phân rích nội dung cùa thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc ” cùa A.Maslow. ừng dụng cùa thuyết này trong các lĩnh vực cơ bán cùa đòi song

NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận * •

1. Thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow

Trường phái tâm lý học nhàn văn là do A.Maslow ( Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống 1908 – 1970) và c.Rogers (1902 – 1987) sáng lập. Các nhà tâm lý học nhân văn cho rang con người bẩm sinh là tot. nếu được dặt trong môi trường lành mạnh tự nhiên họ sè hòa hợp với những người khác. Động cơ chinh trong cuộc đời là khuynh hướng tự thê hiện minh, khuynh hướng này lã năm trong ban năng con người và không ngừng thúc đay con người hướng tới hoạt động và sự kiện giúp họ thê hiện minh. Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

A.Maslow là một nhà tâm lý học nôi tiếng người Mỳ. Ông là người dáng chú ý nhát với sự đe xuất về Tháp nhu call và ông được xem là cha đẽ của chù nghĩa nhân văn trong ngành Tâm lý học. Thuyết ‘7;ệ thống nhu cầu 5 bạc" của ông dược xây dựng từ nhừng nãm 1950. Sau thời gian dài nghiên cứu ông đà đưa ra học thuyết về nhu cầu cua con người – được sắp xếp theo một thứ bậc. Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống Thuyết của ông nhăm giai thích nhùng nhu cầu nhất định của con người can được đáp ứng như the nào đê một cá nhàn hướng đen cuộc song lành mạnh và có ích cà về thê chat lần tinh than. Lý thuyết của ông giúp cho sự hieu biết cùa chúng ta về nhừng nhu can của con người băng cách nhận diện một hệ thong thứ bậc các nhu cầu. Ông dà dem các loại nhu cầu khác nhau của con người, căn cứ theo tinh đòi hòi của nó Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống và thứ tự phát sinh trước sau cúa chúng đê quy về 5 loại sấp xếp thành thang bậc về nhu cầu cúa con người từ thắp đen cao. Các nhu cầu càng thấp trong thử bậc, chúng càng cơ bân và càng giong các nhu cẩu cùa động vật. Các nhu cầu càng cao trong thứ bậc, chúng càng đặc trưng cho con người. Theo A.Maslow, 5 nhu cầu đó bao gồm:

Nhu cầu mức cao :

BNhậptàỤctự m^nTmmnfoCW ôứơigộì dung cùaTthuyếựnhệTthỐng– nhớpNu2 Nhốmsùa A.Maslow. Ứng dụng cùa thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản cùa đời sống

  • – Nhu câu được tôn trọng, công nhận thành đạt

  • – Nhu câu được chấp nhận

Nhu cầu mức thấp :

  • – Nhu câu an toàn

  • – Nhu càu sinh lý

  • 2. Phân tích nội dung cùa thuyết “ hệ thong nhu cầu 5 bậc”

  • a, Nhu cầu sinh ỉý

Nhu cầu sinh lý hay còn được gọi là nhu can cơ bân bao gom các nhu cầu cơ ban cua con người như ăn, uống. ngũ. không khi đè thờ, các nhu cầu làm cho con Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống người thoải mái….đây là những nhu cầu cơ bàn nhất và mạnh nhất của con người. Trong hình kim tự tháp, chúng ta thay nhũng nhu cầu này được xếp vào bậc thấp nhắt: bậc cơ ban nhất.

Maslow cho rảng, những nhu cầu ớ mức độ cao hơn sẽ không xuất hiện trừ khi những nhu cầu cơ bán này được thỏa màn và những nhu cẩu cơ ban này sè che ngự. hối thúc, giục giã một người hành động khi nhu cầu Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống cơ bân này chưa đạt được. Đây là nhu cầu cơ ban nhắt, nguyên thúy nhất, lâu dài nhất, rộng rãi nhất cua con người. Neu thiếu những nhu cầu cơ bân này con người sè không tồn tại được. Có thê thấy với trê em vì chúng phụ thuộc rat nhiều vào người lớn đè được cung cap đay đu các nhu cầu cơ bàn này. Ông quan niệm rang, khi nhùng nhu cầu này chưa được thoả mãn tới mức độ can thiết đê duy Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống trì cuộc sống thì những nhu cầu khác cua con người sè không thê tiến thêm nừa.

Ông cha ta từ xưa đà có càu “Cớ thực mới vực dược Í7ỢỚ”: can phai được ăn uống, đáp ứng nhu cầu cơ bân đê có thê hoạt động, vươn tới nhu cầu cao hơn.

Chúng ta có thê kiêm chứng dề dàng điều này khi cơ thè không khóe mạnh, đói khát hoặc bệnh tật. lúc ay, các nhu cầu khác chi còn là thử Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống yếu. Ví dụ như sự biêu tinh cua công nhân khi họ phải làm việc quá so giờ quy định khiến họ không có thời gian nghi ngơi cùng thê hiện việc đáp ứng các yêu cầu cơ bân can phái được thực hiện ưu tiên.

  • b, Nhu cau an toàn

Khi con người đà được đáp ứng các nhu cầu cơ bân. tức các nhu cầu này không còn diều khiên suy nghĩ và hành động của họ nửa. họ sẽ can gì tiếp theo? Khi dó các Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống nhu càu về an toàn, an ninh sè bat đau được kích hoạt. Nhu cau an toàn và an ninh

Bài tập học kì môn Tâm lý học đại cương Lưu Trọng Thoại – Lớp N02. Nhóm3 này thê hiện trong cá thê chat lần tinh than. Nhu cầu này cũng thường được khăng định thông qua các mong muốn về sự ổn định trong cuộc sống, được sổng trong các khu phố an ninh, sống trong xà hội có pháp luật, có nhà cửa đê ở Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống ….Nhiêu người tìm đen sự che chở bởi các niem tin tôn giáo, triết học cũng là do nhu cầu an toàn này, đây chính là việc tim kiếm sự an toàn về mặt tinh than

An toàn sinh mạng là nhu cầu cơ ban nhát, là tiền đề cho các nội dung khác như an toàn lao động, an toàn môi trường, an toàn nghề nghiệp, an toàn kinh tế, an toàn ớ và di lại, an toàn tâm lý. an toàn nhàn Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống sự,…Đày là những nhu cầu khá cơ bàn và phô biến của con người. Đê sinh tồn con người tat yen phải xây dựng trên cơ sờ nhu cầu về sự an toàn. Nhu cầu an toàn nếu không được dam báo thi còng việc cua mọi người sè không tiến hành bình thường được và các nhu can khác sè không thực hiện được. Do dó chúng ta có thê hiểu vi sao những người phạm pháp vả vi phạm các quy tắc bị mọi người căm ghét vi Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống đà xâm phạm vào nhu can an toàn cùa người khác, c, Nhu câu được chấp nhận

Do con người là thành viên của xà hội nên họ can nam trong xà hội và được người khác thừa nhận. Nhu cầu này bất nguồn từ những tinh cám cua con người doi với sự lo sợ bị cô độc. bị coi thường, bị buồn chán, mong muốn được hòa nhập. Nhu cầu này còn dược gọi là nhu cẩu mong muốn thuộc về một bộ phận, Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống một tô chức nào đó hoặc nhu cầu về tinh câm, tinh thương . Nhu cầu này thê hiện qua quá trình giao tiếp như việc tim kiếm, kết bạn, tim người yêu. lập gia đinh, tham gia một cộng đổng nào đó, đi làm việc, đi chơi picnic, tham gia các càu lạc bộ…

Nội dung cua nhu cầu này phong phủ. tế nhị. phức tạp hơn. Bao gồm các vấn dề tâm lý như: Được dư luận xã hội Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống thừa nhận, sự gần gũi. thân cận. tán thướng, ủng hộ. mong muon dược hòa nhập, lòng thương, tình yêu, tinh bạn, tinh thân ái là nội dung cao nhắt cúa nhu cầu này. Lòng thương, tinh bạn. tinh yêu. tình thân ái là nội dung lý lương mà nhu cầu về quan hệ và dược thừa nhận luôn theo đuôi. Nó thê hiện tam quan trọng cua tinh cam con người trong quá trinh phát trièn cúa nhân loại. Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

Nhu can này là một dau vết của bân chất sống theo bay đàn cúa loài người chúng ta từ buổi binh minh của nhân loại. Mặc dù, Maslow xếp nhu cầu này sau 2 nhu cầu phía trên, nhưng ông nhan mạnh rang nếu nhu cầu này không được thoà màn. đáp

Bài tập học kì môn Tâm lý học đại cương         Lưu Trọng Thoại – Lớp N02. Nhóm3

ứng, nó có thè gây ra các bệnh tram trọng về tinh than, than Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống kinh. Nhiều nghiên cứu gan đây cùng cho thấy, nhùng người song độc thân thường hay mac các bệnh về tiêu hóa, than kinh, hô hap hơn nhùng người sống với gia đinh.

(ỉ, Nhu câu được tôn trọng, công nhận thành đạt

Nội dung của nhu cầu này gồm hai loại: Lòng tự trọng và được người khác tôn trọng. Lòng tự trọng bao gồm nguyện vọng muon giành được lòng tin. có năng lực, có bân lĩnh, có Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống thành tích, độc lập, tự tin. tự do, tự trưởng thành, tự biêu hiện và tự hoàn thiện. Nhu cầu được người khác tòn trọng gom kha năng giành được uy tín, được thừa nhận, được tiếp nhận, có địa vị, có danh dự,… Tôn trọng là được người khác coi trọng, ngưởng mộ. Khi được người khác tôn trọng cá nhân sẽ tim mọi cách đê làm tốt công việc dược giao.

Chúng ta thường thấy trong công việc Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống hoặc cuộc sống, khi một người được khích lệ, tướng thướng về thành qua lao động cua minh, họ săn sàng làm việc hăng say hơn, hiệu qua hơn. Nhu cầu này được xếp sau nhu cầu ‘’thuộc về một tô chức”, nhu cầu xà hội phía trên. Sau khi đà gia nhập một tô chức, một đội nhóm, chúng ta luôn muốn được mọi người trong nhóm nê trọng, quý men. đồng thời chúng ta cũng phan đau dê câm thấy minh Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống có vị tri trong nhóm đó. Do đó nhu cầu dược tòn trọng là điều không thê thiếu đối với mồi con người.

e, Nhu câu tự thê hiện mình

Maslow xem đày là nhu cầu cao nhát trong cách phân cấp về nhu cầu cùa ông. Đó là sự mong muốn đè đạt tới, làm cho tiêm nâng của một cá nhân đạt tới mức độ tối đa và hoàn thành được mục tiêu nào đó. Đó là nhu cầu về nhận thức (học hói Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống , hiểu biết, nghiên cứu,…), nhu cẩu thâm mỳ (cái đẹp. cái bi. cái hài,…), nhu cầu thực hiện mục đích cua minh bằng khâ năng cua cá nhân. Nghĩa là nhu cầu cua một cá nhàn mong muon được là chinh mình. Nói một cách đơn giãn hơn. đây chinh là nhu cầu được sừ dụng hết khá năng, tiềm năng cùa minh đè tự khăng định minh, đê lãm việc, đạt các thành quả trong xà hội.

Chúng ta Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống có thè thay nhiều người xung quanh minh, khi đà di đen đoạn cuối cua sự nghiệp thi lại luôn hối tiếc vi mình đà không được làm việc đúng như khả năng,

9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sách lịch sử thế giới cận đại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố quy nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiền giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Đầu Tư Công Trong Lĩnh Vực Nông Nghiệp Ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Digital transformation in supply chain and recommendations for vietnamese companies
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện phú bình, tỉnh thái nguyên năm 2018
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
49.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống
Phân tích nội dung của thuyết “hệ thống nhu cầu 5 bậc” của A.Maslow. Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart