Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

MỤC LỤC

« •

Trang

BÁNG TỪ VIẾT TẢT…………………………………………………………………………………………….. 3

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………… 4

NỘI DUNG………………………………………………………………………………….. 4

 1. Khái niệm nhân cách……………………………………………………………………………………………… 4
 2. Các quan điếm khác nhau về nhân cách…………………………………. 4
 3. Định nghĩa nhân cách…………………………………………………………. 5
 4. Vai trò của các yếu tố đối VỚI sự hình thành, phát triển nhân cách… 5
 5. Di truyền…………………………………………………………………………… 5
 6. MÒI trường sòng……………………………………………………………….. 7
  • Môi trường sông là gì?…………………………………………….. 7
  • Vai trò cưa môi trường sông……………………………………… 7
 1. Nhân tô giáo dục……………………………………………………………….. 8
 2. Nhân tố hoạt động……………………………………………………………… 9
 • ■ Ị—
  • Khái niệm………………………………………………………………. 9
  • Vai trò của hoạt động

………………………………………………………………. 9

 1. Yêu tô giao tiêp 10
  • Khái niệm 10
  • Vai trò của giao tiêp

…………………………. 11

 1. Nhìn nhận chung vê vai trò của các yêu tò đôi với sự hình

thành và  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn phát triển nhân cách và mối liên hệ giừa chúng…………………………………………………………….. 11

 • Liên hệ thực tiễn……………………………………………………………………. 12

KÉT BAI……………………………………………………………………………………. 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO………………………………………… 14

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………… 16

 

BẢNG TỪ VIẾT TÁT

NC Nhân cách
XH Xã hội
MTXH Môi trường xã hội
MTTN Môi trường tự nhiên

 

MỞ ĐẲU

Chúng ta đêu biêt răng con người mói sinh ra vòn không có NC. NC cùa con người  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn cũng không có san băng cách bộc lộ dân các bàn năng nguyên thủy mà NC là các cấu tạo tâm lý mói được hình thành và phát triền trong quá trình sống – giao tiếp, vui choi, học tập, lao động,… Nhà tâm lý học nổi tiếng A.N. Lêonohiev đà chỉ ra rằng: NC cụ thể là NC của con người sinh thành và phát triền theo con đường từ bên ngoài chuyển vào nội tâm, từ các quan hệ với thế giới tự nhiên Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn , thế giới đô vật, nên văn hóa xã hội do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ XH mà nó gắn bó. Vì vậy, em xin chọn đê: “Phân tích vai trò của các yểu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn” để làm rõ hơn quá trình hình thành, phát triền NC dưới tác động của các yếu tố trong quá trình sống.

NỘI DUNG

«

L Khái niệm nhân  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn cách

 1. Các quan điếm khác nhau vê nhân cách

Có nhiêu định nghĩa và quan niệm khác nhau vê NC. Ngay từ năm 1949, G.Allport đà dan ra trên 50 định nghía khác nhau của các nhà tâm lý học về NC. Có thể nêu lên một số quan diêm chính sau đây:

 • Trường phái phân tâm học, đại diện là Sigmud Fread cho ràng bản chất của NC phát sinh từ các qưá trình tâm lí nội tại, COI NC như một yếu Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn tố bẩm sinh di truyền.
 • Quan điểm cùa chú nghĩa nhân văn. đại diện là Abraham Maslow, xem xét con người trong sự mâu thuẫn. Theo ông, NC được phát sinh tư mâu thuẫn giừa cái tôi nội tâm và sự ẻp buộc của xã hội.

– Một số nhà tâm lý học hiện đại Mỹ cho ràng NC là sự tổng hòa của các yếu tô sau: yêu tô sinh học (giông nòi, sức khỏe, giới tính,…); yêu tô mòi trường  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn (tự nhiên và XH); quá trình tâm lý XH (văn hóa. lôi sông, giao tiêp….) và thuộc tính tâm lý cá nhân.

 

 • N.Lêonchev COI NC như một câu tạo tâm lý mới hình thành trong các quan hệ sống của người đó, là sản phẩm của quá trình tiến hóa. Òng nhấn mạnh rằng hoạt động là cơ sở của NC, muốn hiểu được NC phải dựa vào hoạt động.
 • G.Ananhev coi NC là Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn một cá thề mang tính XH lịch sử.
 • K.Platonov COI NC là con người có ý thức. Ý thức là hình thức phản ánh cao nhất chỉ có ờ người.
 1. Định nghĩa nhân cách

Từ nhùng quan diêm nêu trên của các nhà tâm lý học về NC thì có thế định nghía NC như sau: NC ìà tổ hợp những thuộc tính tâm ìỷ cùa một cá nhân biếu hiện ở bân sắc và giá trị xà hội cùa người ấy.

Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Nói thuộc tính tâm lý là nói hiện tượng tâm lý tương đối ổn định – kê cá phần sông và phân tiêm tàng (thói quen, tính tình….) có quy luật chứ không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Dùng chừ “tổ hợp” cỏ nghía là những thuộc tính tâm lý hợp thành NC có quan hệ chặt chè với nhau, tác động lan nhau làm thành một hệ thòng, một cấu trúc nhất định.

Nói “bản sắc” là muôn nói  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn những thuộc tính đó có cái chưng từ XH nhưng cải chung này đà trở thành cái riêng, cái khác biệt của tùng người khi nó được đưa vào mỗi người, nó không giông VỚI tô hợp khác của bât cứ người nào.

Dùng chữ “giá trị XH” lả muốn nói những thuộc tính đó thê hiện ra ở những việc làm, cách ứng xử, hành vi, hành động, hoạt động phò biến của người ấy và được XH đánh giá.

 1. Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách
 2. Di truyền
 • Kháỉ niệm

»

Theo quan điểm của Các Mác: “Bấm sinh – di truyền ỉ à sự tái tạo ở trẻ những nét sinh học giống với cha mẹ. Một số thuộc tính sinh học mà trẻ có được ở cha, mẹ được gọi ỉà những thuộc tính bấm sinh di truyền

Di truyền là sự tái tạo ở đời saư nhưng thuộc tính sinh học  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn có ở đời trước, là Sự truyền lại từ cha mẹ đến con cái những đặc điểm, những phẩm chất nhất định

 

đã được ghi lại trong hệ thòng gen di truyền. Một sò thuộc tính sinh học có ngay từ khi đứa trẻ mới sinh ra thì gọi là nhừng thuộc tính bẩm sinh. Nhùng yếu tố được di truyền bao gồm: cấu trúc giải phẫu cơ thể, màu da, màu tóc, vóc dáng, thể trạng, các tư chât của hệ thân kinh Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn ,…

 • Vai trò của di truyền

Bẩm sinh – di truyền là nhùng đặc điếm giải phẫu sinh lý cưa hệ thần kinh và các giác quan cảm giác, vận động. Đối với mỗi cá thề khi ra đời đã nhận được một số đặc điểm về cấu tạo và chức năng của cơ thề từ thế hệ trước theo con đường di truyền. Tuy nhiên, di truyền không quyết định đối VỚI sự phát triền NC. Mà di truyền là tiền đề, là cơ sở vật  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn chất cho sự phát triển, tác động đến độ mạnh yêu của NC. D1 truyền tạo ra sức sông tự nhiên, là tiêm năng tiêm tàng mà từ đó tư chất con người phát triển.

Di truyền đóng vai trò quan trọng là tiên đê vật chất tạo điêu kiện cho sự hình thành và phát triển NC. D1 truyền có hên quan đến việc hình thành các năng lực hoạt động trong các lĩnh vực nhất định như kinh tế, khoa học còng nghệ, thể dục  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn thể thao,… D1 truyền không quyết định xu hưởng phát triền NC của cảc cá nhân, cũng như không giới hạn trình độ phát triển của NC. Nhưng trong mỗi cá nhàn con người đềư có những năng lực tiềm ẩn. Làm thế nào đê phát hiện, khơi dậy và phát huy những năng lực ây? Đó là một trong nhừng mục đích cao câ của giáo dục, của các nhà trường, các nhà giáo, vì con người và cho con người.

Chương trình  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn mang tính di truyền về sự phát triên con người đàm bảo cho loài người tiêp tục tôn tại. đông thời giúp cho con người thích ứng VỚI những điều kiện biến đòi của các điều kiện tồn tại của nó.

Nhờ di truyền, không nhừng các thuộc tính sinh học cùa con người được kéo dài, mà những đặc điếm bẩm sinh của hệ thần kinh cũng đã tạo nên sự khác nhau về cơ sở giải phẫu sinh lý của cái gọi là “sức sống” tự  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn nhiên của mỗi người biểu hiện dưới nhừng dạng tư chất, nhùng năng khiếu và về sau dưới dạng năng lực của mồi người. Chính những tư chất này giúp cho con người phát triên mạnh mẽ trong những dạng hoạt động tương ứng về nghệ thuật, khoa học và lao động, từ đó ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triền NC của họ.

6

Tóm lại, bẩm sinh – di truyền đóng vai trò đáng kề trong sự hình thành, phát triển tâm  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn lý NC. Chính nó tham gia vào sự tạo thành cơ sở vật chất của các hiện tượng tàm lý – những đặc điềm giải phẫu và sinh lý của cơ thể, trong đó có hệ thần kinh. Từ đó có thể khẳng định vai trò tiền đề vật chất của yếu tố di truyền đối với sự hình thành và phát triển NC.

 1. Môi trường sông
  • Môi trường song là gì?

A/ớ/ trường là hệ thòng phức hợp các hoàn cảnh bên ngoài Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn , các điêu kiện tự nhiên và XH xung quanh cần thiết cho hoạt động sống và phát triển NC con người. MTTN gôm các yêư tô nhtr đất, nước, khí hậu,… MTXH gôm các điêu kiện vê kinh tê, chính trị. văn hóa,…

Hoàn cảnh sòng (mòi trường) có tác động trực tiêp, mạnh mè đẻn sự hình thành vả phát triển NC. Trong đỏ MTXH có ý nghĩa quan trọng đối VỚI sự hình thành, phát triền NC.

 • Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Vai trò của môi trường sống
  • Môi trường tự nhiên

Những đặc điểm về địa hình, thời tiết, khí hậu tạo điều kiện rèn luyện hình thành những phẩm chất NC của cả nhân. Thòng thường tính cách của con người liên quan đến đặc điếm địa lý của từng khu vực sinh sống. Tuy nhiên MTTN không ảnh hướng trực tiếp hay cỏ ý nghĩa quyết định mà chỉ có ảnh hướng gián tiếp đến sự hình thành và phát triển NC. MTTN ảnh hưởng đến sự  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn phát triển NC nhưng không mạnh mè và quan trọng băng ánh hưởng của MTXH.

 • Moi trường xã hội

r                                                                                                                                                                     9

MTXH có ành hưởng quan trọng đôi với sự hình thành và phát tnẻn NC.

Trưởc hết sự hình thành và phát triển NC chỉ có thể thực hiện trong một MTXH. cá nhân mà không sống trong MTXH thì không hình thành và phát triển NC con người. Nếu con người ít tiếp xúc, trao đổi với người xung quanh hoặc sống trong  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn MTXH quá đơn điệu thi sè nghèo nàn vê tâm lý, kém sự linh động. Điêu đó được chứng minh qưa các trường hợp trẻ em bị lưu lạc trong rừng tuy được thú rừng nuôi nhưng chỉ có thê sông theo kiêu động vật chír không thê phát triên NC con người cho dù đà được con người đưa vẽ nuôi trong MTXH.

MTXH là điều kiện cần thiết đế những tư chất có tính người ờ đứa trẻ được phát triển, giứp cho đứa trẻ được phát triển  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn NC. Môi trường còn góp phần tạo nên động cơ, mực đích, cưng câp phương tiện, điêu kiện cho hoạt động giao lưu của cá nhân, nhờ đó cá nhân chiêm lình các sức mạnh bân chất của loài người (các kinh nghiệm XH. các giả trị văn hóa,…) để hình thành, phát triển và hoàn thiện NC

Tuy nhiên, tính chất và mức độ ảnh hưởng của môi trường đôi với sự phát triển NC tùy thuộc vào lập trường, quan điểm Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn , thái độ của cá nhân đối VỚI các ảnh hưởng đỏ.

 1. Nhân tố giáo dục
  • Khái niệm

»

Theo quan điểm cùa tâm lý học và giáo dục học hiện đại thì giáo dục giừ vai trò chủ đạo trong sự phát triển NC. Giáo dục là hoạt động chuyên môn của XH nhằm hình thành và phát triển NC con người theo những yêu cầu của XH trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

Trong tâm lý học, giáo dục thường được hiểu  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn là quả trình tác động có V thức, có mục đích và có kế hoạch về mọt tư tưởng, đạo dức và hành vi trong tập thê trẻ em và học sính, trong gia đình và cơ quan giảo dục ngoài nhà trường. Nhung thực ra giáo dục còn có nghĩa rộng hơn giáo dục bao gôm cả việc dạy học cùng với hệ thòng các tác động sư phạm khác, trực tiêp hoặc gián tiêp trong lóp và ngoài lóp, trong trường và ngoài trường, trong gia  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn đình và ngoài XH.

 • Vai trò của giáo dục

Giáo dục giừ vai trò chủ đạo trong việc hình thành NC. Bởi vì: giáo dục vạch ra chiều hướng cho sự hình thành và phát triển NC, dẫn dắt sự hình thành và phát triển NC theo chiều hướng đó; giáo dục có thế đem lại những cái mà yếu tố bẩm sinh di truyền hay MTTN không đem lại được; giảo dục có thể bù đắp nhừng thiếu hụt do bệnh tật đem lại cho con  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn người; giáo dục có thê uốn nán những phẩm chất tâm lý xấu do tác động tự phát của MTXH gây nên và làm cho nó phát triển

8

theo hướng mong muốn của XH; giáo dục có thể đi trước hiện thực, trong khi tác động tự phát của XH chi ảnh hưởng đến cá nhân ở mức độ hiện có mà thôi. Nhùng còng trinh nghiên cứu về tâm lý học hiện đại đà chứng minh răng, sự phát triển tâm lý của trẻ em chỉ  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn có thế diễn ra một cách tốt đẹp trong nhừng điều kiện của sự dạy dỗ và giáo dục.

Tuy nhiên, giáo dục chỉ vạch ra đường hướng cho sự hình thành và phát triển NC của học sinh và thúc đấy qưá trinh hình thành và phát triển theo hướng đó. Còn cá nhân học sinh có phát triền theo hưởng đó hay không, phát triền đến mức độ nào – điêu này giảo dục không quyết định trực tiêp được. Cân phê phán quan diêm cho răng  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn giáo dục là “vạn năng”, xem đứa trẻ như tờ giày tráng mà trên đó nhà giáo dục muôn vè sao thì vẽ.

Như vậy, giáo dục một mặt cưng câp cho con người nhừng tri thức, kỳ năng, kỹ xảo, mặt khác, hình thành trong NC họ những phàm chất tâm lý cần thiết theo yêu cầu của sự phát triển XH. Sản phẩm văn hóa của loài người có thế biến thành tài sản tinh thân của NC nhờ hoạt động dạy học  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn và giáo dục. Trong XH hiện nay, gia đinh, nhà trường và XH cỏ thê đạt tói một sự thống nhất cao hơn trong việc giáo dục thê hệ trẻ.

 1. Nhân tố hoạt động
  • Khái niệm

Theo tâm lý học: hoạt động là phương thức tòn tại của con người trong thè giởi. Hoạt động tạo nên mối quan hệ tác động qua lại giừa con người với thê giới khách quan và với chính bản thân mình, qua đó tạo ra sản phẩm cả  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn về phía thế giới (khách thè), cả về phía con người (chủ thề).

 • Vai trò của hoạt động

Con đường tác động có mục đích, tự giác của XH băng giáo dục đến thê hệ trẻ sẽ trở nên không có hiệu quả liêu như bản thân cá nhân học sinh không tiẻp nhận, không hưởng ứng những tảc động đó, không trực tiêp tham gia vào các hoạt động đó nhằm phát triên tàm lý, hình thành NC. BỞI vậy, hoạt động  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn mới là nhàn tố tác động quyết định trực tiếp đối VỚI sự hình thành và phát triển NC của cá nhàn. Điêu này hoàn toàn phù hợp với quy luật vê sự tự thân vận động, vê động

9

lực bên trong của sự phát triền nói chung. Hoạt động của cá nhân nhàm đê thỏa mãn nhưng như câu tự nhiên hay nhu cầu xà hội, vật chất hay tinh thân của đời sống riêng hay đời sống xã hội là những biêu hiện phong phú về  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn tính tích cực của NC.

 

Hoạt động là phương thức tôn tại của con người, là nhân tô quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát tnên NC. Hoạt động của con người là hoạt động có mực đích, mang tính XH, mang tính cộng đông, được thực hiện băng những thao tác nhất định vói những công cụ nhàt định.

Thòng qua hai qưá trình là đối tượng hóa và chú thể hóa trong hoạt động mà NC được bộc lộ và hình  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn thành. Con người lình hội kinh nghiệm XH lịch sử băng hoạt động của bản thân để hình thành NC. Mặt khác, cũng thòng qua hoạt động con người xuất tâm “lực lượng bân chât” (sức mạnh của thân kinh, cơ bắp, trí tuệ, năng lực,…) và XH, “tạo nên sự đại diện NC của mình” ở người khác trong XH.

Sự hình thành và phát tnên NC mỗi người phụ thuộc vào hoạt động chú đạo ở moi thời  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn kỳ nhất định. Muôn hình thành NC, con người phải tham gia vào các dạng hoạt động khác nhau, trong đó đặc biệt chú ý tới vai trò của hoạt động chư đạo.

Khác với động vật, hoạt động cưa con người được hình thành và phát triển cùng VỚI sự hình thành và phát triền ý thức, là nguồn gốc và nội dưng của ý thức. Hoạt động của con người không chỉ trong môi quan hệ của con người cói sự vật mà cả trong  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn môi quan hệ với người khác.

Tóm lại, hoạt động có vai trò quyết định trực tiẻp đến sự hình thành và phát triển NC, nên trong công tác giáo dục cần chủ ý thay đối làm phong phú nội dưng, hình thức, cách tô chức hoạt động sao cho lòi cuốn thực sự cá nhân tham gia tích cực, tự giác vào các hoạt động đó. Hoạt động của con người luôn mang tính XH. tính cộng đồng, nghĩa là hoạt động luôn đi  Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn với giao tiêp. Do đó, đương nhiên giao tiếp là một nhân tố cơ bản trong sự hình thành phát triển NC.

 1. Yeu to giao tiêp
  • Kháỉ niệm

»

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nsnn tại kbnn lệ thủy tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
58.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Tiểu Vùng Tây Bắc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart