Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

fff

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

fff

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

fff

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

fff

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay

fff

|S7.-Ì


NHẠN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỞNG DẤN

is, ta MS

Bộ MÔN THƯƠNG MẠI is. ca MS


LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT

KHÓA 31 (2005-2009)

Đe tài:


PHÁP LVẠT VE GUI QIĨET TRANH CHAP

TRẺ ĨHỊ TRƯỜNG CHÍNG KHOÁN viỊT NAM HIẸN NAY

Giảo viên hướng dẫn:

TS. Lê Thị Nguyệt Châu

Sình viên thực hiện:

Lê Minh Tân

MSSV: 5054916 ị

ĩ .ón: I.iiflf Thirơnơ Mai 2 – k’31

cần Thơ. 4.2009

MỤC LỤC

8£> G3 ca

Trang

LÕI NÓI DẤU………………………………………………………………………………………………………. Pháp

luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay 1

CHI ƯNG 1

LÓNG QUAN VÈ THỊ TRI ỪNG CHƯNG KHƠÁN VÀ MỘT SÕ LÍ LIẬN co BAN VÈ TRANH CHẤP VÀ GLÙ QUYÉT TRANH C1LYP TRÊN THỊ TRI ÔNG

CHƯNG KHOAN

1…………………………………………………………………………………………………………… TÔNG

QI JAN VẺ THỊ TRĨ rỜNG CHỦNG KHOÁN

1.3

ức năng cơ bán cùa tliị trường chứng khoán

 • 1.4.  Các chu thề tham gia thị Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản

việt nam hiện nay tnrỡng chứng khoán

1.6

iiili sách phái niên lliị nường chúng khoán

 • 2. MỘI SỎ VÂN DÊ LÍ LUẬN Cơ BÀN VÈ IRANI 1CHÃP VẢ GLA1 QUYÊT

CHƯƠNG 11

THựC TRẠNG PHÁP LUẬT VÈ GĨÃĨ QUYẾT TR ANH CHAP TRÊN THỊ

TRƯỜNG CHƯNG KHO.ƯN VÉT NAM

 • 1. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VẺ GIÃI ỌƯYÉT TRANH CHẤP TRẼN THỊ

TRƯỜNG

CHÚNG KHOÁN Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay 26

 • 1.2.  Vai trò tnuig gian hòa giãi cùa Sớ giao dịch chứng khoán. Trung tâm giao dịch chứng

khoán

1.3 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị tnrờng chứng khoán theo thù tục trọng tài 34

 • 1.3.1.  về việc xác định thầm quyền giãi quyết tranh chấp trên thị tnrờng chứng

khoán của trọng tài thương mại

 • 1.3.2.  Thũ tuc giải quyết tranh chấp trên thi trường chứng Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay khoán tại trong tài

thương mại

1.4. Pháp luật về giãi quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán theo tlìũ tục toà án . 39

 • 1.4.1. về việc xác định thấm quyền giãi quyết tranh chấp trẽn thị trưởng chúng

khoán của toã án

CHƯƠNG III

 • 1.5. Một số hạn chế trong pháp luật về giãi quyết tranh chấp trên thị trưởng chứng khoán tại tòa Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay án59

 • 2. YÊU CÀU ĐẠT RA ĐÓI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VẺ GIÁI

QUYÉT TRANH CHÁP TRÊN THỊ TRUÔNG CHÚNG KHOÁN

 • 3. MỤC TÊU VẢ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÊ GIAI QUYÊT TRANH CHẮP

TRÊN THỊ TRUÔNG CHỬNG KHOÁN

 • 4. MỘT SÓ GIÃI PHẤP NHAM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VẺ GIÃI QUYÉT

TRANH CHẤP TRẼN THỊ TRUÔNG CHỦNG KHOÁN

4.1 Ban hành văn ban pháp luật về hòa giái tranh chap trên thi tnrờng chứng khoán. 65

 • 4.2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay Cần mờ rộng thâm quyền hỏa giãi của Sở giao dịch chứng khoán. Trung tâm

Pháp luật về giãi qttyêt tranh chấp trên thị trường chứng khoăn Việt Nam hiện nay

LÒI NÓI ĐÂU

TO . . «<f<-

1. Lý do chọn đề tài.

Tử sau Đại hội Đãng lằn thử VI. đẩt nước ta bat đau bước vào thời ki đói mới cơ che quăn lý kinh te tứ kế hoạch hóa tập tmng sang nen kinh tế thị trường theo định hướng Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay xà hội chu nghía có sự quàn lý của nhà nước Đả hơn 20 năm kể từ thời điểm đáng nhớ trên, chúng ta đà đạt được những thành cóng đáng khích lệ má sự ra đời cùa TTCK Việt Nam là một minh chững lò ràng. Đe đàm bao cho sự vận hành có hiệu quà cùa TICK. một bộ killing pháp luật về chứng khoán và TTCK đà được ban hành trong đó quy định tương đối đày đu những nội dung có hèn quan. Tuy nhiên không thê Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay phủ nliận một thực te. đây lã bộ khung chưa thật hoàn chinh, có nhùng chồ mã mức độ quan tâm còn mờ nhạt cụ thê Lã mảng pháp luật về gicãi quyết tranh chap n ên TTCK là vi dụ điên hĩnh.

TTCK được COI là một môi trưởng đau tư kinh doanh vò cùng phức tạp vã nhạy câm với sổ lượng người tham gia đông đáo. giá trị đầu ur lớn và dò rủi ro cao kéo theo tinh cạnh tranh gay gát trong các mối quan Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay hệ lợi ích dược thiết lập tiên thị trường. Do vậy. tranh chấp Lã hiện tượng tat yếu xây ra dồi với moi TTCK. bao gồm cá TTCK Việt Nam. Yêu cầu đặt ra Là cần phái có cơ sỡ pháp lý hoàn thiện đề giãi quyết thỏa đáng loại tranh cliắp chuyên biệt nãy. Trong kin đó. pliáp luật hiện hành về giãi quyết tranh chap trên TTCK Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Còn trong khoa học pháp lý. các nhã khoa học Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay đã có rat nhiều còng trinh nghiên cửu về pháp luật chứng khoán vã TTCK. nhưng thật đáng tiếc kin mãng pháp luật về giãi quyết tranh chấp trong lĩnh vực này van còn bị bò ngô.

Cần thừa nhận răng, pháp luật về giải quyết tranh chap trên TTCK chưa được kiêm nhiệm trong thực tiễn (do sổ lương tranh chap xày ra còn rất ít) nên phan ứng cùa pliáp luật trong quá trinh áp dụng đề giái quyết tranh chắp chưa có cơ hội thề hiện Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay rò ràng. Đày là một trong những nguyên nhân dấn đen tinh trạng pháp luật về gicãi quyết tranh chap trẽn TTCK. chưa

1

nhận được sự quan tâm đúng mức tữ phía các

1

GVHD: TS. Lẻ Thị Nguyệt Châu

SVTH: Lê Minh Tân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tai nan kinh hoang loc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đặc điểm truyện thiếu nhi của nguyễn thái hải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình gia công nguội cơ bản (nghề bảo trì thiết bị cơ điện trình độ cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược marketing của dell
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giai Nhan Di Mac_Ho Xuan Huong (Nguyen Huu Tien).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phát triển phương pháp phân cụm bám giám sát mờ an toàn ứng dụng cho bài toán quản lý cảng biển
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoản việt nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart