Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

fff

Mục lục

Lòi mờ đẩu

 • I. Khái quát chung về thất nghiệp.

 • 1. Khái niệm

 • 2.  Các dạng thất nghiệp

 • II. Thực trạng thất nghiệp ỡ Việt Nam hiện nay

 • 1. Tý lệ thất nghièp ơ Việt Nam trong nhìrng năm gần đây

 • 2.  Dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm nay(2015)

 • III.  Phân tích một số nguyên nhân

 • 1. Do trinh độ học vấn

 • 2.  Tý lệ sinh đe cao

 • 3. Do cơ cấu ngành nghề không phủ hợp

 • 4.  Do chính sách nhã nước

IX7. Tác động cùa việc thất nghiệp

 • V. Các biện pháp giài quyết thất nghiệp

 • VI.  Phương hướng phát triển trong vài năm tới

Kết luận

I/ Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 Khái quát chung về thất nghiệp

ỉ.Khái niệm

Lực ìượng lao động xã hội: là một bộ phận của dân sổ bao gồm nhũng người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động ,có nhu cầu lao dộng (và những người ngoài độ tuồi nhưng trên thực tế có tham gia lao động )

Thất nghiệp-, những người trong lực lượng lao dộng xà hội không có việc lãm và đang tích cực tim kiếm việc lãm

 • 2.     Các dạng thất nghiệp

 • a)  Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 Theo ỉý do thất nghiệp:

Mất việc: người lao dộng không có việc lãm do các đơn vị sân xuất kinh doanh cho thói việc vi một li do nào đó

Bõ việc: lã nhũng người tự ý xin thôi việc vi những li do chu quan cùa người lao động

Nhập mới: lã nhũng người lần đầu tiên bổ xung vào lực lượng lao động , nhưng chưa tìm được việc làm. đang tích cực tim kiếm việc làm

Tái nhập: là những người Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 dà rời khôi lực lượng lao dộng nay muốn quay trở lại lãm việc nhưng chưa tìm được việc làm

 • b)  Theo nguồn gốc that nghiệp

Thất nghiệp tạm thời: xây ra khi có một số người lao động đang trong thời gian tim kiếm việc lãm hoặc tim kiếm công việc làm khác tốt hơn,phù hợp với nhu cầu riêng cua minh

Thất nghiệp cơ cấu :là thất nghiệp xây ra do sự không ăn khớp giữa cơ cấu cũa cung vã cầu lao động về kĩ năng Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 , nghành nghề .địa diêm …

Thất nghiệp chu kỳ (thất nghiệp do thiếu cầu): xây ra khi mức cầu chung về lao động giám.Nguyên nhân chinh là do sự suy giám tống cẩu trong nền kinh tế. thất nghiệp này xây ra trên toàn bộ thị trương lao dộng .

Thất nghiệp do yếu tố ngoài thị trường (thắt nghiệp theo lý thuyết cỗ điển ): xay ra khi liền lương danh nghía được ấn định cao hơn mức lương cân bang thực tế cùa Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 thị trường lao dộng . 1 .oại thất nghiệp này do các yếu tố chinh trị -xã hội tác dộng .

 • c) Theo phân tích hiện dại về thất nghiệp

Thất nghiệp tự nguyện-, chi những người “tự nguyện “ không muốn lãm việc do việc làm và mức lương chưa phù hợp với mong muon .Thai nghiệp (ự nguyện bao gồm những người thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu .

Thai nghiệp không tự nguyện: chi nil ừng người muốn đi làm Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 ừ mức lương hiện hành nhưng không dược thuê .Thất nghiệp không tự nguyện chinh là thất nghiệp do (hiếu cầu và thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển.

Thất nghiệp tự nhiên: lã mức thất nghiệp khi thị trường lao dộng ờ trạng thái cân bảng. Tại đó. mức tiền lương và giá cá là hợp lý, các thị trường đều đạt càn bảng dãi hạn.

II/ Thực trạng thất nghiệp ờ Việt Nam hiện nay

ỉ.Tinh hình chung

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 Ngày 27/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê vừa công bổ các chì số về việc làm, năng suât lao động, thât nghiệp cua năm 2014.

 • * về ti lệ thất nghiệp: ước tới cuối tháng 12 2014, tỷ lệ thất nghiệp cùa lao động trong độ tuồi năm 2014 là 2,08%. T1 lệ này ơ quý 1,2,3,4 lần lượt là: 2,21%; 1.84%; 2,17 Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 % và 2,1%.

Ti lệ thất nghiệp cua thanh niên (từ 15-24 tuổi) năm 2014 là 6,3%, cao hơn mức 6,17% cũa năm 2013; khu vực thành thị lã 11,49%, cao hơn mức 11,12% của năm trước; khu vực nông thôn là 4,63%, xấp xi 2013.

 • * về việc làm: Người lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2014 ước tính 53 triệu người Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 , tăng 800.000 người so với năm 2013.

Trong đó, người lao động đang lâm việc của khu vực nông, lâm nghiệp và thúy sãn chiếm 46,6% tống số (giám 00,2 % so với năm 2013), khu vực còng nghiệp và xây dựng chiếm 21,4% (tăng 00,2% so với năm 2013). khu vực dịch vụ chiếm 32,0% (năm 2013 là 32%).

Ước tính tý lệ lao động phi Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 chinh thức cua khu vực phi hộ nông nghiệp năm 2014 là 56,1%, giâm 1 điểm phần trảm so với năm 2013.

 • * về năng suất 1(10 (lộng: Theo Tống cục Thống kè. nâng suất lao động xà hội năm 2014 theo giá hiện hành cũa toàn nền kinh tế ước tính đạt 74.3 triệu đồng lao động (tương đương khoang 3.515 USD lao động).

Trong đó, nảng suât lao dộng khu x ực nông, làm nghiệp Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 và thúy sân dạt 28,9 triệu đồngìao động, bảng 38.9% mức nàng suất lao động chung cua toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 133.4 triệu đồng lao động, gấp 1.8 lần: khu vực dịch vụ đạt 100.7 triệu đồng lao động, gấp 1,36 lằn.

Tinh theo giá so sánh năm 2010. năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2014 ước tinh tảng 4,3% Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 so với nảm 2013, trong đó năng suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thúy sàn tăng 2.4%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4.3%; khu vực dịch vụ tảng 4.4%.

Theo Tống cục Thống kê. năng suất lao động Việt Nam chưa cao do phụ thuộc vào ti trọng lao động khu x ực nông, làm nghiệp, thúy sân còn cao; còng nghệ và thiết bị san xuất còn lạc hậu; chất lượng Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 nguồn lao động chưa cap. cơ cấu đào tạo chưa hợp lý…

Năm 2014. câu chuyện về năng suất lao động và tí lệ thất nghiệp đà nóng lên sau những kết quà thống kê cùa ILO về năng suất lao dộng của lao đông Việt Nam chi bằng 1 15 năng suất lao động cua Singapore. 16 cùa Malaysia…

Thậm chi. năng suất lao động thấp còn là căn cứ gây nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên trong Hội đồng tiền lương Quốc Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 gia trong việc đề xuất mức tăng lương tối thiếu vùng năm 2015.

Bên cạnh đó. Ban tin thị trường lao động việc làm quý 2/2014 do Bộ LĐ-TB&XH, Tống cục Thống kè, ILO công bố ti lệ thất nghiệp 1,84 % đà làm dấy lèn những tranh luận khác nhau về thực chất “sức khỏe” cùa thị trường lao động Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Hơn 1 triệu việc làm Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 mới tử doanh nghiệp thành lập mới năm 2014. Trong năm 2014, cã nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thảnh lập mới với tồng vốn dăng ký là 432.2 nghìn ti đồng, giâm 2.7% về số doanh nghiệp và tăng 8.4% về số vốn đãng ký so với năm trước, số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.091.000 người, tăng 2.8% so Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 với năm trước.

• Tinh đến thời diêm 1/7/2014, ca nước có 69.3 triệu người tử 15 tuồi trờ lên. trong dó có 53,7 triệu người từ 15 tuổi trờ lèn thuộc lực lượng lao dộng. Mặc dù tiến trinh đó thị hóa đang diễn ra ơ nước ta. nhưng cho đến nay vần còn 70,2% lực lượng lao dộng nước ta tập trung ở khu vực nòng thôn.

 • • Tý lệ tham gia lực lượng lao Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 động là 77,5%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cùa dân số khu vực nông thôn (81,2%) cao hơn khu vực thành thị (70%). Bèn cạnh đó. có sự chênh lệch đáng kế về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giừa nam và nừ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 73.4% và thấp hơn 8,5 điếm phần trảm so với tỳ lệ tham gia lực lượng lao động cua nam Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 .

 • •  Lực lượng lao động cũa cã nước bao gồm 52.8 triệu người có việc làm và 0,9 triệu người thất nghiệp.

 • •  Quý 2 năm 2014, tỷ số việc làm trên dân số là 76,2%. có sự chênh lệch dáng kể về tỷ số việc làm trên dân số giừa thành thị và nông thôn. Tỷ số việc làm trên dân số thành thị thấp hơn nông thôn 12,5 điểm phần trảm.

 • •  Đến thời điếm 1 7 2014. Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 cã nước có 1140,2 nghìn người thiếu việc làm. Có tới 86,3% người thiếu việc lãm sinh sống ở khu vực nòng thôn.

 • •  Nhìn chung, tỳ lệ thất nghiệp vần ơ mức thấp (1.84%), đến thời diêm 1 7 2014, cã nước có 0,9 triệu người thất nghiệp.

 • •  Trong quý 2 năm 2014. tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 15-24 tuồi là 5.09%. số người thất nghiệp từ 15-24 Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 tuồi chiếm 43,9% trong tồng số người thất nghiệp, tỷ trọng này ơ khu vực thành thị (39.8%) thấp hơn khu vực nông thôn (48,9%). Trong khi dó, số người thiếu việc lãm từ 15-24 tuổi chi chiếm 19.7% trong tống số người thiếu việc làm.

2-N’hửng nhân tổ tác động và ảnh hường đến tình trạng thất nghiệp ỡ nước ta năm 2014

2.1. Lực lượng lao động Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

2.1.1 Quy mô và phân bố lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động .

Đến thời điểm 1 7 2014. lực lượng lao động từ 15 tuồi trở lèn cùa cã nước là 53.7 triệu người. Mặc dù có sự tăng lên đáng kê về tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị, nhung dến nay vần còn 70,2% lực lượng lao dộng nước ta tập trung ờ khu vực nông thôn. Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015 Bên cạnh đó. 56,9% tòng số lực lượng lao động cùa ca nước tập trung ơ 3 vùng là Đồng bằng sông Hồng, Bắc Tiling Bộ và Duyên hai miền

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý chi phí thực hiện dự án tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khoá luận tốt nghiệp toán học bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
How bottom up approach should be appropriately applied for begginers’ listening enhancement
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015
Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart