Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

51.000

Category:

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

fff


-.-/TRƯƠNG OẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

■ ‘■                             RQFOOGSGd

PHẤT TRIỂN CHft m ilh >w jậl ỈÓN

_           . HW>

ÔG HGHIỆP Ò PHÁĨ THIỂN HỒNS (HÔN

HOYẼN GIA Ã ĩta OH filHH

«»

LUẬN VĂN ì Í|ẠC SỸ KÍNH TÈ

»r.ỉ W’L MÀM iM » i

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN ■ ■

——BD Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình £oOraG8

DẠI HỌC K.T.Ọ.D TT. THÕNG TIN THƯVIỆN

PHÒNG LLịÁ. Tư LIÉỰ

NGUYỀN THỊ HUẾ

PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIỂN NỈNG THỐN HUYỆN GIA VIỄN TỈNH NINH BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁTTRlÉN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DƯNG

LỜI CAM ĐOAN Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình

Tòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cúa riêng tôi. Mọi sổ liệu sử dụng trong luận văn được trích dần từ nhừng nguồn đảng tin cậy, kết quả cùa luận văn là trung thực và chưa được ai còng bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2014.

Học viên

Nguyễn Thị Huế

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẨM LUẬN VÃN THẠC sĩ VÈ

Những điềm cần sửa chữa bổ sung trước khi Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình nộp luận văn chính thức cho

Viện đào tạo Sau đại học


íóty.


… L > Èô..titn.. ..hAìvi- LỎ.Ú..

…ị…….Sàp…Ấp ….w….d

…Ý…: X2.rn….ÁQu’….cA..-AtcẢ…o[àh….,:….4./.ỉc.L.ríản….<2uA….cXuàn.’ỉ.

?Ặ:uaLzAL.J7.A…Aù..fAỗ…. Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình ỉísa.n2


Chù tịch Hội đồng


Cam kết của Học viên7


ĩôì cam đoan sẽ chinh sửa các nội dung ‘rên do Hội đông yêu cáu.


(Ký và ghi rò họ tên) /Ạ – (, Ẳ Qsỹ>*-


Học viên

(Ký tên)


PGS.TS Lê Huy Đức


Nguyền Thị

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỚNG ĐAI HỌC KTQD           Đôc lâp – Tư do – Hanh phúc

NHẬN XÉT PHÀN BIỆN LƯẬN VÀN THẠC SỸ

Phản biện: PGS.TS. Phạm Ngọc Linh

Đe tài:" Phát triền cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Viễn tinh Ninh Bình”

Cao học viên: Nguyễn Thị Huê

Chuyên ngành:¥Àĩừ tế Phát triền

  • 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn

Trong các loại hình cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay, loại hình cho vay tiêu dùng đang khá mới mẻ, còn non trẻ, nhung dang phát triển với một nhịp độ rất nhanh, số Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình lượng người dân lựa chọn hình thức này ngày càng tảng nhanh và đòi hỏi ngày càng cao về chắt lượng phục vụ. Khi thu nhập tăng lên, nhu cầu tiêu dùng cùa người dân đối với các mặt hàng xa xi, có giá trị lớn cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí vượt xa tốc độ tăng thu nhập, trong trường hợp đó người dân buộc phải tiếp xúc với các ngân hàng thương mại đế được hỗ trợ vay, tăng khả năng thanh toán cho các Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình nhu cầu tiêu dùng cùa mình.

Mặt khác, quá trình hội nhập quốc tế đã tạo nên sự cạnh tranh găy gắt giữa các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, đòi hỏi mỗi ngân hàng phài đưa ra nhiều sàn phẩm hấp dẫn hơn để thu hút khách hàng, thì cho vay tiêu dùng là một hướng phát triên mà các ngân hàng đang hướng tới phát triển.

Việc nghiên cửu đề tài “Phát triền cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình Phát triển Nông thôn huyện Gia Viền, tinh Ninh Bình”của 1

• A » , z n-M « V V Á « X X. .       . 1    .    . –                   M thực tiễn về sự cần thiết phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhàm thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng của một ngân hàng lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại tại một địa bàn cụ thề huyện Gia Viễn.

  • 2. Sự phù hựp của tên Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình đề tài với chuyên ngành đào tạo, nội dung luận văn với tên đề tài; sự trùng láp với các công trình, luận văn đã công bố

Chuyên ngành đào tạo của cao học viên là Kinh tế Phát triển, với tên đề tài như vậy là phù hợp.

Với tên đề tài và nội dung nghiên cứu của luận văn cho thấy không có biểu hiện của sự trùng lắp với các công trình, luận văn… đà công bố.

  • 3. Nội dung và các Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình kết quả nghiên cứu đã đạt được, những đóng góp mới của luận văn

về cơ bản luận văn đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, cụ thể:

Chương ỉ: Lý luận về phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại

Trong chương này tác giả đà khái quát một số vấn đề có tính chất lý luận vê khái niệm, phân loại, các nội dung hoạt động của ngân hàng thương mại, qua đó thấy rõ vị trí, Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình vai trò, đặc điểm của cho vay tiêu dùng. Đồng thời tác giả cũng đà làm rõ nội hàm phát triển cho vay tiêu dùng như tăng quy mô, tỳ trọng cho vay, sự nâng cao chất lượng cho vay…

Từ những vấn đề đó, tác già cũng đã tập trung làm rõ hệ thống các tiêu chí và chì tiêu đánh giámức độ phát triển cho vay tiêu dùng. Đồng thời, tác giả còn chi ra các nhân tố tác động tới sự phát triển Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, cũng như sự cần thiết phải phát triền hoạt động này.

Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Viên.

Với khung lý thuyết đã được xây dựng và làm rõ ờ chương 1, trong chương 2, bên cạnh việc giới thiệu tồng quan về tình hình phát triển, các kết quà hoạt động kinh doanh, mô hình tồ chức của Ngân hàng Nông Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình nghiệp và Phát triền Nông thôn Gia Viền, tác giả tập trung phấn tích về thực trạng phát triền cho vay tiêu dùng theo 3 tiêu chí đánh giá phát triền chiều rộng và

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart