Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

53.000

Category:

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Liiợn VỠH thọc sy

MỤC LỤC

TrangỊ

BẢNG CÁC CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG. BIẺƯ ĐÕ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

LÒI MÓ ĐÀU

Chương 1: Cơ sờ lỷ luận về phát triển dịch vu thanh toán điện tử của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

ì. ỉ. ỉ. ỉ. Khải niệm dịch vụ

 • 1.2.2.  Các hình thức dịch vụ thanh toán điện tư cua Ngân Phát triển dịch vụ thanh toán điện

tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam hãng thương mại

 • 1.2.2.3

hàng điện tử

 • 1.2.2.4

vụ thanh toán chứng khoán

 • 1.2.3.  Vai trò cua dịch vụ thanh toán điện tư đối với hoạt đông kinh doanh cúa

Ngân hàng thương mại

 • 1.2.3.1.  Dịch vụ thanh toán điện lữ tạo thêm nhiều cơ hội gia lủng lợi nhuận

cho các ngân hàng

 • 1.2.3.2.  Phát triển dịch vụ thanh toán Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam điện từ cho phép khai thác hiệu quá các

thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng

 • 1.2.3.3.  Dịch vụ thanh toán điện lữ giúp các ngân hàng thiết lập tốt hơn các

mối quan hệ với khách hàng

 • 1.2.3.4.  Phát triển dịch vụ thanh toán điện từ là một giãi pháp giúp các ngán

hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

 • 1.2.3.5.  Dịch vụ thanh toán điện lữ phát triển sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho các

ngân Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam hàng trong hội nhập kinh tế quốc tế và mớ rộng sự xâm nhập và liên kết các dịch vụ tài chính

 • 1.3.  Các nhân tố anh hương đến sự phát triển dịch vụ thanh toán điện tư cua Ngân

hàng thương mại

 • 1.4.  Một số kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán điện tứ cùa một số Ngân

hàng trên thê giới

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm phát trièn dịch Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam vụ thanh toán điện tữ của các ngân hàng

thương mại Estonia

 • 1.4.2.  Kinh nghiêm phát trièn dịch vụ thanh toán điện tư cua các ngân hãng

thương mại Án Độ

3.3.27. Phát triển dịch vụ thanh toán điện từ mới

 • 3.4. Ị. ì. Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam NỚI lòng sự can thiệp của nhà nước vào thị trường tài chính tiền tệ…92

 • 3.4.1.2.  Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đốt vớt các dịch vụ thanh toán

điện tứ ngán hàng.

 • 3.4.1.3.  ………..

trợ cảc ngân hàng nâng cao nùng ì ực tài chỉnh

 • 3.4.2.1.  Hồ trợ các ngán hàng trong việc nâng cao trình độ cúa doanh nghịẻp.

cá nhân nhằn) tạo cầu về dịch vụ thanh toán điện Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam tữ trên thị trường

 • 3.4.2.2.  Ngân hàng nhà nước phái là đầu moi hợp tác giừa các ngân hàng

thương mại trong nước và tăng cường họp tác quôc lé

KÉT luận ..’………………………… “

TÀI LIỆU THAM KHAO

BẢNG CÁC CHỮ VIÉT TÁT

<<<123>>>

Sir

Viết tắt

Diễn ị»iài

1

BIDV

Ngàn hàng Dâu lư và Phái Iriên Việt Nam

2

NHNN

Ngân hàng Nhà Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân

3

WTO

Tò chức thương mại thê giới

4

AF TA

Khu vực mậu dịch lự do ASEAN

5

VCB

Ngân hàng ihưong mại có phân Ngoại thưomg Việt Nam

6

WB

Ngân hàng ihê giới

7

NIITM

Ngàn hãng thương mại

8

CTCK

Còng tỵ chứng khoán

DANH MỤC BÂNG, BIÈU ĐỒ

<<<123>>>

STT

Tên bàng biêu

Trang

1

Phát triên dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triên việt

34

2

Biéu đó 2.1: Quy mó nguòn vón của Ngân hãng Đâu tu vã Phát triền Việt Nam thời kỹ 2004 – 2008

36

3

Biếu đồ 2.2: Cơ cầu huy dõng vòn theo khách hãng năm 2008

37

4

Biéu đố 2.3: Cơ câu huy dõng vòn theo loại tiên tẽ năm 2008

38

5

Biếu Phát triên dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát

39

6

Băng 2.1: Cơ câu dir nợ theo loai tiên (%) giai đoan 2004 – 2008

40

7

Bang 2.2: Cơ câu dir nợ theo kỹ han (%) giai đoan 2004 – 2008

41

8

Báng 2.3: Cơ cầu dir nợ theo thành phán kinh tè giai đoan 2004 – 2008

41

9 Phát

Bâng 2.4: Cơ câu dir nợ có tài sàn đám bào giai đoan 2004 – 2008

42

10

Bang 2.5: Két quá hoạt động kinh doanh cùa BIDV giai đoan 2004 – 2008

43

11

Bang 2.6: Két quá hoạt động kinh doanh cùa BIDV giai đoan 2004 – 2008

44

12

Bảng 2.7: số hrợng phát hãnh và thanh toán thê

47

13

Biêu đô Phát triên dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát

48

14

Biêu đó 2.6: Thi phân phát hành the quõc té cùa các NHTM Việt Nam lìãm 2008

49

15

Băng 2.8: Kèt quả thanh toán thẻ qua hê thõng chuyền mạch Banknetvn

50

16

Băng 2.9: Kèt quả thanh toán thê Visa

51

17

Biếu đò 2.7: Thi pliần POS Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân

52

18

Bảng 2.10: số hrợng máy Pơs toàn hệ thống tính đèn 31 12 ‘2008

53

19

Băng 2.11: Kết quả kinh doanh các săn phẩm chuyến tiên trong nước hai năm 2006-2007

20

Băng 2.12: Két quả kinh doanh các săn phầm chuyền tiên quỏc té hai năm 2006-200/

56

21

Bang 2.13: Doanh số hoat động kinh Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam doanh đích vụ HonieBaking

59

22

Bậng 2.14: Danh sách các cóng ty chứng khoán đang sử dụng dịch vụ kêt nối thanh toán chửng khoán với BIDV

62

23

Biêu đố 2.8: Cơ câu khách hãng tai thời điềm 31/12/2008

65

24

Băng 2.15: Kẻt quả kinh doanh dịch vụ theo dòng săn phầm 2007 – 2008

68

25

Băng 2 Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam .16. Tình hình lao động của BIDV có tại thời điềm 31/12 một

72

TÓM TẢT LƯẶN VĂN

Trịnh Xuân Vượng – CHIS-ỘTKDTM

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart