Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

MỞ ĐÀU

A.MỜ ĐÀI

Chúng ta đều biết ràng, con người sinh ra vốn chưa có nhàn cách. Nhân cách là cấu tạo mới do từng người tự hình thành nên và phát triên trong quá trinh sống, giao tiếp, học tập, lao động, hoạt động xà hội, vui chơi…Nhân cách con người cũng được nghiên cứu dưới nhiêu góc độ khác nhau như: triết học, y học, tâm lí học…Khi nghiên cứu nhân cách dưới Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn góc độ tâm li học nhân cách được dùng đè nói tới con người với tư cách là một thành viên của xà hội nhất định, là chủ thê cùa các moi quan hệ con người, cùa hoạt động có thức và giao tiếp. Vậy các yếu to nào anh hường đen sự hình thành và phát triển nhân cách? Đè hiểu rô hơn về vấn đề này em chọn đề tài “ Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn . Liên hệ thực tiễn.” đê làm đe tài cho bài tập học kỳ lan này.

B.NỘI DƯNG

I.LÍ luận chung về nhân cách

l.Khái niệm nhân cách

Trong tâm lý học, vấn đe nhân cách là một van đe quan trọng bậc nhất và nghiên cứu gặp nhiêu khó khăn nhất vì nhùng lý do sau: nhân cách là một cấu tạo rat phức tạp, vỉ vậy các hướng tiếp cận nghiên cửu nhân cách rat đa dạng dựa Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn trên nhùng quan diêm, quan niệm khác nhau về nhân cách .

Theo tâm lý học. khi xem xét con người với tư cách là một thành viên của một xà hội nhất định, là chú thê cùa các moi quan hệ con người, cua hoạt động có ý thức và giao tiếp thi chúng ta nói đen nhân cách của họ. Chúng ta chi nói đen con người như là một nhân cách, bất đau từ một thời kỳ nào đó trong quá trinh phát triển cùa Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn nó. Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau nhung nhân cách thường dược xác định như là ‘7(5 họp những thuộc tinh tâm ỉý cùa một cà nhân biêu hiện ớ ban sắc và giá trị xà hội cúa người ấy ”.

2.Sự hình thành và phát triên cùa nhân cách

Con người sinh ra xốn chưa có nhân cách, trong quá trinh sổng, hoạt động xà giao lưu(hoạt động học tập, x-ui chơi, giãi tri…) Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn mà mồi người lình hội được nhừng kinh nghiệm tữ xà hội, từ đó nhân cách mới hình thành và phát triển. Sự phát triển nhân cách cua con người thê hiện ờ ba mặt sau:

Sự phát triển về thê chất: biêu hiện ờ sự tang trướng về chiều cao, cân nặng, sự hoàn thiện về các giác quan, sự phối hợp vận động

Sự phát triển về tám ỉi: biêu hiện ỡ sự biển đôi cơ ban trong quá trinh nhận thức, Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn xúc cám. ý chi, sự hình thành các thuộc tinh tâm lí mới cùa nhân cách

Sự phát triển về mặt xà hội: biêu hiện ờ thái độ. hành vi ứng xứ trong các mối quan hệ xà hội. ở việc tích cực tự giác tham gia các hoạt động xà hội.

II. Vai trò cùa các yếu tố đoi với sự hình thành và phát triển nhân cách

Cỏ thê thấy răng có nhieu yen tố tác động đen việc hình thành x ào Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn phát triển nhân cách của con người nhưng về cơ bân có 5 yếu tố là di truyền, mòi trường, giáo dục và tự giáo dục, hoạt động và giao tiếp nhung mỗi yếu tố lại có những vai trò khác nhau. Trong đó yếu tố di truyền giừ vai trò làm tien đề, yếu tố môi trường đặc biệt là môi trường xà hội có vai trò quyết định, yếu tố hoạt động và giao tiếp của cá nhân có vai trò quyết định trực tiểp. yếu Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn tổ giáo dục giừ vai trò chù đạo trong sự hĩnh thành và phát triển nhân cách con người, trong quá trinh hình thành và phát triên nhân cách thi các yeu to này thường xuyên tác động lẫn nhau và có sự thay đôi trong từng giai đoạn phát triển của mồi người.

  • 2.1. Di truyền

Theo sinh vật học hiện đại, di truyền là mối liên hệ ke thừa của cơ thè song dam báo sự tái tạo ờ the hệ mới những nét giong nhau về mặt sinh Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn vật đối với thê hệ trước và đâm bào năng lực đáp ứng những đòi hỏi của hoàn cành theo một cơ chế định săn.

Đi truyền tạo tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát triển nhân cách thè hiện như sau: Con người như là một bộ phận của tự nhiên, khi sinh ra đà tiếp nhận vốn sinh học nhát định được ghi lại dưới hình thức chương trinh di truyền những sức mạnh bên trong cơ thê, tồn tại dưới dạng những tư chất Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn và những năng lực. Chương trình mang tinh di truyền về sự phát triển con người, trước hết đám bão cho loài người tiếp tục tồn tại. đổng thời làm phát triển nhừng hệ giúp cơ thê con người thích ứng với nhừng biến đôi của các điều kiện ton tại cua minh, tạo khá năng cho con người hoạt động có hiệu qua trong một số lình vực nhắt định.

17 dụ như: một đứa trê được sinh ra trong một gia đinh có truyền thống âm Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn nhạc , và ớ gia đinh này đứa tre được giáo dục, được song trong môi trường thuận lợi và nhát là được rèn luyện, được tham gia rat sớm vào các hoạt động đê tạo nên tài năng đó thì đứa tré đó sè có khả năng và cơ hội trờ thành một nghệ sì về âm nhạc. Mozza chính là một điên hình như vậy. Óng chinh là một nhà soạn nhạc tài và cũng là một nghệ sì xuất sắc xuất thân trong một gia đinh đà cóthống Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn âm nhạc lâu đời. đó làmột cơ sở di truyền bẩm sinh giúp tạo một tiền đề đê nhàn cách cùa Moza phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những nhân to bẩm sinh di truyền mặc dù có vai trò quan trọng trong sự phát triên nhân cách, nhưng những tinh chat được di truyền chi đặc trưng cho những lình vực hoạt động het sức rộng rài, bao quát, chúng không định hướng vào một lĩnh vực hoạt động hay sáng tạo cụ thê nào. Việc Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn định hướng này do những diêu kiện lịch sứ – xã hội cụ thè và do trinh độ phát trièn cùa loại hình hoạt động lao động, nghệ thuật, khoa học nhất định quyết định, dặc biệt do tinh tích cực hoạt động cua cá nhân.

  • 2.2. MÔÌ trường

2,2d Môi trương tư nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm toàn bô nhừng gì không phải là con người tạo ra cùng như cộng đồng xà hội loài người nhưng nó liên quan dền con người như Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn một chủ thê và tác động đen cuộc song, đen tàm-smh lý cùa con người.

Môi trường tự nhiên gồm tất cả những gi có trong tự nhiên vả những quyền năng cùa nó có thê tác động đen con người như đất đai, mưa năng, thời tiết… Mọi sự tồn tại từ tự nhiên và các quy luật vận động của nó tác động nhắt định đen con người và sự phát triển nhàn cách của con người.

2.2.2.. Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Môi Irưựlĩg xã lĩộị

Môi trường xà hội là một hệ thong các quan hệ hiện hừu giữa con người với con người và giừa con người với the giới dồ vật do con người che tạo ra.

Trong sự hĩnh thành và phát triển nhân cách, môi trường xà hội có tam quan trọng đặc biệt vi nếu không có xà hội loài người thi nhùng tư chắt có tính người cũng không thê phát triển được. Cụ thê, mòi trường có vai trò như sau:

  •   Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Sự hình thành và phát triên nhân cách chi có thê được thực hiện trong một môi trường nhất định. Môi trường góp phần tạo nên mục đích, động cơ, phương tiện và điêu kiện cho hoạt động giao lưu cùa cá nhân, mà nhờ đó cá nhân chiếm lĩnh được các kinh nghiệm xà hội loài người đê hình thành và phát triên nhân cách của minh.

  •  Tuy nhiên tính chat và mức độ ánh hương cúa môi trường đối với sự hình thành và phát triển nhân Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn cách còn tuỳ thuộc vảo lập trường, quan điêm. thái độ cùa cá nhàn đối với các anh hường đó, cũng như tuỳ thuộc vào xu hướng và năng lực, vào mức độ của cá nhân tham gia cãi biến môi trường.

Trong môi trường xã hội ta còn thay những hiện tượng tâm lí xã hội khác ảnh hưởng đen sự phát triển tâm li nhân cách. Đư luận và tâm trạng chung, đó là sự phán xét đánh giá cùa sự đông người về sự Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn kiện đời song xã hội của hoạt động tập thè hành vi cá nhân. Dư luận được hĩnh thành tham lặng hoặc có ý thức. Có thê đóng vai trò tích cực hay tiên cực trong đời sống được bắt nguồn từ sự kiện thực hay bịa đạt. Nó nảy sinh, phát triên trên tâm trạng xà hội và có ãnh hưởng trỡ lại tâm trạng đó.

  • •  Tám trạng chung: Bao trùm ban không khi lạc quan hay bi quan – sức đau chung cúanhómhay cá nhân đều Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn chịu ánh hướng cùa tàm trạng chung đó.

  • •  Thi dua: là phương thức tác động qua lại giừa cá nhân, nhóm và tập thê làm tăng cho kết quã hoạt động của nhau nhiều phàm chắt nhân cách, tập thẻ được phát triền qua thi đua.

  • •  Bắt chước: thè hiện ra trong mọi lình vực cua đời sống( vui chơi, học tập, lao động, giao tiep) bat chước diễn ra một cách có ý thức hay không ý thức, bắt chước Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn trong ngón ngừ, trong cách ăn mặc…

Vi dụ như-, một đứa trê sinh ra trong hoàn canh thiếu thôn về ca mặt vật chat cũng như tinh thần thường có sự hình thành và phát triển không tot bang những đứa trê có điều kiện song tot. Một nghiên cứu ớ Mì cho thay 90% tré hư hòng là do hoàn cành xô đây. Điều đó cho thay tam quan trọng của môi trường sống.

  • 2.3. Nhân tố giáo dục

Giao dục là quá trình Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn toàn vẹn hình thành nhân cách, dược tô chức có mục đích, cô kế hoạch, thòng qua hoạt động và quan hệ giữa nhà giáo dục và người dược giáo dục nhằm chiếm lình kinh nghiệm xà hội cùa loài người. Theo nghĩa hẹp: giáo dục là quá trình tác động den the hệ trê về đạo đức, tư tường, hành vi…nhàm hình thành niềm tin. lý tường, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đan trong Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn xà hội.

Trong sự hình thành và phát triển nhân cách của con người thi giáo dục đóng vai trò chù đạo. Điêu này được thê hiện ờ nhùng diêm sau:

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phe Binh Van Hoc The He 1932__2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tạo động lực lao động thông qua văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn kim liên group khu vực miền bắc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực biên tập viên của nhà xuất bản chính trị quốc gia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kết hợp đức trị và pháp trị trong quản lý nhà nước ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
Phân tích vai trò các yếu tố đối với sự hình thành phát, triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart