Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

55.000

Category:

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga

fff

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TỂ

HÀ NỘI – 2013

8827

LY . ThS


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DẰN sjc «$* «Ịỉ

NGUYÊN TU ANH

PHÁT TRIẾN DỊCH vụ NGÂN HÀNG QƯÓC T SỞ GĨAO DỊCH NGÂN HÀNG IJÊN DOANH VIỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

ĐẠI HỌC K.T.Q.D

TT. THÔNG TIN THƯVIỆN PHÒNG LUẬN ẤN-TưLIỆU

NGUYỄN TÚ ANH

PHẤT TR1ẼN DỊCH vụ NGÂN HÀNG QUỐC TÉ TẠI SỞ GIAO DỊCH Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. NGUYẺN NGỌC SƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC Sơ ĐÓ, BÁNG, BIÉU, HÌNH VỄ LỜI MÓ ĐÀU

CHUÔNG 1: co SỚ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM TRONG NUỚC VẺ PHÁT TRIÉN D|CH vụ NGÂN HÀNG QUÓC TÉ

 • 1.1. Dịch vụ ngân hàng Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân

hàng liên doanh việt nga quốc tế

ì. 1.1.1. Khái niệm

ỉ. ỉ. 1.2. Đặc điếm dịch vụ ngán hàng quắc tè

ỉ. 1.2.1. Dịch vụ tin dụng quốc tế

 • 1.1.2.3. Dịch vụ the tín Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch

ngân hàng liên doanh việt nga dụng quốc tể

1.1.2.5……………………………………………………………………………………….

Dịch vụ khác

• Ị. 2.2.2. Phát trìên dịch vụ ngán hàng quóc tè theo chiêu sâu…………………..

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga 25

 • 1.2.3. Các chi tiêu đảnh giá mức độ phát triển dịch vụ ngân hàng quắc tế.. .26

 • 1.2.4. Các nhăn tổ anh hướng đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tề… 31

nhản to chu quan

 • 1.3. Kinh nghiệm cua các Ngân hàng trong phát triên dịch Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga vụ Ngân hàng

(luốc tế í Vietcombank. HSBC…1

1.3.3………………………………………………………………………………………………..

Bài học kinh nghiệm trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế 40 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIÉN D|CH vụ NGÂN HẢNG QUÓC TÉ TẠI SỜ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA

 • 2.1. Giói thiệu tồng quan về Sờ giao dịch Ngân hàng liên doanh Việt Nga –

Sỡ giao dịch

 • 2.1.1. Sơ lược vế quả trình Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga hình thành và phát triển cùa Sờ giao dịch Ngân

hàng liên doanh Việt Nga

 • 2.1.2. Đặc diêm kinh doanh cua Sờ giao dịch Ngân hàng liên doanh Việt Nga ….42

 • 2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế ó SGD Ngân hàng Liên doanh

Việt Nga

 • 2.2.1. Các dịch vụ ngân Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch

ngân hàng liên doanh việt nga hàng quốc te chu yêu

 • 2.2.2. Kết qua hoạt động dịch vụ ngăn hàng quốc tế tụi SGD Ngân hàng Liên

doanh Việt Nga

‘2.2.2.3. Dịch vụ ngoại hôi

 • 2.3. Phát triên dịch vụ ngân hàng quốc tế tại SGD Ngân hàng Liên doanh

Việt Nga

 • 2.3.1.2 ……………………………………………………………………………………….

Gia tàng thị phan các dịch vụ ngân hàng quôc tẻ

rộng mạng lưới chi nhảnh và kênh phán phôi

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

 • 2.4.  Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga Đánh giá chung về phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại SGD Ngân

hàng Liên doanh Việt Nga

 • 2.4.1.2. Còng tác đánh giả san phàm hiện cỏ, phát trièn san phàm mới và

chát lượng sàn phàm dịch vụ tôt hơn

 • 2.4.1.3. Công tác Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân

hàng liên doanh việt nga quan trị điều hành có bước cai tiến tích cực, hướng dan theo chuẩn mực và thông lệ quắc té

được nâng cao

CHUÔNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP PHÁT TRIẼN DỊCH vụ NGÂN HÀNG QUÓC TẾ TẠI SGD Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIẸT NGA

 • 3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại SGD

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

 • 3.3. Các giãi pháp Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga nhằm phát triên dịch vụ ngân hàng quốc tẽ tại SGD Ngân

hàng Liên doanh Việt Nga

 • 3.3.1. Hoàn thiện mô hình tồ chức phù hợp phát triển dịch vụ ngăn hàng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga
Phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh việt nga
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart