Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

52.000

Category:

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Qưóc DÂN

———————-BDBoOcaca —

CAO THỊ THU PHLONG

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN Lực CHÁT LƯỢNG CAO THEO YÊU CẢU XÃ HỘI CỦÀ CÔNG TY CO PHÀN PHÁT TRIÉN NHÂN TRÍ VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH I IIUƠNG .MẠI

LUẬN VĂN THẠC si KINH DOANH VÀ QUẢN LÍ

Người hưởng dẫn khoa học:

GS.TS. DạNg đình dao

IIÀNỌẸNẢM2012

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận van: “Phát triên đào tạo nguón nhân lực chát lượng cao theo yêu cầu xã hội cua Cóng ty cổ phần Phát triên Nhân trí Việt Nam” Là công trình nghiên cứu khoa học cùa riêng Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam tòi. có sự hướng dần từ GS.TS Đặng Đình Đào.

(’ác nội dung nghiên cứu và kêt quá trong đê tài này là trung thực và chưa tìmg dược ai còng bố trong bất cứ còng trinh nghiên cứu nào trước dây. Những số liệu trong các bang biêu phục vụ cho việc phàn tích, nhận xét. dánh giá dược chinh tác giâ thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phân lài liệu tham kháo, rôi xin chiu hoàn toàn trách nhiệm Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam nội dung khoa học trong luận vãn cua minh.

rác giá

LỜI C ẤM ON

Tòi xin chân thành cảm ơn các giáng viên trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà giăng dạy, hướng dần tôi suốt khóa học cao học tù nãm 2010 đến nãm 2012.

Đồng thời, tòi xin gửi lời cám ơn dển Công ty cổ phần Phát triền Nhân tri Viet Nam (Brainwork Việt Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam Nam) đà tạo điều kiện cho lôi trong thời gian thực hiện luận vãn.

Đặc biệt, tôi xin chân thành câm ơn GS.TS Đặng Đinh Đào dà tận tinh hướng dan lồi hoàn thành luận văn này.

I .ời cuối cùng, lôi xin gửi lời cám em sâu sac đên gia đình, bạn bè, đông nghiệp dă luôn sát cánh, dộng viên, giúp dờ tôi trong suốt thòi gian qua.

Tác giá

MỤC Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam LỤC

LỜI CAM DOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁ ỉ

DANH MỤC BÁNG, BIEU ĐÓ, sơ ĐO, MÒ HÌNH

TÓM TẤT LVẠN VĂN

LỜI MỞ ĐÁU

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẮN ĐẺ cơ BẤN VẺ PHÁT TRIEN ĐÀO TẠO NGUÓN NHÂN Lực CILÍT LƯỢNG CAO THEO YÊU CẤU XẢ IIỌI

 • 1.1   Tống quan về phát tricn dào tạo Nguồn nhân lực chất hrọng cao theo yêu

câu xà hội

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam

 • 1.1.5  Phát triển dào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu           xà hội. 15

theo yêu cầu xà hội

 • 1.2.1  Yêu cầu phát triền dào tạo Nguồn nhân Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam lực chất lượng cao theo yêu cầu xă hội

 • 1.2.2  Diêu kiện đe phái triền đào lạo Nguồn nhân lực chài ỉưựng cao th eo yen câu

xã hội

 • 1.3   Hệ thống các liêu chí đánh giá phát triên đào lạo nguồn nhân lực chất

lượng cao theo yêu câu xà hội

 • 1.4   Kinh nghiệm cùa một số CO’ sờ đào tạo về phát triên đáo tạo nguồn nhân

lực chất lượng cao theo yêu cẩu xà hội tại Việt Nam

CHƯƠNG 2 Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam . PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG PHÁT TRIEN ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực CHÁT LƯỢNG CAO THEO YÊU CÀU XÀ HỘI CÙA (‘ÔNG TY CỎ PHÀN PHÁ I TRIỀN NHÂN TRÍ VIET NAM………………………………..44

 • 2.1 Kết quà phát triền đào tạo nguồn nhân lực chất lưựng cao theo yêu cầu

xã hội của Công ty cổ phần Phát triển Nhân tri Việt Nam và của các don vị dào

tạo nói chung

 • 2.1.1  Kết quà phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam cùa Công ty cố phần Phát triền Nhân trí Việt Nam

 • 2.1.2  Kết quá chất lượng dào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà

hội của xà hội nói chung theo đánh giá của học viên

 • 2.2. Thực trạng các điều kiện phát triền đào tạo nguồn nhân lực chát lượng

cao theo yêu cầu xã hội cùa Brainwork Việt Nam

 • 2.2.1  Nguồn nhân lực cho phát triển đảo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo

yêu cầu xà hội của Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam Brainwork Việt Nam

 • 2.2.2  Cơ sở vật chất cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu

câu xà hội cùa Brainwork Việt Nam

 • 2.2.3  Nguồn vốn tài chinh cho phát triền đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

theo yêu cầu xă hội của Brainwork Việt Nam

 • 2.2.4  Hợp tác quồc lê cho phát triền đào tạo nguon nhân lực chài lượng cao theo

yêu cầu xă hội cùa Brainwork Việt Nam

 • 2.2.5  (‘ồng nghệ sứ dụng Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam đề cho phát triền đào tạo nguồn nhân lực chầl lượng cao

theo ycu câu xà hội của Brainwork Việt Nam

 • 2.3.   Dánh giá chung ưu, nhược điềm phát triên đào lạo nguồn nhân lực chát

lượng cao theo yêu câu xà hội cùa Brainwork Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam Việt

Nam

 • 2.3.1  Ưu diêm phát triển dào tạo nguồn nhàn lực chất lượng cao theo yêu cầu xã

hội cứa Brainwork Việt Nam

 • 2.3.2  Nhược diêm phát triển dào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu

xà hội của Brainwork Việt Nam

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIAI PHÁP VÀ MỌT SÓ KIÊN NGHỊ ĐE PHẢTTRIẺN DÀO TẠO NGUỒN NHẤN Lực CHÁT LƯỢNG CAO I HEO YÊU CẤU XÃ IIỌI CỦA CÒNG TY co PHẤN PHẤT TRIEN NHẤN TRÍ VIETNAM…………….

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần

phát triển nhân trí việt nam

 • 3.1   Mục tiêu phát triên kinh tê – xà hội cùa Việt Nam đên nám 2020 vã

những yêu cầu dặt ra trong phát triển dào tạo nguồn nhân lực chất lưọng cao de dáp ứng yêu cầu xã hội

 • 3.1.2  Những yêu cẩu dặt ra trong phát triển dão tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

đê đáp ứng yêu câu xà hội

 • 3.2   Quan diem và Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam dinh hướng phát triển dào tạo nguồn nhân lực chất lượng

cao theo yêu cầu xã hội cùa Brainwork Việt Nam

 • 3.2.1  Quan điêm phát triền đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xả hội cua

Brainwork Việt Nam

 • 3.2.2  Định hướng phát triển đào tạo nguồn nhãn lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội cùa

Brainwork Việt Nam

3.3 Giải pháp phát trién đào tạo nguồn nhân lực chất lưựng cao theo yêu cẩu xà hội của Brainwork Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam Việt Nam…………………102

 • 3.3.1  Giãi pháp phát triền nguồn nhàn lực phục vụ cho phát triển dào tạo nguồn

nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội

 • 3.3.2  (hái pháp phát triền sờ vật chất phục vụ cho phát men đào tạo nguồn nhân

lực chất lượng cao theo yêu cầu xă hội

 • 3.3.3  Giái pháp phát triền nguồn vòn lài chinh phục vụ cho phát triền đào lạo

nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội

 • 3.3.4   Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam (hái pháp phát triển hợp tác quốc tế phục vụ cho phát triền đào lạo nguồn

nhân lực chát lượng cao theo yêu câu xà hội

 • 3.3.5  Giai pháp phát triển công nghệ kỳ thuật phục vụ cho phát triển dào tạo nguồn

nhân lực chất lượng cao iheo ycu câu xà hội

 • 3.3.6  Giai pháp phát triền các chương trinh dão tạo phục vụ cho phát triên dào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội

 • 3.3.7  Giãi pháp phát Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam triên các nàng lực quân lý điêu hành phục vụ cho phát triền

dào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xà hội

 • 3.4.1  Kiến nghị với Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của

công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam cấp quán lý nhà nước

KÉT LUẠN

DANH MỤC TẢI LIỆU 1 HAM KH.ÀO

PIIỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam
Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart