Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng

fff

MỤC LỤC

Trang

LỞI NÓI ĐÀU

Lí do chọn đề tài

Mục đích nghiên cửu

Phạm vi nghiên cửu

Phưomg pháp nghiên cứu

Kết cấu luận văn

Chương I: Khái quát chung về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hổi đất trong quy hoạch xây dựng

 • 1.1. Một so khái niệm về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà

Đe tài:                 A. -Ấ, ,                .

. nước thu hôi đât trong quy hoạch xây dựng

 • 1.1.3.  Hỗ trợ Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy

hoạch xây dựng

 • 1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong

quy hoạch xây dựng

 • 1.3. Lược sứ hình thành chinh sách bồi thường khi Nhà khi Nhà nước thu

hổi đất trong quy hoạch xây dựng

Giang •                ’    ‘          k ^                             A,A-„

Ts Ph-3’4’        , Khái quát chung vê bôi thường thiệt hại Pháp luật về bồi thường thiệt hại

khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng khi Nhà nước thu hôi

Bộ MÔI đất

trong quy hoạch xây dựng

 • 1.4.2.  Thiệt hại được bồi thưởng klũ Nhà nước thu hồi nong quy hoạch xây

dựng

Chương II: Quy dinh về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hải đất trong quy hoạch xây dựng

 • 2.1

y

..ỉ uảí                               ..x:

pin Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng nông nghiệp không phái là đắt ở…………………………………………………………………………………28

 • 2.1.3.2 ………………………………………………………………………………………..Đất

phi nòng ngliiệp là đất ờ…………………………………………………………………………………….30

 • 2.2………………………………………………………………………Bồi       thường

tài sàn

………………………………………………………………………………………………. 32

 • 2.2.1……………………………………………………………………………………………..

Nguyên tắc riêng trong bồi thường tài săn

 • 2.3.2.  Bồi thường tài Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

trong quy hoạch xây dựng săn

2.4

tích và giá đất tinh bồi thường

2.5. Định giá và cách thức định giá đát trong bồi thường thiệt hại khi Nhả nước thu hổi đất

Chưong III: Thực trạng cua pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng và một số kiến nghị góp phần Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng hoàn thiện………..54

 • 3.1    Thực

trạng

 • 3.1.1.1 ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………… Diện tích đất nóng nghiệp ngày càng bị thu hẹp

 • 3.1.2.1. BÒ1 thưởng cóng tiinh xây dựng irong một số trường họp đặc thủ Pháp

luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng khi

Nhã nước thu hồi đắt trong quy hoạch xây dựng

 • 3.1.2  2. Thực trạng về nhùng thiệt hại chưa được pháp luật quy định để tinh bồi

thường trong trưởng họp không thu hồi đầt

 • 3.2.2.  về bồi thường rãi Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

trong quy hoạch xây dựng sân

KẼ 1 LUẬN

TẤT ĩ TFT THAM KHAO

LỜI MỞ ĐÀI

 • 1. Li do chọn dề tài

Đất nước ta đang nong quá ìrinh hội nhập và phát triển, cùng với việc phát huy truyền thống vãn hỏa. ồn đinh xà hội, giữ vừng an ninh quốc phỏng, lã quá trình phát triền kinh tế. phát triẽn đắt nước giàu mạnh.

Đẻ phục vụ cho mục đích phát triền kinh tế thi việc xây dựng các cơ sờ hạ Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng tang, các cõng ninh còng cộng… được đặt ra, nói đến xây dựng còng trình thi tất yếu phài có quy hoạch xây dựng và chinh sách bồi thường Nền kinh tế đang từng bước chuyển mình kin hòa nhâp vào cóng cuộc còng nghiệp hóa. hiện đại hóa. Diện mạo nước ta trong nhùng năm gan đây thay đói rat nhiều: những thửa mộng, mành vườn. khu đất hoang sơ đà biển thành nhùng đại lộ. cóng viên, khu thương mại. khu công Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng nghiệp sam uất Đe có được những công tiinli khang trang to đẹp này, đà không ít người dân phái ra đi. ữà lại đất đai cho sự thăng hoa cùa một diện mạo đô thị mới Người ta thường nói rồng có “an cư" tin mới "lạc nghiệp*’. Do đó cùng xuất phát từ việc trá lại đất cho Nhà nước cùa người dãn. Nliã nước ban hành những quy định về bói thường thiệt hại khi Nhà nước thu hoi đất nhấm giúp người Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng dân sớm ổn định cuộc song.

Hơn một thập niên qua. vấn đề quy hoạch cài tạo mớ rộng xây dựng mới các công trình phục vụ lơi ích chung và mục đích kinh doanh đà vã dang là một thực tể phong phú. sôi động trong sự phát triẽn đi lén cùa hầu hết các đô thị trong cá nước. Quy hoạch sử dụng đất ở nước ta đtrợc pháp luật quy định lã một trong nhùng nội dung quan trọng của quăn lý Nhà nước về đắt đai Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng Lã cơ sờ pháp lý cho việc thu hồi đất. góp phân tăng cường hiệu lực. hiệu quà quăn lý vã sử dụng đất đai. Đe cóng tác quy hoạch, thu hồi đắt. giai phóng mặt bồng được tiến hãnh nhanh chóng vã hiệu quà thi vấn đề bồi thường phải được giâi quyết triệt đề.

Bồi thường thiệt hại kill Nhã nước thu hồi đất không còn là chuyện của Nhà nước của người có đắt bị thu hồi hay cùa chủ đâu tư mà van để Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng này hiện nay đang là moi quan tâm của toán xà hội. Với đặc thủ bao đời nước ta lã nước nông nghiệp. đa số người (Lãn sống băng nghề nóng, đầt dai trờ thành nr liệu sàn xuất và Lã nguồn sống cùa người dân Việt Nam. Từ nét đặc trang này trong tâm hồn người Việt Nam nhất là người nòng (Làn hình thành tình yêu thừa ruộng, miếng vườn một cổclì tha thiết. Đầt đai giở đây không chi lã tài săn mà còn Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng lã một nét vãn hóa. một nét đẹp tinh than trong cuộc sồng cùa người Việt Nam. Do đó đẻ buộc người dãn rời khỏi mãnh vườn gắn bó bao dời không phai là diều dể dàng. Tuy nhiên vi sự phát triền chung cùa đầt nước dù

Pháp lUậtvềềbẳitt:hừờgỉtl:lif^lỊtlạạjtlhliNhhiàwốđhUihỀềầầátrững.gtuiyíyihođlđh:Xâyiựn&muốn hay không người sử dụng đắt trã lại đất cho Nhã nước khi có quyết định thu hồi đất. Trên nguyên tác người Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng có đất bi thu hồi là người góp phần trực tiếp vào sự phát triền kinh tế – xã hòi cùa đất nước họ xứng đáng được hưởng tưoiìig xứng lợi ích cùa sự phát triển đo đem lại. Vi vậy quan trọng là phai có chính sách bồi thường tưomg xứng cho người bl thu hồi đắt đê bù dap lại tòn thắt của họ vã lãm sao đền bù pliãi nromg xứng với giá trị đắt đai. tài săn. VỚI nhũng chi phi đâu tư trẽn đất mã người sử Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng dụng đất đà bô ra và cá những thiệt hại vò hình mà người có đất bị thu hồi phai chiu từ việc thu hồi đất cùa Nhà nước Làm thế nào đề có clìínlì sách bồi thường họp lý. tưomg xứng đề người có đất bi thu hồi cùng “ được’ ’ trong cái “ được" chung cùa xà hội là van đe mã Nhà nước và mọi người luôn quan tàm vã mong muốn thực hiện.

Tir tính cap thiết và thực tiến đó nên tác giã đã chọn đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng tái “Pháp luật về bồi thưởng thiệt hại khi Nhã nước thu hồi đất trong quy hoạch xày dựng” lãm luận vãn tot nghiệp cùa minh.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Quy hoạch xây dụng, thu hoi đắt. bồi thường, giãi phóng mặt bang lã nhùng vắn đe vừa có tinh thời sự vừa mang tính cap bách trong quá trinh phát triền kinh te – xã hội hiện nay và từ khi quyên sử dụng đất được nhìn nhận là quyên tái săn cỏ kliã năng lưu Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng thòng và có giá trị trong thi trường bất động sàn. thì xác đinh giá của quyền sứ dụng đất và cách tính bồi thường đất bị thu hồi trong giãi tòa. đền bù được đặt thành vấn dề Cũng với quá trinh phát triền cõng nghiệp hóa, hiên đai hóa. diện tích đất sàn xuất nòng nghiệp, đất ờ. đất săn xuất kinh doanh của nhiều địa phưomg bl thu hẹp thi việc bồi thường được các cap ủy Đãng, chính quyên quan tâm tập tiling Lĩnh Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng đạo. chi đạo thực hiện với quan điềm tốt nhất cho người có đất bi thu hồi nhưng trong thực tế họ van là những người chiu thiệt thòi, cuộc sống gặp phai khô khăn, đòi hói tiếp tục có nhiều giai pliáp quan tầm. chăm lo đến các đồi tượng này đặt ra như một cấp thiết Mục đích của tác giã trong luận vãn lã tim hiểu pháp luật ve bồi thưởng thiệt hại khi Nhà nước thu 1101 đất trong quy hoạch xây dựng. Thực hiện đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng tài. trên cơ sở tôn trọng vã tuân thù pháp luật. tác giã đi vảo tim hiểu và phân tích nhùng quy định về bồi thưởng thiệt hai khi Nhà nước thu hồi đất Song song đó. đề tài cũng phan ánh và đánh giá thực trạng cùa pháp luật về bồi thường thiệt hại kin Nhà nước thu hồi dất trong quy hoạch xây dựng. Cuối cùng lã tác giã đưa ra nhũng ý kiền đóng góp. góp phan hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại khi Nhã Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu

Thu hồi đất được thực hiện nong nhiều trường hợp theo quỵ định của pháp luật và chinh sách bồi thường thiệt hại cũng được Nhã nước quy định song song cùng với vấn đề thu hồi đất. Trong phạm vi nghiên cứu cùa đề tài tác giá tập tiling tim hiêu pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất nong quy hoạch xây dựng. tim hiểu những quy định cụ thê Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng về bói thường thiệt hại về đắt. boi thường thiệt hại tãi săn vã quy định về bải thường thiệt hại kin Nhã nước không thu hồi đất. Còn về đoi tượng được hướng chinh sách nãy thì do thời gian (thời gian nghiên cứu tứ ngày 15 tháng 12 năm 2008 đến 25 tháng 3 năm 2009, cập nhật văn ban pháp luật đến cuối năm 2008) có hạn nên tác già chi nghiên cứu đói tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng xây dựng lã Hộ gia đinh, cá nhân. BÓI thướng tái sân cùng chi tập tnuig nghiên cứu một sỗ hình thức bổi thường tài săn tiêu biêu.

 • 4. Phưoiig pháp nghiên cứu

Đe thực hiện luận văn. tác già vận dụng nlìừng kiến thức đã có kết hợp với thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến ‘‘pháp luật về bồi thưởng thiệt hại khi Nhà nước thu 11O1 đắt trong quy hoạch xây dựng”. Bẽn cạnh việc thu thập, tỏng hợp Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng các tài liệu hên quan tác giã còn sir dụng các phương pháp phân tích, so sánh. tỏng hợp. phân tích luật viết, kết hợp lý luận VỚI thực tiền đê góp phan lâm rò để tài.

 • 5. Kết cấu luận văn

luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi dất trong quy hoạch xây dựng Luận văn gồm ba phan: Lời nói dầu. phan nội dung vã phan kết luận.

Phàn nội dung gồm có 3 chương:

Chương 1 Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng : khái quát chung về bồi thường thiệt hại kin Nhã nước thu hoi đất trong quy hoạch xây dựng.

Mục đích cùa chương này mang đến cho người dọc những hiểu biết về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đắt.

Chương 1 gom những nội diuig cơ bân như: khái niệm, cãc loại thiệt hại được Nhà nước bồi thường khi Nhã nước thu hoi đắt. nguyên tắc bồi thường., .mục đích, ý nghĩa của bồi thường thiệt hại. lược sử hĩnh Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng thánh chính sách bồi thường khi Nhã nước thu hồi đất.

Chương 2: Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng.

GVHD: Ts. Phan Trung Hiến Trang ỉ

SVTH: Nguyễn Thị Kim Tiền

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đất việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Danh sach cac truong cong bo diem xet tuyen 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng
Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart