Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

fff

căn Thơ

Tháng 4/2011 ……………………….. Pháp  luật về quan hệ dân sự có yểu tô nước ngoài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ

KHỎA LUẬT


LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP NÌÈN KHÓA 2007- 2011

ĐẺ TÀI

PHÁP LI AT VÈ QUAN HẸ DÂN sự CÓ YỂU TO NƯỚC NGOÀI


Giáo viâi hướng dần:

Th.s BUI THỊ MY HƯƠNG


MSSV: 5075266

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

Lớp Luật Thương Mại 3 –

Khóa 33

Sinh viên thưc hiên: NGUYỀN PHÍ J HOÀI

Pltáp luật về quan hệ (láp sự có, yến tô nước ngoài

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIỂNPháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

MỤC LỤC

Ĩ.ỜĨ NÓT DẢU

 • 2.   Phạm vi nghiên cún…………… Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài 2

cm ONG 1

NHƯNG VẤN ĐẼ I.Ý LUẬN CHƯNG VẺ QUAN HF DÂN sự CÓ YÊU TỎ

NƯỚC NGOÀI

 • 1.1.1   …………………………………………………………………………………………………………

Khái niệm quan hệ dân sự

 • 1.1.2   …………………………………………………………………………………………………………..

Khái niệm quan hệ dàn Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài sự có yếu tố

nước ngoài

1.3 Các nguyên giai quyết xung dột trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.. 7

 • 1.3.3  Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài Nguyen lắc luật noi có vậl . .9

 • 1.3.4.2 ………………………………………………………………………………………………

Nguyên tắc luật nơi thực hiện hợp dồng

10

I.3.4.3.

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tô nước ngoài

1.5 Y nghĩa cua việc xác định quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 • 1.5.1  Xác đinh Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài thâm quyền xét xử và

luật áp dụng

 • 1.5.2 ……………………………………………………………………………………………………

Đăm bão quyển lợi cho các chủ thê tham gia

 • 1.5.3  Tao ra nhữnq cơ sỡ pháp lý quan tronq cho các cơ quan nhà

nước qiài

quyết các

vân đề phát sinh

húc đây quá trinh hội nhập với nen kinh tế thế giới

CHƯƠNG 2…

PHÁP LUẬT VÊ QUAN HÊ DÂN sự CÓ YÉƯ Tỏ NƯỚC NGOÀI Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài 17

 • 2.1.1.2 ……………………………………………………………………………………………………

nh thức di chúc

 • 2.1.1.3 ………………………………………………………………………………………………

ội dung di chúc

 • 2.1.1.4………………………………………………………………………………………………

ệu lực của di chúc

ện thừa ke……………………….. Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài 25

 • 2.1.3  Năng lực nhận di sân. thừa ke không phụ thuộc vào nội dimg di chúc và di

sàn không người thừa kế

 • 2.2.1.1  Áp dụng luật thực chat Việt Nam trong hình Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài thức hợp dồng dân sự có

yếu tố nước ngoài

 • 2.2.1.2  Áp dụng pháp luật nước ngoài trong hình thức hợp đong dãn sự cỏ

yen to nước ngoài

z~> ’ T TT T~’f/    T~> ‘ • TI • ĩ rr                                  J                                   í" 1 TT T •» r      X Til ‘ T T ‘•

Pháp luật về quan hệ dân sự có yêu tô nước ngoài

đồng

có yen tổ nước ngoài

 • 2.2.3.2 Áp dụng pháp luật nước ngoài trong bồi thường thiệt hại ngoài họp

đỏng theo pháp luật nước ngoài40 Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

QUAN HẸ DÂN Sự CÓ YÉU TO NƯỚC NGOÀI

 • 3.2  Thực trạng và hướng hoàn thiện quan hệ thừa kế và họp đong dân sự có Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài yếu

to nước ngoài

 • 3.2.1.1 ………………………………………………………………………………………………

ực trạng quan hệ thừa ke có yen tổ nước ngoài

 • 3.2.1.2

ực trạng quan hệ hợp đồng dân sự có yếu tổ nước ngoài

 • 3.2.2  Hướng hoãn thiện quan hệ thừa kế và hợp đong dân sự có yen to nước

ngoài

 • 3.2.2.1  Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài Hướng hoãn thiện quan

hệ thừa ke có yen tố nước ngoài

 • 3.2.2.2  Hướng hoàn thiện quan hè hợp đồng dàn sự có yếu tố nước ngoài…57

Pháp luật vê quan hệ dân sự có yếu tô nước

ngoài

LỜI NÓI ĐÃI"

1. Tính cấp thiết của để tài

Ngày nay cá thế giới đang xích lại gần nhau, khoáng cách giữa các nước ngày câng thu hẹp lại do sự phát triền cùa cóng nghệ thông tin và quá trinh hội nhập Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài VỚI nen kinh tế thế giới Người nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều với nhiều lý do khác nhau nlnr hợp tác kinh doanh, xuất khâu lao động, du lịch và cã kết hôn VỚI nguôi nước ngoài…. Trong bồi cành đó. đ;i làm phát sinh ngày càng nhiều các quan hè dân sự cỏ yen to nước ngoài, tat nhiên sè kéo theo nhừng hậu quả lãm phát sinh các vụ tranh chap về dàn sự có yếu tố nước ngoài. Trong Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài khi đó chúng đòi hòi phai được giái quyết kip thời vã thỏa đáng, nếu không một mặt sè GỉHD: Th.s Bùi Thị .Vỹ Hương          5               51 TH: Nguyền Phú Hoài ảnh hưởng đến quyền lợi của các chú thể tham gia vào quan hệ dán sự có yếu tố nước ngoài, mặt khác còn liên quan đền van đe lãnh sự. ngoại giao và nen chinh trị cùa quốc gia có thê phá vờ quan hệ của hai nước. Tuy nhiên, việc giài quyết các vấn đề tiên không hề đon giãn do hèn quan it nhất đen hai quốc gia Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài trong một quan hệ. đó lã nguyên nhãn dần đen các van đe về xung đột pháp luật và xung dòt thấm quyền quyền xét xứ. Đây lã hai vấn đề mà bat kỳ ngành luật Tư pháp não cũng gặp phải và tim cách hạn chế chúng. Điều này ảnh hường rat lớn dền chat lượng cùa kết quà xét xứ và khiến cho các chu thể tham gia vào quan hệ pháp luật nãy phải chịu nhiều thiệt thỏi như trong các van đề chọn luật áp dụng dụng chẳng Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài hạn. bên cạnh đó Tòa án nliân dàn cap huyên không có thấm quyền giái quyết các vụ việc có yen tố nước ngoài nên gánh nặng đẽ nặng lẽn Tòa án nhãn dân tinh mà chủ yen lã các thâm phán.

Từ những lý do nêu trên, nên việc nghiên cửu để tãi Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tô nước ngoài lã một việc làm hết sức can thiết vã thiết thực đê góp phần hiểu rỏ hơn về pháp luật điêu chinh quan hệ dân Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài sự có yen to nước ngoài ớ nước ta hiện nay. Bẽn cạnh đó nam bắt được tinh hình vận động, phát triền của cãc quan hệ nãy trong lòng xà hội. từ đó tim ra giãi pliáp đẻ dan cãi thiện cãc moi quan hệ nãy. từng bước khắc phục nhùng mặc tiêu cực. vướng mắc vã phát huy những mặc tích cực, tiến bộ. đồng thời có nlìừug giãi pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật dán sự có yen to nước ngoài nói riêng Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài vã ngành luật Tư pháp quốc tế nói chung, đẽ góp phan tạo hãnh lang pháp lý cho việc ồn định các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thúc dầy

Gỉ HD: Th.s Bùi Thị Mỹ Hương

6

Sỉ’TH: Nguyễn Phú Hoài

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án hệ thống truyền động thiết kế hệ thống truyền động thùng tải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Pháp luật bảo hộ lao động (Nghề Bảo hộ lao động Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Tiểu luận) báo cáo đề tài sản phẩm tra ô long tea plus của công ty suntory pepsico
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
giải pháp tăng cường quản lý xuất – nhập khẩu tại cửa khẩu hoành mô, huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài
Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart