Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

fff

De tài: Phầp luật về mua báu hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP cừ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA: 2007-2011


, ,.          PHÁP LUẬT VÈ MƯA BÁN HÀNG HÓA

‘ể tái

QUA SỎ GIAO DỊCH HÃNG HÓA


Giăng viên hướng TỈ1$.

Nguyễn Mai Hàn


dân               Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thi Thu Thào MSSV: 5075301NHẶN XÉT CÙA GIÀNG VIÊN PHẤN BÊN

rà" ca


;c LỤC

Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Trang

PHẤN MỚ ĐÃI’

 • 1. ……………………………………………………………………………………………………..

Tính cấp thiết cúa dồ tài

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VÈ HOẠT DỌNG MUA BẤN 1LLNG HÓA

QUA SỠ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

 • 1.2 Khái niệm vê mua hán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa Pháp luật về mua bán

hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

1.3 Những diêm khác biệt cùa hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch

hãng hóa so vói hoạt động mua bán hãng hóa thông thường

 • 1.3.5  về phương Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa thức giao

dịch

ề dì a diem giao kết hợp dồng

1.4 Vai trò cùa hoạt động mua bán hàng hóa qua sò giao dịch hàng hóa

 • 1.4.4  I ‘ai trò là Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa công cụ

quân lý nhà nước

De tài: Pháp luật về mua báu hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa CHƯƠNG 2. PHÃP LƯẶT V È HOẠT ĐỌNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

 • 2.1  Những quy đinh cùa pháp luật về Sỡ giao dịch hãng hóa ờ Việt Nam

iêu kiện và trình tự thành lập Sờ giao dịch hàng hóa

 • 2.1.1. ì Điêu kiện thành lập14 Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

 • 2.1.1.2……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………… Tr ình tự thú tục thành lập

ơcâu tồ chức cùa Sớ giao dịch hàng hóa

 • 2.1.3 …………………………………………………………………………………………………

Nguyên tấc hoạt dộng.

 • 2.1.3.2 ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. N gttyền tắc công khai hóa thông tin

 • 2.1.3.3 ……………………………………………………………………………………………….

……………………………….. Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa N guyên tắc đâu giả

 • 2.1.4.2 ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………… K ỹ quỳ giao dịch

 • 2.1.4.3  Quy trinh đặt lệnh mua bán hàng hóa qua Sớ giao dịch hàng hóa ….26

Đi’ tài: Pháp luật về mua báu hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

 • 2.2.1 Hợp dồng kỳ hạn……………………………………………………………………………….29

 • 2.2.1.1 Khái niệm Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa họp đồng kỳ hạn 29

 • 2.2.1.2 ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..    c

hú thể cùa họp đồng kỳ- hạn

oi tượng cùa hợp đong kỳ hạn

CHƯƠNG 3. THựC TIỀN VÀ MỘT sơ ĐÉ XUÁT HOÀN THIÊN PHẤP LUẬT VÈ MUA BÁN HÃNG HÓA QUA SỜ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

 • 3.1 Thực tiễn về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sỡ giao dịch hàng hóa ờ

Việt Nam và mua bán hàng hóa Việt Nam ờ các Sờ giao dịch hàng hóa nước ngoài

3. LI Các Sờ giao dịch hàng hóa ở I lệt Nam

 • 3.1.1.1  Công Ạ- co phần giao dịch hàng hóa Sài Pháp luật về mua bán hàng hóa

qua sở giao dịch hàng hóa Gòn Thương Tm

giao dịch hàng hóa Việt Nam

 • 3.1.2  Thực trạng về hoạt dộng mua bán hàng hỏa qua Sờ giao dịch hàng hóa

I lệt Nam và mua bán hàng hóa ỉ lệt Nam ờ các Sờ giao dịch hàng hỏa nước ngoài

………………………………………………………………………………………………………………….51

 • 3.1.2. ỉ Thực n ạng về hoạt dộng mua bán hàng hóa qua Sớ giao dịch hàng

hóa ớ liệt Nam

 • 3.2    Một so giài pháp thúc đây hoạt dộng mua bán hãng hóa qua Sờ giao dịch

hàng hóa

hn c. hull. Ts Bủi *iết Hà. Ts Nguyễn Vãn Son. Ts Ngô Thi Ngọc Huyền. Ths Nguvển Thị Thu Hồng Hen

íỹh. Gtóí Di: Pháp                                   báhànghia qua sởgl„o dich hàng

ià                                                    KỄ.

‘lãm 2000,      Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa PHẦN MỞ ĐÀU

Trang 64.

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong hoạt động sân xuất, kinh doanh luôn tim ân những nìi ro. đặc biệt là nil ro về giá cà. E>Ô1 VỚI nhúng hãng hóa mà giã cà dề biến động như nóng sân thi nìi ro về giã cã là van đề được quan tâm hãng đau. Đ«ậc biệt trong thời kỳ hội nhập kmh te quốc tế. Việt Nam tham gia Làm ãn buôn bán với Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa các nước, giá cỏ hãng hóa xuất kliàu phụ thuộc vào thị tnrởng hãng hóa thế giới thi sự biến động giá cã thế giới cùng ảnh hướng đen nen kinh tể Việt Nam mã sâu xa hon nửa Là ảnh hưởng đen đời song của nông dãn. tang lóp chiếm 70° 0 dãn sổ tại Việt Nam. ơ các nước trên the giới, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hãng hóa đã ra đời và phát triền từ làu dế hạn chế nhùng riii ro Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa về giá cá và đồng thời tạo môi tnrờng đàu tư cho các nhà đầu tư. góp phần điều chinh giá cá thị trường. Ví du như ớ Hoa Kỳ có hon 10 Sớ giao dịch hàng hóa 1 Còn ớ Việt Nam hoạt dòng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hãng hóa còn khá mới mè. chưa được nhiều người biết đen về phưcng thức hoạt động, cách thức đau tư. lợi ích mà hoạt động nãy đem lại vã về các quy định cùa pháp luật Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa về hoạt dộng này. Do dó hiện nay ở Việt Nam hoạt dòng này cùng gặp nhiều khó khãn về thị tnrởng. về cơ chế hoạt động Cũng như quy định pháp luật về hoạt dòng mua bân hãng hóa qua Sớ giao dịch hàng hóa còn thiếu và nhiều quy định chưa họp lý. Trong khi Việt Nam có nền kinh te nòng nghiệp đay tiềm nâng VỚI các sãn pliấm nóng nghiệp xuất khấu như hồ tiêu, điều dửng đấu the giới, gạo. cá phê đứng thứ Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa hai trẽn the giới… .Đây lã những điều kiện thuận lợi đẽ phát triền mạnh mè hoạt dộng mua bán hàng hóa qua Sớ giao dịch hàng hóa ớ Việt Nam. Chinh vì những lý do trên người viết dà quyết định chọn đề tài "Pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa" đẻ nghiên cứu. 1111.3111 đóng góp một phần đê hoàn thiện pháp luật về hoạt động mua bân hãng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa thúc đây sự phát triền cùa hoạt động mua bán hãng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa ớ Việt Nam.

 • 2. Mục đích, đoi tượng nghiên cứu

Người viết nêu và phàn tích những vấn dề cơ bán cùa pháp luật về hoạt dộng mua bán hàng hóa qua Sớ giao dịch háng hóa trong đề tài cùa minh với mục đích:

Tim hiểu khái niệm về mua bán hãng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa. những í,-___

1.1. Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 4. LÍSa –4J 1__* 44_______________t-4,- 1-4_______1.4. .1-4__*_•

____________.4 I ’*

67 HI): Ths. Nguyễn Mai Hân Trang I Sỉ TH: Nguyễn Thị Thu Thào

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may việt nam đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Hình học hoạ hình (Nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Vẽ điện chuyên ngành (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart