Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

49.000

Category:

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội

fff

LƯƠNG HỐNG THÁI


4916

LV. ThS ĐHKTQD


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc ĐÁN

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ HOME-BANKING TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯ ONG MẠI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

LVẬNVÁNTHậCSỸQVẢNĨRỈMDOANH

HÀ NỘI, NĂM 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

***

DẠI HỌC KTQD

TT. THONG TIN THƯ VIỆN

PHÒNG LUÂN ÂN-Tư LIÊU

LƯƠNG HỐNG THÁI

PHÁT TRIỂN DỊCH vụ HOME-BANKING

TẠI CÁC NGÂN HÀNG Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội Thương Mại quốc doanh

TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LUÂNVÃNTHẠCSỸQUẢNTRỊKINHDOANH

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỄN THỪA LỘC

LỜI CAM ĐOAN

‘l ôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ quàn trị kinh doanh: “Phát triển dịch vụ Homebanking tại các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn Hà Nội" là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội túc. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rồ ràng, được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triền từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đà được công bố, các website,…

Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn.

Hà Nội, tháng 10 năm 2010

Tác giả

Lương Hồng Thái

MỤC LỤC

LỜI Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

LỜI MỠ ĐÀU………………….._.

CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ DỊCH vụ HOME-BANKING

 • 1.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triền dịch Phát triển dịch vụ home

banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội vụ Homebanking

 • 1.2.1 …………………………………………………………………………………….

Các nhân tố vĩ mô

 • 1.2.2 …………………………………………………………………………………….

Các nhân tố vi mô

 • 1.4.3  Bài học kinh nghiệm

  Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội cHươNG 2. ThỤc trạng PHáT TRIéN dỊcH vụ HOME BANKING Tại các NHTM QƯÓC doanh TREN địa bàn hà ’nội 25

  2.1. Khái quát hoạt động cung ứng dịch vụ Home -banking của các Ngân


hàng thương mại Quôc doanh trên địa bàn Hà Nội

 • 2.1.2  Khái quát vê các dịch vụ Home-banking được cung ứng tại các

NHTM QD trên địa bàn Hà Nội…………………………….„…..„

2.1.3 Thực trạng chung Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội về triển khai các dịch vụ Homebanking tại các


NHTM ỌD trên địa bàn Hà Nội

 • 2.2.3  Thực trạng cung ứng dịch vụ Office-banking

  ? ? 4     Thirrtrano rnnơ i’mo dirh Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc

  doanh trên địa bàn hà nội VI1 Mnhilo-biQnVỉnn


  2.3. Đánh giá thực trạng phát triền dịch vụ Home-banking tại các Ngân hàng


thưomg mại Quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIÉN

DỊCH VỤ HOME-BANKING TẠI CÁC NHTM QUÓC DOANH TRÊN

ĐỊA BàN hà Nội

 • 3.1. Bối cảnh phát triên dịch vụ Home -banking tại các Ngân hàng thưomg mại

Quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

 • 3.1.1 Bối cảnh chung và quan điềm của nhà nước về phát triển dịch vụ

NHTM         …………………………..’……………….

 • 3.1.2  Định hướng cơ bản phát triền dịch vụ Home-banking tại các

NHTM Quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

 • 3.3.5  Nâng cao năng lực hệ thống công nghệthông tin của ngân hàng. 79

 • 3.3.6  Tăng cường công tác quản lý hệ thống dịch vụ Home-banking… 81

 • 3.3.7  Thực hiện Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội tốt công tác phục vụ, hỗ trợ khách hàng

82

 • 3.3.8  Xây dựng chiên lược tiêp thị, quảng bá sản phâm, phát triên mạng

lưới giao dịch

 • 3.3.10 Không ngừng nâng cao ý thức phục vụ khách hàng của nhân viên..

 • 3.3.11 Tăng cường học hỏi, nghiên cứu các sàn phâm dịch vụ mới đem

lại tiện ích cho khách hàng và ngân hàng

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TÁT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Nguyên văn

1

NHNN

Ngân hàng nhà nước

2

NIITM

Ngân hàng thương mại

3

Phát triển dịch h^™^

Ngân hàng thương mại cồ phẩn

4

NHTM QD

Ngân hàng thương mại Quốc doanh

5

Vietcombank

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

6

Vietinbank

Ngân hàng Công thương Việt Nam

7

BIDV

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt

Nam

9

MHB

Ngân hàng Phát triền nhà Đồng bàng Sông Cửu Long Phát ^i^-dc,^

10

SMS

Dịch vụ nhắn tin

11

CMS

Hệ thống quản lý luồng tiền

12

GDP

Tồng thu nhập quốc nội

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội
Phát triển dịch vụ home banking tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart