Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Add your review

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

fff

LỜI C AM ĐOAN

l ôi đà đọc và hiêu vê các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tụ thực hiện vã không vi phạm yêu càu vê sự trung thực trong học thuật, l ôi xin cam đoan luận văn thạc sỳ kinh tế "Phát triền íỉợi lý cho các ngân hàng cùa các nước thành viên TPP tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam" được thực hiện dưới sự hướng dan cua PGS.TS Nguyền Vãn Tuần Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam lã công trinh nghiên cứu riêng cua tôi. Các dừ liệu trong luận văn là trung thực, chính xác, các lài liộu trích dan có nguồn gôc rõ ràng. Các kết qua nghiên cửu chua tửng dược còng bố dưới bất kỳ hĩnh thức nào.

l ôi xin hoàn toàn chịu trách nhiộm vê lời cam đoan này.

nà Nội, ngày tháng        nám 20ì 6

Học viên

Bùi Dinh Hòa

LỜI C AM ƠN

Tác giã xin bày lô lòng câm Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam cm chân thành nhất tới PGS.TS Nguyen Van Tuấn – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về nhừng hướng dẫn chi tiết và tận linh trong suốt quá trình nghiên cứu và viết Luận van này.

Nhàn dịp này tôi xin gửi lừi câm em đen tập thê Cán bộ, Giàng vicn Viện 1hương mại vả Kinh tế quốc tế, Viện dào tạo sau dại học cùa i rường đại học Kinh tế quốc dân.

l ác giá cũng xin gứi lời cám ơn chân thành Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam đến (’án bộ, nhân viên Ngân hàng Thương Mại Cô Phân Ngoại Thương Việt Nam. đồng nghiệp, gia đinh và người thân dã gúp dờ, tạo diều kiện tốt nhất cho tòi trong quá hoàn thành I .uận văn này.

Xin trân trọng cám ơn!

Tác già luận văn

Bùi Đình Hòa

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CẤC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC CẤC HÌNH VẼ

TÓM TÁ I Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam LUẬN VĂN MÒ DẢU . 1 CHƯƠNG 1: NHƯNG LÝ LƯẬN cơ BẤN VÉ PHÁT TRIEN ĐẠI LÝ CHO CÁC NGÂN HÃNG THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI………………………….4

 • 1.1.4. Vai trò cúa việc phái triền đại lý cho các ngần hàng lhư<mg mại nước

ngoài Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

 • 1.2.1. Nội dưng VC phát triền đại lý cho các ngân hàng ihưtmg mại nước ngoài . 8

 • 1.2.2 Các chi tiêu dánh giá về phát trièn dại lý cho các ngân hàng thương mại

nước ngoài

 • 1.3.2. Các nhân Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại

ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam tố bên trong

 • 1.4.2 ……………………………………………………………………………………………….

Dietl kiện về uy tín và kinh nghiệm trong kinh doanh

 • 1.4.6. Diều kiện về trình độ quân lý, kinh nghiệm trong hoạt động Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại

thương việt nam đại lý

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG PHẤT TRIEN ĐẠI LÝ CHO CẤC NGÂN HÀNG CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN TPP TẠI .NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHẤN NGOẠI THƯƠNG VIẸT NAM

 • 2.2.   Phân tích thực trạng nãng lục làm dại lý cho các ngân hàng cùa các

nước thành viên TPP tại Vietcombank

 • 2.2.1. Yếu Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân

hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam tố công nghệ

2.3 Phân lích thực trạng lãm đại lý cùa Ngân hãng r.MCP Ngoại

Thtrong Việt Nam cho các ngân hàng cúa các nude thành viên TPP …. 37

 • 2.3.1. Quy trinh làm dại lý cùa Viclcombank … . Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam 37

 • 2.3.3 Một sô dịch vụ viclcombank làm đại lý cho các ngân hàng của các nước

TPP

 • 2.3.4 Kèl quà làm đại lý cho các ngân hàng cúa các nước thành vicn TPP lại

Vietcombank

 • 2.3.5 Một số thỏa thuận làm đại lý được ký kct giừa Ngân hàng Viclcombank

với các ngân hàng cùa các nước thành viên TPP

2.4. Đánh giá tình Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam hình phát triển đại lý cho các ngân hàng cùa các nước

thành viên TPP tại Victcombank

 • 2.4.2. Nhùng hạn chế trong việc phát triền đại lý cho các Ngân hàng của các

nước thành viên TPP tại Vietcombank

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP PHẤT TRIEN ĐẠI LÝ CHO CÁC NGẤN HÀNG CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN TPP TẠI NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠI co PHẤN NGOẠI THƯƠNG VIẸT Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam NAM …56

 • 3.1.  Mục tiêu và phương hướng phát triên đại lý cho các ngân hàng cùa

các nước thành viên TPP tại ngân hàng thưong mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

 • 3.1.2. Nhùng khó khấn và thách thức đôi với Viclcomhank khi Việt Nam

tham gia TPP

 • 3.1.3.  Mục tiêu phát triển dại lý cho các ngân hàng cua các nước thành viên

TPP tại Ngân hãng TMCP Ngoại Thương Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam Việt Nam

 • 3.1.4.  Quan đicm và phưong hướng phát tricn đại lý cho các ngân hàng cùa

các nước thành viên TPP tại Vietcombank

3.2.1. Hoàn thiện mô hình tờ chức vã cung cổ phát triển mạng lưới ngàn hãng đại lý

 • 3.2.3.  lăng cường mỡ rộng quan Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam hệ hợp tác với các ngân hàng của các nước

thành viên TPP

 • 3.2.7. Tăng cường quáng bá hĩnh anh thương hiệu Vietcombank dê phát triển

đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên TPP

 • 3.2.8. Nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước

thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam đa dạng hóa sán phẩm và phát triển tốt công tác nghiên cứu thị trường dề phát triển dại lỷ cho các ngân hãng cúa các nước thành viên TPP……………………………….73

 • 3.2.9.  Xây dựng chiến lược quan trị. nâng cao năng lực tài chinh và chất lượng

tài sán đê phát triền đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên TPP 75

 • 3.3.1  Kiên Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân

hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam nghị với (’hình Phú

 • 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hãng Nhà Nước…………Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU I HAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
Phát triển đại lý cho các ngân hàng của các nước thành viên tpp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart