Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam

fff

MỤC LỤC


Ĩ.ỜINÓĨ ĐÁU…………………………………………………………………………………..I


4………………………………………………………………………………………………………….Phuong

pháp nghiên cửu

5. Kct cẩu của đề tài

CHƯƠNG 1: NHŨNG VẤN ĐÈ CHƯNG VÈ BÁO TÒN VÀ Pháp luật về bảo tòn v quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam QUÂN

ĐỘNG VẠT HOANG DÀ NGUY CẤP ỌUÝ HIẾM Ỡ VIỆT NAM… .5

  • 1.1 Khái quát chung về động vật hoang dà nguy cấp, quý. hiếm

và bâo tôn động vật hoang dã nguy cãp. quý. hiếm ờ Việt Nam

ỉ. ỉ. ỉ. Ị Khải niệm

ỉ. ỉ. 1.2 Đặc trưng của nhừng loài dộng vật hoang dã nguy cap, Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam quỹ, hiếm

  • 1.1.2  

loai các loài dông vát hoang dã nguv cap, quý.hiếm

  • 1.1.3 Bão tồn và quân lý dộng vật hoang dã nguy cấp,

quý. Idem ờ việt Nam

  • 1.1.3. ỉ L ĩch sứ nhái) ỉiiâr về cônc rác hão tồnauân Iv done vâr

các loài nguy cấp. quý. hiếm dược tru tiên báo vệ

2. ỉ. 1.2 Trình tự dưa một loài động vật hoang dà vào hoặc ra khói Danh mục

  • 2.1.2

dụng kế hoạch bão vệ và áp dụng các Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam biện pháp ngăn chặn việc sân bãt. khai thác, kinh doanh, sử dụng

  • 2.1.2.1  Thành lập các khu bão tồn, tạo môi trường song tự nhiên cho

các ỉoàì động vật hoang dã nguy cap, quỷ’, hiếm

  • 2.1.3………………………………………………………………………….Thực

hiện chưomg trinh chain Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam sóc. nuôi dường, bão vệ theo che độ đặc biệt phũ hop với nrng loài; phát trièn các tnuig tâm cứu hộ đọng vật hoang dà………………………49

2. ỉ.3.2        Trình tự, thù tục thành lập các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh

học….Sì

  • 2.2 Trách nhiệm pháp lý về bão tồn và quân lý các loài động vật hoang

dà Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam nguy cap. quý. hiếm

tượng bị xử phạt

2.2. ỉ.2

thức xừ phạt.

CHƯƠNG 3: THụ< TRẠNG QUẢN LÝ VẢ BAO TÒN CÁC LOÀI ĐỌNG

VẬT HOẠNG Ị)Ả NGUY cÁP, Ql Ý, Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam HIÉM Ờ VIỆT NAM- HƯỚNG ĐÈ xi ẤT ĐÉ hoàn THiỆN…………………………………………

BANG QUY ươc Tư VIÉT TÁT

,3.2.1 Hướng để xuất cho các cơ quan hữu quan của Nhã nước ta trong

£âigjậ£ bã.ợ lòn và qvãn lý ròg lọãi động vật hoang dà nguy ọấpx-QuýA-hiàn …………………………………………………………………………………………..79

  • 3.2.2 Những cá nhàn, hộ gia đình, tỏ chức không Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam thuộc cãc cơ quan

BNN&

BLHS


Bộ Luật Hình sự

LỜI NÓI ĐÀU

1. Tính cấp thiết cùa dề tài

Thiên nhiên là người bạn thân thiết của con người. Thiên nhiên là một bộ phận cùa mòi trưởng. Vai trò của thiên nhiên trong cuộc song của con người đã trở thành một vấn đề khá quen thuộc đối với mỗi chúng ta Đây là những kiến thức phổ thòng mà mỗi người đà dược truyền đạt và thu thập ờ lìhihìg năm trung học

Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam Tuy nhiên, trong những năm gàn đây. các phương tiện truyền thõng dại chúng, cãc tò chức, cơ quan đà dưa ra lất nhiều thòng tin về van nạn mòi trưởng: Sự ô nliiếin không khi ngày càng nghiêm trong hơn. hiện tượng ấm lén toàn cầu đang bùng phát ớ nhiều nơi trên thế giới gày ra nhiều biến dòng về khi hậu. thời tiết…, lủ lụt, hạn hãn. cháy ràng… xảy ra ở nhiều xung gày mắt mác về người và của Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam . Chinh nhùng biến đói đó của thiên nhiên đã vã đang “giết” dan một bộ phận lớn cãc hệ sinh thái, phá hủy mỏi trường song tự nhiên của thăm động, thực vật hoang dà và đây chúng vào “tinh trạng nguy cap".

Động vật hoang dà là một bộ phận của giới sinh vật. là một phân của đa dạng sinh học cùng như là những dứa con của "thiên nhiên”. Trong hè đòng vật đó. các loài quý. hiềm còn Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam là những “sán vật" vò giá của quốc gia do các giá tri thiết thực về kinh tế. y học. khoa học mói trưởng mà chúng mang lại Tuy nhiên, trong những năm gần đày, trên các báo đãi cùng như trong một số nghiên cứu khoa học. những nhà nghiên cứu trong nước đà đira ia một thực trạng rất đáng lo ngại cho những loài này đỏ là sự suy giam số lượng cá thề của chúng trong mõi trường tự nhiên, chuyên mòn gọi Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam là 2Ỉ2Ì đe doa tuyêt chime và thuật ngừ pháp lý gọi những loài này lã “động vật hoang dà nguy cap. quý. hiếm”. Điểu đãng bat ngờ Lã ngoài những nguyên nhân đến từ giới tự nhiên, con người cũng lã một nhãn tố quan trọng dần đến hiện trạng đó. Nhùng vụ VI phạm về khai thác, sử dụng, che biến cãc loài động vật hoang dã quý. hiểm ngày càng tâng. Trong kill đó. theo một so nhà nhận định, Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam khung pháp lý đẻ bão vệ các loài nãy ở Việt Nam tương đổi hoãn chinh và hoàn toàn có thê kiêm soát những vấn đề này. như vậy, tại sao thực trạng nãy Lại xây ra?

Trước những vấn đề vừa nêu. người viết dà chọn đề tài “Pháp luật về bào tòn VÀ qttátt ìý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiểm ớ í ‘iêt Nam 2 với mong muốn qua việc phân tích killing pháp lý quy định cùng như xem xét các Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam thực trạng, người viết có thế trá lởi cho câu hói đã nêu tiên Từ dó. cá nhân người viết xin dề xuất một sổ biện pháp đế khắc phục vắn đề.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam
Pháp luật về bảo tòn và quản ỉý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart