Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp

fff

Pháp ìuàt về phòng, chổng b(to lực gia đình – Thưc trạng vã giãi pháp

LỠi CAM ƠN

1. BLGĐBạo lực gia đinh:

Qua một thời gian dài tư tim hiếu, nghiên cửu cũng với sự hướng dần tận tinh của quý thảy cò trong khoa Luật, em đã hoàn thành tốt đề tài: “Pháp luật vè phòng, chông bạo lực gia đinh – ĩhực trạng vã giãi pháp”.

Em xin gửi lời cám ơn đến quỹ thầy cô trong khoa Luật. Trưởng Đai hoc Cần Thơ. những người đà hét sức tận tâm truyền đạt kiến thức chuyên mòn và kinh nghiệm cuộc sống đề trang bi kién thức cho em vận dụng hoãn thánh tốt Luận văn Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp Tốt nghiệp năm cuối vã là hành trang giúp em vừng bước tiếp tục bước vào đởi.

Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cám ơn đền thầy Nguyen Him Lite, Bộ mòn Luật Hành Chinh –

Khoa Luật – Trường Đại học cần Thơ. Người đà trực tiếp

Can Thơ, ngày thõng nởm 2010

GGVHD. Then Nguyên Hữu Lạc

SVIH: Nguyen Phi Hùng


BÀI BÁO CÁO LUẬN VĂN

Kinh thưa Hội đỏng phàn biện

Em tên lã: Nguyễn Phi Hùng

MSSV: 5062325

Thuộc đơn vị lóp: Thương Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp Mại 1 – K32

Ba tài Luân vãn của em là:

‘THÁP LUẬT VÈ PHÒNG, CHÓNG BẠO Lực GIA BÌNH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Do Thầy nguyễn Hữu Lạc hưíýng (lẫn.

Sau đây em xín bất (lầu bàl báo cáo:

Gia đinh lả tế bào của xà hôi. nơi duy tò nòi giống, lã môi trường quan trọng hình thành, nuôi dường và giáo dục nhàn cách con người, bào tổn và phát huy văn hoá Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp truyền thống tốt đẹp. chống lại cảc tộ nạn xà hội. tạo nguồn nhàn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tồ quốc.

Tuy nhiên, vần đề hiện nay tiềin ẩn trong mọi gia điiih là vẩn nạn bạo lực gia đình (BLGĐ). Cỏ thế thấy BLGĐ hiện nay đa vã đang lả vấn đề mang tính toán cầu. gãy nhức nhồi cho nhân loại, đẻ lại nhiều hậu quả nghiêm ừong cho con người.

BLGĐ đà tãc động đén quyển Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp con người trẽn mọi khia cạnh cùa cuộc sổng, ánh hường nghiêm trọng tới sức khòe và tinh thần cùa con người. Trẽn thực tễ. BLGĐ không chi gày ra những đau đớn về thề xác vả tinh thằn mã còn cướp đi sinh mang của bao nhiêu người. VI phạm nghiêm trọng quyển đirợc sổng – quyền cơ bán và quan trong uhát cua một con người

Theo số liệu thống kè từ Bò Cõng An. trên toán quốc cứ khoáng 2 đến 3 ngày lại có một Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp người bi giết có liên quan đến BLGĐ. Hãng năm. 2.3% gia đinh có hành VI bạo lực về thế chất (đánh đập). 25% gia đình co hành vi bạo lực tinh thần. 30% cặp vợ chổng cỏ hiện tượng ép nmn t»Â tỉnh         Trnnn n4ni                fỉ 110» ni          nmrAn liÃn mitn 44,» Rỉ

rin phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hãnh vi BLGD. Dóng thời lừng bước hoàn thiện hệ Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp thõng pháp luật vê binh đãng giới vã PCBI.GD.

Kốt cẩu cùa l.uán vãn:

-Ngoài phẩn: LỜI NÓI DAI’, KÉT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KllẤO, Pill LỤC…

Luân vàn gồm cỏ 3 chương:

CHƯƠNG 1: MỘT SÓ VÁN DÊ LÝ LUẬN VẼ PHÁP LUẬT PHÒNG ( HÓNG

BẠO Lực GIA ĐÌNH

– Õ chương này. người viết tập trưng tim hiểu một số khái niệm chung liên quan đén BLGĐ: nguồn gốc. Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp đặc điểm vã phàn loại hành vi BLGĐ. Đi vào tim hiểu nhừng tác động cua BLGĐ đến đời sống xá hội. nguyên nhân vả hậu quả của nó. Từ đỏ đưa la những vấn đề trong việc cân thiết phai ban hành Luât PCBLGĐ. Vã cuối cúng lã nêu lén nhừng quan điếm cua Dang trong việc xây dưng Luật PCBLGĐ.

CHƯƠNG 2: NHƯNG QUY BỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÊ PHÒNG, CHÓNG

BẠO LỤC GIA DÌNH VÃ HOẠ I DỘNG PHÒNG CHÓNG BẠO Lực GIA Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp DĨNH

Dãy là chmmg trọng lãm cùa đế lài luận vãn:

ơ chương 2, người viết lim hiên phân lích:

– vê cảc hãnh VI BLGĐ được liệt kẻ tại điều 2. gồm 9 loại hãnh VI cụ thẻ thuõc 4 nhỏm là: Bạo lực thề chắt, tinh than, tình dục và kinh té.

Nhóm ỉ. nhóm hành VI bạo lực vẻ thể chất. Bao gồm hãnh vi về hãnh hạ. ngược đài, đánh đập hoặc hãnh VI cố Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp V khác xâm hại đến sức khỏe, tinh mạng.

Nhóm 2, nhỏm hành vi bợo ỉực về tĩnh thần: Bao gỏm các hành vi lăng mạ hoặc hành vi có ý khác xúc phạm danh dự. nhân phẩm: cô lập hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gãy hậu quà nghiêm trọng: ngân cân viẽc thực hiên quyền, nghĩa vụ trong quan hẻ gia định giữa ông bá và cháu; giừa cha mẹ và con: giửa vợ vã chổng; giừa anh Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp . chi. em với nhau; hành VI trải Pháp luật buộc thành viên gia đinh ra khói chồ ở. cưỏng ẽp tảo hôn. cưởng ép kết hỏn. ly hỏn hoặc căn trở hôn nhãn tự nguyên, tiến bõ. ỊBÃt nan nhân sàng trong bầti khàng khi sợ hài. khủng bo nạn nhàn dền hoãn loạn tàm thần như: nhục mợ trước còng chúng, dùng lời ìẽ chi trích quà đãng, hên tục, truy hói. nói nởng ìời dè ha nhục nhãn phàm Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp ).

Nhỏm 3, nhóm hành vi bạo hrc vế kinh tế: Bao gồm chiếm đoạt, hũy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác có ỷ làm hư hòng tái sân riêng cùa thành viên khác trong gia đỉnh hoặc tãi sân chung của cảc thành Viên trong gia đinh: cưởng ẽp thành Viên trong gia định lao động quá Stic, đỏng góp tài chính quá kliã năng của họ; kiêm soảt thu nhập của thảnh viên gia đinh nhẩm tạo ra tinh trạng phụ thuộc về Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp tai chính.

Nhóm 4, nhóm hành vi bợo Ị ực về tinh due goin các hành vị cựộụg ép qụạụ hé tinh due, (Ep ban dời ìàm rình và xem hình ành khiêu dâm, ép “chàn got" san khi đành dãp; cưỡng hiếp khi bợn dời ngũ. dan om/.

CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG HOẠT ĐỌNG PHÒNG, CHỎNG BẠO Lực GI A ĐÌNH Ờ MọT SÓ địa phương va các biện pháp ngân cHạN

– Ớ Chuông nãy. người Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp viết nêu lên thực trang việc PCBLGĐ hiên nay và qua quả trinh đi thực té người viết đã thu thập số liệu và đưa vào Luận vãn nhừng địa phương đã làm tót còng tác PCBLGĐ trong thời gian qua.

Qua quả trinh thực hiên để tãi người viết đưa ra nhừng đề xuất, kiến nghị đến cãc cơ

 • 3.  Tuyên truyền rộng rãi trong Chính quyền, đoàn thế. cộng đồng; Xây (lựng Ctf chế phôi họp giữa Chinh quyền, đoàn thê, quần chúng. Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp

 • 4.  Nâng cao năng lục cán bộ, mờ rộng độl ngũ cán bộ tư Yấn, tinh nguyện viên đèn cộng đồng.

 • 5.  Giãi quyết tốt các vấn đề Xã hội tại địa phương, (cu thể ubư các vắn đề về bài trừ cãc tệ nsnj xà hội. cờ bạc. số đề. mại dâm. gây gối an ninh trật hr. đã gà….)

 • 6. Nên thống nhất (1ưa nól dung PCBLGĐ vào nól dung hoat dóng cùa Ban Chi dao phong trào “Toàn dân Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp đoàn kết xây (lựng đòi sổng vãn hóa” các cấp.

Mật kliác Chinh phủ cùng cản xem xét. hồ trợ kinh phi thỏa đảng cho cõng tảc PCBLGĐ. vi hiện nay ngàn sách đần hr cho cõng tác này rát it. gày khó khán trong việc triền khai thực hiên Luật PCBLGĐ ở mồi đia phương…

Toàn xà hội chung tay PCBLGĐ. để mồi gia đinh trở thành nhừng tế bào lãnh mạnh, góp phàn xây dựng xà hội an toàn và không còn Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp

BLGĐ.

Do đây Lã Lần đàu tiên làm Luận vàn. kiến thirc và thòi gian còn liạn chề nên nliừng vân đề tim hiểu phản tích ừong đề tài khô tránh khôi nhưng thiếu sỏt. Kinh mong quý HÔI đồng dõng góp ý kiến đề người viết sứa chữa vã được hiểu sàư hơn vẻ để tài nãy.

nguyên phỉ hùng

Pháp híâỉ về phòng chồng bợo lift gia đình – Thirc trợng vờ giãi pháp

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÁN

GVHD: Nguyên Hữu Lac


Cằn Thơ. Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp ngàỵ.   ng... …….  . :……S^Nj20eln°Pht Hùng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức liên đoàn lao động tỉnh phú yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế thừa những tư tưởng giáo dục về giáo dục của khổng tử trong việc xây dựng nền giáo dục nước ta hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình  thực trạng và giải pháp
Pháp luật về phòng, chổng bạo lực gia đình thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart