phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          BỌ NỒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

***

NGUYỀN ĐÌNH TÔN

PHÁT TRIẼN DỊCH vụ CƯNG CẤP NƯỚC SẠCH CÙA CÔNG TY TNHH MỌT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT Nước BẤC NINH CHO THÀNH PHÓ BẤC NINH. TỈNH BẤC NINH

CHUYÊN NGÀNH: QUẤN TRỊ KINH DOANH

MẰ SỎ phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh : 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC

TS. ĐÓ QUANG GIÁM

HÀ NỘI-2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan răng:

Số liệu và kết quà nghiên cứu (rong luận vãn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố (rong bill kỳ công trình nào khác.

Moi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đà được cám ơn và các thông tin trích dần trong phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tác gỉà luận văn

Nguyễn Dinh Tôn

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình viết luận văn lôi dã nhận dược sự quan lâm giúp dờ của các thay cô giáo Bộ môn ‘lài chinh. Khoa Ke toán và Quan tộ Kinh doanh. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Ban Giám đốc. cán bộ Cõng ty TN1111 một thành viên cap ihoál nước Bắc Ninh. Đặc biệl là sự lận lình hướng dấn cùa TS Đõ Quang Giám phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh : sự ung hộ. động viên cua gia đình và bõ bạn.

Tôi xin chân thành câm ơn sự giúp đờ cua các thầy cố giáo, các quý cơ quan, gia dinh, bạn bè và dồng nghiệp. Sự giúp dở này dã cồ vũ và giúp lôi nhận Ihức. làm sáng tó thêm cả lý luận và thực tiền về lình vực mà luận vãn nghiên cửu.

Luận văn là quá trình nghiên cửu công phu. sự làm việc khoa học và nghiêm lúc phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh cùa bân thân, song do khà năng và trinh dộ có hạn nên không thể tránh khôi những khiếm khuyết nhất dinh.

Tôi mong nhận được sự quan tâm. đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và những dộc giã quan tâm đến đề tài này.

Tác giá luận văn

Nguyễn Đình Tôn

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục  chừ viết lắt

Danh mục phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh                   bảng

vii

<<<123>>>

Danh mục  hình

ix

MỞ ĐÀU

1

1.1    Lý do chọn đề tài

I

1.2    Mục tiêu nghiên cứu

2

1.3    Đối tượng nghiên cứu

3

1.4    Phạm vi nghiên cứu

3

PHẢN 2 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÊN

5

2.1     Cơ sờ lý luận

5

2.1.1   Một số khái niệm cơ bàn

5

2.1.2   Bản chất của phát triền dịch vụ cung cấp nước sạch

7

 • 2.1.3 Vai trò của dịch vụ phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh cung

cấp nước sạch đối với sự phát triển kinh

<<<123>>>

tế xã hội

8

2.1.4

Nội dung và yêu cầu phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch

10

2.1.5

Các yếu tố ảnh hướng đến phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch 12

2.2

Cơ sờ thực tiễn

23

2.2.1

Tình hình phác triển dịch vụ cung cấp nước sạch ớ một số nước

trong khu vực và trên thế giới

23

2.2.2

Tinh hình cung cấp nước sạch ở Việt Nam

27

 • 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh đầu tư nước sạch

  <<<123>>>

  32

  PHÀN 3 ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 38

  3.1

  Đặc điềm địa bàn nghiên cửu

  38

  3.1.1

  Vị trí địa lý của (hành phố Bắc Ninh

  38

  3.1.2

  Đặc điềm kinh tế-xã hội cùa (hành phố Bắc Ninh

  39

  3.1.3

  Khái quát về Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

  44

 • 3.2.2  Phương phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh pháp thu thập tài liệu55

PHẢN 4 KỂT ỌUÃ NGHIÊN cứu VÀ THÀO LUẬN

 • 4.1    Tình hình cung cấp nước sạch cùa Công ty TNHH Một thành

viên cấp thoát nước Bấc Ninh tại thành phố Bắc Ninh

 • 4.2    Thực (nạng phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của Công ty

TNHH một thành viên cấp thoát nước Bấc Ninh tại thành phố Bắc Ninh phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh 63

 • 4.2.3   Thực trạng tiêu thụ nước sạch của công ty trên địa bàn thành phố 72

 • 4.2.4  Đánh giá về thực trạng dịch vụ cung cấp nước sạch cùa Công ty

trên địa bàn thành phố

 • 4.3 Phương hướng, giãi pháp chù yếu phát triển dịch vụ cung cấp

nước sạch tại công ly tại thành phố Bắc Ninh

 • 4.3.1

Quan điềm phát triền dịch phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh vụ cung cấp nước sạch

 • 4.3.2  Những căn cử chủ yếu nhăm phát triền sân xuất và tiêu thụ nước

sạch của công ty

 • 4.3.3  Phương hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch

cùa công ly

PHẢN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Định vị thương hiệu cà phê đồng xanh trong nhận thức của khách hàng tại thành phố huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề cương học viên trần lê thúy minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhận diện khuôn mặt bất biến theo thời gian
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh
phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh cho thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart