Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn

fff

MO ĐÀU

Phòng ngừa tội phạm là việc sir dụng hệ thông các biện pháp mang tính xã hội và nhà nước nhẩm khắc phục nhừng nguyên nhân và điều kiện cùa tinh hình tội phạm, hạn chế và lọai trừ tội phạm ra khôi dời sông xà hội.. Phòng ngừa tội phạm là một đường đua dài. bền bi và kiên tri của cã xà hội. Đà có rất nhiều học thuyết tâm lý về phòng ngừa tội phạm ra đời. trong đó có thuyết tâm lý học nhàn văn – một học thuyết được xem là thế lực thứ 3 khi thế giới lúc ấy mới chì Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn đang biết đến 2 trường phái tâm lý chính là Phân tàm học và chủ nghía hành vi. Tâm lý học nhân văn dược biết đến với hai nhà dại diện là Abrhatn Maslow (1908 – 1970) và c. Roger. Trường phái tâm lý này ra đời như lã một khuynh hướng đôi lập với Phân tâm học và Tâm lý học hành vi. Đế có thê hiếu rô hơn về quan diêm phòng ngừa tội phạm của thuyết tâm lý học nhân văn. Em quyết định chọn Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn đề tãi: “ Phân tích nội dung cua thuyết “ Phòng ngừa tội phạm từ quan diêm cua tâm ỉý học nhân vân”. Rút ra bài học thực tiễn" làm bãi tập cuôi ki cua mình.

NỌI DƯNG

 • I. Khái quát chung về phòng ngừa tội phạm

1. Khái niêm phòng ngừa tội phạm

Phòng ngừa tội phạm cần nói chung dược hiểu lã: hệ thống các quy định, các biên pháp, các hành động của các nhân, lổ chức nhằm hạn chế Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điếm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn , ngủn chặn tội phạm xáy ra, phái hiên kịp thòi, xứ lý nghiêm minh các tội phạm xây ra và giáo dục người phạm lội trớ thành người có ích cho xà hội ”

Dưới góc độ tâm lý học thi phông ngừa tội phạm còn dược hiếu là hệ thống các biện pháp, các quy định, các hành vi cùa cá nhàn, tô chức:

Hình thành ở con người nhửng phẩm chất tâm lý tích cực, những thói quen hành vi phù hợp với Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn chuẩn mực xà hội;

 • Ngăn chận sự hĩnh thành, loại bo, hạn chế nhừng phàm chất tâm lý tiêu cực, nhưng thói quen hãnh vi không phù hợp với chuẩn mực xà hội. giai tòa khuynh hướng gây hấn. xàm kích

 •  Đâm bào cho các nhân không phạm tội trong bất kỳ hoàn cành não.

Như vậy, có thê nói phòng ngừa tội phạm bằng cách phòng ngừa tâm lý là một biện pháp phòng ngừa vĩ mô. ta có thể chúng minh Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn bời chính nhùng đặc trưng sau đây của phòng ngừa tâm lý biện pháp đà mang lại không ít tác động tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm.

 • 2. ỉ)âc trims cua phòns ngừa tâm lý

 • – Thừ nhất’. Cơ sớ cùa phòng ngừa tàm lý là mối quan hệ giừa tâm lý và hãnh vi: tâm lý là tiến trinh âm tri ở con người: tinh câm, ỷ chi. nhận thức và hành vi lã những phan ứng, xư sự cùa con người Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn trong tinh huống cụ thè. Bơi vậy tâm lý “ điều hành" hành vi và ngược lại hãnh vi “ tạo ra ” tâm lý.

 • – Thứ hai: Phòng ngừa tâm lý thực chất là hệ thống các biện pháp tác động lên tâm lý con người đó là sự tác động lên nhận thức, câm xúc. ý chí. lình vực ý thức, lĩnh vực vô thức và còn đồng thời tác động lên nhiều lĩnh XỊĨC. Nhừng tác động đó có thê đưa đến nhùng Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn thay đôi lâu dài hoặc tạm thời.

 • – Thứ ba: Phông ngừa tâm lý có tinh da dạng, có rất nhiều hoạt dộng được thực hiện như vận động, tuyên truyền, thuyết phục, bắt buộc, cưởng chế. thống qua lý tri hoặc ngấm ngầm….

 • – Thứ tư: Phòng ngừa tâm lý còn mang tính phức tạp xuất phát từ chính sự phức tạp, nhiều biến động của dời sống tâm lý, cùa các yếu tố quy định hành vi.

 • – ĩ’à Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn cuổi cùng, Tính hiệu quà cùa phòng ngừa lâm lý chi mang lính lương đối bơi ban chất cua phông ngừa tâm lý là hệ thống các biện pháp anh hương dến tâm lý dể tir dớ dưa dến nhừng thay dơi về hành vi và bơi tắt ca nhũng gi tồn tại ớ mức độ lư lường, linh thần ihì chi ỡ dạng liềm nàng chơ nen không ihề đời hời hiệu quá tuyệt đối cúa phòng ngừa làm lý. Hem nừa. mội biện pháp phòng ngừa có thê to Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn ra hiệu qua trong tinh huống này nhưng lại có thế không dem dến một kết quá tương tự trong tình huống khác.

Từ nhùng phân lích Iren la thấy lội phạm là mội loại hành vi bấl binh thường, hành vi sai lệch cúa cơn người. Muốn phòng ngừa tội phạm hiệu quá ihì các biện pháp phòng ngừa phải xuất phát từ nguyên nhàn, từ các yếu tố đích thực quy định hành vi của con người

5. Phons ngừa tội phạm từ (lUdn diêm Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn cùa Tâm lý học nhân vân.

Tâm lý học nhân văn được biết đến với hai nhã đại diện là Abrham Maslow (1908 -1970) và c. Roger. Trường phái tâm lý này ra đời như là một khuynh hướng đỗi lập với Phân lâm học và Tàm lý học hành vi. Neu phân lâm học lấy điểu kiện bèn trong, l âm lý học hãnh vi lấy diều kiện bên ngoài làm nguyên tắc quyết định cho tàm lý con người thi Tàm lý học nhân Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn vàn là sự tông hợp cùa nhiều khuynh hướng mới và nhiều trường phái khác nhau. Nhưng các nhà lâm lý học nhàn vãn dều có chung tư tường tôn trọng con người, tôn trọng giá trị sáng tạo và trách nhiệm cùng như tôn trọng các phàm giá cá nhân cua một người.

Vậy ,đc phòng ngừa lội phạm la can lim ra cân nguyên cùa lội phạm và nếu xuất phái lừ thuyết lâm lý học nhàn văn thì “ Bán tinh con người là lol. con Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn người lá hiện thán cùa các đẹp, sinh ra con người đỗ có sần một khuynh hường phái triển và khuynh hướng này không mâu thuần với xà hội. nêu gặp diều kiện thuận lợi khuynh hưởng này sẽ được phát huy. ĩ’à con người không xấu, tuy nhiên họ có thể có hành vi xấu, có thế phạm tội ”

II. Thuyết tâm lý học nhân vãn và hoạt động phòng ngừa tội phạm

1. Nguyên nhân cùa tội phạm theo tâm lý học nhân Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn vân

Theo học thuyết về hệ thống bậc thang nhu cằu cùa con người mà A. Maslow đưa ra vào năm 1943 thi nhu cầu cũa con người phát sinh theo một hệ thống trật tự cấp bậc, trong đó các nhu cầu ờ mức độ cao hơn muốn xuất hiện thì các nhu cầu ớ mức độ thấp hơn phai được thoa màn trước.Và các nhu cầu đó được sắp xếp theo 5 cấp bậc và tội phạm có thế nãy sinh nếu chặn đứng các nhu cằu đó Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn .

Tổng quan về thuyết Thang bậc nhu cầu cũa A. Maslow

– Nhu cầu cơ bân: Các nhu cầu này còn được gọi là nhu cầu của cơ thề, hoặc nhu cầu sinh lý, nó bao gồm các nhu cầu cơ ban cua con người như ãn. uống, ngu. không khi đế thờ. tính dục. các nhu cầu làm cho con người thấy thoải mái… đây là những nhu cầu cơ bân nhất và mạnh nhất cũa con người Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn . Những nhu cầu cao hơn sè không xuất hiện từ khi nhưng nhu cầu cơ ban này được thỏa màn và nhùng nhu cầu cơ ban này sẽ chế ngự. hối thúc, giục già một người hãnh động khi nhu cầu cơ bản này chưa đạt được.

Như vậy, nguyên nhàn cùa tội phạm có thề xuất phát từ chinh sự thiếu thốn nhu cầu cơ ban này, đói ăn, đói mặc, không nhà cưa. không cóng việc sè dồn con người ta đến đường Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn cùng trờ thành ke cướp, ăn cắp. ăn trộm…tử đây.

 • –  Nhu cầu về an toàn, an ninh: Khi con người đà được đáp ứng các nhu cầu cơ bàn. tức là các nhu cầu này không còn điều khiển suy nghĩ và hãnh động cùa họ nữa thi các nhu cầu về an toàn, an ninh sè được kích hoạt cà về thê chất lẫn tinh thần. Con người muốn có sự bao vệ cho sự sống còn cua minh khói các nguy hiểm Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn , muốn có sự ồn định trong cuộc sống, muốn được sống trong các khu phố an ninh, sống trong xà hội có pháp luật…Nhiều người tim đến sự che chờ bời các niềm tin tôn giáo, triết học cùng do nhu cẩu an toàn này. đây chính việc tìm kiếm an toàn về một tinh thằn..

Lật lại vấn đề, nếu nhu cầu về an toàn, an ninh không dược đáp ứng thi con người ta sè hĩnh thành tâm lý lo sợ. Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn stress, luôn cam thấy bị đe đoạn về mặt tinh thần và thề xác. nào người không thê hoạt động một cách tinh táo điều này cùng có thể dần đến hành vi phạm tội vi như dã đề cập ờ trên “ ỉâin ỉỷ điều hành hành vi ”. Một tàm lý bất ổn, sè kéo theo hãnh vi bất ổn.

 • –  Nhu cầu về xà hội: Nhu cầu này còn được gọi là nhu cầu mong muốn thuộc về một bộ phận, một tò chức nào đó Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn hoặc nhu cầu về tinh cam. tinh thương. Nhu cầu này thể hiện qua quá trinh giao tiếp như việc tim kiếm, kết bạn, tim người yêu. lập gia đình, tham gia một cộng đồng não đó. đi làm việc, đi chơi picnic. tham gia câu lạc bộ. làm việc nhóm.. .Nhu cầu này là một dấu vết cùa bân chất sống theo bầy đàn cua loài người chúng ta từ buổi binh minh cua nhân loại.

Mặc dù nhu cầu này Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn được xếp sau 2 nhu cầu phía trên, nhưng nếu như nhu cầu này không được thỏa mãn. đáp úng, nó có thế gây ra các bệnh trầm trọng về tinh thằn, thần kinh. Nhiều nghiên cứu gần dày cũng cho thấy nhũng người sống độc thân thường hay mắc các bệnh về tiêu hóa. thần kinh, hô hấp hơn nhùng người sống với gia đinh. Chúng ta biết rõ rằng: sự cỏ đơn có thể dễ dàng giết chết con người. Những đứa trê Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn khi không thể hòa nhập với xà hội trờ nên trầm câm, lạnh lúng và ít nôi. chủng câm thấy bị bõ rơi và cã xà hội không ai cằn chúng, chủng sống tách biệt, cô lập. thậm chí lã lang bạt, nhiềm thói hư tật xấu và thù hẳn với xà hội, chùng có thề gây ra bất ki tội phạm gì đê tra thù xà hội. Nhưng người không dược đáp ửng nhu cầu về xà hội. họ sống khép kín và có cái Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn nhìn phiến diện, tiêu cực về cuộc sống, điều này là một trong nhùng nguyên nhàn rất phố biến của tội phạm.

– Nhu cầu về sự tôn trọng bán thâm nhu cầu này còn dược gọi là nhu cầu tự trọng. Nó dược thế hiện dưới 2 cấp độ: nhu cầu được người khác quý mến. nể trọng thông qua các thành qua cua ban thân và nhu cầu cam nhận, quý trọng chính ban thân, danh tiếng cua minh, có lòng tự trọng Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn , tự tin vào khá năng cua bàn thân. Sự đáp ứng nhu cầu này có thể thay dổi thành tích cũa một con người, thậm chí có thè lập ra ki tích đối với thành quà lao động cua một người khi họ được khích lệ. tường thường.

Tuy nhiên, nếu di ngược lại với nhu cầu này sỗ tạo ra tâm lý tiêu cực và dản đến nhũng hành động phạm tội. Khi cám thấy bị đối xử bất binh dẳng, không được quan tâm Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn và chia sê sè kéo theo một chuồi tâm lý như chán nan. tự ti. mất niềm tin vào cuộc sống, sống một cách phó mặc và không ý nghĩa, sần

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng môi trường khu vực công ty nhiệt điện cao ngạn thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Thiên Tai Do Hạn Hán Và Mưa Lớn Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình quản trị kinh doanh (tập ii) phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn
Phân tích nội dung của thuyết Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của tâm lý học nhân văn. Rút ra bài học thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart