Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Add your review

23.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

23.000

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

fff

Tên dế tài:

PHÂN TÍCH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP cơ BẢN ĐE MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ở NỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nhận xét cùa giáo viên:

Li luận:

Thực tiễn:

A: Đật vãn dề:

Trong điều kiện quốc tê’ hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ,mồi quốc gia cán phải tích cực và chù động tham ra đế đạt tới vị trí thuận lợi trong sụ phân cóng lao động quốc tế và trao đối thong mại quốc tế. Điều đó có nghĩa là các quốc gia cán phát triển mạnh mẽ kinh tê’ đòi ngoại(KTĐN) bao gổm hợp tác trong lình vực sản xuấtihợp tác quốc tế Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay vẻ kinh tế và khoa học công nghệ; ngoại thong; đầu t quốc tế; các dịch vụ thu ngoại tộ khác.. .KTĐN tham gia có hiệu quà vào phân công lao động quốc tế và sự trao đổi mậu dịch quốc tẻ.Sứ dụng hợp lí các nguổn tài nguyên, không ngừng tạo thêm việc làm mới, tăng thêm các nguổn thu ngoại tệ.KTĐN là đò’i trọng tích cực,hồ trợ. tong tác làm hài hoà ,cân đoi đổng thời tạo sức hút Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ,kích thích sự phát triển cùa cả nền kinh tẻ’ quốc dân và cùa các ngành cõ liên quan đến kinh tế hóng ngoại.Tận dụng các lợi thẻ’ so sánh cùa từng n- ớc để tập trung xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn.tranlì thú các diều kiện hợp tác quốc tẻ’ sao cho các lình vực sản xuất có thể đạt quy mô. pham vi tôi u.thúc đáy các nhân tố tăng trởng cả chiều sâu và chiều rộng.Trên ý nghĩa đó Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay việc nghiên cứu K.TĐN là rất cần thiết có ý nghĩa cã về lí luận và phong pháp luận .tạo điều kiện cho việc quàn lí và tố chức linh vực KTĐN cùa mỏi quốcgia đạt đợc hiệu quà cao.

Trong lịch sử đà có nhiều quốc gia phát triển thành công bàng con đòng KTĐN dế thúc dẩy kinh tê trong nớc phát triển .Biết khai thác nguồn lực ngoài nớc để phát huy các nguồn lực trong nớc.Và ngọc lại cũng không có nớc nào Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay có thé phát triển nếu thực hiện chính sách dóng cứa ,bế quang toá càng.Nhũng nớc nh Anh, Pháp.Bi.Tây Ban Nha…đã biết tận dụng u thế đòng biển và hãi câng để tang trảng giao thõng buôn bán phát triển kinh tế. Nhật Bân do nhận ra đợc sự lạc hậu trong chính sách đóng cửa đà mở cửa phát triển KTĐN sau cãi cách Minh Trị.Mĩ trú trọng K.TĐN với nhiều chính sách kinh tế và KTĐN .

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Đòi với nóc ta là nớc nghèo kém phát triển.nòng nghiệp lạc hậu.trang bị kỳ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tẻ’ xã hội côn thấp Tiling có nhiểu tiểm nang cha dợc khai thác.để đàm bão xây dựng dất nớc theo đúng định hóng XHCN thì phát triển ngoại thơng .mở rộng hợp tác kinh tẻ’ .khoa học cóng nghệ VỚI bên ngoài lã một yẻu cẩu cấp bách.Chúng ta phài mờ rộng và nâng cao hiệu quà cùa KTĐN tạo chỏ dứng Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay trên tròng quốc tế. Với phong châm "Đa dạng hoá .đa phong hoá quan hệ và là bạn với tất cà các nớc trong cộng đổng thế giới phấn đấu vì hoà bình ,độc lập và phát triển.

Đế thực hiện đọc chủ trong nâng cao quan hệ KTĐN cán quán triệt nguyên tác vé mối quan hệ chạt chẽ .tác động lân nhau giữa kinh tế và chính trị.Môi quan hộ chinh trị-ngoại giao mở dờng và thúc đáy môi quan hộ thơng Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay mại-kinh tê phát triển và ngọc Lại môi quan hệ tlìơng mại-kinh tế có tác dụng cùng cô’ mối quan hệ chính trị-ngoại giao.Việc sử li môi quan hộ kinh tế-Chính trị là vân dề có ý nghía quyết định cúa linh vực KTĐN.Ià một vấn đẻ cốt lõi trong chính sách KTĐN đối với các khu vực và các quốc gia.

Hơn lúc nào hết KTĐN không chí là sự quan tâm của mói quốc gia.mói tổ chức Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay mà còn doi với mói cá nhân chúng ta.Có nhiểu bài viết của các nhà nghiên cứu của các chuycn gia đấu ngành (rong và ngoai nớc đề cập đen các kliía cạnh khác nhau cua KlĐN.Đày là vấn dề rộng lớn phức lạp và có nhiều biên động cà VC nhận (hức, quan diein.de nghiên cứu vấn đe này chúng la cán sứ dụng các phưng pháp của phcp biện chúng duy vật và duy vật lịch sử,cũng nil các phưng pháp quy Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nạp và diên giãi.so sánh và lịch sử.Việc sử dụng các cõng cụ trừu tợng lìoá dợc kết hợp với việc phân tích thực tiễn phát triển các quan hệ KTQT cu a mói quốc gia.

Qua việc tham kháo tài liệu cùng các kiến thức dã học trong nhà trờng em dã chọn dề tài "Phân rích thực trạng và các giái pháp cơ bàn dế nâng cao hiệu quà của KTDN ờ nớc ta trong giai đoạn hiện nay".

BĩGứií quyết ván đế.

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ‘.Một so vân dề về mật lí luận co bàn.

1 ‘.Một số khái niệm :

lA. Thếnào là KTĐN:

Kinh tê’ đối ngoại của một quốc gia là một bộ phận cùa kinh tê’ quốc tế,là tòng thê các quan hệ kinh tế.khao học kỳ thuật,công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc với các tố chức kinh tê’ quốc tẽ’ khác.đợc thực hiện d- ới Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nhicu hình (hức,hình thành và phát triển (rên cư sờ phút triển của lực lựng sàn xuăt và phán công lao động quốc tế.

1.2:Thê nào là kình tếqudc tế:

Kinh tê quốc le là mõi quan hệ với nhau cùa hai hay nhiều nớc,là (ổng thể quan hệ kinh tế cùa cộng đổng quốc tế.

. ỉ:Quôc tếhoá, Toàn cầu hoá nén kinh lé là gì ?

-Toàn cầu hoa nen kinh Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay lè hiện nay là giai đoạn phát triền cao cùa quốc lchoá kinh le.

– loàn cáu hoá kinh tế chính là sợ gia lãng nhanh chõng các hoại dộng kinh le VỢI qua mọi biên giới quốc gia,khu vực.lạo ra sự phụ thuộc lán nhau giữa các nền kinh tế trong sự Vận dông phát triển hớng tới một nến kinh tế thế giới thõng nhất.Sự gia tang cua xu thê này dợc thế hiện ớ sự mớ rộng mức dộ và quỵ mô mậu dịch Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thế giới, sự lu chuyên cùa các dòng vón và lao dộng trong phạm vi toàn cáu .

2: Tính tất yến khách quan cùa việc mở rộng và náng cao hiệu quá của KTĐN.

2.1: Cơ sohình thành và phát triển của KTĐN.

Các quan hệ kinh tế quốc tế ra đời là một tất yếu khách quan.

Ban đáu.do sự khác biệt vê điều kiện tụ nhiên giừa các quốc gia nh đất đai.khí hậu,khoáng Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay sàn…đa đến tình trạng mói quốc gia có khả nang sàn xuất một số loại sán phẩm nào đõ và trao đổi cho nhau để cân bàng phẩn d thừa sàn phẩm này với sự thiêu hụt vẻ sản phẩm khác.

Sau đó là do sự phát triển không đổng đều vể kinh tẻ’ và khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia đa đến sự khác nhau vê điều kiện tái sàn xuất giừa chúng.Điều đó đòi hòi các quốc gia phái mở rộng phạm vi trao đổi Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay quốc tế.Do đó đối tợng tham gia vào việc trao đổi quốc tế đợc mở ròng .

Qúa trình phát triển kinh tế tất yếu dẫn đến phân cóng lao động.Sự phân cóng này dẩn dần vợt qua ngoài phạm vi biên giới quốc gia đa đến sụ chuyên môn hoá và hợp tác hoá lản nhau giữa các công ty thuộc các quốc gia khác nhau.Điểu đõ càng làm mớ rộng đôi tợng và phạm vi trao đổi quốc tế.

Đạc biệt,xuất hiện Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay một yêu cầu khách quan là cần phài tiến hành chuyên mòn hoá giũa các quốc gia nhằm đạt tới quy mõ tối u cho từng ngành sàn xuất.Điều này có nghĩa là.không phải mỏi nớc đều tự sản xuất mọi thứ hàng hoá đê tụ đáp ứng nhu cáu cùa mình.Trái lại .chính dung lọng của thị tròng thế giới đòi hoi mỏi quốc gia phải tập chung vào một sò’ ngành và sán phẩm nhất định mà họ có lợi thế đế đạt quy mò sán Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay xuất tối u.Đây cũng lã một can cứ quan trọng để quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng phát triển vể chiều sâu.

Sự đa dạng hoá trong nhu cầu tiêu dùng ớ mỏi quốc gia là một cơ sở quan trọng cua việc phát triển các quan hộ kinh tế quốc tế.

Nh vậy. cơ sớ cua việc phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế không chi là sự khác biệt về điều kiện tự nhiên.về trình độ phát triển, về Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay các nguổn lực sán có giừa các quốc gia mà còn ở sự đa dạng hoá trong nhu cáu. ỡ sự u việt về chuyên món hoá.hợp tác hoá và u thế cùa quy mô tối u trong sự phân còng lao đỏng quốc tế.Đãy là cơ sớ thực tiễn cùa vấn để.còn cơ sở lý thuyết của nõ đợc giãi thích trong các học thuyết kinh tế nói chung và học thuyết về thơng mại quốc tế nói riêng.

2.2: Mở rộng Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và nàng cao hiện quả của kinh tế đối ngoại ỉà tất yếu khách quan. ị nhầm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tếyXUy dựng dát nớc theo dinh hóng XHCN)

Thế giới ngày nay là một thể thông nhất.trong đó các quốc gia là những đơn vị độc lập, tự clnì.nhng phụ thuộc vào nhau vé kinh tế và khoa học cóng nghệ.Sụ phụ thuộc giừa các quốc gia bát nguồn từ những yếu tô’ khách quan.Do diều kiện địa lí Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay .do sự phân bố không đều tài nguyên thiên nhiẽn.khỏng một quốc gia nào có khả năng đám bào các sàn phẩm cơ bán.Moi quốc gia đều phụ thuộc nớc ngoài với mức độ khác nhau về các sản phẩm đó .

Mạt khác,sự phụ thuộc giữa các quốc gia còn bát nguồn từ sụ phát triển cua lực lợng sàn xuất và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trẽn thế giới nữa .

Lịch sir thế giới đã chứng minh ràng không có một Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay quốc gia nào trên thế giới có thế phát triển nếu thục hiện chính sách tự cấp.tụ túc.Ngợc lại,những nớc có tốc độ tăng trong cao đều là nhùng nớc dựa vào K.TĐN đế thúc đẩy kinh tế trong nớc phát triếmbiết sư dụng những thành tựu cùa cuộc cách mạng khoa học-công nghệ đế hiện đại hoá nền sàn xuất.biết khai thác những nguổn lực ngoài nớc đế phát huy các nguồn lực trong nớc.

Đôi vối nớc ta là Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay một nớc nghẽo và kém phát triến.nông nghiệp lạc lìẠu.trang bị kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thấp.nhng có nhiéu tiềm nang cha đợc khai thác để dám bao đờng lôi xây dựng đất nớc theo đúng định hớng XHCN.phát triển ngoại thong.mớ rộng hợp tác kinh tế,khoa học cõng nghệ với bẽn ngoài là một tất yếu khách quan và là một yêu cầu cấp bách.

y.Nhừng nguyên tấc và hình Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thức chủ yêu của KTĐN.

Ỉ. V. Các hình thức chú yếu cùa KTĐN.

KTĐN bao gổm nhiều hình thức nh :Ngoại thơng.hợp tác quốc tế vể kinh tế và khoa học công nghệ.đau t quốc tế, hợp tác trong lình vực sản xuất.các dịch vụ thu ngoại tệ…

Mổi hoạt đòng nói trèn có đạc thù riêng nhng liên quan hữu cơ với nhau.tạo thành một sức mạnh tống lực.có tác dụng thúc đẩy Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay toàn bộ nén kinh tế của một quốc gia phát triển.nếu quốc gia đó có chính sách tố chức thực hiện hiệu quả các mặt cùa KTĐN.

3.1.1 ‘.Ngoại thong.

Ngoại thong hay còn gọi là thong mại quốc tế là sự trao đối hàng hoá.dịch vụ (hàng hoá hừu hình,vô hìnhígiừa các quốc gia thòng qua xuất khâu.

Trong các hoạt động kinh tế đôi ngoại thì ngoại thơng giữ vị trí trung tâm và Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay có tác dụng to lớn.góp phẩn lãm tang sức mạnh tổng hợp.tang tích luỹ mỏi nớc nhờ sứ dụng có hiệu quả lợt thế so sánh cùa các quốc gia trong trao đổi quốc tế. là động lực thúc đày tang trỏng kinh tê’ "điều tiết thừa thiếu" trong mỗi nớc.nâng cao trình độ công nghệ và cơ cấu ngành nghề trong nớc.Tạo cóng ăn việc làm nâng cao đời sống ngời lao động nhất là trong các ngành xuất kháu.

Nội Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay dung của ngoại thơng bao gồm :xuất kháu và nhập khẩu hàng hoá.thuê n- ớc ngoài ra cóng tái xuất khẩu.trong đó xuất kháu là hóng u tiên và là trọng điểm cua hoạt động KTĐN ở các nớc nói chung và nớc ta nôi riêng.

Xu hớng phát triển ngoại thơng ở nớc ta hiện nay :

-Tang kim ngạch xuất kháu để đáp ứng nhu cầu nhập khâu- chính sách mạt hãng xuất khàu:Nhu cầu phát triển sàn xuất và Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đời sống trong nền kinh tế mở dõi hòi phải tăng nhập khẩu.Do vậy tăng trong kim ngạch xuất khẩu là yêu cáu bức súc đối với nớc ta.Nhng nhìn chung chất lọng hàng xuất kháu cùa ta còn kém khá năng cạnh tranh.Cơ cấu hàng xuất khâu cha hấp dản.trình đỏ chế biến kém,mẫu mã bao bì cha theo kịp trình độ quốc tế,xuất kháu hàng thó là chủ yếu.kết cấu hạ táng phục vụ san xuất rất lạc hậu Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ,tổ chức bộ máy xuất khẩu cha hợp lí.yêu và kém.

Chính sách xuất khàn trong những nam tới là tiếp tục nâng cao tốc độ kim ngạch xuất kháu và mức xuất khẩu bình quân đẩu ngời.tang nhanh hàng đã qua chế biến.giàm ti trọng xuất khẩu hàng nguyồn liêu và sơ chế.

-Về nhập kháu -chính sách mật hàng nhập khẩu:Chính sách nhập kháu trong thời gian tới phái tập trung vào nguyên liệu,vật lệu. Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay các loại thiết bị cõng nghệ đáp ứng yêu cáu cùa cõng nghiệp hoá.hiện đại hoá.Việc hình thành và chuyến dịch cơ cấu kinh tế phải theo huớng còng nghiệp hoá.hiện đại hoá phục vụ chiến lợc hóng mạnh vào xuất khàn đổng thời KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích và đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty truyền thông đa phương tiện vtc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cở sở lý luận đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu một số thành phần ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu snp (saigon newport) tổng công ty tân cảng sài gòn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ một số ứng dụng và mở rộng của bất đẳng thức cauchy schwarz
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart