Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

50.000

Category:

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN *******************

ĐINH THỊ THƯÝ

PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH vụ CỦA KHU DU

LỊCH TAM CÓC-BÍCH ĐỘNG

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: GS.TS. HOÀNG ĐỨC THÂN

HANOI- 2012

LỜI CAM ĐOAN

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động Luận vãn này của tôi được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Hoàng Đức Thân. Tòi xin cam đoan rằng:

 • –  Đây là kết qua nghiên cứu của riêng tôi.

 • –  K.ết quà này không trùng x ới bất cứ ket quà nào đà được công bo. Neu sai tòi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày 08 tháng ỉ ỉ năm 2012

Học viên thực hiện

Đinh Thị Thuý

MỤC LỤC

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động DANH MỤC TỪ MÉT

TÁT

DANH MỤC BÀNG BIÊU

TÓM TẤT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẢƯ.

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÉ PHẤT TRIÉN DỊCH vụ CỦA KHU

DU LỊCH

 • 1.2.  Tầm quan Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động trọng cùa phát

triển dịch vụ của khu du lịch

 • 1.2.1 ……………………………………………………………………………………………..

Sự cần thiết và vai trò của phát triền dịch vụ ờ khu du lịch

 • 1.3.1. Các chí tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ cùa khu du lịch về mật số

lượng

 • 1.3.2. Các chi tiêu đánh giá sự Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc

bích động phát triển dịch vụ cùa khu du lịch về mặt

chất lượng

 • 1.4.  Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số khu du lịch và bài học rút

ra cho khu du lịch Tam Cốc – Bích Động

 • 1.4.2 ……………………………………………………………………………………………..

Bài học rút ra cho khu du lịch Tam Cốc – Bích Động32 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG

PHẤT TRIÉN CẤC DỊCH vụ CÙA KHU

DU LỊCH TAM CÓC – Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động BÍCH

DỌNG

 • 2.1.  Độc diêm cùa khu du lịch Tam Cốc – Bích Động với phát triển dịch VỤ….33

 • 2.1.2.  Phân tích thực trạng các yếu tố anh hương đến sự phát triển các dịch

vụ của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động

 • 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của khu du lịch Tam Cốc Phát triển các dịch

vụ của khu du lịch tam cốc bích động – Bích Động

 • 2.2.  Phân tích thực trạng phát triên các dịch vụ cùa khu du lịch Tam Cốc

– Bích Đông

 • 2.2.1. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ khu du lịch Tam Cốc – Bích

Động về mặt lượng

 • 2.2.3. Thực trạng tô chức cung ứng và quăn lý dịch vụ của ban quăn lý khu

du lích Tam Cốc- Bích Động

 • 2.3.  Đánh Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động giá thực trạng phát triển các dịch vụ cùa khu du lịch Tam Cốc –

Bích Động

2.3.1 .Những mặt đạt được

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP PHẤT TRIẺN CÁC DỊCH

VỤ CỦA KHI DU LỊCH TAM CÓC – BÍCH ĐỘNG

 • 3.1.  Định hướng phát triển của khu du lịch Tam Cốc Bích Dộng đến năm 2020…. 95

 • 3.1.1. Xác định thị trường mục tiêu của Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam

cốc bích động Tam Cốc – Bích Động

 • 3.2.  Giâi pháp phát triền các dịch vụ cua khu Tam Cốc – Bích Động đến

năm 2020

 • 3.2.1. Xây dưng và thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ cúa Tam Cốc –

Bích Đông

 • 3.2.2. Một số giái pháp về phát triển các dịch vu chú yếu hiên có cùa khu

Tam Cốc-Bích Động

 • 3.2.3. Một số giải pháp phát triển các dịch vụ mới Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động cua khu Tam Cốc – Bích

Động

 • 3.2.4. Giải pháp tâng cường xúc tiến du lịch cùa khu Tam Cốc – Bích Đông… 104

 • 3.2.5.  Giải pháp về sự liên kết phát triền dịch vụ với các ngành và giừa các

địa phương với nhau

 • 3.2.6. Nhóm giãi pháp về đầu tư cơ sờ hạ tầng phát triền dịch vụ khu du lịch.. 112

 • 3.3.1. Tô chức bão ton và khai thác bền vững các tiềm năng du Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động lịch khu

Tam Cốc-Bích Động

 • 3.3.2. Phổi hợp tò chức quàn lý hoạt động du lịch vã cung ứng dịch vụ trên

địa bàn

 • 3.3.3. Nâng cao năng lực quân lý và trinh độ cán bộ, nhân viên khu du lịch

Tam Cốc – Bích Động

 • 3.3.4.  Khuyến khích sự tham gia cua cộng đong trong việc phát triền du lịch .121

KÉT LUẬN………………………127 Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

BÂNG DANH MỤC MÉT TẤT

1. Tiếng Việt

<<<123>>>

STT

Ký hiệu

Nghĩa đầy đủ

1

ANTT

An ninh trật tự

2

BQL

Ban quàn lý

3

ĐVT

Đơn vị tinh

4

TNDL

Tài nguyên du lịch

5

TNTN

Tải nguyên tự nhiên

6

1 r đ

Triệu đồng

7

ƯBND

Uy ban nhân dân

8

VHTTDL

Văn hóa. thê thao, du lịch

9

VSMT

Vệ sinh môi trường

2. ■ Tiếng anh

<<<123>>>

STT

Ký hiệu

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

1

GDP

Gross domestic product

Tông San phẩm Quốc nội

2

GNP

Gross National Product

Tòng sân lượng quốc gia

3

WTO

World Trade Organization

Tỏ chức Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích độnrr thươnrr mi thế rriới——–

4

UNESCO

United Nations

Educational Scientific and

Cultural Organization

Tỏ chức Giáo dục. Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động
Phát triển các dịch vụ của khu du lịch tam cốc bích động
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart