Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

fff

Luận l ởn tồ! nghiịp

Pháp luật vị hoợt động tin dụng cũa Ngân hãng

NHẶN XÉT CỬA GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT Bộ MÔN THƯƠNG MẠI

OSSOŨeaRỊ


LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP củ NHÂN LUẬT

NIÊN KHÓA: 2005 – 2009

PHÁP LUẬT VÈ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG


Giảo_viên_hướng_dẩn:

Lê Huỳnh Phương Chinh


Sinh viên thưc hiên:

Trần Hoàng Trung MSSVĩ 5054988

Lóp: Luật Thương mại 2. K31

Cần Thơ. 4/2009

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẤU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VẺ HOẠT ĐỌNG TÍN DỤNG CÙA NGÂN HÀNG 3

hái niệm vềngân hàng

hái niệm hoạtđộng tín dụng của ngân Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng hàng

oụt động cấp tin (lụng

CHƯƠNG 2: QUI ĐỊNH CỦA PHẤP LUẬT VẺ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN

HANG……………………………………………………………’………… I…..

. . .định’ ph ‘áp’ luật ‘vê’ cho ‘vay: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..::::: .. .. .. ………………………………………. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2.1.1……..

hù thế họp đồng tín dụng.

 • 2.1.6.3.  Những trường Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng họp không cho

vay

. ..                                                                                                                                                . .. -Ị-. < t ……….

Q ‘

ui định pháp luật vê chief khâu các giây tờ có giá cùa Ngân hàng

2.2.1……………..’………………………….   .°……….

hù thê tham gia giao dịch chiết khâu giấy tờ cỏ giá

Luận vàn tồ! nghìịp                                                     Pháp luật vị hoợt động tin dụng cũa Ngàn hãng

 • 2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch chiết khấu giấy tở có

 • 2.3.2.  Phạm vi bao lành ngân hàng cua tê Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng

chức tín dụng

2.4. Qui định pháp luật về hoạt dộng cho thuê tài chinh cua ngân hàng

2.4…………………………..

Quyền và nghĩa vụ cùa hên cho thuê

 • 2. Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng 4.4 Các quỉ (lịnh đảm bão an toàn trong hoạt (lộng kinh (loanh của công ty cho

thuê tài chính

CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỌNG TÍN DỤNG CÙA NGÂN HÀNG VÀ MỌT SÓ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

 • 3.1. Nhũng hạn chế trong hoạt (lộng cho vay cua ngán hàng và một sổ giái pháp … 51

LỜI NÓI ĐÀU

ĐÔI VỚI nước ta. quá trình đôi mới hoạt đông ngân hàng thực chất Là quá trinh chuyên từ hệ thống ngân hàng một cấp trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang hệ thong ngân hãng hai cấp với việc phân định rõ chức năng quán lý nhà nước cua Ngần hàng nhà nước và chức năng kinh doanh của ngân hàng trung gian theo cơ chế thị trường định hướng xà hôi chù nghía. Trong quá trình đôi mới cơ Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng chê quan lý kinh tê. hệ thông ngân hãng đã đóng vai trò đột phá cho việc xây dựng cơ che mới đó. Nhiệm vụ này đòi hòi phai được tiên hành đông bộ và nhât quán, từ việc hoạch định chính sách tiên tệ. chinh sách tài chính quốc gia đến việc đào tạo và sư dung đội ngũ cán bộ; từ việc xây dựng những diều kiện vật chất và dầu tư công nghệ kỳ thuật ngân hàng tiên tiên đên việc xây dựng một hệ thống pháp Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng luật điêu chinh có hiệu qua đôi VỚI quá trình đó.

Việc đôi mới và phát triển hoạt đông ngân hãng, cúng X ỚI việc thị trường hoá các quan hệ tin dụng và dịch vụ ngàn hàng, nước ta cũng đà từng bước hình thành và phát tnên thị trường tiên tê và thị trường tin dung. Tin trường tài chinh, thi trường tiền tệ nói chung và thị trường tin dụng nói riêng là những liền đề hét sức quan trọng cho việc khai thác và sư Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng dụng có hiệu quà các nguồn lưc trong nên kinh tê. Có thê nói. hoạt động tin dụng là một trong những hoạt dộng quan trọng nhất đê minh chửng cho việc phát trièn thị trường tín dụng cua một nước trong thời buổi kinh tế hiện nay. bời nó Là kênh phân phối nguồn vốn cúa tô chức ra bên ngoài bằng việc điều tiết lượng tiền tệ từ người thừa x ốn đến người thiếu vốn nhăm Lãm góp phần ôn định tinh hình tài chinh quốc gia.

Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng Thực te cho thây, hoạt dộng tín dụng là nghiêp vụ lớn nhai và chú yếu nhai của ngân hàng, nó đem lại lơi nhuận nhiêu nhất trong số nhùng hoạt động khác cúa Ngân hàng như nghiệp vụ huy động, nghiệp vụ thanh toán. Sỡ dĩ nói như vậy là vì ngân hàng là một kênh tiêu thụ x ôn nhiêu nhát trong xà hội. không một tô chức nào có thê huy đông được nguồn vốn trong xã hội nhiều hơn ngân hàng; do vậy mà sẽ Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng có nhiều cá nhân, tò chức trong xà hôi thiêu vòn đêu cân đến hoạt động câp tin dụng cùa ngân hàng. Nhùng hoại động cấp tín dụng dễ thấy nhất ờ một ngân hàng là cho vay. chiết khau, bão Lãnh và cho thuê tài chinh. Do tinh đa dạng cua hoạt động cap tín dung mà pháp luât có nhùng qui che qui đinh riêng áp dung cho từng loại hoạt động đó Mặc dù pháp luật qui đinh rât cụ thê và chi liêt nhưng do tinh Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng đặc biệt của loại hình này đòi hói pháp luật liên quan đền hoạt đông tín dụng phai luôn được cập nhật hoàn thiện

Trong những năm gan đây theo xu thê hội nhập trong lĩnh x-ực tài chính – ngân hàng, pháp luật hoạt động Ngân hàng nói chung, hoạt động tin dụng nói riêng đã được hoàn thiên hon phù hợp hơn với pháp luật quôc tê. Tuy vậy. trong bât cử giai đoạn nào, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia luôn Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng là X an đè khó khăn vã phức tạp. đặc biệt là đỏi vói lĩnh vực pháp luật vôn có nhiêu biên động, đòi (hay và thường phái chịu nhiêu ánh huớng của xu thế hội nhập quốc tế cùng nhu thực tiền nghiệp vu kinh doanh nhu máng pháp luật về hoạt động cấp tín dung Nhận thức rõ điều đó nhu lã một yếu tố đặc thù của pháp luật ngân hàng nói chung và pháp luật về hoạt động tin dụng nói riêng, nguời viết muốn nghiên cứu Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng sâu hon các qui định của pháp luật về hoạt động Ún dụng cùa ngân hàng, trên cơ sờ tìm hiếu pháp luật thực định, nhùng hạn chế pháp luật hên quan hoạt động tín dụng dần đến định huớng tiếp tục hoàn thiên các hoạt động về cho vay, chiết khau. b«ão lành, cho thuê tài chính, cap tin dụng vốn là nội dụng cụ thể của hoạt động tin dụng của ngân hàng nên người viết đà chọn đê tài "pháp Inât vê hoat Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng đông tin dung cứa ngân hàng” phục vụ cho việc nghiên cứu cua mình.

 • 2. Phạm vì nghiên cứu:

Nghiên cửu trong ph.ạm vi cap (in dụng của các tô chức tín dụng là ngân hàng, cụ thê là nghiên cứu về hoạt động cho vay, chiết khau giấy tờ có giá. bão Lãnh ngân hàng và cho thuê tài chính Từ đó có nhùng nhận xét. đánh giá và có hướng hoàn thiện nham góp phan hoàn thiện qui định pháp luât đoi Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng VỚI nhùng hoạt động cấp tín dụng trên

 • 3. Phương pháp nghiên cứu:

 • –  Sử dụng phương pháp phân (ích luật viết, so sánh kết họp lý luận vói thực tiễn

 • –  Phương pháp tông họp: thu thập thông tin dựa trên những qui định của pháp luật

và các sách báo. tạp chi.

 • 4. Cơ cấu cùa luận văn:

Chương 1: Khái quát chung về ngân hàng và hoạt động (in dụng cùa ngân hàng.

Chương 2: Qui định của Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng pháp luật về hoạt động cap tín dụng của ngân hàng

Chương 3: Thực trạng của việc áp dụng qui định của pháp luật trong hoạt động (in dụng của Ngân hàng và một sổ định hướng hoàn thiện.

Luận văn nghiên cứu vói sự nò lực của bân thân và sự giúp đờ tận (ình của giáo viên hướng dẫn cho nên ở một chừng mực nhất đà đạt được những yêu cầu mà để tài đã đật ra. Mặc dủ vậy. do trình độ nghiên Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng cứu cùng có nhùng hạn chê nên không tránh khói nhưng khiếm khuyết nhất định. Người viết rất mong được sự đóng góp V kiến từ phía các thầy cô. các bạn sinh viên và những người có qưan (âm đè luận vãn này dược hoàn (hiện

CHƯƠNG 1

KHÁI QUẢT CHUNG VẺ HOẠT ĐỌNG TÍN DỤNG CÙA NGÂN HÀNG.

Luận l ởn tồt nghiịp                                                    Pháp luật I f hoạt động tin dụng cũa Ngán hãng

 • 1.1. Khái niệm về ngân hàng.

Từ giữa thế ki XIX. Pháp tiến hành xâm lược nước ta và đến cuối thế kỳ’ 19. Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng nước ta đà trờ thành thuộc địa cúa Pháp, o các đô thị của Việt Nam. thực dân Pháp đà thành Lập các doanh nghiệp xuất nhập khâu lớn. các nhà máy sân xuất lớn. Hoạt động kinh tế cúa người Pháp phát triển rộng, nên người Pháp phái Lập ra các ngân hàng đê hồ trợ cho hoạt động của minh. Lúc đâu cỏ 2 ngân hàng của Pháp được thiết lập. có tại sỡ đặt tại chính quốc, nhưng chi nhánh thì được đạt khắp Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng các đô thị lớn ơ Việt Nam như: Ngân hàng Đông Dương. Phcáp – Hoa Ng.ân hãng.

Có thế nói. tử cuối thế ki 19 đến đầu thế ki 20 hoạt động tin dụng ở Việt Nam đều trong tay người ngoại quốc.

Đen năm 1927, ỡ mien Nam Việt Nam. một nhóm kinh tế tài chinh Việt Nam mới lập tại Sài Gòn một ngân hàng, lấy tên lã .An Nam ngân hãng VỚI vốn hoàn toàn của người Việt Nam Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng . hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt dộng nòng nghiệp ở Việt Nam. Ngân hàng này tồn tại mãi cho đến năm 1975. Mài về sau này, vào khoáng năm 1949 -1950, một ngân hàng Việt Nam thứ hai được thành lập: Việt Nam công thương ngân hàng.

Hai cuộc chiến tranh giành độc Lập thống nhất đất nước kéo dài suốt 30 năm (từ năm 1945 đen năm 1975) đà tạo ra cục diện mới. Trên đât nước Việt Nam tồn tại Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng hai hệ thống ngân hàng thuộc hai chế độ chinh tri khác nhau Một hệ thống ngân hàng cua chinh quyên cách mạng, một hệ thông ngân hàng của chính quyên thực dân Phcáp và chinh quyên Nam Việt Nam.

Đen giừa năm 1971. ơ Miền Nam đà có 30 ngân hàng Việt Nam. ngoài ra một số ngân hàng ngoại quốc cũng thiết lập các chi nhánh ở Việt Nam. Đen 30 04 1975. hệ thống ngân hàng cua chính quyền Mien Nam sụp đồ hoàn toàn Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng .

Hệ thống ngân hàng của nước ta được hình thành ngay sau khi Nhâ nước Việt Nam dân chu công hòa thành lập. Ngân hãng quốc gia Việt Nam được thành Lap theo sắc lệnh sô 15.LCT cúa Chủ tịch Hô Chí Minh. Đen tháng 9 năm 1960 được mang tên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

0 giai đoạn đầu mới thành lập. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tố chức theo mô hình một cấp. vừa quân lý, vừa kinh Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng doanh trong lĩnh vực tiên tệ. tin dụng và thanh toán. Hệ thống ngân hàng không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát hiên và hoàn thiện cùa hệ thống pháp luật.

SI TH: Trằn Hoàng Trung

Gì HD: Lê Huỳnh Phương Chinh

Trang 3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải pgd hoàng mai hà nội1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển và tối ưu hóa bộ định vị sử dụng cơ cấu mềm cho thiết bị kiểm tra độ cứng vật liệu.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoi ku son nam (t i) son nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần liên minh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng
Pháp luật về hoạt động tín dụng của ngân hàng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart