Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

fff

Luận vãn tửl nghiỷp         Pháp luật vẻ thành tập vã hoạt động cho thuê tài chinh cũa công cho thúc tài chinh

TRƯỜNG ĐAI HOC CẤN THƠ°

LỜINÍỜĐẢU.

CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN VẺ CHO THUÊ TÀI CHÌNH.

|1.1.       Sơ lược về quá trình hình thánh và pliát triền của hoạt động cho thuê tài chinh.

……………………………..

III     Tlìế giới

Đề

 • 1.2  

ái niệm ‘ã đăv điàn vua vlio (huệ tài ohiiiL 11

 • 1.3  Ph Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

ân Việt Cho (huệ ròi vhúìli. Cho (huè vận bành vã Tin dung ngàn hàng

 • 1.3.2 ……………………………………………………………………………………………………

Phân biệt Cho thuê tài chinh và TÚI thing Ngân hàng

 • 1.4  

ái quát ve còng tỵ cho thuê tài chinh

 • 1.4.2

điềm của cóng ty cho thuê tài chinh

‘T’l. Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính .. T Ô ĨT…’… I. r>l       —

 • 2.2.1.  Quy định của pháp luật về cãc phương thức hoạt động cho thuê tài chính của

còng ty cho thuê tài chính

 • 2.2.2.  Quỵ định của pháp luật về quyền và nghía vụ các bên trong giao dịch cho

thuê tài chính

-» ■>                                      1..û ..Ằ -1.Ẩ ux. 4X……                            ….- 1–………… 4Ằ.. Pháp luật vê

thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính ~ .1».

s’                   cần Thơ

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÈ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHĨNH CỦA CÒNG TY CHO THUÊ TÀI CHĨNH-GIAI PHÁP VÀ KIÉNNGHỊ HOÀN THIỆN.

hững kết quả đạt được trong lình vực cho thuê tài chinh tại Việt Nam

hành tựu trong lình vực cho thuê tài chính trên thị trưởng

 • 3.2.1.1

tại tir phía công ty cho thuê tài chính

 • 3.2.1.2

tại tù phía khách hàng

 • 3.2.2.   Tồn tại nong lình vực cho thuê tài chinh lièn quan đến clúnli sách pháp luật

Luận vứn tót nghlfp Pháp luật thành lộphoợt động chữ thuê tói chinh cùa còng ty chữ thuê tãi chinh

LỜI MÒ ĐẢƯ

 • 1. Lý do chọn dô tài Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính

Ngày nay. XII hường hội nliập kinh lê đà lạo ra mội mòi trường cạnh Hanh giừa các quốc gia. Điêu này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các chũ thê kinh doanh. Nên kinh té Việt Nam cũng không ngoại lệ. Phái Làm sao dẻ các doanh nghiệp thích úng với mõi trường cạnh tranh mói. không bị đáo thái? Các doanh nghiệp phái lãm gi đẽ giam dãn khoang cách hay il nhất cùng lạo được sự tương dõi trong cân cân cạuli Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính tranh kinh le với các doanh ngỉiiệp nước ngoái von nliieu kinh nghiệm và quá trinh lích lũy kinh tế khá cao, nâng cao chất lượng sân phàm… Giãi pháp dật ra là thay dôi phương thức sân xuất, rập tiling cho còng nghiệp hóa – hiện dại hóa sàn xuất kinh doanh. Muôn làm như the điều đâu tiên khiến các doanh nghiệp quan lâm là làm như the não và nguồn vón tù đâu?

Trong khi đó hiện nay. lượng vốn dài hạn dầu ru cho Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính các dự án lớn ớ các doanh nghiệp Việt nam còn khiêm ton. Kênh tài trợ quen thuộc van lã đi vay ở các ngân hãng thương mại. Tuy nhiên, đối với cãc doanh nghiệp vừa và nhò. các doanh nghiệp mới thánh Lập không có đủ tài săn đâm bão cũng như uy tin thi việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng rất khó khăn. Trong những trường họp như vậy. hoạt động thuê mua tài chinh lã một giãi pháp dược chú ý bởi những tinh Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính năng mà nó mang Lại. Hoạt động này cung ứng gan như 100°o nguồn von. không đặt nặng vấn đề tài sàn bão dâm. luôn đáp ứng tính thời vụ cho kỉiách hãng.

Mặt khác, do đặc thú kinh te. hiện nay Việt Nam có khoang 90° 0 so lượng các doanh nghiệp nhô và vừa trẽn tong số khoảng 200.000 doanh nghiệp dược thành lập. hoạt dộng. Trong thời gian tới, xu hướng này còn tiếp rue tăng lèn Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính . dự kiến sẽ có khoáng hàng chục ngán doanh nghiệp mõi ra doll. Dãy clrinỉi lã tlậ trường liêm náng cua loại 1111111 dịch vụ time mua lãi chinh. Bén cạnh đõ. co hội phái triển cua loại hình dịch vụ cho thuê tài chính còn dirợc khang dinh thèm hang bâng cam kết mỡ rộng thị tnrờng dịch vụ. Trong dó, có thị trường dịch vụ cho thuê tài chính khi Việt Nam gia nhập Tò chức thương mại qnoc tế (WT0). Hệ thống pháp luật Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính về tín dụng ngân hàng nói chung vã cho time tài chinh nói riêng luôn được xem xét. bồ sung, thay đôi sao cho phù họp VỚI thực tế nhằm nâng cao IÍ1.1Ị1 kliã thi cho hoạt động trong tương lai. Vi vậy.

Luận vđn tót nghifp


Pháp íuật »Ý thành lập vá hoạt động cho thúc tài chinh cũa cõng ọ- cho thuê tài chinh tlttK’fiP^fVi ynw *iin& cvm.

vụ. Phái tiién chinh tặí Việt khung pháp K, http: Anm.vnl asps?


hoạt động cho thuẻ tài Nam: càn hoán thiịn

Tuy nhiên, theo đánh giá Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính chung. hoạt động cho thuê tài chinh hiện nay tại Việt „ .

XT Ặ !•..-*                          1         «     .•       -TA • .ĩ          7……. ,                    1.1’1 -Ị a" nnd.com. vn default.

Nam van phát tnẽn chua xứng tám. Iren the giới thi trường cho nine tài chinh chiêm khoảng 15-20°o so với thị trường tin dụng là ngân hàng. Trong khi. ỡ Việt Nam Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính thi trường này chi chiêm 1,4%/ Theo tỷ lệ trẽn, cử 100 doanh nghiệp chi có 2 doanh nghiệp sứ dung dịch vụ cho thuê tài chinh Neu so sánh số lượng doanh nghiệp và sò lượng các còng ty cho thuê tài chinh, rò ràng tỳ lệ này chưa thê hiện được vai trò cùa công ty cho thuê tài chính trong việc cung ứng von cho quá trinh hoạt động vã phát triẻn của doanh nghiệp. sò lượng và chât lượng dịch vụ chưa thật sự thu Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính hút nhà đâu tư. Doanh nghiệp còn khá mơ hô vê loại hình dịch vụ này. Văn ban pháp luật điêu chinh hoạt động cho thuê tãi clìínỉi klũ áp dung vào thực tè còn tòn tại nhiêu bàt cập. sự giới hạn vê phạm VI nghiệp vụ được phép hoạt động, biện pháp hồ trợ thu hồi tái săn kin một bên VI phạm chưa được chủ trọng…

Cho thuê tài clúnli đà xuất hiện một thời gian dài trên thi trưởng tâĩ chính Việt Nam. Tuy Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính nhiên, loại hình dịch vụ cho thuê tãi chinh dường như chưa khang định được VỊ tri trong hoạt động cap tin dụng và cỏn khá xa lạ với doanh nghiệp kill họ can vốn? Do dó. vấn đề đặt ra là lãm thế nào đề thúc dầy phát triển dịch vụ này trong thời gian tới. nhất Là trong thời kỳ hậu gia nhập WT0? Trước sự cạnh tranh khốc hệt cùa các cóng ty cho thuê tài chinh nước ngoài, các công ty cho thuê tài chính Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính trong nước can hồ trợ nhùng gi vã trang bl như the não?

Đẽ phần não giãi đáp cho nhúng vấn đề đặt ra trên, chúng ta cần có cái nhìn tòng thê về hoạt động cho thuê tài chính, nhằm nhận ra những ini khuyết điểm vã giãi pháp đe vận dụng. khắc phục. Quy trinh thành lập vã hoạt động của cóng ty cho thuê tài chinh diển ra như the não. Trong đó. góc độ nghiên cứu pháp lý phải được xác định là Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính trọng tàm. Đây lã sè là tiền đe đê hoàn thiện hành lang pháp lý làm cho hoạt động cho thuê tãi chinh được mở rộng phát triền tương xúng VỚI tiềm năng của loại hình tin dụng thuê mua tài chinh. Xác định từ lý do trẽn. Người viết đã chọn và thực hiện đề tâi: “Pháp luật về thành lập vã hoạt động cho thuê tâi chính cua công ty cho thuê tài chinh”.

 • 2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi luận vãn “Pháp Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính luật về thành lạp vã hoạt động cho thuê tài chinh cùa công ty cho thuê tài chinh”, Người viết tập trung nghiên cứu các quy định cùa pháp luật về công ty cho thuê tãi chinh, mã chú yếu có liên quan tiực tiếp đến quy trinh thành lập vã hoạt động thuê mua tái sân của còng ty. Phân tích làm rò khái niệm, đặc trung của loại hĩnh, điều kiện và trinh tự thành lập công ty cho thuê tài chính. Trẽn

Cơ Sơ đó Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính . Người viết đưa ra những giãi pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoãn thiện hành lang pháp lý. Tạo điền kiện thuận lợi cho các bên khi tham gia giao dịch cho thuê tài chính.

 • 3. Phirong pháp nghiên cứu

Người viết đà hoàn thành luận vãn dựa hên sự tông họp các phương pháp sau

đây:

– Phương pliáp duy vật biện chứng – nhìn nhận các hiện tượng và quá trinh hoạt động của nen kinh te cỏ moi quan hệ phụ thuộc lần nhau. Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính Dựa trên cãc giai đoạn khác nhau của các hiện tượng kinh te mà đánh giá vã nhặn xét.

 • – Phương pháp lịch sir: Nghiên cứu. đánh giã hiện tượng dựa trẽn tiên trinh thời gian, đặt hiện tượng trong một hoãn cành kinh te – xà hội cụ thê.

 • – Phương pháp logic Thực tế. vận dõng phát triền cùa nền kinh tế nước ta khi chuyển sang nen kinh tế thị trường diền ra khá đa dạng, phức tạp. tác động qua lại lần nhau Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính Do đó. trong quá trình phân tích khái quát một sự vật. hiện tượng có lút la bàn chat, đặc diem, sự khác biệt nhất định.

 • – Phương pháp phàn tích luật viết: Vận dụng những kiến thức đà học. đứng trén góc đõ pliáp luật dè nhìn nhận và đánh giá vần dề

 • – Phương pliáp phân tích kmh te: Người viết đã xử lý sổ liệu, thong kẻ. nhóm gộp giá trị. Gản chặt sô liệu và hiện tượng kinh tè đê Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính xem xét. nghiên cứu. đánh giá thực trạng phát triển của nên kinh tè dó vã dự báo xu hướng phát trién

Phương pliáp so sánh: Người Viet so sánh văn băn quy phạm pháp luật hiện hành và xu hướng phát triên. thông qua dự thào luật.

Luộit win tót nghicp


Pháp luật vẽ thành tậphoọt động chợ thuê lãi chinh cứa còng ty cho thuê tài chinh

Chưomg 3: Thực trạng áp dụng pháp luật về thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh cùa công ty cho thuê tài chinh – giài pháp và kiến nghị hoàn thiện.

Dựa vào thực tiền Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính hiện nay. Người Viet chi ra những kết quà đạt được và những tòn tại bât cập của hoạt động cho thuê tái chinh. Tứ đó. đưa ra nhùng kiên nghị và giãi pháp cho các bên có liên quan. Nhăm góp phân làm hoàn thiện hom hệ thõng pháp luật cùa hoạt động này.

Luận vãn nghiên cứu VỚI sự nồ lực của băn thân và sự giúp đờ tận tinh của Giáo viên hướng dẫn. Cho nên ớ một chừng mực nhất định đầ đạt được Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính những yêu cầu đè ra cùa đề tài. Tuy nliièn. (lo thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp và chua có nhiều kinh nghiệm thực te kin thực hiện đề tài. cùng như kliâ nâng diễn đạt còn hạn che. Vi the. không tránh khói những thiếu sót. Người viết rat mong nhận được ý kiên đóng góp từ Thầy. Cô đẽ hoàn thiện hom dè tài.

Qua đây. Người viết xin chân thành cám om Có Lê Huỳnh Phưonig Chinh đà hưởng dãn Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính và giúp đờ tận tình cho Người viết hoãn tliãnh luận vãn nghiên cứu “Pháp luật về thành lập và hoạt động cho thuê tài chính cùa công ty cho thuê tài chính”

GVHD: Ths. Lẻ Huynh Phuong Chinh 7

SVTH: Bui Thị Ngọc Tú

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý phát triển đề tài tính minh bạch trong dự án bot ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập chuyên môn ngành điện tự động tàu thủy công ty tnhh dịch vụ hàng hải ngọc long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại xây dựng pps
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính
Pháp luật vê thành lập và hoạt động cho thuê tài chinh của công ty cho thuê tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart