Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

fff

Pháp luật về khuyến mại ơ Việt Nam. Thực tiễn và hướng hoàn thiện.

TRƯỜNG ĐAI HỌC CÀN THƠ

MỤC LỤC

Trang

LÒI lở đâu

Chu rng 1. Khái quát chung về khuyến mại

 • 11.3.1…………………………………………………………………………………………..Bán chất

 • 1.3.2…………………………………………………………………………………………..Vai trò

Đề……………………."…………  —……….-

 • 1.4  Sự can thiết phải xây dụng pháp luật về khuyên mại và nhu cầu điều chinh pháp

Aluật đối với hoạt đòng khuyến mại

Chu<ng 2. Nhưng quy định cùa pháp luật hiện hành về khuyến mại

 • 2.1  Chú thề thực hiên khuyến mại Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện 15

 • 2.2.1  …………………………………………………Quyên của chủ the thực hiện khuyên mại

……………………………………………………………………………………………………………..16

 • 2.2.2  …………………………………………….Nghía vụ cũa chù thể thực hiện khuyến mại

……………………………………………………………………………………………………………..19

 • 2.3  Các nguyên tắc khi thực hiện khuyến mại……………………………………………21

 • 2.4  Hàng hóa. dịch vụ trong hoạt động khuyến mại……………………………………23

Giáo vien

Nguyễn M2.4.1…………………………………Hãng hóa. dịch vụ trong hoạt động khuyên mại

23

 • 2.4.2…………………………………………………………………………………………Hàng Pháp

luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện

[hóa. (lích vụ dung đề khuyến mại……………………………………………………24

 • 2.5 Các hình thức khuyến mại…………………………………………………………………26

 • 2.5.1 Đưa hàng mẫu. cung ứng dịch vu mẫu để khách hàng dùng thừ

 • 2.5.5      Bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ có kèm (heo phiếu dự (hi cho khách hãng dè

chọn người (rao (hướng (heo tỳ lệ và giãi (hướng đà cõng bố…………………………..33

 • 2.5.6     Bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ kèm (heo việc (ham dư các chương ( Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện 1 inh mang

(inh may lúi mà việc (ham gia chương trinh gắn liền với việc mua hàng hóa. cung ứng dịch vụ vã việc trúng thưởng dựa trên sự may man của người tham gia theo tỷ lệ vã giãi thường đã còng bó……………………………………………………………………………………………34

 • 2.5.7      Tồ chức khách hàng thường xuyên, theo dó việc tặng (hướng cho khách hãng cản

cứ trên sò lượng hoặc giã trị giá mua hàng hóa. dịch vụ mà khách hãng thực hiện được thẻ hiện dưới hình thức Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện thè khách hàng, phiếu ghi nhận sự mưa hàng hóa. dịch vụ hoặc các hình thức khác ……………………………………………………………………………………………………………………..36

 • 2.5.8      To chức cho khách hãng tham gia chương trinh vãn hóa. nghệ thuật, giãi tri vã

các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại

 • 2.5.9      Các hình (hức khuyến mại khác nếu được cơ quan quan lý nhà nước về

khuyển mại chấp nhận

2.6 Các hành vi khuyến mại bị cấm

 • 2.6.1      Khuyển mại cho hãng hóa Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện . dịch vụ cảm kinh doanh: hãng hóa. dịch vụ hạn chê

kinh doanh; hàng hóa chưa dược phép lưa thông; dịch vụ chưa dược phép cung img .. 39

 • 2.6.2      Sir dụng hàng hóa. dịch vụ diuig đẽ khuyên mại lã hãng hóa. dịch vụ cam kmh

doanh; hàng hóa. dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa. dịch XV chưa dươc phép lưu thông; dịch vụ chưa đượcphép cung ứng

 • 2.6.3      Khuyển mại hoặc sử dụng rượu, Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện bia đê khuyên mại cho nẽ em dưới 18

tnrờng. sức khóe con người và lợi ích còng cộng khác

2.6.6 Khuyển mại tại trưởng học bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhã nước, tỏ chức chinh trị. tỏ chức chinh trị- xà hội, đơn vị vù nang nhân dãn

2.6.8 Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa. dịch vụ dùng đê khuyến mại vượt quá hạn mức ( Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện ối đa hoặc giâm

Pháp luật về khuyến mại ơ Việt Nam. Thực tiễn và hướng hoàn thiện. giá hàng hóa. dịch vụ được khuyển mại quá mức tối đa theo quy định lại Khoan I Diêu 91 cua Luật Thương mại 2005

Chuang 3. Thục trạng và hướng hoàn thiện pháp luật Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện vồ khuyến mại

ớ Một Nam

Kết luân

Tài liệu tham khao

PHAN MỚ ĐÀU

 • 1. Lý do chọn đề tài.

Nen kinh tế Việt Nam trong nhùng năm vừa qua đã có sự vận Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện động mạnh mẽ. chuyển dịch từ nền kmh te kế hoạch hóa tập tnmg sang một nen kinh te đa thành phân, vận hành theo cơ chế thi tnrờng có sự điều tiết cùa nhà nước theo định hướng xã hội chú nghía. Thanh qua cùa sự chuyên dịch cơ cấu kúỉli tế đó thế hiên lò nét trẽn tất cá mọi lình vực cùa đời sống xả hội. Nhìn tồng quan vào thi trường Việt Nam. chu trương đói mói nen kinh te đúng đan của Đãng vã Nhà Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện nước đã đánh đau một bước ngoặc quan trọng làm biến đòi sâu sac diện mạo thị tnrỡng Việt Nam. Với chỉnh sách mở của được COI lã một chinh sách có V nghĩa đột phá. đưa nen kinh te nước ta về cơ bân thoát khỏi cuộc killing hoàng kéo dài hàng chục năm. góp phần làm cho nền kinh tế từng bước hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.

Chưa bao giở và chưa khi nào thị trường Việt Nam lại có một Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện sự hiện diện phong phủ cãc chủng loại hàng hóa. dịch vụ củng VỚI sự phát triển đa dạng cùa các loại hình kinh tế. Sự gia tâng mạnh mè so lượng thương nhân lã sự hni thòng liên tục của hãng hóa. dịch vụ trên thi trường, dưa lại cho người tiêu dùng khâ năng chon lựa ngày càng da dạng khi có nhu cầu tiêu dùng hàng hóa. dịch vụ. Bén cạnh việc tạo ra cho thương nhân những cơ hội to lớn dé phát trién kinh Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện doanh chinh Là những thách thức không nhỏ đối VỚI họ. "Thương trường như chiến trưởng”, mã ở đó các thương nhân là nhùng đối thủ cạnh tranh VỚI nhau đê tim kiếm klrã năng sinh ton vã phát triển trên thương trưởng. Kết quã cùa cuộc cạnh tranh là người chiến tháng sè mờ rộng dược thi phần và tăng lơi nhuận, làm cho kè thua cuộc chiu mất khách hãng và phai lời khỏi thi trường. Do vậy. muốn giành dược khách hàng về phía minh Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện . các thương nhãn không chi áp dụng nhùng tiến bộ khoa học. kỳ thuật nhấm nâng cao chất lượng sân phẩm mã còn sử dụng các biện pháp đê xúc tiến việc mua bán hãng hóa vã cung ứng dịch vụ cùa minh như khuyên mại. quãng cáo. tnnig bây. hội chợ thương mại. Trong đó. khuyên mại là một trong những loại hình đà dược thương nhân sir dung nhiều và có hiệu quá nhất trong chiền dịch cạnh tranh. Những năm gần đây. hoạt Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện dòng khuyến mại dang diễn ra ồ ạt. rộng khắp trẽn thị trường. Điêu nãy chứng tò. cãc thương nhãn đà nhận thức được những lợi ích do hoạt động khuyến mại mang lại. Mặt khác. cùng vi nhùng lợi ích này mã một so thương nhân đà có những hành VI khuyên mại cạnh tranh không lành mạnh làm ành hường xấu tới hoạt dộng kinh doanh cùa các thương nhàn cliân chinh khác vã đặc biệt lãm anh hương tới quyền lợi khách hàng.

Trong bối Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện cành đó. pháp luật thương mại nói chung và pháp luật khuyến mại nói riênơ noàv càno dónơ vai trò niian tronp trono 4õri sônơ kinh tê ĩ nát Tlnrmiơ mai 700S tháng 4 năm 2006 quỵ đinh chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại lã hai vàn băn chủ yen đẻ điểu chinh hoạt động khuyến mại bẽn cạnh đó cỏn có Thõng nr liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẩn thực hiện một số điểu về khuyến mại và hôi Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện chợ. triền lãm thương mại quy đinh tại Nghị định số 37/2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phũ quy định chi tiểt Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nhung do tinh đa dạng và phức tạp cùa hoạt động khuyên mại lại được nghiên cửu trong nhùng năm gan dãy nên van đề thiếu sót trong văn bân lã điều không tiánli khôi và dẫn đến nhùng tình trạng bất hợp lý trong quá trinh thi hành. Thực trạng hoạt Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện dộng khuyển mại dang bùng nô diễn ra nhưng vần dề pháp lý về hoạt dộng khuyến mại lại có nhiều bất cập. Vi vậy. người viết dà chọn vã thực hiện đề tài này như một phan quan tàm tới tinh hình kinh te trong nước.

 • 2.  Mục đích đề tài.

Với những lý do trẽn, người viết dà tiếp cận hoạt dộng khuyển mọi dưới cà góc dộ kinh tế và pháp luật nhảm dtra ra một so kiến nghị, de xuất và giãi pháp nhô Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện dè phàn nào khác phục những hạn chề còn tồn tại cũng như cùng cố vừng chác thèm hành lang pháp lý. Từ đó. tạo điều kiện thuận lợi can thiết, họp lý và nhanh chóng cho hoạt động khuyên mại tại Việt Nam cũng với mục tiêu song song là hoãn thiện pháp luật Vièt Nam.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu.

Do phạm vi nghiên cứu cùa một luận văn tốt nghiệp và kha nồng nhất định cùa bàn thân người nghiên cứu. đề tài giới hạn Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện nghiên cứu vấn đề trong khuôn khố hoạt động khuyên mại tại Việt Nam và pháp luật Việt Nam về hoạt động khuyên mại. Trong đó liên hệ tới Luật Thương mại 2005 có hiệu lực tứ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và cốc văn ban luật có liên quan

 • 4. Phương pháp nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu. đề tài được thực hiện trên cơ sờ áp dung các phương pháp phân tick so sảnh vã tông họp. Ngoài ra. đề tài còn sir dụng phương Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp hệt kẻ vã lay vi dụ tứ thực tiến đe chứng minh và làm rò van đề.

 • 5.  Kết cấu luận vãn.

Luận văn bao gồm nhùng phan cơ bàn sau:

 • –  Phân mờ dầu.

 • –  Phần nội dung gồm:

• Chương 1. Khái quát chung về khuyên mại.

Pháp luâtALklBiy£iijnaijìlJÌQùuiiJLliU£JiễnAàJiir<hi£Jií>àii-lhiýL

Ket luận.

Xin chân thành câm ơn giáo viên hướng dấn cò Nguyền Mai Hân đã tận tinh Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện hướng dấn người viết hoàn thành luận văn này. Đồng thời, người viết mong nhận được nhiều ý kiến từ sự dóng góp cùa các thầy cò và các bạn sinh viên.

GVHD: Nguyễn Mai Hân

Trang 3

SVTH: Ngô Trang Thao

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá tổng quát về tổ chức hoạt động kiểm toán docông ty tnhh kiểm toán và định giá thăng long t d k thực hiện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng khai thác du lịch biển đảo phú yên và giải pháp phát triển
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vong tay hoc tro nguyen thi hoang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế hồ suối trọng PA3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện
Pháp luật về khuyến mại ở việt nam thực tiễn và hướng hoàn thiện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart