Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện

fff

Pháp luật về ưu đãi đầu tư ư Việt Nam – Thực trạng và giãi pháp

họànthiên                              .          . . . ,

■ ■’ứ      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA LUẬT

BỌ MÔN LUẬT KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN TÓT nghiệp cử NHÂN LUẬT ‘     NIÊN KHÓA 2007-2011      ‘


Đe tài:

PHẤP LUẬT VÈ Ưu ĐÃI ĐÀU TƯ Ở VIÊT NAM HIỆN NAY-THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHAP HOÀN THIỆN


Giang viên hướng dẫn: Đoàn Nguyền Phú Cường


Sinh viên thực hiện: Huỳnh Minh Nhựt Lop: LK07v4A3 *

MSSV: 5075291

Cần Thơ. thảng 4/20 ỉ J

NHẢN XÉT CỦA GIÀNG MÊN PHẢN BẸN-ÂN

Thư câm ơn!

Tri ân quý Thay, Cô! Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện

T.ời đâu tiên em xin gửi lời câm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa T.uật dại học Can thơ đà lậu tàm truy en dạy kiêu thức pháp luật cho CUI trong suốt thời gian theo học rập tại trường.

Em .xin được gửi lõi cám ưn đen thây Doàu Nguyên Phú Cường – Giang viẽii hướng dãn dã tận tình giúp dỡ. hướng dàn và chi dạy giúp em hoãn thành ĩòt luận vãn trong thời gian sớm nhât.

Xin Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện câm ơn quý Thày, Cô trong thành viên hội dong bão vệ luận vãn dã xem luận vãn và có những dóng góp ý kiên giúp luận vãn cũn em hoàn chinh hơn.

Kinh chúc quý Thay. Có doi dào sức khóc có nhiều niềm vui, an lành vả thành còng trong cuộc sòng.

Nguôi tri ân

I-luýnh Mmh Nhựt

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẤU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHƯNG VÈ PHÁP LUẬT Vu ĐÀI ĐÁU TƯ Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện Ờ

ViỆTNAM

 • 1.1.1  ………………………………………………………………………………………………….Khái niệm đau tư

 • 1.1.2  ………………………………………………………………………………………..Khái niệm mi đài đau tư

……………………………………………………………………………………………………….’ …

i trò và mục đích cùa ưu dải đầu tư đối với nền kinh tế

 • 1.1.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………..

dải đầu tư là cơ sờ tạo ra môi trường đầu tư tốt

 • 1.1.3.2    Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện………….

………’……………………………………………………………..

1111 sách im đài tạo cho Nhã nước sự chủ động trong việc cơ can nen kinh te

 • 1.1.3.3 …………. Tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật đầu tư. phù họp với thòng lệ quốc tể

6

 • 1.2.1  ………………………………………Ưu đài đầu nr trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

……………………………………………………………………….„

 • 1.2.1.1  Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện Tinh tất yếu khách quan về đầu nr nước ngoài tại Việt Nam

6

 • 1.2.1.2…………………………………………………………………………………………………………………… Tá

c động của đau tư có von nước ngoài………………………………………………………………………….8

 • 1.2.1.3………………………Pháp  luật về đầu tư nước ngoái tại Việt Nam và chinh sách ini đài đầu

10

 • 1.2.2………………………………………….Ưu đài đau tư trong Luật Khuyến khích đau tư trong nước

………………………………………………………………………….. …..’……………………………………….. 18

 • 2.2.3 Ưu đài đoi VỚI nhà đầu trr vào khu cóng nghiệp, khu die xuất, khu còng Pháp

luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghệ cao và khu

kmh te 41

 • 2.2.3 1 Khái quát chung về khu còng nghiệp, khu chế xuất, khu cõng nghệ cao và khu kinh tế ..

 • 22.3.2………………………………………………………………………………………………………………………Ng

uyên tắc uu đâi đầu tu trong khu công nghiệp. khu chế xuất, khu kinh tế

2 2.3.3……………………………………………………………………… r………………………………..

ột so mi đài đâu tu trong khu cóng nghiệp, khu che xuất Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện , khu kinh te

t so biện pháp hồ trợ đàu nr

 • 2.2.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………..

HỒ trợ chuyên giao công nghệ

 • 22.4.2

trợ đào tạo

22.4.3..   ……………………………………

trợ đầu nr phát triển và dịch vụ đầu tu

 • 2.2.4  4

ũ tực thực hiện tru đãi đầu tu

2.2.45………..,

»      KA Clino >n»     f Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp

hoàn thiện »r

LỜI MỜ ĐÀU

1. Tính cấp thiết cúa đề tài

Đầu tư là một trong nhừng yếu tố quan trọng phát triển kinh tể cùa một quốc gia. Từ sau kin đất nước thực hiện đồi mới. nền kinh tế nước ta dần hồi phục, thoát khôi killing hoàng kinh tế và có nhùng bước phát triền tiến bộ vượt bật. Nguyên nhân chính là do đường lối Lãnh đạo của Đãng và Nhã nước chú trọng việc mở cửa giao thương với các Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện nước trẽn the giới, kêu gọi nhã đau tư thực hiện hoạt động đấu tư vào Việt Nam. Thúc day mối quan hệ hop tác kinh tế với các nước trong khu vực và thế giới. Thống qua việc ban hành nhiều văn ban pliáp luật về đầu nr. hoàn thiện cơ sờ hạ tằng trong nước mơ dường cho những Làn sóng đầu tư vào Việt Nam. Bẽn canh chú trọng phát triền kinh tể trong nước bang nguồn “nội lực" tự cỏ. Nhã nước ta Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện cỏn xây dụng hệ thong pháp luật về đau tư nước ngoài tại Việt Nam nham tranh thủ các nguồn vốn đau tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Trong bối cánh toàn cầu hóa như hiện nay. đặc biệt là sau khi Việt Nam trờ thành thành viên clúnli thức cua Tồ chức thương mại thế giới (WTO-2007) thi việc kẻu gọi đau tư ngày câng khó khăn hơn bỡi sự canh tranh khoe hệt giừa quốc gia trong khu vực. Mặc dù, Nliã Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện nước ban hành Luật Đau tư năm 2005 thong nhát giữa đau tư nước trong nước và đau tư nước ngoài tại Việt Nam tạo ra sân chơi binh đãng giừa các nhà đâu tư. Và mặc dù Việt Nam dà có những thay đổi về chinh sách phát triển kinh tế vã có nhùng thành công bước đầu tích cực nhung sự yểu kém trong khâu quàn lý. hệ thống pháp luật còn phức tạp. chồng chéo, chinh sách ưu đài chưa rõ ràng lãm cho mòi trường dầu tư Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện nước ta dan kém liap dần so VỚI các nước trong khu vực.

Chinh vi vậy, van đề đặt ra lã can phải xây dựng một hệ thống pháp luật đau tư hoãn thiên, chính sách un đài đầu tư thuận lợi. hấp dan mới có thề cạnh tranh với các quốc gia khác tiong việc thu hút vốn dầu tư

Vì lè đó. em chọn dề tài “Pháp luật về ưu đài đầu tư ớ Việt Nam – thực trạng và giai pháp hoàn thiện" Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện đẽ nghiên cứu. Trong bối cảnh, hiện nay có rắt ích cóng trinh nghiên cứu khoa học não về van đề này hoặc chi dừng lại một vãi phân tích nhỏ mang tinh tham kháo. Qua đề tài. em xui khái quát chung về chặng đường pháp luật đau tư nước ta trước khi ban hành Luật Đầu tư năm 2005. giới thiệu về nội dung ưu đãi đầu tư hiện nay. tác động của chinh sách ưu dải đàu tư hiện nay trong việc thu hút vốn dâu Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện nr. Đồng thời, chi ra những mặt hạn chế vã giãi pháp hoãn thiện pháp luật về ini đãi đau tư ở nước ta hiện nay.

2. Mục đích của luận vãn

GVHD Đoàn Nguyên Phù Cưởng        ỉ

SVTH.: Huỳnh Minh Nhựt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Chính Sách Tài Khóa Hướng Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá sự hài lòng của người lao động về công việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc thành đạt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập công nghệ sản xuất rau quả và nước giải khát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Pháp luật về ưu đãi đầu tư ử việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart