phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

fff

MỤC LỤC

MỞ ĐÀU

NỘI DƯNG

tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

đen sự hình thành và phát triên nhân cách

trong sự hình thành và phát triển nhân cách

  • 5. Nhân tố giao tiếp giừ vai trò cơ ban phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn 7

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Phụ lục

MỞ ĐẦU

Van đe nhàn cách được coi là một trong nhừng van đe cơ bân song cũng là một vấn đề phức tạp nhất cùa khoa học tàm lý nói riêng và cua khoa học xà hội và nhân vàn nói chung. Giãi quyết đúng vấn đề nhân cách sè cho phép giãi quyết được nhừng van đe khác cua tâm phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn lý học và cua nhiêu lình vực đời sống như giáo dục, y tê …

Nhân cách không phái được sinh ra, không phái có săn và được bộc lộ dan trong cuộc sổng mà là một cấu tạo tâm lý mới được hình thành và phát triên trong quá trình song, hoạt động, giao tiếp … Chính bảng các hoạt động xà hội, con người ngay từ khi còn nho đà dan dan linh hội nội dung năng lực bân chất người chứa dựng trong các moi quan phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn hệ xà hội có liên quan đến hoạt động cua họ.

Sự phát triển nhân cách như là sự phát triển toàn bộ các sức mạnh của con người. Quá trinh phát triển nhân cách không chí là những biến đòi về lượng mà là nhừng biến đôi về chat trong mỗi con người.

Sự hình thành vả phát trièn nhàn cách cùa con người chịu sự tác động cua nhieu yeu tố mà mồi yen tổ này lại có vai trò quan trọng khác nhau. Vậy nên, phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn sau đày ta sẽ “phân tích vai trò cùa các yea tố đối vởi sự hình thành, phát triên nhân cách. Liên hệ thực tiền ”.

NỘI DUNG

  • I. Co’ sờ lý luận cùa vấn đề

Nhàn cách không có sần mà bang cách bộc lộ dan các bân nâng nguyên thúy mà nhân cách là các cấu tạo tâm lý mới được hình thành và phát triển trong quá trinh sống – giao tiểp. vui chơi, học tập, lao động … như V.I. phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Lênin đà khang định “Cùng với dòng sừa mẹ, con người hấp thụ tâm lý, đạo dưc của xã hội mò nó ỉà thành viên ”. Nhà tâm lý học Xô-viết nôi tiếng A.N. Lêonchiev cùng chi ra rang: "nhàn cách cụ thê ỉò nhàn cách của con người sinh thành và phát triên theo con dường từ bên ngoài chuyên vào nội tâm, từ các quan hệ với the giới tự nhiên, thế giới đo vật. nen văn hóa xà hội phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ xã hội mà nó gan bó".

Trong quá trinh hình thành nhân cách bị chi phoi bời nhiều yếu tố : bẩm sinh – di truyền, hoàn cảnh sống, giáo dục, hoạt động và giao tiếp. Sau đây ta sè phân tích từng yếu tố và vai trò cua chúng trong việc hình thành và phát triển nhân cách.

  • II. Khái niệm chung về nhân cách

Khi nghiên cứu về nhân cách, chúng ta thường phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn xem xét 1 số khái niệm liên quan.

Con người là một thảnh viên cùa cộng đong, một xà hội, vừa là một thực thê tự nhiên. vừa là một thực thê xà hội. Khái niệm “con người là một thực thê sinh vật – xã hội và văn hóa” đà xem xét con người dưới ba góc độ: sinh vật, tâm lý và xà hội.

Cá nhàn dùng đê chi một con người cụ thê trong một cộng đồng, thành viên phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn của xà hội. Cá nhân cũng là một thực thè sinh vật – vãn hóa và xã hội nhưng được xem xét một cách cụ thê riêng tìmg người với các đặc diêm về sinh lý. tâm lý và xà hội đê phân biệt cá nhân này với cá nhân khác trong cộng đồng.

Cá tinh dùng dè chi cái đơn nhất, có một không hai, không lặp lại trong tàm lý (hoặc sinh lý) của cá thê động vật hoặc cá thê người

Nghiên cứu phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn về nhân cách đà được nhiều lý thuyết trong tâm lý học đề cập đen, và các lý thuyết này đà đưa ra những dinh nghĩa khác nhau về nhàn cách. Hiện nay có rat nhiều lý thuyết khác nhau về nhân cách trong khoa học tâm lý. Có thê nêu lên một số thuyết sau: Thuyết phân tâm học cùa Freud, thuyết siêu đẳng và bủ trừ của A.Adler, thuyết lo lang của K.Horney, thuyết phát huy bân ngà của A.Maslow phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn , thuyết đặc trưng của A.Allport…

  • – Quan điểm sinh vật hóa nhân cách: coi bàn chất nhân cách nằm trong cá đặc diêm hình thê (Krestchmev), ờ góc mặt (C. Lombrozo), ờ bán năng vô thức (S.Freud)…

  • – Quan diêm xã hội hóa nhân cách lấy các quan hệ xà hội (gia dinh, họ hãng, làng xóm …) đê thay the một cách đơn gian, máy móc các thuộc tinh tâm lý cùa cá nhân.

phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn Từ nhùng cách hiêu trên đây, có thê nêu lên một định nghĩa về nhân cách như sau: Nhân cách là tổ hợp nhừng thuộc tinh tâm lý cùa một cá nhân biêu hiện ờ bán sac và giá trị xà hội cùa người ay.

Như vậy, nhân cách không phai là tất cá các dặc diêm cá thê cua cơn người mà chi bao hàm nhũng đặc diêm quy định con người là một thành viên cua xã hội. nói lên bộ mật tâm lý xà hội, phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn giá trị và cốt cách làm người của mồi cá nhân. Nliân cách quy định ban sảc riêng, cái riêng cùa cá nhân trong sự thong nhất trọn vẹn với cái chung.

  • III. Vai trò của các yếu tố ãnh hường tới sự hình thành và phát triển nhân cách.

1. Nhân to bâm sinh – di truyền có vai trò tiền đề vật chat.

Ngay từ lức tre em ra đời đều có những dặc diêm hình thái – sinh lý cùa con người bao gồm phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn các đặc diêm bâm sinh và di truyền. Nhùng thuộc tính sinh học có ngay từ lúc dứa tre mới sinh gọi là những thuộc tinh bâm sinh. Những đặc diêm, những thuộc tinh sinh họe cua cha, mẹ dược ghi lại trong hệ thong gen truyền lại cho con cái được gọi là di truyền. Yeu tố bâm sinh – di truyền bao gom các dặc diêm hình thê như cấu trúc giãi phẫu – sinh lý, đặc diêm cơ thè, đặc diêm của hệ than kinh phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn và các tư chat.

Đoi với mồi cá thê khi ra dời dà nhận dược một so đặc diêm về cấu tạo và chức năng cơ thê từ các the hệ trước theo con dường di truyền, trong đó có nhừng đặc diêm về cấu tạo và chức năng của các giác quan vả nào. Nhùng đặc diêm cua hoạt động than kinh cap cao được biêu hiện ngay từ những ngày đau của cá thê. Vi dụ như có rắt nhiêu tài năng âm nhạc thiên bâm được sinh phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn ra trong một gia đinh mà bố mẹ đều theo nghiệp ca sì hay nhạc sĩ.

Sự phát triên không bình thường cua cơ thê con người cùng anh hương den sự phát triển tâm lý nhân cách. Ví dụ: người có dị tật hay người thắp bé thường này sinh tâm lý tự ti. không thích thè hiện mình ớ giừa đám đông. Hoặc nhừng người điếc bao giờ cũng nói to vi họ tường người khác cùng khó nghe như họ.

Theo quan diêm phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn tâm lý học mácxit thì yếu tô bám sinh – di truyền không quyết định chiêu hướng cũng như giới hạn phát triển cưa nhân cách con người. Mặc dù những đặc diêm sinh học có thê ánh hường mạnh đến quá trinh hình thành tài năng, xúc câm. thê chat… trong giai đoạn đau của quá trinh phát triển con người nhưng nó chí đóng vài trô tạo nên tiên đề cho sự phát triên nhân cách. Nhừng quan sát khoa học về quá trình phát triên của trê phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn sinh đôi cùng trứng cùng chi ra rang, sự tương dong rat cao cùa tri nhớ hình ảnh, âm thanh ớ chúng đà mat dan cùng với sự phát triển cua lứa tuổi do tác động cùa hoàn cành và tính tích cực riêng cùa mồi cá thê.

Như vậy, di truyền có một vai trò quan trọng đối với một số đặc diêm sinh học cua con người. Di truyền không quyết định sự hĩnh thành và phát triên cúa nhân cách nhưng là nhùng tiên đề vật phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn chat can thiết cho sự định hướng và phát triển của con người trong một số lình vực nhất định.

  • 2. Nhăn tố hoàn cảnh song.

Môi trường là hệ thong các hoàn cành bên ngoài, các điều kiện tự nhiên vả xà hội xung quanh can thiết cho hoạt động song vả phát triên cua con người, cỏ thê phân thành 2 loại: môi trường tự nhiên và môi trường xà hội.

a. Môi trường ĩư nhiên có ánh hướng den sư hình thành và phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hê thực tiễn phát triên nhàn cách

Môi trường tự nhiên bao gom các điều kiện tự nhiên – hệ sinh thái phục vụ cho các hoạt động sinh song cua con người. Hoàn cành địa lý, nước, không kill, đất đai. động vật, thực vàt. khí hậu. thời tiết… đều thuộc môi trường tự nhiên.

Mồi dân tộc song trên một lành thô nhắt định với những độc đáo riêng về hoàn cành địa lý. Những điều kiện ấy qui định đặc diêm cua phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn các dạng, các ngành sân xuất, đặc tinh nghe nghiệp và một số nét riêng trong phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Qua dó, qui định giá trị vật chat vả tinh than ờ một mức độ nhát định. Cho nên có thẻ nói, tâm lý dàn tộc mang dau an của hoàn cành tự nhiên thông qua khâu trung gian là phương thức song. Ví dụ như những người ờ đong bảng thi trong lúa còn người sống ờ thành thị thi thường là tiêu thương, phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn buôn bán.

Xét cho cùng, nhiêu phong tục tập quán đều có nguồn gổc từ điều kiện và hoàn cành song tự nhiên. Một so nét tâm lý nào đó cua bán địa, cùa nghe nghiệp cùng có thẻ được hiểu theo logic ẩy. Nhân cách như là một thành viên xà hội, chịu ành hướng cùa điều kiện tự nhiên thòng qua những giá trị vật chat và tinh than, qua phong tục tập quán cứa dân tộc. của địa phương, của nghe nghiệp phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn – nhũng cái vốn có liên hệ với điều kiện tự nhiên ấy mà qua phương thức song cua chính ban thân nó. Ví dụ. những người song ớ nơi gan biên thi thường làm nghe đi biên, dạn dày với nang gió. Vì vậy họ thường phát triền theo lối sống mạnh mè. từng trài nhưng vô cùng thuần hậu.

b. Môi trường xà hôi có vai trò quan trong trong sư hình thành và phát triẻn nhàn cách

Mòi trường xà hội bao gom phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn cá một hệ thong quan hệ chinh trị, kinh te, xã hội – lịch sử, văn hóa, giáo dục … được thiết lập. Con người hòa nhập được với xà hội qua mòi trường này. Tác động cùa môi trường xà hội đen sự hình thành vả phát triển nhân cách qua các mối quan hệ xà hội mà mỗi cá nhân tham gia tích cực vào các moi quan hệ đó. Các mối quan hệ giữa cá cá nhàn được thiết lập lại do các quan hệ phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn sân xuất, quan hệ kinh te quyết định.

Không có sự tiếp xúc, trao đỏi với người xung quanh hoặc sống trong một xà hội quá đem điệu thi cơ thê sè lớn lên vả phát triển trong trạng thái cùa động vật hoặc sè nghèo nàn về tâm lý, kém sự linh động. Chăng hạn. bác sĩ Sing, người Án Độ, có kè về trường hợp cô Kamala được chó sói nuôi từ nhò. Khi được đưa ra khói rừng, cò đã 12 phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn tuổi. Binh thường, cò ngu trong xó nhà, đêm đen thi tinh táo và đỏi khi sủa lên như chó rừng. Cô đi lại bang 2 chân, nhưng khi bị đuôi thi chạy bằng 4 chi khá nhanh. Người ta dạy nói Kamala trong 4 năm nhưng cô chi nói được 2 từ. Cô không thê thành người thực sự và 18 tuổi thi qua đời.

Trong môi trường xà hội ta côn thay những hiện tượng tâm lý xà hội quan chúng khác anh hướng phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn đến sự phát triển tâm lý nhân cách. Dư luận và tàm trạng chung, đó là sự phán xét đánh giá của sự đông người về sự kiện đời sổng xà hội cua hoạt động tập thè cua hành vi cá nhân. Dư luận có thê đóng vai trò tích cực hay tiêu cực trong đời sống được bat nguồn từ sự kiện thực hay bịa đặt. Nó nãy sinh, phát triển trên tàm trạng xà hội và có anh hương trơ lại tâm trạng đó.

Tâm trạng phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn chung: Bao trùm bầu không khi lạc quan hay bi quan – sửc phan đau chung của nhóm hay cá nhân đều chịu ảnh hường cùa tâm trạng chung đó. Ví dụ:

s

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 02 tầng 8,5x22m (09)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.500.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn chính sách nhân sự của công ty cổ phần nguồn nhân lực m talent
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
A study on difficulties and solutions to improve reading skill for first year english majors students at hmtu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart