Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

fff

NHẬN XET CUA GIANG VIEN HƯỚNG DẲN TMA» . . e*-

ÌSk         Bộ MÔN THƯỢNG MẠI

—là • —


LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

MÊN KHÓA 2008 -2012

ĐÈ TÀI:

PHẤP LUẬT VÈ QUẢNG CẢO THƯƠNG MẠI


Giáo viên hướng dãn: NGUYÊN THỊ HOA cúc Bộ mòn Luật Tliưong mại


Sinh viên thực hiện:

TRẦN HÒNG CÚC PHƯỢNG

MSSY: 5085836

Lóp: Luật Thương mại 2 K34

Cần Thơ. 0$ịn*Th<r, ngày …Máng … nàm …

NHẠN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỌI ĐÓNG BÃO VỆ LUẬN VÁN ™A» .

ÌSk………………………………………………………………………………………………………..

cẩn Thơ, ngày… thảng … nám …

MỤC LỤC …’S.CŨI.ỀS’…

LỜI NÓI ĐÀU……………………………………………………………………………………………..1

Chương I. Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet LÝ LUẠN

CHUNG VÈ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ QUÃNG

CÁO TRÊN INTERNE !

hái quái chung ve quang cáo thương mại

trọc sir hình thành vả phát triển quãng cáo

 • 1.1.2. Quá trinh hình thành và phát triền các quỵ định vê quãng cáo thương mại 1

 • 1.2.3.  Đặc điểm cùa quàng cáo trên Internet……………………………………………………

Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet 13

1.2.3.3

ha nàng lien lục và linh hoạt

1.2.3.4′

năng tương tác

Chương 2. QUY ĐỊNH CÙA PHÁP LUẬT VÈ QUÃNG CÁO THƯƠNG MẠI

VẢ QUẢNG CÀO TRẼN INTERNET

gười kinh doanh dịch vụ quãng cáo

2.1.1.4……………………………………………………………………………………………

Người phát hành quàng cảo

 • 2.1.2.4.  Các loại bâng, biển, băng-ròn. pa-nỏ. áp-phích, vật thê cỗ định, các

phương tiện giao thòng hoặc cãc vật thể di động khác

 • 2.1.3.   Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet Các hoạt

động quáng cáo bi cấm

Chương 3. THựC TRẠNG QUẢNG CÁO VÀ MỌT SÕ ĐẼ XUẤT

 • 3.1.  Thực trạng thi hành pháp Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo

trên internet luật ve quãng cáo thương mại

hưa quàn lý đầy đù các chu thề hoạt động trẽn mòi trưởng Internet54 Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet

3.3

ột số giãi pháp hoàn thiện

LỜI NÓI ĐẤU

 • 1. Lý do chọn để tài

Ngành quãng cáo tại Việt Nam lìinli thành kể từ khi nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đòi mới phát triền. Đen nhùng năm gần đây. ngành quãng Ccáo nước ta luôn giữ tốc độ tâng trưởng ở niirc cao và trở thành thị trường tiềm năng. Các doanh nghiệp quãng cáo nước ngoài bị thu hút đầu tư vào Việt Nam: họ đau tư nguồn kinh phi lớn, luôn áp dụng các Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet tiến bộ khoa hoe. kỳ thuật hiện đại và có cách thức Làm việc chuyên nghiệp. Chính việc đầu tư đó đà thúc đầy sự phát triền quàng cáo Việt Nam cà về số lượng vã chất lượng. Có được nhùng kết quá như vậy lá nhờ vào đường lổi. chính sách cùa Đãng và nhà nước ta. Đau tiên là chủ trương phát triền phát triển nen kmh te hàng hóa nhiều thành phan hoạt động theo cơ che thị trường tạo môi trường cạnh hanh giữa các doanh Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet nghiệp Từ đo các doanh nghiệp ngày càng chú trong dền vai trò xúc tiến thương mại. hỗ trợ hoạt dộng kinh doanh của quàng cáo trong môi trường canh tranh Thứ hai. các chinh sách mờ cứa thu hút dầu tư nước ngoài Làm nguồn lực cho hoạt động quãng cáo. Cuối củng là từ kin nhận thay hoạt động quãng cáo là một hoạt động phức tạp. có ánh hưởng lớn đen xà hội. môi trường kinh te Nhã nước ta đã sớm ban hành các quy định Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet về quãng cáo đê tạo cơ sờ pliáp lý đâm bão cho quãng cáo phát triền hài hòa và bền vừng.

Năm 2001, Pháp lệnh Quang cáo được ban hành, đày Lã văn bàn quy định một cách toàn diện về hoạt động quãng cáo so VỚI các văn băn trước đó. Tuy nhiên, do thời gian ra đời đen nay đã hơn nnrời năm cùng với sự phát triển mạnh của quãng cáo nên đen nay có nhiều quy định không còn phủ họp. Sự phát triền Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet của khoa học cóng nghệ làm xuất hiên thèm nhiều hình thức quàng cáo mới Trong dó quang cáo trên Internet là loại quãng cáo xuất hiện muộn hơn so với các hình thức quàng cáo trên báo viết, truyền hình… Mài đến nám 1997 nước ta mới chính thức kết nối với Internet và mất đen vãi năm các hoạt động ứng dụng Internet, quãng Ccáo trên Internet mới được pho biến. Như vậy tại thời điẻm xây dựng Pháp lệnh Quãng cáo các hoạt động quãng c.áo Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet trên Internet chưa phát triền nén các quy định về loại quãng cáo nãy chưa dươc quy định cụ thê. Đen nay quang cão trẽn Internet ngày càng dược nhiều người dùng và đánh giá có nhiêu tiềm năng phát triền. Trước sự phát trién cùa quang cão nói chung, quãng Ccão trên Internet nói riêng can xây dụng những quy định mới đe phù họp VỚI thục tiền. Chinh vi vậy người viết chọn đề tái: “Pháp luật về quang cáo

thương mại và thực tiễn quáng cáo Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet trên internet’’ đê tìm hiểu nhùng van đe chung của hoạt quãng cáo hiên nav vã những bat cân khi áp dung các quv dinh quang cáo trẽn môi

ỌhàL£hÁỉduăỈ^LỈuãug^áỌJhuiũỈgJỈỈaìzlIuĩ£Jl£ỉLiỈuãug-£áoJe£ỈLỈỈư£aỈ£L

 • 2.  Mục tiêu đề tài

Đe tài: “Pháp luật về quang cáo thưo’ng mại và thực tiễn quang cáo trên internet” được thực hiện nhảm tông hợp các quy định hiện hành và ciuig cap một so thông tin về tinh hình Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet hoạt động quãng cáo tại Việt Nam. Đồng thời đề tài giới thiệu khái quát về sự hình thành. phát trièn và pháp luật điêu chỉnh của quang cáo trên mạng Internet. Thông qua đó làm lò các vấn đề trong các quy đinh ve quáng cáo hiện nay đê đưa ra những giãi pháp phủ hợp VỚI sự phát triền của hoạt động quãng cáo hiện nay.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu

Trong nội dung nghiền cứu cùa đề tài. người viết chi tùu hiên các hoạt động Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet cùa quãng cáo nong giới hạn lã quãng Ccáo thương mại. sơ lược về các phương tiện quãng cáo và nhùng quy định chung của quãng cáo vê người quãng cão. cãc hoạt động quãng cáo bl cấm. thâm quyền quăn lý quãng cão. xử lý VI phạm. Trên cơ sở đó người Viet tim các quy đinh có liên quan điêu chinh hoạt động quàng cão trên Internet và thực tiễn cùa hoạt đòng này.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

E)è tìm hiéu nòi dung Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet cùa đề tài, người viết đà sứ dung phương pháp:

Tòng họp. phân tích, so sánh các quy định của của pháp luật quãng cáo vã các quy định của pháp luật có hên quan.

Sử dụng các vi dụ thực te đẽ phân tích các van đề có hên quan đen hoạt dộng quãng cáo.

 • 5.  Bố cục cùa đề tài

Với mục đích vã phương pháp nghiên cứu nêu trẽn, kết cảu cùa đe tài bao gồm ba phần: lời nói đau Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet . phân nội diuig vã phàn kết luận.

Trong đó phan nội dimg của đề tái bao gom ba chương:

Chương 1. Lý luận chung về quáng cáo thương mại và quàng cáo trên

Internet.

Chương 2. Quy định cùa pháp luật về quàng cáo thương mại vã quang cáo trẽn Internet.

Chương 3. Thực trạng quảng Ccão thương mại. quãng cão trên Internet và một sỗ giái pháp nâng cao hiệu qua quà quăn lý.

Trong quá trinh Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet thực hiện đe tãi. người viết đã cổ gang và được sự hướng dan tận tinh của Có Nguyền Tin Hoa Cúc. Nhưng do hạn che về kiến thức vã tài liệu tham

Gỉ HD: Nguyễn Thị Hoa Cúc

1

s ĩ TH: Trần Hồng Cúc Phượng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận thiết kế hệ thống đo nhiệt độ phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tăng cường quản lý trật tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện krông buk, tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thủ tục hỏi và tranh luận tại phiên toà dân sự sơ thẩm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet
Phấp luật về quảng cáo thương mại thực tiễn quảng cáo trên internet
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart