Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

50.000

Category:

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ quàn trị kinh doanh thương mại "Phát triển bền vừng tiêu thụ sàn phẩm cua lãng nghề Đồng Kỵ, tinh Bắc Ninh” Là nghiên cửu độc lập của bân thân, dưới sự hướng dản của PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương.

(‘ác thông tin, sô liệu và lài liệu mà úc giá sử dụng trong luận vàn là trung thực, CÓ nguồn gốc rò ràng và không vi phạm các quỵ dịnh cùa pháp luật.

(‘ác kềt quả nghiên cứu trong luận vân là trung thực và chưa lừng được công bố trong tất ca các ấn phàm, công Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh trinh nghiên cứu nào khác.

I ác giá xin cam đoan nhũng điêu trên là đúng sự thật, nêu sai, lác giã xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngáy tháng năm 2015

Tác già

Nguyễn Quốc Trung

LỜI CẤM ƠN

Em xin gưi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyền Thị Xuân Hương người đà dành rât nhiêu thời gian và tâm huyêt hướng dan nghiên cứu và giúp em hoàn thành luận van lôl nghiệp.

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh Nhân dây em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Kinh tề Quòc dàn. quý thây cô trong Viện Thương mại vã Kinh lê quốc lê, Irường Dại học Kinh lê Quôc dân đà tạo rât nhiều điêu kiện đè cm học tập và hoàn thành tốt khỏa học.

Dông thời, tôi cùng xin câm on Chi cục thông kê thị xà 1 ù Sơn, Phòng kinh tế Thị xà Tứ Sơn. Phông tài nguyên môi trường thị xà Từ Sơn. UBND Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh phường Đồng Kỵ – Tinh Bắc Ninh. Hội gồ mỹ nghệ Đồng Kỵ, các doanh nghiệp, hộ gia đình sán xuàl kinh doanh đô go lại phường Dông Kỵ đà lạo điêu kiện giúp lôi có dù’ liệu viềl luận vãn và đóng góp nhiêu V kiên hô ích cho luận vãn này.

Mặc dù có nhiều cổ gắng hoãn thiện luận vãn bang tất ca sự nhiệt tinh và nâng lực cùa mình, luv nhicn không thê tránh khói nhừng thiếu sót, râl mong nhận dược nliừng Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh dỏng góp quý báu cùa quỷ thầy cô và các bạn.

Hà Nội, ngày rỉìáng năm 2015

l ác già

Nguyền Quốc Trung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH MỤCTỪVĨỂTTÁT

DANH MỤC CÁC BÁNG, HÌNH

TÓM TẤT LUẶN VĂN………………………………………………Error! Bookmark not defined.

MỚ ĐAU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN DỀ co BÀN VÈ PHÁT TRIẺN BỀN X ƯNG TIÊU

THỤ SẤN PILVM CỦA LÀNG NGHÉ

 • 1.1.  Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh Khái niệm và sự cẩn thiết phát triển bền V ừng liêu thụ sàn phâm cùa

làng nghề

 • 1.2.  Nội dung các chỉ tiêu đánh giá phát tricn bền vững tiêu thụ san phẩm. 15

 • 1.2.1.  Chi tiêu tăng trương về quy mò phát triển bền vững Phát triển bền vững tiêu thụ

sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh tiêu thụ san phàm

1.2.2………………………………..

tiêu đánh giá chỉìl lượng phái triền bền vùng liêu thụ sán phàm

 • 1.3.  Nhưng nhân tố ành hường đến phát triền bền vừng tiêu thụ sàn phẩm

làng nghề

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh Tính Bèn vững trong phÁt triền tiêu thụ

SÀN PHẢM CỦA LÀNG NGHÈ DÕNG KỴ, TINH BẤC NINH

 • 2.1. Kết quà tiêu thụ sàn phẩm cùa cùa làng nghề Dồng Kỵ tình Bắc Ninh .29

 • 2.1.2.  Thực trang tiêu thụ sàn phẩm từ thị trường nội địa của làng nghề Đồng

 • 2.2.  Phân tích thực trạng Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh phát triển bền vũng tiêu thụ sân phâni của làng

nghe Đồng Kỵ, tinh Bắc Ninh

 • 2.2.1.  Phân tích độ bền vừng về tàng trướng quy mô tiêu thụ sán phẩm cúa làng

nghề Đồng Kỵ

 • 2.2.2.  Phân tích độ ben vừng VC chat lượng lãng trưởng cứa lieu thụ sân phâm làng

nghề Đổng Kỵ

 • 2.2.3.  Phân lích độ ben vừng thu nhập và sứ dụng lao động trong lình vực lieu thụ

sán phâm cùa làng nghề Đồng Kỵ

 • 2.2.4.  Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh Vấn

đề môi trường cùa làng nghề

 • 2.3.  Dánh giá tinh bên vừng trong phát triên tiêu thụ sàn phâm của lãng

nghề Đồng Kỵ, tinh Bắc Ninh

 • 2.3.2.  Yêu ló chưa bên vừng trong phát tricn liêu thụ sán phâm cùa làng nghề 61

 • 2.3.3.  Nhung vấn dề dặt ra dối với Làng nghề Đồng Kỵ. tmh Bắc Ninh dế phát triển bên vìmg liêu thụ sàn phàm cúa Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông

kỵ, tỉnh bắc ninh làng nghê

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP PHẢ I TRIỀN BỀN VÙNG

TIÊU THỤ SẤN PILVM C ỦA LÀNG NGHÉ ĐONG KỴ, TINH BẤC NINH ĐEN

NĂM 2020

 • 3.1.2.  Mục liêu Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh phát triển bền vừng liêu thụ làng nghe Dồng Ky đen năm 2020.. 71

 • 3.1.3.  Đinh hướng chiến lược phát tnên bển ừng tiêu thụ sàn phấm lãng nghề cua

linh Bấc Ninh

 • 3.2.  Giài pháp đàm bào phát triên bên vừng tiêu thụ sàn phâm cùa lãng

nghề Đồng Kỵ, tinh Bắc Ninh

 • 3.2.1.  Mờ rộng thị trường tiên thụ san phẩm cua Làng nghề Đồng Kỵ. tinh

Bắc Ninh

 • 3.2.2.  Đẩy mạnh các lìoạt dộng marketing ưong tiêu thụ sản Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh phẩm cùa Láng nghề

Dồng Ky

 • 3.3.2.  Nâng cao trinh Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh

bắc ninh độ và bão đám quyên lợi cho người lao động

 • 3.3.4.  làng cường liên doanh hên kềl hợp lác giừa làng nghê và các doanh

nghiệp trong và ngoài nước

KKT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT

1. l iếng Việt

<<<123>>>

ỉ T

Chừ viết tắt

Nghía Phát triến bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng ———-nghề đông kv. tỉnh bắc ninh đẩy đù———–

1

ƯBND

Uy ban nhân dân

2

NĐ-CP

Nghị định chinh phũ

3

QĐ-TTg

Quyềl định của Thú tướng chính phủ

II. l iếng Anh

<<<123>>>

TT

Chừ viết tắt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

1

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of 1- lora and Fauna

(‘ông ước quòc lề VC bão vệ các loài dộng thực vật

2

EU

European Union

1 ã en minh (‘hâu Au

3

FT A

Free Trade Area

Khu vực mậu dịch lự do

4

ELEGT

Forest Law Enforcement,

Governance and Trade

Chưong trình láng cường thực thi luật Làm nghiệp. quân trị rừng và thương mại gỏ

5

6

GDP

TPP

Gross Domestic Product

Trans-Pacific Strategic Economic

Par tn ers h Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kv

Tồng sân phàm quôc nội

Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên

Thái Bình Dương

7

VPA

Voluntary Partnership Agreement

Hiệp định đối lác tụ nguyện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh
Phát triển bền vững tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đông kỵ, tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart