Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

49.000

Category:

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN ————————-CA-ẩrĩO——–

ĐOÀN THỊ HOÀI THƯƠNG

PHÁT TRIẺN DỊCH vụ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢC Á – CHI NHÁNH HÀ TỈNH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIẺN

Mã ngành: 8340105

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI ĐỨC TUÂN

HÀ NỘI-2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự trung Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh thực trong học thuật. Tòi cam kết băng danh dụ cá nhân răng nghiên cúu này do tôi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hờ Nội, ngày tháng năm 2019

Tác già luận văn

Đoàn Thị Hoài Thương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC MÉT TẤT

TÓM TẤT LUÂN VÃN

PHẢN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1. SỞ LÝ LUẬN VẾ PHÁT TRIỀN DỊCH vụ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh NGÂN HÀNG BẢN LẺ

 • 1.2.2.  Các chi tiêu đánh giá phát triển dịch vụ ngân hãng bán lé Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh 17

 • 1.3.1 ………………………………………………………………………………………………..

Yếu tố chủ quan

 • 1.3.2 ………………………………………………………………………………………………..

Yếu tố khách quan

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm phát triên dịch vụ ngân hàng bán lẽ cùa một số ngân hàng

nước ngoài

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHẤT TRIỀN DỊCH vụ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẤC Ấ- CHI NHÁNH HÀ TĨNH.

 • 2.1.  Giói thiệu về ngân hàng TMCP Bắc Á và ngân hãng Bắc Á- chi nhánh Hà Tĩnh- 29

 • 2.2.  Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè tại ngân hàng T.MCP

Bắc Á-CN Hà Tĩnh

 • 2.2.1.  Thực trạng dịch vụ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á

chi nhánh hà tĩnh ngân hàng bán lẽ

23. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẽ tại Bắc Á Hà Tĩnh .52

CHƯƠNG 3. GIÃI PHẤP PHẤT TRIẺN DỊCH vụ NGÂN HÃNG BẢN Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh LẺ

TẠI NGÂN HÀNG TMCP BÁC Á-CN HÀ TỈNH

 • 3.1.  Định hướng phát triền cùa Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tỉnh …57

 • 3.2.  Giái pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lè tại ngân hàng TMCP Bắc

Á chi nhánh Hà Tĩnh

 • 3.2.2.  Nâng Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà

tĩnh cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẽ

 • 3.2.4.  ứng dụng và phát triền công nghệ thông tin trong hoạt dộng dịch vụ

Ngân hàng bán lè

 • 3.3.2.  Kiến nghị đối với Ngàn hàng Nhà Nước Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại

ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh Việt Nam

KÉT LUẬN

TÀI LIỆL THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC VIẺT TẲT

<<<123>>>

stt

Từviêt tăt

Viêt đầy đu

1

ATM

Máy rút tiền tự động

2

BHTN

. Báo hiếm thất nghiệp

3

BHXH

Báo hiềm xà hội

4

CN

Chi nhánh

5

CN HT

i Chi nhánh Hà Tĩnh

6

cv KHCN

Cho vay Khách hàng cá nhân

8

KHCN

Khách hàng cá nhàn

7

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

9

NH

Ngân hàng

11

NHTM

Ngân hàng thương mại

10

NLĐ

Người lao động

12

PGD

Phòng giao dịch

Phát t*iểr»

TD

1 Tin dụng

5

TMCP

Thương mại cố phẩn

14

TPP

Hiệp định Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

16

WTO

tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh đối tác xuyên Thái Binh Dương Tô chức thương mại thế giới

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

Báng 2.1. Tình hình huy động vốn cua Ngàn hàng TMCP Bẳc Á chi nhánh Hà Tĩnh ..36 Báng 2.2. Dư nợ tin dụng theo đồng tiền vay của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tình…………………………………………………………………………………………………..40

Bang 2.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh . Doanh số dịch vụ thanh toán cùa Ngân hãng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tình giai đoạn 2014-201741 Bang 2.4: Số lượng thê Ngân hàng TMCP Bẳc Á chi nhánh Hà Tĩnh phát hành giai đoạn 20142017………………………………………………………………………………………………………………….42

Bang 2.5. số lượng khách hãng sử dụng dịch vụ Ngân hãng điện tứ cũa Ngân hàng TMCP Băc Á chi nhánh Hà Tĩnh

Báng 2.6. Chi tiêu tâng trưởng doanh thu từ dịch Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh vụ Ngân hàng bán lẽ

Bang 2.7. Chi liêu tăng trường lợi nhuận lừ dịch vụ Ngân hãng bán lé

Bang 2.8. Tâng trưởng thị phần và số lượng khách hãng sữ dụng dịch vụ Ngân hàng bán lè giai

đoạn 2015-2017

Bâng 2.9. Số lượng sân phẩm dịch vụ ngân hãng bán lẽ

Bang 2.10. Tý trọng DVBL hiện đại giai đoạn 2014-2017

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh Bang 2.11. Tỷ trọng DV Ngân hàng bán lẽ được sữ dụng của Ngân hàng TMCP Bẩc Á chi nhánh Hà Tình giai

đoạn 2014-2017

Báng 2.12: Thống kê kết quảkhảo sát mức độ hài lòng cũa khách hàng

Hình 2.1. Cơ cấu lồ chức cua Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tĩnh

Hình 2.2. Biếu đồ kếi quà kinh doanh Ngân hàng TMCP Bẳc Á chi nhánh Hã Tĩnh Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh giai đoạn 2014-2017.34

Hình 2.3. Biểu đồ biến động dư nợ theo thời hạn vay cùa Ngân hàng TMCP Bẩc Á chi nhánh

Hà Tĩnh .

39


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp bắc á chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart